Zobrazují se příspěvky se štítkemPravoslaví. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemPravoslaví. Zobrazit všechny příspěvky

11. ledna 2013

Poučení pro Vodníka: Biblický kánon

Vodník: „Pravoslavní mají stejnou Bibli jako římští katholíci.“ x realita.

14. června 2012

Jak to chodí v pravoslaví

Bulharsko: „Nikolaje, který jako jeden ze čtyř z celkem 14 bulharských biskupů nebyl spolupracovníkem bývalé tajné komunistické policie, pojí s Mandžukovem blízké přátelství. Mandžukov je zástupce staré gardy někdejší komunistické strany.“

26. února 2012

Josef Braito o pravoslaví

Dominikán Silvestr Maria Braito (1898–1962) napsal v roce 1946 spis Církev. Studie apologeticko-dogmatická. Výtah z něj uveřejnil Martin Doležal.

9. října 2011

Veřejná doprava v Rusku

Příčina, proč jsou pravoslavné státy tak disfunkční, spočívá v neschopnosti organisace – vychytat maličkosti, které otravují život. Typickým příkladem je veřejná doprava v Rusku: „[J]elikož u tramvají а busů není možné instalovat turnikety na zastávku, prozíravě jsou umístěny uvnitř vozidel. Což znamená, že všichni musejí nastupovat předními dveřmi. Automaty na jízdenky prakticky neexistují (pár stanic metra má automaty, ale z těch lezou pouze jízdenky na metro), v trafikách se jízdenky neprodávají a kiosky s jízdenkami jsou vzácné. Náhodní cestující bez předplatních jízdenek jsou tak nuceni kupovat jízdenky u řidiče, a v kombinaci s povinným nástupem všech cestujících předními dveřmi to předvídatelným způsobem zpomaluje odbavení. (Mimo Moskvu jsou v tramvajích a autobusech průvodčí a tato komplikace tak odpadá.) Podobně efektivní systém funguje u dálkových vlaků: v každém vagónu jsou otevřeny pouze jedny dveře, u kterých číhá průvodčí a kontroluje jízdenky při nástupu. Člověk tak může nastoupit pouze do svého vagónu (dálkové vlaky jsou povinně místenkové). V expresu Moskva-Dubna, tvořeném jednotkou ED-4, se zpravidla otvírají troje dveře z dvanácti. Stalo se mi, že jsem měl jízdenku do pátého vozu, a protože dveře pátého vozu byly zavřené a před šestým byla fronta, zkusil jsem nastoupit přes čtvrtý vůz. Průvodčí mě ovšem odkázala do příslušných mezí: ačkoli je vlak vevnitř plně průchozí, s jízdenkou do pátého vozu lze nastupovat výhradně přes šestý vůz.“

25. srpna 2011

Jaroslav Barták a pravoslaví

Zatímco nám Vodník s kalvinistickou přísností předhazuje, že Jaroslav Barták nebyl umlčen a dává hovory do novin, Pravoslavná církev s ním dokonce vesele podniká ve společnosti IKONOSTAS s. r. o., IČ 257 42 680. Očekávám, že se pravoslavní budou od Bartáka okamžitě distancovat, jinak bude nutné ruskopravoslavné prohlásit za unikátní světové kulturní a civilisační párie.

Updated.

7. května 2011

Likvidace řeckokatholické církve v carskému Rusku

Když bylo v roce 1793 annektováno Bělorusko Ruskem, bylo jasné, že nastává období persekuce řeckokatholické církve. Vzhledem k orientálnímu charakteru ruského státu bylo ovšem také zřejmé, že k utahování šroubů dojde postupně a pomalu.

Brzy po svém nástupu na trůn car Mikuláš I. zakázal výstavbu nových katholických kostelů a kaplí. V roce 1827 připravil rusofilský řeckokatholický kněz, Józef Siemaszko, komplexní plán likvidace řeckokatholické církve: 4 diocése nahradit 2, které by šly snadněji ovládat, odlišit úbor řeckokatholického a pravoslavného kněžstva, aby je farníci snadno rozpoznali, zvýšit roli laiků po vzoru ruskopravoslavné církve, postátnit vzdělávání kněží a konečně zredukovat financování řeckokatholických klášterů. Vláda tento plán schválila.

V roce 1832 byla zlikvidována vilenská universita. Bylo zrušeno 60 řeckokatholických klášterů. 4 řeckokatholické diocése byly sloučeny ve 2. Do čela běloruské byl jmenován Jozafat Ignacy Bułhak (1756–1838), hrdinný odpůrce pravoslaví, který však byl internován v Petrohradě, do čela litevské se dostal Иосиф Семашко. Ruští velkostatkáři otevřeně nutili své poddané ke konversi na pravoslaví, což silně podporoval fanatik Smaragd Kryžanovskij, biskup nové ruskopravoslavné diecése – polocké (1833–1837).

K posílení ruskopravoslavných posic byli jmenováni noví světící biskupové, kteří se na svůj úkol několik let připravovali v Petrohradu: do běloruské diecése Benedykt Luziński, do litevské Antoni G. Zubko («необыкновенный стоятель за Православие и русскую народность в Западной России») a Иосафат Жарский, který ale byl odpůrce pravoslaví.

Další krokem byla rusifikace ritu, k čemuž sloužily v Moskvě natištěné missály. Do roka musel být ve všech kostelech zaveden ikonostasis. V průběhu vynucování těchto opatření se ukázalo, že řeckokatholické duchovenstvo vzdoruje jen málo. Proto bylo rozhodnuto, že sjednocení může započít. V roce 1835 byl ustanoven tajný výbor (Секретный комитет). V roce 1837 bylo oddělení řeckokatholické církve transformováno z odboru cizích věr pod nejvyššího prokurátora (обер-прокурор).

Po smrti Bułhaka a Žarského násilnému sjednocení už nic nebránilo. Na každého řeckokatholického kněze bylo tlačeno individuálně. Z 1057 kněží litevské diecése jich s likvidací řeckokatholické církve souhlasilo 760, z 680 běloruské jen 186. Celkem 111 kněží veřejně oznámilo, že raději změní ritus na latinský, než aby se stalo schismatiky. Celkem 8 kněží, kteří odolali všemu nátlaku, bylo deportováno do centrálního Ruska.

Likvidace byla formalisována na neděli pravoslaví, 12. února 1839 na polockém shromáždění (Полоцкий собор 1839 года) na společné bohoslužbě Semaška, Lužinského a Zubka. Žádost k caru podepsalo 1 305 kněží a car ji schválil 25. března 1839. Sjednocení řeckokatholické církve s ruskopravoslavnou bylo vyhlášeno 14. května 1839 na společné bohoslužbě.

Lze uzavřít, že Vodníkův výrok: „Nejen proto, že jsem sám pravoslavný, ale že v Rusku měly menšiny, najmě náboženské, větší svobodu než v předosvíceneckých monarchiích západních,“ je výplodem chorého mozku.

Bohaté carské zkušenosti zúročili kommunisté v roce 1950. Jediný rozdíl byl v rychlosti celého processu.

6. května 2011

Jak Vodník lže

Na DS Vodník umístil další příspěvek do nekonečné serie ruskopravoslavné propagandy. Vodníkův výrok: „Nejen proto, že jsem sám pravoslavný, ale že v Rusku měly menšiny, najmě náboženské, větší svobodu než v předosvíceneckých monarchiích západních,“ je však nestydatá lež:

„12 февраля 1839, в Неделю православия, в Полоцке во время его совместного служения с 2-мя другими сочувствовавшими его делу униатскими архиереями — Полоцого Василия (Лужинского) и викарного епископа Брестского Антония (Зубко) — был принят акт присоединении униатской церкви к православной и составлено всеподданнейшее прошение о том государю с приложением 1305 подписей духовных лиц; последнее было Высочайше одобрено 25 марта того же года. В связи с этим событием была отчеканена специальная медаль с надписью «Отторгнутые насилием (1596) воссоединены любовию (1839)». Всего в православие перешло свыше 1600 приходов с более чем 1 млн 600 тыс. верующих. Одновременно к императору обратились 111 священников западных епархий с просьбой сохранить унию и разрешить использование униатских служебников. Но их запретили в священнослужении и перевели на должности пономарей, а наиболее упорствующих выслали в Сибирь административным порядком.“

Jak to probíhalo v praxi: „Со стороны гражданского начальства истязанием заведовал окружной Новицкий. Этот полицейский апостол сек людей до тех пор, пока человек не соглашался принять причастие от православного попа. Один четырнадцатилетний мальчик после двухсот розг отказался от такого общения с Христом. Его снова начали сечь, и только тогда, уступая страшной боли, он согласился. Православная церковь восторжествовала!“

Kommunisti se v roce 1950 jen inspirovali samoděržavím. Jako ostatně ve většině věcí.

2. dubna 2011

Válka mezi ruskopravoslavnými a řeckopravoslavnými

Základní rozdíl mezi ruskopravoslavnými a řeckopravoslavnými jsem vymezil již dříve. Nyní se podívejme, jak se projevuje v praxi.

Ačkoliv Vodník popírá, že nějací ruskopravoslavní a řeckopravoslavní vůbec existují, je to jen příznak jeho ignorance. Hlava ruskopravoslavných poslala hlavě řeckopravoslavných neuvěřitelně sprostý dopis. V něm ruskopravoslavné a řeckopravoslavné jasně vyčleňuje: „The Greek Orthodox [tj. doslova „řeckopravoslavní“] were among them, receiving antimensia for their parishes from the Russian bishops. This situation was recognised by all the local Churches, who released clergy for the American parishes into the jurisdiction of the Russian Orthodox Church [tj. doslova „ruskopravoslavná církev“].“

Dopis je pozruhodný rovněž tím, že pravdivě popisuje „blahodárnost“ caesaropapismu: „Thus the provinces mentioned by Your Holiness -- Illyria, Southern Italy and Sicily -- did not belong 'always' to the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople, but were taken by force from the Roman Church and given to the Church of Constantinople by the iconoclast Emperor Leo the Isaurian, without reference to Canon 28. One of the most important reasons for this action on the part of Leo the Isaurian was that the Church of Rome was opposed to the iconoclastic policies of the Byzantine Emperor, whose political power extended to those territories at that time.“

Dopis jde dokonce tak daleko, že otevřeně popisuje typicky pravoslavný bordel a porušování božského řádu: 'In spite of the Holy Canons, the Orthodox, in particular those who live in Western countries, are divided into ethnic groups. Their Churches have at their head bishops chosen on ethnic grounds. Often they are not the only bishops of their cities, and sometimes they are not on good terms with one another and fight among themselves', something that is 'a source of shame for all Orthodoxy and the cause of unfavourable reactions that have negative results for the Orthodox Church'.

Rovněž tak jiné pravoslavné weby ruskopravoslavé a řeckopravoslavné jasně vymezují: „There is, however, a good deal more historical evidence to suggest that Constantinople has a sort of missionary authority [zdůrazněno mnou, Vodník vždy její existenci popíral] in the areas outside those territories which have been explicitly defined by pan-Orthodox synods to constitute autocephalous churches. This claim is disputed particularly by the Church of Russia and its daughter and dependency churches [zdůrazněno mnou], sometimes as an expression of the idea that Moscow is the Third Rome.“

Papež jako strážce pravověří

V debatě o „čestném“ papežském primátu je nejlepší nechat zaznít fakta. Byzantský učenec Σωκράτης Σχολαστικός (380–440) napsal Η εκκλησιαστική ιστορία (církevní dějiny let 305–439). V nich doslova uvádí: „an ecclesiastical canon commands that the churches shall not make any ordinances against the opinion of the bishop of Rome.“ A s tím ani žádný pravoslavný sektář nehne.

Jak vlastně pravoslaví vzniklo? Založil ho 23. října 858 císař Michael III. Opilec, když sesadil posledního nezpochybnitelně katholického patriarchu Cařihradu, sv. Ignáce, a na patriarchu pak na vánoce během 3 dnů povýšil laika Photia. Není bez zajímavosti, že Opilec se pokusil o imperiální expansi, když na Velkou Moravu poslal Cyrila a Methoděje, aby tam vybudovali pevnější církevní struktury. (Morava již dávno před tím byla katholická.) Photius se pak po Opilcově zavraždění stal vůdcem caesaropapistické sekty, která po jistém intermezzu po roce 867 na Východě zvítězila. Příčiny byly strukturální: Cařihrad byl po 150 letech prakticky nepřetržité herese (s výjimkou let 787–814) věroučně oslaben. Po roce 1453 ztratila pravoslavná sekta raison d'être. Nový si našla ve zdůrazňování rozdílů od katholictví.

Update: Opraven chybný odkaz.

1. dubna 2011

Biskup Hilarion o římském primátu

Biskup Hilarion doslova řekl: The bishop of Rome did not exercise any direct jurisdiction [Z toho jasně vyplývá, že nepřímou ano a katholíci nic jiného ani nikdy netvrdili. Poznámka G. P.] in the East in spite of the fact that in some cases Eastern hierarchs appealed to him as arbiter in theological disputes. [Vida. Toto ruskopravoslavní sektáři vždy popírali. Je vidět, že Moskva má více rozumu, nebo spíše znalostí, než oni. Poznámka G. P.] These appeals were not systematic [Nikdo netvrdil opak. Poznámka G. P.] and can in no way be interpreted in the sense that the bishop of Rome was seen in the East as the supreme authority in the whole Universal Church. [Zase ten typicky ruskopravoslavný nedostatek logiky. Východní biskupové se odvolávají k papeži, ale ten v pozemské církvi údajně nemá nejvyšší moc. Contradictio in adiecto. G. P.] It is hoped that at the next meetings of the Commission, the Catholic side will agree with this position which is confirmed by numerous historical evidence.”

Klassifikace současné české pravice

Vodník napsal článek, jímž se pokouší klassifikovat současnou českou pravici. Proč přitom ignoruje můj starší článek, nechápu. Takhle je jako věčný strýc František: Neustále objevuje Ameriku. Typická vada českého discoursu – ignorance faktu, že vědění je inkrementální. Místo kritiky dosavadního poznání pouhé tlachání. Někomu to asi vyhovuje.

Já takto postupovat odmítám. Proto má nová klassifikace bude synthésou Vodníkova i mého staršího přístupu. Od Vodníka převezmu jednoduchost, z mého staršího pojetí přesnost.

S Vodníkem souhlasím v tom, že politické skupiny nejsou disjunktní. Naproti tomu odmítám jeho snižující pojetí: „malý český člověk“. „[D]ebilní kovboje“ si vycucal z prstu. Druhá jeho mýlka je these o extremisaci postojů. To, že se levicovým Blistů skoro vše pravicové jeví jako extrémní, ještě neznamená, že to extrémní opravdu je. Na uznávání Reagana, Strausse nebo Thatcherové není vůbec nic špatného, i když v Guardianu (Strážci) si myslí opak. Chtělo by to méně strážit myšlení a být více tolerantní.
 1. Neoliberálové. Podle Vodníka hanlivě ekonomičtí extremisté. Já jsem je dříve dělil na 2 skupiny: sekulární neokonservativce (mainstream Mladé fronty. Propagátoři bránící se demokracie) a eurorealisty (Klaus. Strana svobodných občanů. Germanofobní, rusofilští). Dnes bych upřesnil: Hlavním jejich spolkem je Strana svobodných občanů a lze sem řadit i pravici Pravdy a lásky (Hospodářské noviny, Respekt za Schwarzenberga). Klaus se sem formálně řadil v 90. letech, ale nyní je jasně v řadách paleokonservativců, takže sem naprosto nepatří. Odtud i vlažný vztah mezi Klausem a Machem.
 2. Neokonservativci. Podle Vodníka nepřijatelně hanlivě fascisující extrémisté (Vodník je nenávidí, a proto tato pouhá nálepka nemá žádný deskriptivní význam.) Já jsem sem řadil věřící neokonservativce, obecné lidovce a antikommunisty.
 3. Paleokonservativci. (Dříve u mne klassičtí konservativci.) Vodník je z neznámého důvodu vynechal, zřejmě proto, že se k nim sám řadí a za extrémistu se nepovažuje. Jenže jeho neustálé koketování s marxismem paleokonservativism dost vylučuje. Patří sem Václav Klaus, Akce DOST, Délský potápěč apod. Na okraji paleokonservativců působí neofascisté, což je marginální skupina, neboť její niku zabrali integristé. Jejich vzorem je Primo de Rivera a Falanga.
 4. Nacionalisté. (Dříve u mne nacionalističtí autoritáři.) Tato rozplizlá skupina může být součástí i ostatních skupin. Bývalá Národní strana. Jejich vzorem je Gajda, Kramář apod.
 5. Integristé, pejorativně (zřejmě marxisticky) klerofascisté. (Dříve u mne autoritářští ultrakatholíci a demokratičtí ultrakatholíci.) Vodník je označuje jako náboženské extremisty. Neuvědomuje si, že Joch sem nepatří, protože u něj má politika přednost před náboženstvím stejně jako u ostatních neokonservativců. Jejich vzorem je Franco a Salazar.
 6. Neonacisté. Vodník po vzoru nepřátel svobody (Věra Tydlitátová) zpochybňuje předponu neo-. Přitom rozdíly mezi nacisty a neonacisty nevidí jedině slepý.
Jedinými extrémisty jsou neonacisté, protože pouze ti jsou persekvováni. Neofascisté, integristé, nacionalisté a místy též paleokonservativci jsou ostrakisováni.

Update 1: Rozpustil jsem nacionalisty pro vágnost a neofascisty pro marginálnost.

Update 2: Škrtnul jsem Prchalu jako vzor paleokonservativců, protože to bylo krajně sporné.

Update 3: Nacionalisté vráceni zpátky; s paleokonservativci se nesnesou.

27. února 2011

Hranice mezi řeckopravoslavnými a ruskopravoslavnými

Pravoslaví je stejně jako protestanství rozpadlé na mnoho sekt. Hlavní dělící čára je mezi novokalendářníky a starokalendářníky. Budeme se zabývat pouze novokalendářníky, protože starokalendářních sekt je tolik, že by to vystačilo na zvláštní článek. Dochází tam ke změnám, např. v roce 2007 se ROCOR ze starokalendářní stala novokalendářní.

Novokalendářníci se rozpadají na starokalendářní novokalendářníky, tj. takové pravoslavné, kteří sice používají starý kalendář, ale jsou v obecenství s těmi, kteří používají nový kalendář. Ve zkratce se jim říká ruskopravoslavní, zatímco čistí novokalendářníci jsou řeckopravoslavní, až na Bulhary a Poláky, kteří jsou v orbitu ruskopravoslavných, takže jsou pod jejich značným vlivem.

Dalším definičním rozdílem mezi ruskopravoslavnými a řeckopravoslavnými je postoj k Americké pravoslavné církvi (OCA). Všichni novokalendářníci jsou sice s ní v obecenství, ale pouze ruskopravoslavní uznávají její samostatnost (autokefalitu), což vylučuje, aby k ruskopravoslavným patřila jerusalémská, srbská a albánská církev.

Příčiny jsou mocenské, stejně jako vznik pravoslaví v roce 858, kdy caesaropapisté v Cařihradu zbavili úřadu Římu věrného sv. Ignáce a založili tak vlastní schismatickou řeckopravoslavnou sektu, která v Cařihradě definitivně zvítězila v 11. století pod záminkou filioque.

Nový kalendář zavedl cařihradský patriarcha. Protože podle ruskopravoslavných jim nemá co diktovat (v tom mají pravdu), nový kalendář neuznávají. Ale protože je obecenství s ekumenickým patriarchou obecným znakem pravoslavné pravověrnosti, zůstávají s ním v obecenství, na rozdíl od starokalendářníků, pro něž je nový kalendář symbolem herese.

Autokefalitu OCA vyhlásila Moskva. Protože podle cařihradského patriarchy na území nepatřících do jurisdikce žádné z autokefálních církví (jako je Amerika) smí autokefalitu vyhlašovat pouze ekumenický patriarcha (v tom má pravdu), řeckopravoslavní autokefalitu OCA neuznávají. Protože jsou však USA příliš důležité, zůstávají s OCA v obecenství.

Přehledná tabulka 14 autokefálních novokalendářních církví:

Pořadí Církev Nový kalendář Uznání OCA


Ano Ne Ano Ne
1. cařihradská × ×
2. alexandrijská × ×
3. antiošská × ×
4. jerusalémská × ×
5. ruská × ×
6. gruzínská × ×
7. srbská × ×
8. rumunská × ×
9. bulharská × ×
10. kyperská × ×
11. řecká × ×
12. polská × ×
13. albánská × ×
14. československá × ×

Z toho jasně vidíme, že řeckopravoslavná je církev cařihradská, alexandrijská, antiošská, rumunská, kyperská a řecká; ruskopravoslavná je církev ruská, gruzínská a československá; nezávislá je církev jerusalémská, srbská, bulharská, polská a albánská.

Updated.

26. února 2011

Pravoslavné rozkoly

Našel jsem přehlednou, rusky psanou, stránku o všech možných pravoslavných rozkolech. Píše se na ní například o nejrůznějších starokalendářních sektách. Kromě toho uvádí barvitý životopis představitele jedné z mnoha ukrajinských pravoslavných církví, metropolity Petra (Petruse), kterou Vodník považuje za jedinou pravou ukrajinskou pravoslavnou církev, ačkoliv „является одной из наиболее малочисленных и маргинальных неканонических религиозных организаций Украины“.

Update: Vodník se od svého neudržitelného výroku posléze distancoval.

6. února 2011

Řeckopravoslavní a ruskopravoslavní

motto: „Šel jsem takhle jednou po mostě a na zábradlí balancoval chlápek, který se zjevně chystal ukončit svůj život skokem do údolí. Přiběhl jsem k němu a říkám:
"Hej, stůjte, nedělejte to!"
"A proč ne?"
"Je spousta věcí, kvůli kterým stojí za to žít!"
"Co třeba?"
"Třeba...jste věřící nebo ateista?"
"Věřící."
"Já taky! Jste křesťan nebo Žid?"
"Křesťan."
"Já taky! Jste katolík nebo protestant?"
"Protestant."
"Já taky! Jste episkopál nebo baptista?"
"Baptista."
"Já taky! Jste z Baptistické Církve Páně nebo z Baptistické Církve Hospodina?"
"Z Církve Páně."
"Bezva! Já taky! Jste z původní Církve Páně nebo z Reformované Církve Páně?"
"Z Reformované Církve Páně."
"Bezva! Já taky! Jste z Reformované Církve Páně reformou v roce 1879 nebo z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915?"
"Z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915!"
Na to jsem řekl: "Zhyň, ty kacířský bezbožníku!" a strčil ho dolů.“

Protože Vodník neustále zaplavuje LW ruskopravoslavnou propagandou (1, 2, 3 a 4), rozhodl jsem, že napíšu článek, který jednou provždy udělá tomuto nekontrolovanému šíření mémů přítrž.

Uvěřit ruskopravoslavnému mémovému komplexu znamená podstoupit rozsáhlý výplach mozku. Řada ruskopravoslavných thesí je v příkrém rozporu s realitou. Řada pilířů víry je navzájem rozporných. A nikoliv nedůležitým znakem sektářství ruskopravoslaví je účelovost. V boji s nepřítelem — Západem a především katholictvím — je každé svinstvo cizí provenience dobré. Např. soustavná redukce katholíků na římské je anglikánská manipulace. Přitom skutečně pravoslavnou víru mají řeckokatholičtí věřící, ale ruskopravoslavní sektáři pro nedostatek erudice neumějí mezi římskými a řeckými katholíky rozlišit.

Ruskopravoslavní sektáři nemají sebemenší úctu k tradicím obyvatelstva, na němž se pokoušejí parasitovat. Nejradši by zvýšili esoteričnost svého učení povinným používám umělého nesrozumitelného jazyka – staroslověnštiny. Protože je to však nemožné, tak se alespoň pokouší nahradit české termíny (např. milost) ruskými (благодать). To je však způsobenosti jejich nedostatečnou znalostí ruštiny, protože netuší, že v ruštině se český pojem milost rozpadá na милость a благодать. Jiní pravoslavní však tak sektářští nejsou: „Bohorodice Panno, raduj se; milostiplná Maria, Pán s tebou; požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, neboť jsi porodila Spasitele duší našich.

Výplach mozku se projevuje neochotou prostudovat si argumenty druhé strany nepodloženým tvrzením, že ji zná: „Myslím, že jsem římskokatholické propagandy přečetl víc než Vy.“ Jenže prostudování zbožtělého sv. Losského neznamená, že propagandista zná katholický názor, když nezná ani alternativní pravoslavný názor ekumenického patriarchy nebo Bulgakova. Jedinou reakcí na předložená fakta je tak poukaz na to, že polemik málo zná ruskopravoslavnou propagandu Guettého, jako kdyby to na faktu, který se ruskopravoslavným nehodí do krámu, cokoliv měnilo.

Podobně jako evangelíci se pravoslavní sektáři se rozpadají na mnoho „církví“, navzájem se potírajících. Je to zákonitý důsledek toho, že jim chybí centrální autorita – papež. Každý sektář pak klade důraz na něco jiného a všichni ostatní jsou pro něj heretici, včetně ostatních pravoslavných sektářů. Typickým příkladem je nový kalendář. Řeckopravoslavní ho uznávají, naproti tomu ruskopravoslavní zbožštili předchozí pohanský kalendář. To je tak hlavní rozlišující znak mezi řeckopravoslavnými a ruskopravoslavnými. Církev starý kalendář zavrhla v letech 1923–4; sektáři se tím nikdy nesmířili (jerusalémskopravoslavní, ruskopravoslavní, srbskopravoslavní, ukrajinskopravoslavní a gruzínskopravoslavní).

Po sloučení ruskopravoslavných (sergianisté pohltili ROCOR) se starokalendářníci dostali do těžké situace. Ačkoliv sdílejí stejnou víru jako ROCOR, tedy i jako sergianisté, nechtějí s nimi být v jednom spolku. Proto starokalendářníci přerušili s ruskopravoslavnými obecenství.

Na papíře se podle Vodníka pozná Jediná svatá katholická apoštolská církev tak, že její partikulární církve (sbory) jsou v obecenství. Ve skutečnosti podle toho, do jaké míry podléhají ruskopravoslavným. Např. ukrajinští pravoslavní se dělí na ruskopravoslavnou Ukrajinskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu, ukrajinskopravoslavnou Ukrajinskou pravoslavnou církev kyjevského patriarchátu, ukrajinskopravoslavnou Ukrajinskou autokefální pravoslavnou církev, polskopravoslavnou Ukrajinskou autokefální pravoslavnou církev – kanonickou a ruskopravoslavnou Ukrajinskou autonomní pravoslavnou církev Lvova. Nikoliv nepodstatným znakem je totiž expansivnost ruskopravoslavných. Čeští pravoslavní byli původně srbskopravoslavní. Ale po roce 1945 je pohltili ruskopravoslavní, takže čeští pravoslavní se stali ruskopravoslavnými. V roce 1950 se ruskopravoslavní neváhali spolčit s kommunistickou diktaturou, když se podíleli na genocidě řeckých katholíků. Řeckokatholické vyznání pak bylo až do roku 1968 v Československu postaveno mimo zákon, zatímco římskokatholické bylo legální. Z toho zřejmě pramení neschopnost rozlišit mezi vždy legálním římskokatholickým vyznáním a kommunisty likvidovaným řeckokatholickým. Za svou participaci na zločinu proti lidskosti se ruskopravoslavní nikdy neomluvili. Řeckopravoslavní na něm neměli žádnou účast.

Ruskopravoslavní expandovali též do USA. OCA je uznávána od všech ruskopravoslavných, tj. od bulharské, české a slovenské, gruzínské, polské a ruské pravoslavné církve. Řeckopravoslavní neuznávají její hlavu jako patriarchu, ale jsou s ní v obecenství.

Ruskopravoslavní jsou na své sektářství dokonce hrdi. Pokud se na něčem dohodnou s katholíky, když jim dokonce podstrčí své vidění světa, tak se k tomu nehlásí, protože tím, že je to dohoda, je to poskvrněno nečistými katholíky.

Pro ruskopravoslavné je také typická neschopnost elementární konsistence. Ave Maria, tradičně překládáno jako Zdrávas Maria, novotářsky překládají jako „Bohorodice Panno, raduj se,“ jako kdyby se v Čechách zdravilo Raduj se jako v Řecku a ne Buď zdráv(a). Nebo poukaz na heretičnost sofiologie, když je řeč o ekumenismu a filioque.

Ruskopravoslavní by nejradši ignorovali vše, co se stalo po roce 1917. Ale jaký by to mělo smysl? Žijeme v 21. století, nikoliv ve století 19. Přitom v 1. tisíciletí, které tak zbožňují, z 506 let od smrti Konstantina Velikého do definitivního ukončení obrazoborectví (337–843) byl cařihradský patriarchát 248 let ve stavu schismatu či herese. Celkem 49 % času pro Vodníka znamená, že „blahodať Ducha svatého se postarala o to, že to dlouho nevydrželo,“ jak vysvětluje svou symptomatickou hatmatilkou. Pozoruhodné vnímání času. Jen obrazoborectví, tato typicky řeckopravoslavná herese, trvalo 90 let (726–787 a 814–843). „Takto nenapáchal caesaropapism na věrouce žádné trvalé škody“ – ano, pouze 1000 let schismatu.

18. ledna 2011

Alcuin a filioque

Situace okolo postoje Alcuina k filioque je nejasná.

Filioque bylo v credálním kontextu poprvé použito při vyznání víry vizigótským králem Reccaredem na III. koncilu toledském (589); tuto formulaci potvrdily další toledské koncily (633 a 675). Jejich postoj byl podmíněn bojem proti ariánství a modalismu. Král Reccared nařídil, aby se Credo recitovalo s filioque během Eucharistie. Z říše Visigótů se pak rozšířilo do Galie.

Roku 680 se koncil v Hatfieldu pod vedením byzantského mnicha sv. Theodora (vyslaného ovšem papežem sv. Agathonem) přihlásil k prvním 5 ekumenickým koncilům, ale zároveň potvrdil své vyjádření víry s filioque.

Karel Veliký
, o němž je známo, že se neuměl ani pořádně podepsat, protestoval u papeže Hadriána I. ohledně chodu věcí v Konstantinopoli. Papež jeho protesty po právu odmítl. Následně Karel Veliký nařídil sebrat všechny argumenty pro podporu svého postoje. Tak vznikly (povětšinou z bídných překladů) v letech 791-795 tzv. Libri Carolini. Zatímco VII. ekumenický koncil v r. 787 potvrdil, že Duch pochází pouze z Otce (byť prostřednictvím Syna), lokální koncil svolaný r. 794 do Frankfurtu Karlem Velikým (který na něm nařídil zpívat Credo s filioque) proti vzmáhající se heresi adoptionismu ve Španělsku, to popřel; jeho authorita ovšem není s authoritou ekumenického sněmu srovnatelná. Alcuinův zájem v této době byl nepochybně namířen proti adoptionistickým španělským biskupům a nepochybně odtud jeho angažovanost v této věci (tedy nikoli propagace filioque). Za hlavního authora Libri Carolini je považován Theodulf z Orleansu.

Na koncilu ve Friuli (797) Paulinus z Aquileie, Alcuinův souputník na dvoře Karla Velikého, obhajoval užívání filioque jako prostředku proti adoptionistům, ale uznával, že je to dodatek k cařihradsko-níkájskému Vyznání. Jaké stanovisko zaujímal sám Alcuin, se můžeme pouze dohadovat. Řada pravoslavných odborníků se ovšem domnívá, že Alcuin užití filioque v Credu aktivně prosazoval.

Na druhé straně r. 804 píše Alcuin bratřím do Lyonu, aby nezaváděli filioque do Creda. Konkrétně aby nepřestupovali limity položené Otci, aby nezaváděli nic nového do vyznání katholické víry a nenacházeli potěšení v tradicích, které nebyly známy v dávných dobách (Guettée, str. 149). Není pravděpodobné, že by považoval filioque za "dávnou tradici" (byť na Západě bylo podpořeno disproporčně obrovskou authoritou Bl. Augustina z Hippo), jinak by to jeho druh Paulinus z Aquileie těžko mohl uznat za pozdější dodatek. Téhož roku Alcuin umírá.

R. 808 se otázka filioque dostává opět před papeže Lva III. Na příkaz Karla Velikého prohlásil koncil v Cáchách filioque za nezbytné pro spásu duše a Theodulf z Orleansu sbírá patristické argumenty pro filioque. Papež následně připustil filioque pro katechisaci, ale nikoli jeho přidání k Vyznání víry. Sv. Photios odsoudil filioque bez výhrad. Navzdory tomu se Credo s filioque užívalo na Západě dál, r. 1014 ho papež Benedikt VIII. (při korunovaci císaře Jindřicha II.) zavádí trvale do římské liturgie.

Tučným písmem jsou v textu zdůrazněny neblahé zásahy světské moci do církevní věrouky. Zásahy, kterých se "caesaropapism", jenž je trnem v oku všem pokrokově smýšlejícím okcidentálcům, nikdy nedopustil a pokud, tak pouze s dočasným úspěchem (ikonoklasm).

Zdroje: 1, 2 a 3.

9. ledna 2011

Papežův jurisdikční primát

Mezi katholictvím a pravoslavím jsou tisícileté barriéry, které je nutno překonat, má-li být Církev opět jednotná. (Kromě toho je nutno inkorporovat orientální církve – miafysity a nestoriány – a inkorporovat rovněž lutherány. Kalvinisté nejsou církví v užším smyslu slova, ty inkorporovat nutné není.)

Některé tyto barriéry jsou krajně tíživé. Nejhorší je Fótiův poukaz na Filioque. Pravoslavní mají pravdu, že Credo se opravdu jednostranně měnit nemělo. Na druhou stranu, obsah Filioque je theologicky extrémně důležitý.

Jinde pravoslavní ustoupili sami: Kérulariův poukaz na kvašený chleba už nehraje roli, neboť pravoslavní nyní nemají námitek proti tomu, když katholíci ve své liturgii užívají nekvašený.

Zůstává papežův jurisdikční primát, jehož nerespektování je vrchol pravoslavné irracionality, popírání historie a slov Písma. Zde jsou nezvratné exaktní důkazy, že katholíci mají pravdu (na rozdíl od Filioque, kde je vše věcí víry). Jenže na popírání papežského primátu je postavena pravoslavná identita; jeho uznáním by z pravoslaví nic nezbylo, neboť mezi řeckými katholíky a pravoslavnými by najednou nebyl žádný rozdíl. Proto, ačkoliv tento spor je nejméně věroučný, je nejtíživější.
 1. Písmo: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. („A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Mt 16, 18)
 2. Historie – k papeži se odvolal:
  1. sv. Jan Zlatoústý k sv. Innocentu I.
  2. sv. Theodor Studita k sv. Lvu III.
  3. sv. Ignatios k sv. Mikuláši I. Velikému
Pravoslavní by se tedy měli sklonit před vírou otců (Jana, Theodora a Ignáce) a přestat si vymýšlet novoty.

Updated.

11. prosince 2010

Neposkvrněné početí a pravoslaví

Dodatečně k svátku 8. prosince. Pravoslavní nepopírají neposkvrněné početí Panny Marie, jen o něm, na rozdíl od katholíků, nemají jistotu. Je to pro ně stejný problém jako u nepokřtěných neviňátek. Nicméně pravoslavní stejně jako katholíci přiznávají, že Marie byla celý život bez osobního hříchu, a to by s dědičným hříchem nebylo možné. Vždyť i svatý zhřeší tisíckrát za den.

Za pozornost stojí i tento citát: „Orthodox Christians say that St. Augustine (d. 430), whose works were not well known in Eastern Christianity until perhaps the 17th and 18th centuries, has influenced the theology of sin that has generally taken root in the West.“ Z toho jasně plyne, že normální pravoslavní považují za sv. Augustina za svatého: „In the Comnenian Council of Constantinople in 1166 he is referred to as "Ό Αγίος Αυγουστίνος - "Saint Augustine."“ To přirozeně neplatí pro „pravoslavné“ sektáře a jiné antiekumenické heretiky.

Updated.

23. října 2010

Křesťanství jako náboženství lásky

Je do značné míry mýthus. Kdo nevěří, ať si přečte 21. kapitolu Matouše. Jsou tam i takové perly:
Za svítání cestou zpět do města [Ježíš] dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: „Ať se z tebe už navěky nerodí ovoce!“ A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se: „Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?“

16. září 2010

Sv. Theodor Studita

Jeden z důvodů, proč tak nesnáším diskusse, je neochota či neschopnost domyslet si evidentní a naopak přílišná ochota chytat toho druhého za slovo. Proto, když jsem napsal: "Wiching byl pravoslavný biskup, a proto učitel Pravdy," tak by si jeden myslel, že si Vodník snadno domyslí: "Wiching byl řádný pravoslavný biskup, a proto učitel Pravdy" a ne že bude můj text "interpretovat": "heretik je učitel Pravdy", ale to jsem evidentně chtěl příliš.