26. prosince 2010

Zase neposkvrněné početí

Problém militantních atheistů jako je Kapitán nebo Filip Tvrdý je v tom, že bojují se slaměnými panáky. Z nějakého neznámého důvodu je fascinuje zrození Panny Marie. Jenže na souloži sv. Jáchyma a sv. Anny nebylo nic zvláštního. Zvláštní byl pouze výsledek: z Boží milosti na rozdíl od ostatních lidí nebyla jejich dcera Marie při inkarnaci duše zatížena dědičným hříchem.

Chápu, že pro většinu atheistů je seznamování se s křesťanskými dogmaty utrpení, které jim nic nepřináší. Jenže pak holt nemohou s křesťany polemisovat, protože utrží leda ostudu. Domnívám se, že všem těm Kapitánům ve skutečnosti jde o panenské početí Ježíše Krista. Jenže tam není to slovo, které je tolik fascinuje: neposkvrněné. Ježíš jako Bůh samozřejmě dědičným hříchem zatížen nebyl z povahy věci. Na druhé straně, ani křesťané by neměli fušovat do věcí, kterým nerozumí. I kdyby Marie byla hermafrodit, samooplození je u vyšších živočichů vyloučeno, protože není možné mít zároveň funkční varlata i vaječníky.

Updated.

25. prosince 2010

23. prosince 2010

Brusel ochránil svobodu projevu

Dobrá zpráva z Bruselu: „Evropská komise odmítla výzvu České republiky a dalších pěti členských států Evropské unie, aby urychleně připravila celoevropský zákaz popírání zločinů komunismu. Zdůvodnila to tím, že pro danou legislativní iniciativu nejsou v současnosti potřebné podmínky.“

Neuvěřitelně tristní je úroveň české politiky. Schwarzenberg přiznal, že to bylo od počátku pouhé plácnutí do vody: „Někdy člověk musí dělat i kroky, které spíše patří do demonstrativní roviny. Aby se něco pohnulo. Jak iniciativa dopadne, bylo jasné předem. Gesto mělo za cíl především připomenout, že na oběti komunistické totality se v Evropě často zapomíná.“ S lidskou svobodou se nezahrává, pane Schwarzenbergu.

Ringier v. Březina

Ústavní soud vydal usnesení, jímž odmítl ústavní stížnost společnosti Ringier ve věci konfliktu práva na soukromí a svobody projevu: usnesení ÚS Ringier v. Březina z 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 468/03, NALUS: 68285. Kromě „bleskové“ rychlosti ani rozhodnutí samotné není příliš kvalitní:
Z odůvodnění rozhodnutí soudů všech instancí je zřejmé, že obecné soudy si při projednávání posuzované věci byly vědomy konfliktu ústavně zaručených práv dle čl. 15 odst. 2 a čl. 17 s právem dle čl. 10 Listiny, zabývaly se možným omezením těchto práv (a to i ve vazbě na právní normy podústavní tato základní práva provádějící, tedy na příslušná ustanovení občanského zákoníku a trestního zákona). Důvodem ingerence Ústavního soudu by proto za této situace bylo pouze nedůvodné (svévolné) upřednostnění jednoho základního práva na úkor druhého; zasáhnout by Ústavní soud musel i tehdy, pokud by se obecné soudy dopustily omylu při hodnocení významu základního práva nebo svobody. Obdobnou metodu přezkumu ostatně používá i ESLP (srov. např. věc White proti Švédsku, 2006).

Ústavní soud v projednávané věci uzavírá, že neshledal závěry učiněné v napadených rozhodnutích jako závěry jednostranně upřednostňující jedno z dotčených základních práv, tj. obecné soudy při interpretaci mezí přiměřené kritiky nedaly neoprávněně přednost ochraně osobnostních práv před ochranou práva na svobodu projevu. Závěry plynoucí z hodnocení okolností konkrétního případu odrážející se v posouzení střetu dvou základních práv, tak jak jsou zřejmé z přijatých rozhodnutí, je třeba považovat za výraz nezávislého soudního rozhodování, do kterého nemůže Ústavní soud zasahovat, neboť by tím zasahoval do pravomoci obecných soudů.
Rozhodnutí lze srovnat s rozsudkem v prakticky identické věci: Hustler Magazine v. Falwell, 485 US 46 (1988). SCOTUS měl rozhodování usnadněno tím, že v USA neházejí různé škodní nároky do jednoho pytle. Falwell žaloval tři:
  1. neoprávněný zásah do soukromí,
  2. nactiutrhání a
  3. úmyslné způsobení citové újmy.
Zásah do soukromí byl natolik zjevný, že soudce nařídil porotě verdikt. Žaloba o nactiutrhání byla zamítnuta, protože parodie neobsahuje žádná fakta, tedy ani lži. Sporné bylo toliko úmyslné způsobení citové újmy. SCOTUS úmyslné způsobení citové újmy nepřiznal, protože Falwell byl veřejnou osobou:
In order to protect the free flow of ideas and opinions on matters of public interest and concern, the First and Fourteenth Amendments prohibit public figures and public officials from recovering damages for the tort of intentional infliction of emotional distress by reason of the publication of a caricature such as the ad parody at issue without showing in addition that the publication contains a false statement of fact which was made with "actual malice," i. e., with knowledge that the statement was false or with reckless disregard as to whether or not it was true.

19. prosince 2010

Shození (whistleblowing)

S nynější affairou, jejímž protagonistou je Libor Michálek, do ČR plnou vahou vtrhl kalvinistický koncept whistleblowingu. Domnívám se, že v rámci jeho akulturace bychom ho měli i česky pojmenovat. Navrhuji neologism shození a whistleblowera překládat jako shazovač.

Prvním příkladem právního předpisu chránícího shazovače je Lloyd-La Follette Act (1912). Celá serie právních předpisů byla přijata v 70. letech. V ČR je pravním vacuum. Jasnou řečí mluví toliko trestní zákoník: neoznámení trestného činu (§ 168 TZ 1961, § 368 NTZ). Na rozdíl od § 168 odst. 2 TZ 1961 již NTZ nestanoví tvrdou oznamovací povinnost udat svého blízkého, pokud se dopustil vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3 nebo genocidia (§ 259). Na druhou stranu, NTZ okruh zločinů, kde je povinnost udat, podstatně rozšiřuje:

TZ 1961 NTZ
trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované informace (§ 106 a 107), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz (§ 140), porušování mezinárodních sankcí (§ 171e), neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3), účasti na zločinném spolčení (§ 163a odst. 2 a 3), obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocidia (§ 259) nebo používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262) trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3

Problém shazování je závažná morální otázka. V české mentalitě, která je svým původem katholická, je udavačství morálně nepřijatelné. A shazování je jen mírnější varianta téhož. Zeptal jsem se jednoho člověka, jehož morální názory vždy beru v potaz, protože je osvědčil svým vlastním životem. Podle jeho názoru má člověk ve vrcholné funkci (a nejen tam, samozřejmě) odolat pokušení sám – na vršku vždy fouká. Od toho je placen. Snaha za každou cenu potrestat pokušitele shozením je mravně pochybná a zavání vigilantismem.

Updated.

Na okraj Pravdy a lásky

Článek Adama B. Bartoše byl velkým zklamáním. Proto již dlouho uvažuji o vlastním analytickém článku o Pravdě a lásce. Nicméně teď bych se chtěl zamyslet nad jedním aspektem. Ivana Haslingerová napsala informativní článek o nedávné konferenci DOST. Protože v něm umanutě zopakovala pomluvu Věry Tydlitátové: „Při poslechu jejich přednášek se dokonce zdálo, že je řada vyjádření paní Tydlitátové a podobných krvežíznivých dam, které si přály naložit s nimi jako za inkvizice s čarodějnicemi, povzbudily k ještě většímu úsilí,“ ta reagovala hned 2 články: 1 a 2. To by zajímavé nebylo, ale za pozornost stojí Tydlitátové distance od pojmu Pravda a láska: „Možná patřím k lidem, pro které slova pravda a láska mají obsah a smysl. Proto asi nechápu lžinenávistníky, kteří si říkají “pravice” a pomocí nenávistných kampaní jako vystřižených z komunistické propagandy si udržují sektářský pocit vlastní dokonalosti.“

Fascisté (= odpůrci Svobody) kolem Věry Tydlitátové (František Kostlán, Ondřej Wolf & Martin Šimsa) patří k Pravdě a lásce jen volněji. Nicméně sdílejí s ní antinominalistickou fetišisaci Slova a převahu Slova nad Činem; resp. přesněji řečeno, již samotné Slovo je pro ně Činem. O Slovu se tak v pojetí Pravdy a lásky nežertuje, a proto jsou tak nesmírně pohoršeni z toho, že Bohumil Doležal vtipně označil politickou skupinu kolem Václava Havla jako Pravdu a lásku. Pro každého antinominalistu je totiž kreativní pojmenování sacrilegium, neodpustitelný zločin.

A proč je tedy pojmenování Pravdy a lásky „nesprávné“? Protože Pravda a láska ví, že se její činností Pravda ani Láska nevyčerpává. A metonymie je pro antinominalisty přípustná toliko v deskripci, nikoliv v pojmenování. Pojmy jsou od Boha a žádný smrtelník nemá oprávnění je vytvářet. Když Elie Wiesel vytvořil pojem holocaust a Claude Lanzmann šoa, promluvil jejich ústy samotný Bůh.

18. prosince 2010

Pugačev v kovové kleci

Obrázek. Další příklady ruské orientální krutosti. Stěnka Razin – “The brutality of the repressions by far exceeded the atrocities committed by the insurgents. The tsar’s troops mutilated the rebels’ bodies and displayed them in public to serve as a warning to potential dissenters.”

150 let špíny (1648–1800)

Vodník ve svém primitivním odsudku Západu je jako obvykle na štíru s fakty. Jenže jeho fakta absolutně nezajímají: Západ je špatný z povahy věci a tedy nutně i špinavý. Co na tom, že si tuto představu vycucal z prstu.

Předně, vznik středověku nebyl nějaká totální annihilace Římanů v nejlepších ruských tradicích. Ve skutečnosti se jen zhroutila římská moc; Římané v provinciích i Itálii zůstali a žili si po svém, pokud si to dokázali zajistit, a to včetně veřejných lázní.

První krisi hygieny přinesl vznik vrcholného středověku, gothiky. Ve všeobecném dostatku bylo lidí moc a vykáceli si všechny do té doby volně dostupné lesy. Dříví na topení začal být nedostatek, bylo drahé a nemohlo se používat na postradatelné věci. Další příčinou byla náhrada vlněných oděvů lněnými, které byly lacinější a bylo je mnohem snažší prát. Nicméně koupání bylo stále běžné, jak dokládají četné illustrace.

Konec lazeben a lazebnic přineslo nejhorších sto let lidských dějin: 1550–1650 (období upalování čarodějnic). Tehdejší Vodníci oprávněně kritisovali morální úroveň lázní: Lazebna a bordel byla často synonyma. Nicméně, podle mého názoru fatální ránu lázním přinesla theorie špatného vzduchu (řec. miasma, lat. nebula): Nemoci pocházejí ze zárodků přenášeným vzduchem. Koupel tělesné póry rozšiřuje, a proto zvyšuje náchylnost k nákaze. Typicky antinominalistické uvažování.

Po upalování čarodějnic tedy následovalo 150 let špíny (1648–1800). Lazebník (něm. Bader) se musel přeškolit na ranhojiče (angl. barber surgeon).

16. prosince 2010

Není nad zásadovost!

Zpráva z dnešních Blistů:
Americká energetická firma Chevron vyjednávala s Teheránem o těžbě na ropném poli, které je na irácko-íránské hranici a přesahuje do obou zemí. Američanům si na to stěžoval irácký premiér Nouri al-Maliki. Vyplývá to z amerických diplomatických depeší, prozrazených serverem Wikileaks.

Vyvolá to zřejmě značné rozhořčení v Evropě, protože evropské ropné společnosti jsou pod silným tlakem Spojených států, aby neinvestovaly v Íránu.
Zajímalo by mě, kolik naivů ještě věří tomu, že to demokratické engagement na Středním Východě je k odstranění graselů a pro blaho tamního lidu...

13. prosince 2010

Krátká paměť konspiračních theoretiků

Když už předpovídáte budoucnost, tak je důležité nedávat jasné odpovědi, ověřitelné v krátkém čase. Jinak hrozí, že se zmýlíte stejně podstatně jako Jindřich Šídlo.

Stejně tak konspirační theoretici udělali velkou chybu, že předpovídali, co bude obsahem Wikileaks: „Mě osobně by například velmi zajímalo prvotní financování NSDAP, smrt JFK, rozpad CCCP, zápisky z Bilderbergu...:) Nicméně asi největší katastrofou by bylo cokoli o 9/11. Cokoli, co by šlo na jasně vyvrátilo oficiální verzi, či její dílčí část.“ George Novotny se jim poprávu vysmál. Tak jim nezbývá, než krátká paměť: „Nedovedu si představit, že by z WikiLeaks unikla nějaká skutečně závažná pravda o NWO nebo 9/11, a neznám nikoho, kdo by to očekával. Kuriosní ale je, že George Novotný existenci takových lidí en massa očekává.

Test finanční gramotnosti

Kreutzfeld uvedl, že v testu finanční gramotnosti získal jen 70 %. Tak jsem si ho udělal taky a získal jsem jen 50 %. Odpovídal jsem poctivě, tj. z hlavy, i když by nebylo těžké správné odpovědi najít na Internetu. Na druhou stranu jsem byl ovlivněn tím, že jsem před tím četl zprávu o Kalouskově kommentáři. Co jsem měl špatně?

Výši pojištění vkladů. Ono se to pořád mění a když jsem na to tehdy doplatil, tak to bylo jen 90 %. Holt jsem si zafixoval, že se nedostane všechno zpět. Stejný princip je u stavebního spoření, kde, pokud se nepletu, to bylo dříve 5 let. Co se týká inflace, finanční ukazatele ČR z hlavy opravdu nesypu. Myslel jsem, že inflace v ČR byla loni vyšší.

Insolvenční zákon zákon má č. 182/2006 Sb. Z toho jasně vyplývá, že je platný od roku 2006, konkrétně od 9. 5. 2006. Zde by si autor testu měl nasypat popel na hlavu, když nezná základní právní pojmy. I když souhlasím s Kreutzfeldem, že tento údaj je naprosto irrelevantní.

A konečně jsem nevěděl podmínky oddlužení. To mne asi jako právníka moc neomlouvá, nicméně jsem to nikdy nedělal a nikdy nepotřeboval. No, nikdo nejsme neomylní a nikdo nevíme všechno.

Celkově si myslím, že ten test nezkoumá znalosti, ale nabiflované vědomosti. Je tedy bezcenný, i když někdo může opáčit, že to jsou kyselé hrozny.

12. prosince 2010

Parodie na Marka Ebena

Helena Zikmundová: „Bez velkých rozborů, ale naprosto trefně tuhle „ebenovitost" vystihla kdysi Česká soda, kde tvůrci do Ebenových milých průpovídek a spikleneckého hihňání prostříhali záměrně blazeované tlachy Petra Čtvrtníčka.“

Čs. úřady o V&W

Policejní zpráva: „Je však obecně známo, že Osvobozené divadlo sloužilo po celou řadu posledních let politickým cílům krajní levice a že Voskovec a Werich exponovali se značně v řadách tzv. levých intelektuálů zúčastňujíce se činně všech jejich akcí a propůjčujíce svou popularitu i své jeviště k hlásání tendencí ne-li komunistických, tedy jistě krajně levých. Umožňoval jim to zejména způsob jejich hry, v němž glosovali různé časové události nedržíce se schváleného textu, aniž by bylo vždy možno označiti tato extempore závadnými.“

Updated.

Nixon o Židech

US president řekl: “The Jews are just a very aggressive and abrasive and obnoxious personality.”

A anekdota o Kissingerovi. Prohlásil: “The emigration of Jews from the Soviet Union is not an objective of American foreign policy. And if they put Jews into gas chambers in the Soviet Union, it is not an American concern. Maybe a humanitarian concern.”

11. prosince 2010

Neposkvrněné početí a pravoslaví

Dodatečně k svátku 8. prosince. Pravoslavní nepopírají neposkvrněné početí Panny Marie, jen o něm, na rozdíl od katholíků, nemají jistotu. Je to pro ně stejný problém jako u nepokřtěných neviňátek. Nicméně pravoslavní stejně jako katholíci přiznávají, že Marie byla celý život bez osobního hříchu, a to by s dědičným hříchem nebylo možné. Vždyť i svatý zhřeší tisíckrát za den.

Za pozornost stojí i tento citát: „Orthodox Christians say that St. Augustine (d. 430), whose works were not well known in Eastern Christianity until perhaps the 17th and 18th centuries, has influenced the theology of sin that has generally taken root in the West.“ Z toho jasně plyne, že normální pravoslavní považují za sv. Augustina za svatého: „In the Comnenian Council of Constantinople in 1166 he is referred to as "Ό Αγίος Αυγουστίνος - "Saint Augustine."“ To přirozeně neplatí pro „pravoslavné“ sektáře a jiné antiekumenické heretiky.

Updated.

SIPRNet a Wikileaks

Jakub Patočka upozornil na málo známý fakt, že slavná Cablegate není nic jiného, než přenesení SIPRNet na Internet. Pokud má k SIPRNet přístup 3 000 000 lidí, je s podivem, že k úniku nedošlo již dříve. Zřejmě je odradily drakonické tresty, nebo povědomí loyality.

Neškodí si připomenout, že Wikileaks nevlastní žádný přísně tajný dokument, 15 000 tajných dokumentů, 100 000 důvěrných dokumentů a 130 000 citlivých dokumentů, tedy dokumentů, které nejsou tajné, ale nejsou přístupné podle zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA).

Updated.

Čs. levicová propaganda v roce 1938Mezi květnem a zářím. Celý film.

Updated.

Žhářství v Bedřišce

Na rozdíl od případu Vítkov, kde soud podlehl brutálnímu mediálnímu nátlaku, zde Lenka Čechová postupovala podle práva a překvalifikovala pokus vraždy na pokus obecného ohrožení: „On nechtěl nikoho zabít. Chtěl způsobit požár.“

Proč vlastně to evidentní žhářství bylo kvalifikováno jako pokus o vraždu? To osvětluje ROMEA: „Případ převzala ostravská okresní policie a sestavila tým vyšetřovatelů. Hned zpočátku však odborníci z oblasti lidských práv upozornili na to, že okresní policejní složky měly v minulosti velmi špatné výsledky při objasňování žhářských útoků. […] Změna právní kvalifikace - na první pohled pouhá formalita - měla pro policii i pachatele zásadní význam.“ Takže zatímco obecné ohrožení je z pohledu policie banalita, kterou není schopna vyšetřit, teprve vražda je něco, co českou policii přiměje konat.

Co se týká trestu, prima facie mi připadá mírný, ale neznám jeho odůvodnění, tj. všechny polehčující okolnosti, takže jeho výši nelze kvalifikovaně posoudit.

A na závěr bych chtěl upozornit právního ignoranta z Práva, že odsouzený je dávno dospělý, jinak by nemohl dostat žádný trest.

Úroveň angličtiny na Britských listech

„Britské“ listy „překládají“ větu: „You will be assimilated.“ jako „Vaše vůle bude asimilována.“ Což takhle se doučit budoucí čas?

8. prosince 2010

Právnické professe

„Daniela“ mi hodil rukavici, tak ji zvedám. Obvykle píše neuvěřitelné blbosti, kterým kdo důvěřuje, škodí sám sobě, ale tentokrát nesmysly nenacházím, pouze zatemnění celé problematiky. Tak ji osvětleme:
  1. Nejobecnějším pojmem je právník (angl. jurist nebo legal professional). Právníkem je každý, kdo vystudoval práva/rozumí právu/živí se právem. V ČR převládají formální kritéria, tj. VŠ diplom, jinde materiální, tj. stačí pouhá kvalifikovaná znalost práva.
  2. Užším pojmem je advokát (angl. lawyer). Cum grano salis by to šlo vyjádřit jako licencovaný právník. Opisem: právník ve svobodném povolání. V UK není advokát jako advokát. Solicitor je ten advokát, který jedná přímo s klienty. Barrister/counsel je ten advokát, který na žádost solicitora chodí k soudu, tedy něco lepšího. Do češtiny to přímo přeložit nejde, protože tento systém nemáme. Solicitor by se dal přirovnat k někdejšímu komerčnímu právníku, barrister/counsel cum grano salis k obhájci.
  3. Pak je zde právní zástupce (angl. attorney). Pozor na to, že v angloamerickém právním systému je prokurátor/státní zástupce povinně attorney, tedy advokát najatý státem, aby ho zastupoval v trestních věcech. V kontinentálním systému je prokurátor/státní zástupce naopak státní úředník, který s advokacií nemá nic společného.
  4. Prokurátor/státní zástupce (angl. prosecutor). Tady není, co řešit. Je to právník, který jménem státu předkládá soudu obžalobu.
  5. Nejvyšší státní zástupce/generální prokurátor (angl. attorney general). Je nadřízeným státního zastupitelství/prokuratury jako celku. S advokacií nemá nic společného, kromě toho, že v UK je formálním šéfem advokátní komory a že v angloamerickém právním systému je advokát, stejně jako všichni prokurátoři. V USA je attorney general označení ministra spravedlnosti.
  6. Nejvyšší finanční prokurátor ~ angl. the Solicitor General (UK) a Assistant Attorney General (for the Office of Legal Counsel) (US). Je náměstkem generálního prokurátora. Na rozdíl od něj má na starosti obecné právní poradenství vládě.
Na závěr připomínám, že taková blbost jako *státní žalobce nikde neexistuje.

Updated.

7. prosince 2010

Stužková


text

Časy se mění

Cituji F. U. z Facebooku: „Osobností roku zřejmě bude zakladatel Wikileaks (toho času ve vazbě), Nobelovku má čínský disident (toho času ve vězení), nejpopulárnější český filmový hrdina roku je toho času na doživotí za mřížemi. Je na čase udělat celosvětovou generální amnestii.“

Idioti na Novinkách

Ignoranti „překládají“: „Hlavní žalobkyně Assange spolupracovala s řadou proticastrovských skupin, z nichž nejméně jedna je sponzorována Spojenými státy a podporuje ji bývalý agent CIA Luis Posada Carriles“. Ve skutečnosti Fire Dog Lake píše: „Julian Assange’s chief accuser in Sweden has a significant history of work with anti-Castro groups.“ Jen člověk s naprostým právním bezvědomím může v tomto kontextu „přeložit“ chief accuser jako hlavní žalobkyně. Ve skutečnosti je to hlavní udavačka.

Stejně tak „O tři měsíce a tři státní žalobce později“ pro „Now, three months on and three prosecutors later“. Vědí pitomci na Novinkách, že prosecutor je prokurátor a žádný státní žalobce?

5. prosince 2010

Tři čuníci

Po vzoru mnohých umělců rozebírá Jaromír Nohavica vznik svého hitu.