Zobrazují se příspěvky se štítkemPropaganda. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemPropaganda. Zobrazit všechny příspěvky

19. září 2013

Zemřel polský estébák, Marceli „Albín“ Reich

motto: „Wir verlieren in ihm einen unvergleichlichen Freund der Literatur, aber ebenso der Freiheit und der Demokratie.“
Angela Merkel

Kommunista (předválečný stalinista – člen Komunistische Jugend a pak KPD, od 17. 8. 1945 člen potomní PZPR), od října 1944 příslušník polské StB (= UB) a kommunistický špión s krycím jménem Albín, přítelem svobody a demokracie?

Dlouho jsem považoval Kapitánovu a Gogovu kritiku dnešních papalášů za upřílišněnou. Odmítal jsem srovnání s normalisační propagandou, měl jsem za to, že spin doctoring není lhaní. Nyní se ukazuje, že lidé jako Merkelová nejen, že zamlčují nepohodlná fakta, ale dokonce rovnou lžou. Tak se podívejme na to, co přední světová media odbyla jednou větou (NYT: „Grateful to the Soviet Army for liberating Poland, Mr. Reich-Ranicki joined the Polish Communist Party and, posted as a diplomat in London, worked for Polish intelligence, a mission for which he assumed the pseudonym Ranicki.“) nebo zcela zamlčela (Guardian: „After the end of the war, he joined the Polish army and was briefly stationed at the consulate general in London.“), podrobněji.

Urząd Bezpieczeństwa byla instituce, proti níž byla StB spolek hochů z nedělní školy. Na druhou stranu je nutno uznat, že UB působil v zemi, kde se bratři Mašínové počítali na stovky, kde zuřila občanská válka. Ale přesto. Agent UB by měl za své zločiny stanout před nezávislým soudem a ne být presentován jako morální arbitr.

Podobná kariéra byla běžná: Zatímco jen 1 % Poláků byli Židé, v UB tvořili celých 37 % (167 z 450). Co vlastně Ranicki v UB dělal? To není přesně známo a on sám to tajil. Trochu jasno vnáší Gerhard Gnauck ve své knize Wolke und WeideMarcel Reich-Ranickis polnische Jahre (2009), ISBN: 978-3608941777. Ukázku z ní přetiskl Die Welt. Jisté je, že byl kvalitním kádrem: V roce 1946 byl jmenován nadporučíkem UB a v témže roce dostal stříbrný kříž za zásluhy. V roce 1947 se stal vedoucím II. oddělení VII. odboru ministerstva veřejné bezpečnosti (MBP). V jeho gesci bylo vyzvědačství v Západním Německu, UK a USA.

V roce 1948 byl vyslán jako agent Albín do UK. Jako uvědomělý soudruh měl na starosti dozor nad emigranty a kulturní politiku: „Ranicki zajął najbardziej skrajne stanowisko wśród wszystkich członków Koła, radził usunąć Słonimskiego zestanowiska dyrektora, gdyż bez tego nie było gwarancji, że Instytut będzie realizował politykę partii.“ Dne 31. 10. 1949 byl z UK odvolán, čímž začal Reichův přerod na Freund der Freiheit und der Demokratie. Podle Reichova názoru byl za tím antisemitism, což však nepotvrzují žádné archivní prameny. Ke dni 31. 1. 1950 byl z MBP propuštěn, dostal 14 dní vězení za visum, které vydal svém příbuznému, a 3. 3. 1950 byl vyloučen ze strany. I když ještě v roce 1951, znovu v roce 1953 a opět v roce 1955 žádal o znovupřijetí do strany a ačkoliv jeho snaha v roce 1957 byla korunována úspěchem – opětovným přijetím do strany, zrod přítele svobody a demokracie již byl dokonán a potvrzen emigrací do SRN v 1958 za nejasných okolností.

6. května 2011

Jak Vodník lže

Na DS Vodník umístil další příspěvek do nekonečné serie ruskopravoslavné propagandy. Vodníkův výrok: „Nejen proto, že jsem sám pravoslavný, ale že v Rusku měly menšiny, najmě náboženské, větší svobodu než v předosvíceneckých monarchiích západních,“ je však nestydatá lež:

„12 февраля 1839, в Неделю православия, в Полоцке во время его совместного служения с 2-мя другими сочувствовавшими его делу униатскими архиереями — Полоцого Василия (Лужинского) и викарного епископа Брестского Антония (Зубко) — был принят акт присоединении униатской церкви к православной и составлено всеподданнейшее прошение о том государю с приложением 1305 подписей духовных лиц; последнее было Высочайше одобрено 25 марта того же года. В связи с этим событием была отчеканена специальная медаль с надписью «Отторгнутые насилием (1596) воссоединены любовию (1839)». Всего в православие перешло свыше 1600 приходов с более чем 1 млн 600 тыс. верующих. Одновременно к императору обратились 111 священников западных епархий с просьбой сохранить унию и разрешить использование униатских служебников. Но их запретили в священнослужении и перевели на должности пономарей, а наиболее упорствующих выслали в Сибирь административным порядком.“

Jak to probíhalo v praxi: „Со стороны гражданского начальства истязанием заведовал окружной Новицкий. Этот полицейский апостол сек людей до тех пор, пока человек не соглашался принять причастие от православного попа. Один четырнадцатилетний мальчик после двухсот розг отказался от такого общения с Христом. Его снова начали сечь, и только тогда, уступая страшной боли, он согласился. Православная церковь восторжествовала!“

Kommunisti se v roce 1950 jen inspirovali samoděržavím. Jako ostatně ve většině věcí.

6. února 2011

Řeckopravoslavní a ruskopravoslavní

motto: „Šel jsem takhle jednou po mostě a na zábradlí balancoval chlápek, který se zjevně chystal ukončit svůj život skokem do údolí. Přiběhl jsem k němu a říkám:
"Hej, stůjte, nedělejte to!"
"A proč ne?"
"Je spousta věcí, kvůli kterým stojí za to žít!"
"Co třeba?"
"Třeba...jste věřící nebo ateista?"
"Věřící."
"Já taky! Jste křesťan nebo Žid?"
"Křesťan."
"Já taky! Jste katolík nebo protestant?"
"Protestant."
"Já taky! Jste episkopál nebo baptista?"
"Baptista."
"Já taky! Jste z Baptistické Církve Páně nebo z Baptistické Církve Hospodina?"
"Z Církve Páně."
"Bezva! Já taky! Jste z původní Církve Páně nebo z Reformované Církve Páně?"
"Z Reformované Církve Páně."
"Bezva! Já taky! Jste z Reformované Církve Páně reformou v roce 1879 nebo z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915?"
"Z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915!"
Na to jsem řekl: "Zhyň, ty kacířský bezbožníku!" a strčil ho dolů.“

Protože Vodník neustále zaplavuje LW ruskopravoslavnou propagandou (1, 2, 3 a 4), rozhodl jsem, že napíšu článek, který jednou provždy udělá tomuto nekontrolovanému šíření mémů přítrž.

Uvěřit ruskopravoslavnému mémovému komplexu znamená podstoupit rozsáhlý výplach mozku. Řada ruskopravoslavných thesí je v příkrém rozporu s realitou. Řada pilířů víry je navzájem rozporných. A nikoliv nedůležitým znakem sektářství ruskopravoslaví je účelovost. V boji s nepřítelem — Západem a především katholictvím — je každé svinstvo cizí provenience dobré. Např. soustavná redukce katholíků na římské je anglikánská manipulace. Přitom skutečně pravoslavnou víru mají řeckokatholičtí věřící, ale ruskopravoslavní sektáři pro nedostatek erudice neumějí mezi římskými a řeckými katholíky rozlišit.

Ruskopravoslavní sektáři nemají sebemenší úctu k tradicím obyvatelstva, na němž se pokoušejí parasitovat. Nejradši by zvýšili esoteričnost svého učení povinným používám umělého nesrozumitelného jazyka – staroslověnštiny. Protože je to však nemožné, tak se alespoň pokouší nahradit české termíny (např. milost) ruskými (благодать). To je však způsobenosti jejich nedostatečnou znalostí ruštiny, protože netuší, že v ruštině se český pojem milost rozpadá na милость a благодать. Jiní pravoslavní však tak sektářští nejsou: „Bohorodice Panno, raduj se; milostiplná Maria, Pán s tebou; požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, neboť jsi porodila Spasitele duší našich.

Výplach mozku se projevuje neochotou prostudovat si argumenty druhé strany nepodloženým tvrzením, že ji zná: „Myslím, že jsem římskokatholické propagandy přečetl víc než Vy.“ Jenže prostudování zbožtělého sv. Losského neznamená, že propagandista zná katholický názor, když nezná ani alternativní pravoslavný názor ekumenického patriarchy nebo Bulgakova. Jedinou reakcí na předložená fakta je tak poukaz na to, že polemik málo zná ruskopravoslavnou propagandu Guettého, jako kdyby to na faktu, který se ruskopravoslavným nehodí do krámu, cokoliv měnilo.

Podobně jako evangelíci se pravoslavní sektáři se rozpadají na mnoho „církví“, navzájem se potírajících. Je to zákonitý důsledek toho, že jim chybí centrální autorita – papež. Každý sektář pak klade důraz na něco jiného a všichni ostatní jsou pro něj heretici, včetně ostatních pravoslavných sektářů. Typickým příkladem je nový kalendář. Řeckopravoslavní ho uznávají, naproti tomu ruskopravoslavní zbožštili předchozí pohanský kalendář. To je tak hlavní rozlišující znak mezi řeckopravoslavnými a ruskopravoslavnými. Církev starý kalendář zavrhla v letech 1923–4; sektáři se tím nikdy nesmířili (jerusalémskopravoslavní, ruskopravoslavní, srbskopravoslavní, ukrajinskopravoslavní a gruzínskopravoslavní).

Po sloučení ruskopravoslavných (sergianisté pohltili ROCOR) se starokalendářníci dostali do těžké situace. Ačkoliv sdílejí stejnou víru jako ROCOR, tedy i jako sergianisté, nechtějí s nimi být v jednom spolku. Proto starokalendářníci přerušili s ruskopravoslavnými obecenství.

Na papíře se podle Vodníka pozná Jediná svatá katholická apoštolská církev tak, že její partikulární církve (sbory) jsou v obecenství. Ve skutečnosti podle toho, do jaké míry podléhají ruskopravoslavným. Např. ukrajinští pravoslavní se dělí na ruskopravoslavnou Ukrajinskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu, ukrajinskopravoslavnou Ukrajinskou pravoslavnou církev kyjevského patriarchátu, ukrajinskopravoslavnou Ukrajinskou autokefální pravoslavnou církev, polskopravoslavnou Ukrajinskou autokefální pravoslavnou církev – kanonickou a ruskopravoslavnou Ukrajinskou autonomní pravoslavnou církev Lvova. Nikoliv nepodstatným znakem je totiž expansivnost ruskopravoslavných. Čeští pravoslavní byli původně srbskopravoslavní. Ale po roce 1945 je pohltili ruskopravoslavní, takže čeští pravoslavní se stali ruskopravoslavnými. V roce 1950 se ruskopravoslavní neváhali spolčit s kommunistickou diktaturou, když se podíleli na genocidě řeckých katholíků. Řeckokatholické vyznání pak bylo až do roku 1968 v Československu postaveno mimo zákon, zatímco římskokatholické bylo legální. Z toho zřejmě pramení neschopnost rozlišit mezi vždy legálním římskokatholickým vyznáním a kommunisty likvidovaným řeckokatholickým. Za svou participaci na zločinu proti lidskosti se ruskopravoslavní nikdy neomluvili. Řeckopravoslavní na něm neměli žádnou účast.

Ruskopravoslavní expandovali též do USA. OCA je uznávána od všech ruskopravoslavných, tj. od bulharské, české a slovenské, gruzínské, polské a ruské pravoslavné církve. Řeckopravoslavní neuznávají její hlavu jako patriarchu, ale jsou s ní v obecenství.

Ruskopravoslavní jsou na své sektářství dokonce hrdi. Pokud se na něčem dohodnou s katholíky, když jim dokonce podstrčí své vidění světa, tak se k tomu nehlásí, protože tím, že je to dohoda, je to poskvrněno nečistými katholíky.

Pro ruskopravoslavné je také typická neschopnost elementární konsistence. Ave Maria, tradičně překládáno jako Zdrávas Maria, novotářsky překládají jako „Bohorodice Panno, raduj se,“ jako kdyby se v Čechách zdravilo Raduj se jako v Řecku a ne Buď zdráv(a). Nebo poukaz na heretičnost sofiologie, když je řeč o ekumenismu a filioque.

Ruskopravoslavní by nejradši ignorovali vše, co se stalo po roce 1917. Ale jaký by to mělo smysl? Žijeme v 21. století, nikoliv ve století 19. Přitom v 1. tisíciletí, které tak zbožňují, z 506 let od smrti Konstantina Velikého do definitivního ukončení obrazoborectví (337–843) byl cařihradský patriarchát 248 let ve stavu schismatu či herese. Celkem 49 % času pro Vodníka znamená, že „blahodať Ducha svatého se postarala o to, že to dlouho nevydrželo,“ jak vysvětluje svou symptomatickou hatmatilkou. Pozoruhodné vnímání času. Jen obrazoborectví, tato typicky řeckopravoslavná herese, trvalo 90 let (726–787 a 814–843). „Takto nenapáchal caesaropapism na věrouce žádné trvalé škody“ – ano, pouze 1000 let schismatu.

20. srpna 2010

Když dva dělají totéž, není to totéž

Čulíkovi se zase povedl jeden tah. Ne, že by si Neokonzervativní strana zasloužila nějaké ohledy, ale jeho překlad jejich prohlášení do kommunistické řeči má nullovou autenticitu. Což si takhle otevřít nějaké skutečné Rudé právo? Nebo se poučit u nejpovolanějších? U sovětských soudruhů.

Ale připomeňme si jiný skandál. Reagan: "What I am describing now is a plan and a hope for the long term—the march of freedom and democracy which will leave Marxism-Leninism on the ash-heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people." Trockij: "Ваша роль окончена, идите же туда, куда вам предназначено: на свалку истории."

18. srpna 2010

Jak Jan Keller lže

To, že Jan Keller je kryptokommunistický manipulátor, se ví dlouho. Nyní se však ukazuje, že se neštítí ani lži:
  1. "V zásadě šlo o to, oddělit ve společnosti ony plnoprávné rozumné občany od všech projevů divošství, primitivismu a nerozumu. Proto byly kluby, politické instituce a vysoké školy dlouho do devatenáctého století nepřístupné ženám. Proto byli dělníci soustřeďováni v chudinských ghettech proto byli domorodci v dobytých zemích zahánění do rezervací. Na podobném principu vznikaly koncentrační tábory, k jejichž autorství se Britové z pochopitelných důvodů dnes příliš nehlásí." Lež.
  2. "V takové situaci nemá vůbec žádný smysl uvádět argumenty o tom, že Řecko dostaly do potíží z větší části právě pravicové vlády." Lež.
Zajímavé je, si znovu rozebrat způsob, jak manipuluje: "Ve svých úvahách přirovnává Joch homosexuály k pedofilům, zoofilům a nekrofilům. Protože pedofilie, zoofilie a nekrofilie jsou považovány za abnormální úchylky, je podle něj naprosto logicky úchylkou i homosexualita. Vůbec si neuvědomuje, že všechny tři jím uváděné deviace se zásadním způsobem liší od vztahu homosexuálů. Není v nich prostě přítomen svobodný souhlas obou dospělých, tedy zodpovědných partnerů." Keller tedy "definuje" normální sexualitu svobodným souhlasem obou dospělých partnerů. Co kdyby ji definoval svobodným souhlasem dospělého muže a ženy? Pak mu vyjde homosexualita jako deviace. Závěr: Tyhle antinominalistické pitomosti slouží pouze k obelhání hejlů.

7. srpna 2010

Propagandista Adam B. Bartoš

Z Adama B. Bartoše se pozvolně, ale jistě, stává propagandista kommunistického typu, takže jeho články jsou naprosto bezcenné. Naposledy napsal: "Kdyby Gabčík s Kubišem nezabili Reinharda Heydricha, měli bychom i nadále Ležáky, Lidice. Nezemřelo by patnáct tisíc lidí popravovaných demonstrativně každý den v rámci nacistického běsnění." (Pozor na kontext. Zamýšlené vyznění je opačné. Jde o ironii.)

Ve skutečnosti (odkaz na jiný článek téhož serveru) bylo za protektorátu popraveno dvakrát méně lidí: 8 237.

2. srpna 2010

Pseudopřeklad na CFP

To, že články na CFP nemají větší ceny, je zřejmé každému, kdo tam kdy zabloudil. Ukažme si to na příkladu. Šéfredaktorka Tereza Spencerová zveřejnila obvyklou porci antiamerické propagandy. Zaujala mne tam věta: "Podle Mullena je útok na Írán "hluboce chápán" a zůstává pro prezidenta Obamu "důležitou možností"," protože hluboce chápaný útok zůstává mimo veškeré mé chápání.

Tereza Spencerová u něj odkazuje na AP, ale tam nejen, že není nejen zmínka o hluboce chápaném útoku, ale dokonce ani o Obamovi. Podíval jsem se tedy na článek levicového Guardianu, na který Spencerová odkazuje před tím. Ani tam není jakákoliv zmínka o hluboce chápaném útoku. Jediné, co se tomu blíží, je: "he would be "extremely concerned" about the prospect of a military engagement", což znamená: "byl by "velice znepokojen" možností vojenského zásahu". Tedy žádný hluboce chápaný útok, pouze Spencerová neumí pořádně anglicky.

To jí však nebrání lhát, "že k útoku na Irák došlo na základě vymyšlených záminek, přičemž i hrozby Íránu jsou založené rovněž na ničím nepodložených spekulacích o jeho vojenském jaderném programu." Ve skutečnosti Irák nedodržoval resoluce Rady bezpečnosti OSN a perský vojenský jaderný program je prokázanou skutečností.

Update: Malý čtenář našel ve zprávě AP větu, kterou Spencerová "přeložila". Její správný překlad zní: "[vojenská varianta] je důležitá varianta a je tou, které se dobře rozumí". Takže opravdu žádný hluboce chápaný útok.

22. dubna 2010

Ubohá politická propaganda

Člověk žasne, čeho jsou schopni naši či američtí herci. Nejlepší je ta část, jak Obama bude podporovat Israel.

Velice povedená reakce. Rozumný názor. Čulíkova zaujatá analysa.

Updated.

26. března 2010

Připadám si jako blbec

"To si nepřipadáš", opáčí dozajista četní moji příznivci na nejrůznějších spřátelených blozích vysoké úrovně. Nicméně jsem si myslel, že už mě šaškárny české lumpenpravice nemohou ničím překvapit - a zase jsem se spletl!

Každému je jasné, že současnou zdravotnickou reformou v USA snad americká zdravotní péče konečně vykročí z 19. stol., a všichni to americkým obyvatelům přejeme. Naprosto nevěřícně jsem proto zíral na článek, kde author, varuje, hrozí, maluje čerty na zeď, prorokuje Obamovi černou budoucnost a úpadek kvality zdravotnictví (kdypak, kdepak jsme tyhle kydy poslouchali - a někteří i žrali - počkejte: 1980's?, Thatcherová?...) Říkal jsem si: co je tohle za prase, za bezuzdnou svini bez špetky studu, to by nenapsal ani vůl s korunou! A vidíte: napsal to Jefim Fištejn.

10. března 2010

Kam zmizel Boeing?

Via Outsider Media. Nejvyšší čas, Alexi, aby příbuzní Tvých známých, kteří při tomto letu měli zahynout, začali pátrat, co se s nimi vlastně stalo...

28. února 2010

Poučení pro Vodníka: Год молодежи

Vodník neustále mluví o Rusku tak, jak si ho vysnil ve svých představách: Vyprojektoval promítnutí 19. století do současnosti, přičemž celé 20. století škrtnul jako nikdy neexistující. Fakta ignoruje, protože jen hloupě narušují krásný ideál.

Jak je to ve skutečnosti? Podívejte se na ruské vládní propagandistické video. To je pravé Rusko.

Update: Český překlad. JzP upozornil na prozápadní hodnocení této propagandy. Názor Rusů na Putinův régime + údernější Наш ответ Чемберлену. Zelená agitka.

27. února 2010

Srovnání

Profesionální nezaujatý moderátor Peter Lavelle a profláklý průhledný slouha propagandy Martin Veselovský.

7. února 2010

Klobouk dolů před ruskými agenty!

Plíživí vrazi, vyslaní stepními hordami z Východu, plní své úkoly po stachanovsku na 1500%!! Ani stamilliony, které vyspělá demokracie nacpala do Klvani a do Juščenka, nedokázaly přesvědčit massy, zblblé ruskými propagandisty. V Česku 70% občanů trvá na tom, že bude bez radaru nadále ruskou gubernií a v Ukrajině zavrhli vůdce, který jim mohl zprostředkovat výdobytky superirorní anglosaské kalvínské megakultury; místo toho volí představitele výrobního způsobu mongolských opičáků a vládu nějaké inkarnace Ivana Hrozného.

Kdo chce kam pomozme mu tam. Já mám pro čtenáře námět k disskusi: je možné, že v krátkém období kolem zásadních společenských přeměn (pády sovětských diktatur, barevné revoluce), hraje celková orientace a nálada obyvatelstva tak důležitou roli, že loutkáři, kteří tyto akce řídí, k nim musí chca nechca přihlédnout?

1. února 2010

Propaganda SSO na Délském potápěči

Zásadní rozdíl mezi pluralitním médiem a propagandistickým spočívá v tom, že to první má elementární redakční politiku. Proto Britské listy pluralitním médiem nejsou, protože tisknou v zásadě vše, pokud je dostatečně ultralevicové.

K pododobnému úletu nyní došlo na Délském potápěči, který přetiskl propagandu Strany svobodných občanů, neznámého původu. Obsahuje neuvěřitelné množství blábolů, od anarchismu jako pravicovém politickém směru počínaje až po zákon 12 desek jako zakotvení římské republiky. Podobné materiály proto na solidní medium patří jen jako jejich kritika.

23. ledna 2010

Cass Sunstein - nový Torquemada?

Aleš Drobek nedávno na svém blogu referoval o návrhu professora Sunsteina "pronikat do diskusních fór, internetových sociálních sítí, jakož i reálných zájmových skupin a zasévat v nich pochybnosti o logice, faktické správnosti a politických dopadech stávajících konspiračních teorií". Důvod? „Falešné konspirační teorie“ jsou prý z velké části dílem bláznivých okrajových skupinek, nevzdělaných internetových mas a muslimů.

Nic nového pod sluncem: uplatňováním podobné taktiky se chlubili Israelci vloni po bombardování Gazy. Aleš Drobek už ale neuvádí, že Cass Sunstein si pohrává s myšlenkou, že by stát mohl konspirační theorie přímo zakázat. K pochybování o průběhu a počtu obětí holokaustu by tak přibyla celá řada zakázaných myšlenek, řada, kterou by určoval a doplňoval stát.

Mávnete nad tím rukou, že podobných fašistických pošuků je plno i mezi českými intellektuály. Ale ne z každého udělal Barack Obama ředitele Informačního a regulačního úřadu.

6. ledna 2010

Sabotage?

Nový výstřelek ochránců naší svobody, o kterém informuje Tribun, začínám po minimální reflexi považovat za švejkovinu. Odborníci na extremism zřejmě záměrně vyhrocují a zesměšňují normalisační manýry, kterých se začali v poslední době dopouštět, aby co nejdřív nastala situace, kdy bude zřejmé, že tudy, tj. další normalisací, cesta nevede. Aspoň tato generace, která to zažila, je na to prostě moc háklivá.

19. prosince 2009

Roztroušená totalita

Tímto postem chci upozornit na několik totalitních skutečností, které se vyskytují zatím roztroušeně v různých přímodemokratických a zastupitelskodemokratických zemích Evropy, ale které považuji za zlověstné ukazatele věcí příštích.

O omezené svobodě slova se v souvislosti se Stworovým processem napsalo a nadiskutovalo už dost. Enfant terrible Michal Semín na svém blogu uvádí velmi znepokojující případy z Německa, kde stát dává najevo, že on, a nikoli rodiče, rozhoduje o výchově dětí. Ne že bych se Semínovou výchovou souhlasil, ale uvedené kroky německého státu mne naplňují nejčernějšími obavami.

Další Jobova zvěst pochází z Anglie: britská policie kontroluje předškoláky, zda jim islamisté nevymývají mozky, píší Novinky. Takže už to začíná: rodiče instruují děti, aby určité pravdy, jimž je doma vyučují, nikde neříkali nebo jim zavřou rodiče. Co se to s tradičně liberální Anglií stalo? To už si tolerantní multikulturalisté skutečně nevidí ani na špičku rypáku?

Opravdu, snad jediná útěcha: čím hůře, tím lépe...

14. prosince 2009

Věra Tydlitátová o popírání holokaustu

Skvostný standardní předepsaný názor z úst nejpovolanějších. V. T. je hostem Petra Vaďury. Hlas, tón a způsob, jakým Vaďura vyslovuje otázky, mi připomněl dobu před 30–40 lety, kdy nějaký snaživý svazák uctivě kladl předepsané otázky nějakému vysokému stranickému funkcionáři.

Takhle by se to mělo přednášet cca patnáctiletým a zkoušet z toho! Kdo propadne, nebudiž připuštěn k dalšímu studiu, protože o takové nepevné a závazných faktů neznalé nebude mít vyspělá společnost zájem!

13. prosince 2009

Další rána konspiraci 9/11

Konspirační theorie ohledně 9/11 – jak nazývám officiálně šířenou versi o pádu WTC a poškození Pentagonu letadly, unesenými terroristy – dostala další závažnou trhlinu. Jeden z pilířů konspirace, telefonát známé Barbary Olson z paluby letadla, jež údajně vletělo do Pentagonu, je z nejvyšší pravděpodobností podvod. Buď lhal její manžel nebo byl oklamán technologií napodobení hlasu. Podrobnosti a prameny.

8. prosince 2009

Debilní humor na eurabia.czKomentáře pod obrázkem prozrazují neinformovanost a xenofobii tamních přispěvatelů. Z autopsie mohu potvrdit, že nevím o jediném muslimovi, kterému by vadily Vánoce, naopak, tradiční muslimky v šátku nám přejí k Vámocům a dávají vánoční karty. A podle mých informací, za přejmenováním "Christmas tree" na "Holiday tree" v USA byli aktivisté typu ADL, v žádném případě ne muslimové. Shrnuto: eurabia.cz zase pěkně šlápla do hovna.