31. ledna 2009

Saducejský pohled na fariseje

Ačkoliv se soudí, že saduceové zmizeli, ve skutečnosti se jen přejmenovali na Karaity. Co soudí o dnešním většinovém, tj. farisejském (z Φαρισαιος), židovství? "Qumránské texty je nazývají "stavitelé zdí", jsou spojováni s touhou po moci, deformací zákonů Tory a obětí, lhaním, pomluváním… Věřili, že Bůh řídí lidské konání a vyměřuje odměny a tresty v budoucím životě. Věřili v mrtvýchvstání a v anděly – zde je patrný vliv babylónského zoroastrismu … Farizejové byli výrazně ovlivněni řeckou kulturou. Podle řeckého vzoru se začínají objevovat učitelé [tj. rabíni] a jejich žáci … Farizejové se stali atraktivní, protože učitelem se na rozdíl od kněze mohl stát každý (chudý, bohatý či konvertita)."

Essejci byli potomci legitimních saduceů, kteří byli zbaveni moci během povstání makkabejských.

Updated.

30. ledna 2009

Emil Maurice

Ačkoliv měl židovského pradědečka a byl tak z 12,5 % Žid, byl to přítel Adolfa Hiltera a jeho sok v lásce. Norimberské zákony sice regulovaly židovství až od 25 %, nicméně na práci v SS byly zvýšené nároky. Emil Maurice byl sice zakladatelem SS (měl legitimaci č. 2), ale Heinrich Himmler (legitimace č. 168) mu šel po krku. Hilter však starého kamaráda ubránil a "[v] roce 1939 musel pak Himmler na Hitlerovo naléhání povýšit Maurice na Oberführera SS."

Na druhou stranu herec Theo Lingen měl být pronásledován "pro židovský zjev", jímž "kazil rasový instinkt německého národa". "Hitler to rozmrzele odmítl".

Zákon o Hitlerově mládeži

z roku 1936 (německy). Diskusse k tomu.

Lhář Ignác Pospíšil

Je obecně známo, že Nácek Pospíšil je nestydatý lhář (naposledy jsem jeho obsedantní lhaní popsal v článku K e-mailové přestřelce Vrby a Cynika).

Teď se ten zoufalec snaží veřejnosti nabulíkovat, že jsem "právní diletant" a že jsem "svůj článek přepsal. Pozdě, ale přece. :-)". Ve skutečnosti jsem pouze pouze odstranil chybný popis skutkového stavu: "protože dospěl k názoru, že jeho vysvěcení na biskupa nebylo v rozporu s církevním právem" a článek aktualisoval o to, že se Cynik konečně vymáčknul: "Hysterie některých židovských představitelů a některých médií v této souvislosti svědčí pouze o jejich omezenosti a neznalosti. Tenhle nesmyslný vřískot nedělá dobrý dojem."

Od notorického lháře Ignáce Pospíšila, neschopného vystudovat libovolnou vysokou školu, se nic lepšího nedá čekat. Nicméně, protože ArbCom skandálně neudělil Cynikovi žádný trest, takže tento maturant opět dělá na wiki bordel, a protože Nácek Cynik podle nepřipustil na své žumpě můj kommentář, který věc uváděl na pravou míru (neschopnost Ignáce Pospíšila rozlišit mezi popisem skutku a právní kvalifikací; co od pouhého středoškoláka, s jeho právním bezvědomím, čekat), ArbComu v nejbližší době přistane žádost o arbitrage, která by wiki jednou pro vždy měla cynika zbavit.

Jak Leo Pavlát tlačí na pilu

Leo Pavlát dnes na Psu prohlásil:

"Obviňováni židovského státu z "holocaustu" je tak na stejné úrovni jako jeho popírání."
Jinými slovy: kritika israelského počínání = trestný čin!
A jsme zase o krok dál. Hlavně mě, prosím vás pěkně, ujišťujte, že největším nebezpečím pro mou svobodu jsou hololebí fotbaloví primitivové nebo nějací zamindrákovaní fanatici v afghánských jeskyních! :-((((

29. ledna 2009

Násilník Luboš Palata

Další, kdo se zařadil do nekonečného seznamu obdivovatelů násilí, je novinář Lidových novin Luboš Palata: "A to způsobem, který se v případě kolegyně Kalenské řeší ve vesnických poměrech jediným možným způsobem - dotyčnému se dá přes hubu. V poměrech města pražského, kde se naše redakce nachází, se to k Paroubkovu štěstí řeší obecným opovržením. A dokud se neomluví, neměl by si slušný novinář o pana Paroubka opřít ani kolo."

Pomiňme Palatovo trapné se povyšování nad vesnicí. Palatův problém je hlubší. Ten, kdo násilí považuje za "jediný možný způsob", je neuvěřitelný primitiv.

Židovská modlitba

Každý bohabojný žid má 3x denně odříkat stojící modlitbu (עמידה, Amida). Její součástí je 12. požehnání (ברכת המינים, Birkat HaMinim), které zní: "And for slanderers [sectarians] let there be no hope, and may all the evil in an instant be destroyed and all Thy enemies be cut down swiftly; and the evil ones uproot and break and destroy and humble soon in out days. Blessed art You, LORD, who breaks down ememies and humbles sinners."

Odůvodnění jeho zavedení: "Ale když se židovští křesťané stali nebezpečím (byli podezřelí z kolaborace s Římany), začal nedůvěřovat Žid Židu, se kterým stál bok po boku v synagoze: mohl to být židovský křesťan, a proto "zrádce". Bylo třeba najít způsob, jak jim zabránit v přístupu do synagogy; to však nebylo tak snadné, protože židovští křesťané vypadali stejné a vedli tentýž způsob života jako ostatní Židé. Proto se zavedla formule zatracení, kterou židovští křesťané nemohli stvrdit svým "amen", protože by zatratili sami sebe. Podle této linie výkladů měl birkat ha-minim složit na synodu v Jamnii (90-100 o.l.) Šemuel Malý z příkazu patriarchy Gamaliela II. a jeho modlitba byla namířena proti židovským křesťanům jako výraz jejich oddělení."

Je tedy největším pokrytectvím tradionalistickým katholíkům vyčítat litanii za židy, když tato modlitba není ani zdaleka tak krvelačná jako židovská.

Zvrácená logika

Papež prominul (it. rimettere, angl. remit) exkommunikaci tradicionalistickému biskupu Richardu Williamsonovi. Církev se žádnými jinými jeho skutky nezabývala.

Jenže ouha,
Richard Williamson je popírač holocaustu, tedy vyvrhel všech vyvrhelů. Z toho důvodu jeho exkommunikace zrušena být nesmí, i když s popíráním holocaustu nijak nesouvisí. Papež se sice pokusil přijít ke křížku, ale nebylo mu to nic platné. Osvědčený Elie Wiesel řekl, že "the pope's decision gave credence to "the most vulgar aspect of anti-Semitism."

A Cynika toto ostouzení papeže jako představitele katholictví samozřejmě nezajímalo, dokud jsem ho zde k vyjádření výslovně nevyzval. Nácek Pospíšil si navíc plete skutkovou podstatu (o níž jsem byl mylně informován) a právní kvalifikaci. Ale co od maturanta Ignáce čekat lepšího?

Vyjádření českého blábolisty: "Papež Benedikt XVI., byť je oficiálně neomylný, se dopustil velkého omylu." Papež je neomylný toliko ve věcech věrouky, nikoliv v rozhodnutích v individuální věci.

Židovský postoj.

Updated.

28. ledna 2009

Český postkommunism v praxi

via Tomáš Pecina. Český postkommunism se vyznačuje dvěma rysy: totální neúctou k právu a selektivní buzerací. Teď by u toho druhého alespoň trochu mohla narazit kosa na kámen: "Z pohledu ústavněprávního se tedy jedná o zákonem aprobované omezení osobní sféry jednotlivce. Takové omezení, kromě toho, že musí být stanoveno zákonem, musí současně sledovat určitý cíl a být ve vztahu k tomuto cíli přiměřené. V podmínkách materiálního právního státu je proto nezbytné trvat na požadavku, aby takové omezení či narušení autonomní sféry jednotlivce mělo jasný a předem seznatelný důvod, legitimující použití takového omezení, a takový důvod musí spočívat v konkrétních skutečnostech. Jinak řečeno, v případě daňové kontroly nemůže být takovým důvodem obecně formulovaný zájem státu na výběru daní, který je účelem zákona o správě daní a poplatků, nýbrž musí zde existovat konkrétními skutečnostmi podložené podezření, že konkrétní daňový subjekt, u něhož je daňová kontrola zahajována zřejmě svou daňovou povinnost nesplnil, nebo splnil, avšak v míře menší než by měl. V této souvislosti považuje Ústavní soud za vhodné uvést analogii s řízením trestním, v němž k omezení jednotlivce a realizaci vyšetřovacích pravomocí orgánů činných v trestním řízení nestačí prostá skutečnost, že cílem jejich činnosti je odhalovat a stíhat trestnou činnost, ale teprve skutečnost, že zde existuje konkrétními skutečnostmi podložené podezření, že konkrétní jednotlivec se dopustil protiprávního jednání. Ústavní soud si je vědom řady podstatných odlišností daňové správy od trestního řízení, nicméně z pohledu ústavněprávně vyžadovaného respektu veřejné moci k svobodné sféře jednotlivce, jsou požadavky na realizaci vyšetřovacích pravomocí orgánů státu v podstatě totožné. To proto, že svobodami je jednotlivec nadán a každé jejich omezení musí být měřitelným tak, aby nedošlo k neproporcionálnímu zásahu."

Podle MF stát kontrolami zpětně vybere až 6 milliard Kč ročně, přičemž každá třetí kontrola je namátková. Je-li výnos rovnoměrný, tak se protiústavními kontrolami vyberou 2 milliardy Kč ročně, což jsou asi dvě promile státního rozpočtu. Přesto podle Kalouska ÚS zešílel. Inu, postkommunista jako Brno.

Šéf české daňové správy Jan Knížek rovnou přiznává, že rozhodnutí soudu nebude respektovat. Když jsem se s něčím podobným setkal poprvé, nechtěl jsem tomu věřit. Ale co čekat v zemi, kde soudní rozsudek nerespektuje ani president republiky? Taková země je navždy odsouzena k zaostalosti.

27. ledna 2009

Nový trestní zákoník I

Po soudním řádu správním, novém správním řádu a novém zákoníku práce je nový trestní zákoník teprve 3. 4. novým kodexem. Je zajímavé si porovnat původní versi prvního pokusu o NTZ a schválenou versi druhého pokusu a mezivarianty. Ačkoliv obě psal Šámal, dosti se liší. Přes pokus zachovat materiální pojetí trestného činu, nakonec naštěstí přeci jen zvítězilo formální. Je výtečné, že jsou obnoveny zločiny: úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nad 5 let (§ 14 odst. 2 NTZ). Je správné, že hranice trestní odpovědnosti je snížena na 14 let (§ 25 NTZ). Nad druhou stranu zůstala bohužel zachována pomluva (§ 184 NTZ) a jiné verbální delikty. Nicméně mou zásluhou bylo podněcování předefinováno z "Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." (§ 164 TZ 1961) na "Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." (§ 364 NTZ).

Václav Klaus má v mnohém pravdu: "Je mi např. líto, že této změny nebylo využito k razantnějšímu odlišení sazeb pro násilné trestné činy oproti činům nenásilným. Byla to příležitost, jak signalizovat, že si společnost váží života a zdraví člověka více než jiných hodnot." neboť tresty za kvalifikované skutkové podstaty majetkových trestných činů jsou drakonické. Za obyčejnou krádež velkého rozsahu je podle § 205 odst. 5 NTZ trest až 10 let, za usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 NTZ pouze 3 roky.

V jiném nemá: "Za diskutabilní považuji snížení hranice trestní odpovědnosti a snížení hranice „dovolené“ sexuální aktivity. Mimořádně absurdní je navíc spojování těchto dvou věcí. K těmto změnám došlo bez předchozí veřejné i odborné debaty, jen jako důsledek momentální nálady části Poslanecké sněmovny." Sexuální zralost (dospělost) a trestní odpovědnost spolu úzce souvisí, neboť trestní odpovědnost má začínat právě dospělostí. Člověk může počít nového člověka a má být trestně neodpovědný? Kde se bere pýcha paternalistů zakazovat dospělým lidem sexualitu? Debaty o tom bylo až moc.

"Nový trestní zákoník také příliš nezvyšuje možnost využití takzvaných alternativních trestů. Mnoho občanů bude i nadále za méně závažné trestné činy trestáno odnětím svobody." To je složitější. Trestní sazby slouží jako referenční rámec. Myslím, že je to špatně, ale Šámal mne s US modelem vyhodil, když jsem napsal: "U některých přečinů by měl být trest odnětí svobody (lépe „žalář“) vyloučen. Souhlasím s tvrzením důvodové zprávy: „V zásadě není důvod pro to, aby byl trest odnětí svobody zvažován u každého trestného činu.“ Stanovení jeho výše jako „poměrného kriteria pro typovou závažnost jednotlivých trestných činů“ však není nutné. Spíše se tím naznačuje soudu, že tento trest je myslitelný všude."

"Ve spojení s připravovanou rekodifikací trestního řádu pak tento nárůst kauz může vést až k otevřenému obchodování s přiznáním výměnou za nižší trest mezi státními zástupci a obviněnými." Plea barganing je rovněž velice positivní věc, která zvyšuje autonomii obviněného a šetří veřejné prostředky.

"Trestní zákoník přidává zhruba 60 nových trestných činů" Ano, Šámal je posedlý kasuistikou a jeho 4 druhy podvodu jsou urážkou jakékoliv vytříbené legislativní techniky.

Na závěr si myslím, že by se Klausovi právníci konečně měli naučit rozlišovat mezi platností a účinností. Není to tak těžké. NTZ nabyde platnosti v nejbližších dnech, účinnosti 1. ledna 2010. Věřím, že NTZ nejméně tucet let nebude novelisován.

Updated.

Je Hitler Satanem?

Nejprve, aby mne nějaký snaživý inkvisitor neudal myšlenkové policii, vyznání víry: Podle mého názoru byl Hitler po Leninovi druhý největší darebák 20. století, společně s Trockým. Jeho názory byly stejně zvrácené jako Mao Ce-tunga.

Teď osobní vzpomínka. Vyrůstal jsem v tom taky. Bylo nemyslitelné opustit středověké myšlení a dívat se na Hitlera jako člověka z masa kostí. Proto byl pro mne zjevením jeden nejmenovaný spolužák z FF UK, který se zabýval Hitlerovou zahraniční politikou (mimochodem, tato je partie je Kissingerově Diplomacy (1994) velice špatná, protože ideologická) a posuzoval ji bez předsudků.

Rath teď pochvalně promluvil o Hitlerově ekonomické politice a vypadá to, že ho ukřižují. Osobně si myslím, že Hitlerova ekonomická politika byla špatná, ale kdybych si myslel opak, byl bych zaklet Satanem? Ano, v Německu každý, kdo se jakkoliv kladně vyjádří o Hitlerovi, ve veřejném prostoru skončí. Ale to má být normální, z toho si máme brát příklad? Ne, že by na Hitlerovi bylo něco dobrého, ale kdo si to myslí, je snad spřízenec Satana?

Hlasatelé politické korrektnosti by si měli všimnout, jak nebezpečně blízko se dostávají ke kommunistům: "Rathovy „nadšené výkřiky“ podle Maštálky překročily „jakékoliv meze, za které by se slušný politik nikdy neměl vydávat“." Už to by je mělo varovat.

"[N]eomalené odkazy na válečné superzločince" nesmí u nás být trestné ani morálně. Dnes se nesmí za žádných okolností chválit Hitler, zítra Lenin, pozítří Allende nebo Pinochet. Kde to skončí? Naštěstí jsou ještě rozumní lidé.

26. ledna 2009

Rodilá mluvčí mluvící s přízvukem

Tak už to konečně vím!

Heretik mi otevřel oči!

"Dalším důvodem křesťanského antisemitismu je nepochybně i to, že my pohané na jedinečné vyvolení židovského národa žárlíme. Chtěli bychom být Stvořitelem také tak vyvoleni, být něčím zvláštním. Myslím, že my ne-Židé jsme se nikdy skutečně nesmířili s tím, jak nás Bůh stvořil – tak jako židovský národ po tisíciletí usiluje být stejně normálním národem jako všechny ostatní."

Více na Vrbě.

25. ledna 2009

To nejlepší z atheismu

Cynik Pospíšil napsal delší kritiku (nyní smazanou) úspěšné atheistické campagne, o které se LW zmínila již dávno.

Jak je pro našeho cynika typické, jeho článek obsahuje mnoho nesmyslů jeho nevzdělané mysli. Není pravda, že se dává do reklamy to nejlepší, co o dané věci lze říci. Reklama má mnoho podob. Jednou z nich je, kdy se zdůrazní rys, který podukt odlišuje od konkurenčních. Tak i "přestaňte si dělat starosti a užívejte života" není to nejlepší z atheismu. Já osobně za nejlepší na atheismu považuji to, že nemusím věřit nesmyslným pohádkám typu sv. Trojice či neposkvrněného početí. Jiný může na atheismu oceňovat jiné věci. Každopádně je na náboženské výchově něco nezdravého, jak dokazuje rozhovor s dcerou Jiřího Čunka.

Nácek Cynik, jak je pro něj typické, nepochopil podstatu sdělení. Tím není to, že je všechno dovoleno, jak tmáři straší lidi již desítky let, ale to, že nemusíme dodržovat nesmyslná dogmata frigidního sv. Pavla. Člověk nemusí být věrný, pokud žije v otevřeném svazku. Někomu (asi menšině) to vyhovuje, jiným ne. To jen fanatici cynického typu chtějí všem vnutit jednotný životní styl a ostatním useknout hlavy nebo je upálit. Je mi milejší klidný člověk, který chodí do bordelu saturovat své sexuální potřeby, než Cynik, který si svou frustraci kompensuje terrorisováním ostatních na wiki.

Bohužel je Nácek Cynik případem člověka, kterému ani berlička katholictví nepomohla, aby se choval slušně. Důkazem je jeho chování k p. Sklenářovi. Některým lidem nepomůže nikdy nic.

Updated.

24. ledna 2009

Diskusse

Názor slušného člověka. Proč takových lidí, jako je Jan Šesták, není v ČR víc?

23. ledna 2009

Unionistický fanatik

Jedním z největších gaunerů za občanské války byl Edwin M. Stanton (1814–1869). Měl na svědomí i mučení kompliců Lincolnovy vraždy: "Stanton ordered an unusual form of isolation for the eight suspects. He ordered eight heavy canvas hoods made, padded one-inch thick with cotton, with one small hole for eating, no opening for eyes or ears. Stanton ordered that the bags be worn by the seven men day and night as a preventive to conversation. Hood number eight was never used on Mrs. Surratt, the owner of the boarding house where the conspirators had laid their plans, Stanton knew the furor of indignation that would cause. A ball of extra cotton padding covered the eyes so that there was painful pressure on the closed lids. No baths or washing of any kind were allowed, and during the hot breathless weeks of the trial the prisoners' faces became more swollen and bloated by the day, and even the prison doctor began to fear for the conspirators' sanity inside those heavy hoods laced so tight around their necks. But Stanton would not allow them to be removed, nor the rigid wrist irons, nor the anklets, each of which was connected to an iron ball weighing seventy-five pounds."

Jak psát o Blízkém východě

Krutě pravdivá satira přeložená do slovenštiny.

Zhoubné důsledky geopolitiky

Rád bych se vyjádřil k zajímavé polemice Tomáš Pecina v. Alex Juchelka.

Ve střetu rooseveltovského realismu a wilsonovského idealismu jsem srdcem na straně idealismu. Západ je definován hodnotami, nikoliv tím, že se někdo prohlásí za jeho člena. Na druhou stranu, pokud budeme jen idealisty a nebudeme chtít radar, tak nás Rusko dříve nebo později spolkne. Pecinovu myšlenku, že Gruzie a spol. jsou nový cordon sanitaire kolem Ruska, proto považuji za nosnou. Nicméně bychom to měli takto otevřeně hlásat a nikoliv tvrdit, že Gruzie i Israel prosazují západní hodnoty. Nikoliv, Gruzie i Israel dělají Západu ostudu. Byl bych zřejmě ochoten to překousnout, kdyby to byl establishment ochoten přiznat.

21. ledna 2009

KnorTime

Půlhodinový pořad TV Barandov KnorTime z 13. ledna 2009 zřejmě nepoznal zásah dramaturga, takže má v sobě mnoho hlušiny, ale 3 scénky stojí za vidění: zprávy z neštěstí v Ostravě, turistická pozvánka do Gazy a rozbor začátku novoročního projevu Václava Klause. Je vidět, že Miloši Knorovi černý humor jde.

Stalinův názor na Ivana Hrozného

Pražský web pro studenou válku: "Špatně jste zobrazili opričninu. Opričnina – to bylo královské vojsko. Na rozdíl od feudální armády, která mohla kdykoliv svinout své prapory a odejít z války, to byla regulérní, progresivní armáda. Vy jste opričniky zobrazili jako Ku-klux-klan.

* * *

Car se podle vás podobá spíš Hamletovi, je nerozhodný. Všichni mu napovídají, co má dělat, ale on sám nerozhoduje… Car Ivan byl velký a moudrý vládce a kdybych ho měl srovnat s Ludvíkem XI. (četli jste o Ludvíkovi XI., který připravil půdu pro absolutismus Ludvíka XIV.?), pak Ivan stojí o deset tříd výš. Jeho moudrost spočívala v tom, že trval na národním hledisku a nepouštěl cizince do země. Chránil zemi před pronikáním cizích vlivů. V tomto směru jsou ve zpodobnění Ivana Hrozného odchylky a nepřesnosti. Petr Veliký byl také veliký vládce, ale měl příliš liberální vztah k cizincům, příliš otevřel bránu do země a připustil vliv cizinců na chod země, dopustil poněmčování Ruska. To platí ještě více o Kateřině. A i o dalších. Cožpak byl dvůr Alexandra I. ruským dvorem? Cožpak byl dvůr Mikuláše I. ruským dvorem? Ne. Byly to německé dvory. Ke znamenitým opatřením, které Ivan Hrozný nařídil, bylo zavedení vládního monopolu na zahraniční obchod. Ivan Hrozný byl první, kdo tento monopol zavedl. Lenin byl druhý."

A Vodník nám bude pořád tvrdit, že SSSR nemá s Ruskem nic společného.

Nový pohled na affairu Milana Kundery

Z pera Milana Třísky: "V jednom ovšem musíme čtenáře zklamat. V rovině pragmatického čtení je natolik rozpojena realita s textem, že nemá žádný smysl a není ani možné z tohoto textu vyčíst, kdo udal chodce Dvořáčka. Mohl být dávno sledován - jako jiní agenti chodci, mohl ho udat Dlask, kdokoliv... Kdo ale dobře rozumí pravoslavné antinomické logice, která tvoří jádro komunistické ideologie, chápe dobře poněkud překvapivý fakt, že jako udavač je vyloučen vlastně pouze Milan Kundera, neboť i jeho roli musíme chápat v rovině pragmatiky."

Marshallův plán

Výstižný popis událostí z 7. až 10. července 1947 na serveru Totalita. Jasně ukazuje neschopnost a zbabělost demokratických politiků, kteří se zmohli maximálně na vzlykání: "Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek."

Arnošt Heidrich to zpětně kommentoval: "Všichni demokratičtí členové delegace jsme si jasně uvědomili, že pro Kreml je v Československu možný jen čistý komunismus a nic jiného…"

Pokud odmítneme radar, tak po druhé odmítneme Marshallův plán.

20. ledna 2009

Když dva dělají totéž, není to totéž

Když Ahmadínedžád citoval Chomejního, že Israel musí být vymazán z mapy, tak byl označen za nového Hitlera a podněcovatele genocidy.

Když nositel Nobelovy ceny míru (sic!), Peres, prohlásil, že Irán může být také vymazán z mapy, tak si toho temného vyhrožování nikdo ani nevšiml. Quod licet Iovi, non licet bovi.

Pro p. Zemana: بايد از صفحه روزگار محو شود bych přeložil jako vymazat z mapy.

Updated.

19. ledna 2009

Jak to chodí v Israeli

Podobnost čistě náhodná?

Co mne zaujalo: "Rozumný národ se zdravým pudem sebezáchovy by se nevydával na cestu, která může vést jen a pouze k nekonečné válce s mnohem silnějším nepřítelem, ve které není naděje na vítězství." Čechoslováci v roce 1938? Poláci v roce 1939?

Antistressová myš

Na Haluzi.

Petr Mach o SSO a Lisabonské smlouvě

18. ledna 2009

Myšlenka dne

Bohumil Doležal: "[P]opírat globální oteplování je něco jiného než popírat holocaust."

V propagandě je možné všechno

Bohumil Doležal: "Ministr Schwarzenberg se zjevně jen těžko smiřuje s rolí nestranného rozhodčího v utkání mezi izraelskými beránky (naštěstí jsou dobře vyzbrojeni) a vlky z Hamásu."

Zatím jsem ještě neslyšel příběh, kde by výsledkem střetu beránků a vlků bylo 1 200 mrtvých vlků a 13 mrtvých beránků, přičemž by ještě značná část beránků zahynula omylem beránků. Ale v pohádkách a propagandě je možné všechno.

Exklusivní fotografie Entropy

V přímém rozporu s tím, co tvrdí "seriosní" tisk: "Před vchodem se tísnili lidé bez unijní legitimace, aby se mohli podívat alespoň přes sklo," Vám přináším fotografie Entropy, ačkoliv unijní legitimaci pochopitelně nemám.

Omlouvám se za sníženou obrazovou kvalitu; byla způsobena zhoršenými světelnými podmínkami.

Palestina je pořád problém (2002)

via Jonáš. Film, který s klassicky britskou objektivitou otevře oči všem, kterým ještě nevymizely poslední zbytky lidskosti. Co na to Michaela, Magnus Maximus či Filip Sklenář? Zachovají se jako Michael Green?

"Medvěděvova" doktrína

Dokument ze srpna, kterému byla v Česku věnována minimální pozornost. Pokud se bavíme o Rusku a jeho zahraniční politice, pozornost bychom mu určitě věnovat měli.

17. ledna 2009

Nový Délský potápěč a e-shop

Mnozí jistě zaregistrovali novou verzi politicko-kulturniho e-zinu Délský potápěč.

V uplynulých dnech na jeho stránkách přibyl e-shop, který na základě vzájemné prodejní smlouvy s Amazonem, kterou si může udělat každý, syndikuje a nabízí k prodeji zajímavé knižní a hudební tituly z historie, religionistiky, mediálních studií, ale i beletrie a dalších.

14. ledna 2009

Tomáš Klvaňa

via Elvis. Texty Tomáše Klvani jsem četl už v době, kdy studoval v USA a psal do Reflexu. Nebyly nic moc. Toho člověka zajímaly jiné věci než mne a navíc o nich nepsal příliš objevně.

Pak si ho najal Václav Klaus jako svého mluvčího. Proč do toho šel Václav Klaus, bylo jasné. Tomáš Klvaňa měl pověst přemýšlivého intelektuála a jeho úkolem bylo Klause polidštit v očích veřejnosti. Proč do toho šel Tomáš Klvaňa, jasné není. Že by skrytý kariérism?

Není divu, že tento nerovný vztah příliš neklapal a že Klvaňa šel od toho. Pak se po delší době vynořil na mission impossible: Přesvědčit českou veřejnost, že radar potřebuje. Nepochybuji, že si to i sám myslí, ale to je pro tento úkol trochu málo. Není divu, že tento věčný smolař selhal i zde.

Teď se Tomáš Klvaňa vyjádřil ke konfliktu v Gaze. A opět se všemi svými typickými nectnostmi: přemýšlení sice docela poctivé, ale bez znalosti faktů. Takové nedomrlé. Palestinské odbojáře označuje za terroristy. Pro nacisty byli čeští odbojáři rovněž terroristy.

Klvaňa odsuzuje propalestinské demonstranty. Kde byl, když židovští terroristé vraždili Brity a Palestince, kde byl, když Israel vyhnal 700 000 Palestinců z vlasti? Já vím, nebyl ještě na světě. Nicméně právo na vlast se nepromlčuje, a to nejen u Sudetských Němců.

Klvaňa se také ostudně mýlí, když hovoří o israelských válečných cílech. To, že Olmert, Livni a Barak 4. listopadu 2008 porušili příměří s Elánem, aby mohli začít svou půl roku plánovanou aggressi, s cílem porazit Jednotu ve volbách, přiznává i Magnus Maximus. Jenže krátkodobý zisk je dlouhodobá ztráta. Nejhorší premiér v dějinách země, Olmert, rozpoutal válku v Libanonu. Výsledkem bylo vítězství Strany Boží a konec odstrašovací schopnosti israelských "obranných" sil v konvenčních zbraních. Vpředu to nestačilo, takže rozpoutal válku v Gaze. Výsledkem je, že si konečně i mainstreamová media všimla, kdo 60 let ohrožuje všechny své sousedy.

Tato vlna nakonec doputuje i do ČR, která jí dosud vzdoruje vinou imanentního českého rasismu, který považuje Araby za méněcenné divochy, u nichž na smrti nemluvněte moc nesejde. První známkou je to, že Mladá fronta publikovala deník Pavlíny Reš, který by dříve získal místo maximálně na Zvědavci. Dalším příkladem je e-mail Pavly Jazairiové, která také není oslepená proisraelskou propagandou.

Výsledek zvratu mediálního discoursu je jasný. Těch nových 1000 mrtvol se nedá oddiskutovat. Israel se dostal do posice husitských Čech (abych nepoužil příhodnější přirovnání) a nakonec dopadne také tak.

Ostravsko

Richard Polame a Kapitán: podobnost čistě náhodná. "Paní, co mi chodí domů (na Ostravsku) po práci uklízet, je upřímně fuk s kým plodí Topolánek své nemanželské děti, ale že zase nezvedli minimální mzdu – to ji tedy sere docela dost."

Nicméně jistá odlišnost existuje: "emotikony používám v hojném počtu, protože: 1) beru je jako oddělovač, jsem zvyklý psát rychle, věty neuvozovat velkými písmeny, a oddělovat je enterem (což tady nelze)"

"uklízečka uklízí v rámci "dohody o provedení práce" (budeme tomu říkat třeba takhle) ;-) můj byt, který není mým "výrobním prostředkem" ;-) je to trochu něco jiného, než kdyby uklízela v hlavním pracovním poměru moji firmu - ten rozdíl jistě sám cítíte ;o)"
Ostravsko je zřejmě oblastí, kde marxism–leninism zapustil nejhlubší kořeny.

Nadprodukce

Pokud Adam Chromý počítal dobře, vzniklo v ČR v roce 2008 celkem 24 filmů. U takové nadprodukce nelze čekat nic jiného než bídnou kvalitu.

13. ledna 2009

Velký process na wiki

Dosud jsem byl na wiki jen obětí trpaslíků, kteří si na mně kompensovali své komplexy méněcennosti. Přišel čas to obrátit. Na en: jsem inicioval velký process, jehož cílem je zastavit vandaly cynického typu, kteří massivně odstraňují hypertext z dní, měsíců a roků.

10 nejvíce navštěvovaných serverů

Podle Alexa: Yahoo!, Google, YouTube, Windows Live, Facebook, Microsoft Network (MSN), Myspace, Wikipedia, Blogger.com a japonské Yahoo!

Je zajímavé, že Yahoo se v ČR téměř nepoužívá, stejně jako produkty Microsoftu: Windows Live a Microsoft Network (MSN). Popularita Facebooku stále roste i v ČR.

Kdo je pán a kdo kmán?

Beze slov...

Opět David Černý

motto: "Konečně je tady dílo, které po dlouhé době někomu hnulo žlučí...."

Veledílo Davida Černého je už hotovo. Jestli je to v něčem umění, tak v tom, že na tento opus magnum dokázal Černý zchrastit 12 melounů a že kopnul Vondru do prdele: "Kdybych ale věděl, že je to jinak, než co jsme si mysleli rok a půl, nedovolil bych to."

Nebýt výkladového textu, tak by tuto "sochu" nikdo nepochopil. Co vyjadřuje Španělsko, Slovensko či Slovinsko, nevím dosud.

Bohumil Doležal: "Ostatně si myslím, že pan Vondra by udělal nejlíp, kdyby místo toho, aby příští týden v Bruselu slavnostně odhalil tu ostudu, honem odstoupil. A Události musí dohnat jeden rest: zatím nikdy jsme ještě neudělili bobříka vyčůranosti českému výtvarníkovi. Pan Černý si jej za tu kopníkiádu bohatě zaslouží."

Updated.

Podstata Zelených

Velmi případně je ve svém sloupku charakterisuje Bohumil Doležal: "Ti už byli připraveni vyměnit ministryni Stehlíkovou za politizujícího rockera a Havlova přítele Kocába a zároveň se chystali vnutit Topolánkovi do Národní hospodářské rady svého někdejšího prezidentského kandidáta Švejnara, který má rovněž k exprezidentovi blízko. Když uvážíme, že za zelené je ve vládě i ministr Schwarzenberg a že nikdo z této trojice není členem té strany, začíná to se stranou zelených vypadat jako v církevní oblasti: existuje obecná, ideální církev, sdružující všechny, které Bůh obdařil darem víry, a pak jednotlivé nedokonalé pozemské realizace. Strana zelených přesahuje ze své pozemské nedokonalosti do ideální roviny Pravdy a Lásky, v níž zelená bledne na úkor nebeského jasu."

12. ledna 2009

Wikipedia on Race

Konzervativní kritika Wikipedie na webu American Renaissance.

Nepřátelské prostředí

Dnes jsem byl nucen na žádost některých z Vás vymazat několik příspěvků, což mne vůbec netěší. Proto bych chtěl všem diskutérům něco sdělit.

Paleokonservativci mají zcela nepochopitelný odpor k antidiskriminačnímu zákonu. Přitom jedním z jeho cílů je zákaz nepřátelského prostředí. Známe to z vlastní zkušenosti. Na Sprše postupně vznikl Klan, který se rozhodl, že jeho odpůrce, Antiklan, vyžene. Jak Klan rozhodl, tak Jezovec udělal. Tím začala nová, neblahá kapitola Sprchy. Rozkol se formalisoval. To by možná ani tak nevadilo, kdyby na Sprše nevytvořili ostře nepřátelské prostředí nejen k Antiklanu, ale ke všem nově příchozím. Poznal jsem to na vlastní kůži. Vrátil jsem se na Sprchu poklidně diskutovat se Starým pánem o vzniku křesťanství. Byl jsem opět doslova vyhnán.

Nechci, aby se něco podobného opakovalo na LW, tentokrát obráceno o 180°. Mým vzorem monokratické správy blogu je Alex Juchelka a jeho Vrba. Není proto třeba Michaele vyčítat její staré skutečné nebo domnělé hříchy. Co se stalo, to se nedá odestát. Chovejte se k ní přátelsky, je to můj host, stejně jako Filip Sklenář.

Nechci vytváření nepřátelského prostředí sankcionovat přehnaným mazáním. Smažu jen takový příspěvek, o jehož smazání mne někdo výslovně požádá, protože se dotýká jeho osobně, přičemž oprávněnost takové žádosti nebudu příliš přezkoumávat, neboť se již podává z toho, že takovou žádost sepsal. Budu taky mazat příspěvky s nullovou nebo zápornou hodnotou.

V ostatních případech jsem vymyslel něco jiného. Budu-li nějaký příspěvek považovat za nepřátelský, udělím jeho autorovi černé prasátko. Máme-li být jako ve školce, tak ať je úplné. Třeba se někdo chytne za nos.

O válkách.

Updated.

11. ledna 2009

Čas spravedlivých

Kvalitní překlad z pera p. Zemana, pro ty, kteří neumějí anglicky.

Nací en PalestinaUpdated.

Věrolomnost Israele

Z rozhovoru Pavlíny Reš pro Mladou frontu 10. ledna 2009, p. 6:

"Když se v Česku kohokoliv zeptáte, co dělal v sobotu po Vánocích, možná si nevzpomene na jedinou věc. Vy jste byla v Gaze, kde pracujete jako ochranka komisařky OSN, a ten den si pamatujete detailně, že?

Začal jako každý normální den. Přišla jsem do práce, seděla jsem za počítačem a vyřizovala poštu. Pak se ozvala první rána. A z obyčejného dne se stal den válečný. Nejhorší bylo, že nikdo nebyl na nic připravený, nikdo neměl žádné informace.

Ale takhle asi války začínají...

Podle dohody mezi Izraelem a OSN máme být o útocích informováni, abychom mohli zajistit bezpečnost našich lidí. To se nestalo.

* * *

Několikrát jste se vyjádřila kriticky vůči Izraeli. V pásmu Gazy jste žila déle než rok. Opravdu si myslíte, že se Gaza pod vedením radikálního hnutí Hamas může stát mírumilovným státem a sousedem?

To ne. Já absolutně nesouhlasím s tím, co dělá Hamas. Kdyby to bylo v mé moci, jsem pro okamžité zastavení střílení raket směrem na Izrael. Hamas nebere ohled na nikoho. Kdyby jim opravdu šlo o obyčejné lidi, už by dávno přestali. Na druhou stranu Izrael už musel zjistit, že tenhle konflikt nevyřeší silou, a stejně Gazu stále ostřeluje. A situace se jen vyhrocuje. Nejsem na straně Hamasu ani Izraele. Jsem na straně lidí, kteří tam musí žít a umírají tam."

Ani ti největší proisraelští propagandisté s tím nic nesvedou. Bohumil Doležal: "Je pozitivní, že česká média dala v diskusi o izraelském zásahu v Gaze zaznít i hlasu představitelky českých bodyguardů. Paní Pavlína Reš prohlásila v jednom ze svých četných rozhovorů (tentokrát pro MfD): „Když jsem přišla, tak jsem přátelům říkala, že chápu, proč se o tuto oblast (Gazu, bd) bojuje. Je to překrásný kus země.“ Naši bodyguardi budou ovšem muset vyvinout trochu větší úsilí, aby čtenáře přesvědčili, že Izrael chce Gazu dobýt. Izrael chce jen, aby teroristé z Hamásu neostřelovali z Gazy izraelské osady."

Proč se tomu říká umění?

via Kapitán. ČTK: Češi darují EU dílo útočící na Klause. Proč ne? Ale nechápu, proč se konceptuálnímu umění říká umění, když je to obyčejná provokace.

10. ledna 2009

Kdo je troll

Michaela vznesla správnou otázku: "Kdo je troll"? Faktem je, že v poslední době se toto slovo začalo zneužívat jako nadávka pro ty, kteří poruší nepsaná pravidla ohnivé debaty (flame war) a zachovají se amorálně: udají protistranu, zneužívají její identifikační údaje apod. Je otázkou, zda by se pro ně neměl používat přesnější výraz. V užším slova smyslu je trollem ten, kdo se snaží znemožnit debatu, např. tapetováním.

Papežovo vánoční poselství

Jan Jandourek není špatný spisovatel, ale jako novinář je hrozný. Na BBC si přečetl článek Gay groups angry at Pope remarks, nepochopil ho a aniž by se namáhal přesně citovat svůj zdroj, tak na něm postavil svůj článek. V něm se dopustil tak školáckých chyb, že Sharon Fergusonovou označil za muže, ačkoliv Sharon je typicky ženské jméno.

Ale k věci. Když si přečteme papežův projev, tak každému myslícímu člověku dojde, že papež kritisoval feminism:

If the Church speaks of the nature of the human being as man and woman, and demands that this order of creation be respected, this is not some antiquated metaphysics. What is involved here is faith in the Creator and a readiness to listen to the “language” of creation. To disregard this would be the self-destruction of man himself, and hence the destruction of God’s own work.

What is often expressed and understood by the term “gender” ultimately ends up being man’s attempt at self-emancipation from creation and the Creator. Man wants to be his own master, and alone – always and exclusively – to determine everything that concerns him. Yet in this way he lives in opposition to the truth, in opposition to the Creator Spirit.

Rain forests deserve indeed to be protected, but no less so does man, as a creature having an innate “message” which does not contradict our freedom, but is instead its very premise.

The great scholastic theologians described marriage, understood as the life-long bond between a man and a woman, as a sacrament of creation, which the Creator himself instituted and which Christ – without modifying the “message” of creation – then made part of the history of his covenant with humanity.

Kdyby chtěl kritisovat homosexualitu, tak se vyjádří přímo, nemá zapotřebí se schovávat.

Výslovnost cizích jazyků u českých politiků

Naučit se pořádně vyslovovat cizí jazyk není nic lehkého, v angličtině jde zejména o přízvučné a nepřízvučné th. Ne každý je jazykový genius jako Tomáš Pecina. Barbora Říhová z iDNES zmapovala YouTube, kde našla nahrávky Karla Schwarzenberga, Václava Klause, Václava Havla a Jany Hybáškové, jak mluví anglicky, a Vladimíra Špidly, jak mluví francouzsky.

Karel Schwarzenberg neumí vyslovovat žádnou řeč, takže je mimo vší kritiku. Za povšimnutí stojí úděsný ruský přízvuk Cipi Livni. Hodnocení Elišky Dimitrovové: "Angličtina prezidenta Klause je opravdu impozantní a obzvláště vynikla ve srovnání s těžkopádnou artikulací amerického reportéra. Václav Klaus mluví anglicky pravděpodobně lépe než někteří rodilí mluvčí. Jeho slovní zásoba, gramatika a schopnost plynulého projevu je obdivuhodná." je zřejmě myšleno jako legrace, jinak si to nedokážu vysvětlit.

U Václava Havla redakce nevyštrachala seriosní příspěvek. Výslovnost Vladimíra Špidly je nejhorší ze všech ukázek, v tom má iDNES pravdu. Je to asi člověk bez talentu za jazyky jako Edvard Beneš. Jana Hybášková byla nejlepší, souhlas. Intonace byla prakticky přirozená. Přesto bych i zde superlativy šetřil. Zatím nejlepší angličtina, kterou jsem kdy slyšel od českého politika, byla Michaela Žantovského.

Updated.

Čulíkovo prozření?

Každá analogie kulhá. Některé víc, jiné méně. Čulíkův dnešní článek bych zařadil mezi ty druhé. Škoda, že tyto (téměř identické) souvislosti Čulíkovi nedocházely, když tzv. "mezinárodní společenství" bombardovalo Srbsko v podpoře terroristů a separatistů v Kosovu, na jejichž stranu se tehdy postavil.

America Online

Jeden starý seriál (2, 3, 4, 5 a 6) od čtenáře Václava Čtvrtka: "Jako drzý čížek k tomu mám samozřejmě výhrady, používat přirovnání v mission statement je drzost a až mne jednou Steve Case pozve na partičku golfu na jeho soukromém ostrově, neopomenu mu to vytknout. To je mimochodem velmi nepravděpodobné, protože nehraji golf." Tak co na by na řekli Buffalo Springfield?

O kusech spratků

Mám čtyři děti. Proto nemluvím o žádných dětech apriori jako o spratcích. O českých, holandských, židovských ani palestinských. Pouze když se jako spratci chovají.

Filip Sklenář děti nemá a je-li pravda to, co se říká, tak zřejmě ani mít nebude, i když dnes je možné všechno. Tuto poněkud osobnější noticku jsem musel uvést, neboť jen to, že Filip Sklenář je – a s největší pravděpodobností zůstane – bezdětný, vysvětluje neobyčejně hnusný způsob, jakým se apriori o dětech (v tomto případě českých) vyjadřuje. Uveďme zde původní páně Sklenářovu větu v celé její kráse:

„Až nějaká radikálnější odnož Sdružení palestinských studentů v ČR vyhodí do luftu první autobus plný českých dětí a hasiči budou zbytky těch spratků sbírat v okruhu půl kilometru, zaujme mnohý dosavadní pacifista a kritik Izraele realističtější postoj k situaci na světě.“ (zdůrazněno mnou)

Jakožto otec čtyřech dětí jsem pochopitelně takovým vyjadřováním zhnusen a otřesen. Natolik, že jsem považoval za funkční odcitovat onu otřesnou první část jeho výroku ve své odpovědi. Odpověď tato je tedy protiargument za použití nechutných slovních obratů samotného Sklenáře:

„Až nějaká radikálnější odnož Sdružení palestinských studentů v ČR vyhodí do luftu první autobus plný českých dětí a hasiči budou zbytky těch spratků sbírat v okruhu půl kilometru, bude to jejich pomsta za tu nemravnou podporu současného israelského chování v Gaze, kterou mu vyjadřuje česká vláda, zvolená ve svobodných volbách.

Můj argument sice vyjadřuje můj protest proti chování Israele a podpoře, kterou tomuto chování poskytuje vláda České republiky; protože tato vláda byla zvolena ve svobodných volbách, je (podle některých) každý občan, který se od jejího jednání nedistancuje, zpoluzodpovědný za její postoj. Já se tímto od postoje české vlády radikálně distancuji. Nikde ovšem nepíši nic o oprávněnosti, ba v tomto případě ani o pochopitelnosti takového terroru!! Pouze upozorňuji na to, jakou že budou mít terroristé k takovému útoku jasnou záminku, a jak ho budou ospravedlňovat, pokud by ho spáchali. Přesto Filip Sklenář - opakovaně, přes moje výslovné upozornění a výhrady - několikrát nestydatě lže: že ospravedlňuji terrorismus, že si přeju, aby terroristé začali vyhazovat do vzduchu české děti, že jsem řekl, že na to Palestimci mají právo, že schvaluji a podporuji terrorismus v nejhrubší podobě. Všechny tyto lži se opírají o uvedený můj výrok. Takto nestydatě překrucuje moje slova člověk, který - tváří v tvář zprávám a fotografiím z událostí v Gaze - sám napsal: "Ještě je třeba pokračovat v ofenzivě tak dlouho, dokud všichni v okruhu sta kilometrů od hranic Izraele nezblednou hrůzou, když uslyší ta dvě slova: MEDINAT ISRAEL."

Takže ať si dá Filip Sklenář pozor! Na největší žumpě českého internetu neandrtálci píší:
„Takze podle tohoto hovada jsou nevinne zavrazdene ceske deti spratkove ??????????????? No to je teda vrchol !!!! Jeste ze priznal ze toho jsou palestinci schopni. Tohohle debila bych rad odpraskl na miste. Jirka
To je reakce na VAŠE slova, pane Sklenáři! :-))

Anebo že by přítel Israele, kterým pan Sklenář nepochybně je, nazývat české děti „spratky“ směl?

Rusko-gruzínská válka

via Zappík. Ruský pohled na tento konflikt.

Kapitán a poctivost

P. Zeman na Sprše vyjádřil své překvapení nad tím, že Václav Klaus je přirovnáván ke Švejkovi. Pokud si pamatuji dobře (přeci jen nejsem takový znalec), tak Hašek ve svém díle žádné fysické charakteristiky Josefa Švejka nepodává. Tato literární postava tak v českém národním povědomí žije především v illustracích Josefa Lady, což už je posun jinam, a ještě více v příšerném tendenčním kommunisujícím dvojfilmu Karla Steklého Dobrý voják Švejk (1956) a Poslušně hlásím (1957), který neuvěřitelným způsobem trivialisoval nejlepší českou knihu všech dob (asi obdobným způsobem jako Miloš Forman ve Valmontovi (1989) Les Liaisons dangereuses). Jak píše Aksamitník a znalec Sorely: "Švejk v podání Rudolfa Hrušínského je rozkošný český řízek s na prvním pohled dosti chabým mentálním potenciálem, ale narozdíl od Haškova Švejka mu chybí ona rafinovanost v nenápadném zesměšňování autorit a podkopávání vážnosti války. Steklý prostě prezentuje Švejka jako velkého humanistu a člověka z lidu, ale podle mého je knižní Švejk vpodstatě ve fyzické podobě nezachytitelný. To, co vidíme na plátně není Haškův Švejk, ale Ladův Švejk. Haškův Švejk je jedinečný v tom, že není příběhem jednoho člověka, ale celé války ve vší bizarnosti a absurditě. V tom film absolutně selhává." Proto je Barberovo přirovnání invenční a případné.

Διογένης ze Sprchy, Tomáš, používá přívlastek "cnemovský" v negativním významu. Mám s tím vlastní zkušenost od Nácka Cynika. Jestli je něco nepoctivého, tak je to právě toto amorální chování. Tomáš dokonce vymyslil substantivum "cnemovština" v nejlepší bolševické tradici. Co k tomu dodat?

Pajoutovi by prospělo, kdyby se poctivěji zamyslil nad tím, proč globální establishment někoho vyzdvihuje a jiného zatracuje.

9. ledna 2009

Obětování Isáka


Též wiki.

O nás

Každý solidní server má formulovánu informaci o sobě. Proto přišel čas vytvořit ji i pro blog Lucerna wikipedie, ve zkratce LW.

LW je blog s informacemi o mediích, politice či jiných intelektuálních thematech. Psát na LW články může každý, stačí správci poslat poslat e-mail s žádostí. Správcem blogu je Guy Peters (domovská webovská stránka, včetně e-mailové adresy). Pokyny pro autory. Na základě zdvořilosti se zde odkazuje na všechny slušné servery, které odkazují na LW.

Updated. (= po zveřejnění aktualisován)

8. ledna 2009

Mizení zábran pokračuje

Se stoupající neudržitelností israelského přístupu k problému se stupňují orgie sionistických ideologů za hranice únosnosti. Co se dnes děje na Psu překonává IMHO dosud vše, co jsme se tam dosud dočetli. Běsnění Neffounovy sionské sekty nabývá na bizzarnosti. Sám jsem přispěl jako první (nesouhlasem s applikací Bonhoefferova citátu na dnešní stát Israel) a byl vzápětí zabannován, s obligátním vysvětlením o nepřijatelnosti mých příspěvků. Zajímalo by mne, zda tentýž osud postihl také onoho pomlouvačského prolhaného trolla, po jehož potrestání volá diskutující "Thyronx".

Mělo by to pro nás pro všechny být důkladnou přípravou na příští časy: censoři jsou nesmrtelným lidským druhem, poslušně otročícím za úplatu mocným jakékoli barvy. Sám Neff je toho dokonalou demonstrací. Jak vidno, s takovými athlety demokracie si pak Moc může dovolit i sebeblbější propagandu: AndyO nebo Filip Sklenář jí uvěří a ostatní budou umlčeni. Jen by se pak ti, kteří si dělají nějaké iluse o své intelligenci, neměli divit!

7. ledna 2009

Svědectví Pavlíny Reš

Vyvrací nechutné israelské desinformace: "Takže se odvažuji tvrdit, že ono prohlášení že strany Izraele je záměrná lež a že jejich akce jsou v tuhle chvíli vražděním a záměrnou likvidací Palestinců v Gaze." (ostatní její texty):

"Všichni chtěli vědět, proč se naši politici s takovou urputností neustále zastávají Izraelců i přesto, ze na vlastní oči vidí, jaký masakr se právě odehrává a kolik nespravedlnosti se páchá na civilním obyvatelstvu. Doufám, že jednoho dne dostanu příležitost s některým z nich si alespoň popovídat, a dozvědět se tak možná něco, co nevím, co je příčinou tak silných sympatií k těm, kdo povolí a provádí něco tak hrozného, co jsem mohla spatřit na vlastní oči."

Propaganda se musí umět

Zatímco Israel dál beztrestně bestiálně vraždí děti: "Dnes si útoky vyžádaly 16 obětí, z toho pět byly děti. Na jižní Izrael dopadlo 15 raket Hamasu, ale nikoho nezranily. Dvanáctidenní boje zaplatilo životy téměř 700 Palestinců, z nich 220 byly podle agentury AFP děti" [zdůrazněno mnou] a západní a demokratické státy se nezmohly ani na tak mírnou retorsi, jako je povolání svého velvyslance na konsultace do metropole, proisraelští propagandisté zdokonalují své umění.

Dan Drápal píše: "po pro Izrael nepříliš úspěšné válce s organizací Hizballáh" (vida: přiznání neúpěchu, Strana Boží pro jednou nejsou terroristé), "s výjimkou Libanonu, kde se dá hovořit o jakés takés formě demokracie, jež má ovšem z různých důvodů dosti daleko k evropským standardům" (vida, Israel už najednou není jediná demokracie na Středním východě), a překvapení největší: "Antisemitismus (přesněji antijudaismus; vždyť i Arabové jsou přece Semité)". Když totiž propagandista přestane popírat nos mezi očima, tak mu čtenáři snadněji uvěří lži: "Izrael si velice přeje mír s Palestinci", "části [israelského] území (např. Golanských výšin)", "arabští obyvatelé Izraele se těší mnohem větší právní ochraně, než by se těšili v naprosté většině arabských zemí" a další.

Stejně tak František Kostlán: "Záminkou k invazi byli dva vojáci (či tři - informace se různí), které zajala protistrana." (vida, najednou už nebyli uneseni), "Izrael nedosáhl ničeho" (vida, před tím byl výsledek aggresse vůči Libanonu presentován jako úspěch), "Izraelští vojáci za sebou (nejen) v libanonské společnosti zanechali hlubokou brázdu nepochopení či rovnou zášti, vypěstovali si další nepřátele z lidí, kteří mohli být Izraeli nápomocni" (neuvěřitelná sebereflexe), "Jen velmi těžko si lze představit, že by někdo za svůj zájem vyhlásil zabití své osoby a svých bližních leteckou pumou." (konečně pochopení pocitů protistrany). I zde čtenář pak snadněji uvěří lži: "Ten, kdo se dopouští v palestinsko-izraelském konfliktu zabíjení nevinných lidí v době míru jsou palestinští a další islamističtí teroristi." (A co Israel? Děti jsou snad vinné? Čím?) apod.

Naproti tomu dilettantismu propagandy Václava Vlka st. může uvěřit jedině Andy: "Ani mnoho našinců nezná příliš dobře Izrael, jedinou demokratickou zemi na Blízkém východě." (stará falešná písnička) + "Ale v Izraeli nejsou jen Židé a Palestinci, jsou tam také Arabové" + "Největším a hlavním městem je historické město Bersheva" (historické = založené v roce 1880) + "Gaza má přímou hranici s Egyptem? Ten však, až na pašování ruských raket dovnitř, nedodá Palestincům ani lžičku soli, ani hlt vody, ani kapku benzínu, ani nepřijme jediného raněného Palestince" (x "Dosud jich bylo do Egypta převezeno 120."), a to zdaleka není všechno.

Nicméně to vše nás nemusí zajímat. Cíle bylo totiž splněno: Kadima a Avoda 10. února 2009 vyhrají volby; Likud bude poražen.

Národní umělec Олег Михайлович Газманов

via Malý čtenář: "Ruský (ex)sovětský Landa (říznutý Statisem Prusalisem). Nebojte se kliknout, úžasný animovaný klip. Via kamojedov (vč. upozornění, že to s hvězdou na konci je carský dvojhlavý orel; proč bojuje s Mathiasem Rustem, není jasné)."

Jiný názor: "One of Russia’s most tried-and-true pop stars is Oleg Gazmanov (pictured, left), who one might say is roughly the Russian version of Bon Jovi (sure Oleg doesn’t have that kind of talent, but talent has never stopped anyone from becoming a rock star in Russia — or “president” for that matter)."

Malý čtenář se hluboce mýlí. Oleg Gazmanov nemá s Landou nic společného. Tento эстрадный певец byť je rovněž nacionalista, je regimní národní umělec, zatímco Landa je u establishmentu v nemilosti, i když ho poslouchá i premiér Topolánek. Rovněž se Statisem Prusalisem nemá nic společného. Byť Газманов používá kommunistické symboly, neodkazuje tím na ideologii, nýbrž na sovětské imperium.

Bardovi nepřátelé jsou totiž zřejmí: plutokraté okrádající vlast (zatím bez visuálního antisemitismu) a cizinci (Západ, Čína, Japonsko). Zápas ruského imperiálního orla s Mathiasem Rustem má snadno pochopitelný význam: Západní hochštapleři nás už nebudou ponižovat jako za Gorbačova.

Budoucnost je jasná: Lenin a Stalin budou plně rehabilitováni jako velcí Rusové, byť jejich ideologie zůstane odmítnuta. Koneckonců, to mýthisaci nikdy nevadilo. Kdo z nás zná skutečné názory Jana Husa?

Další čtení: International Herald Tribune: ""Every country has made mistakes," he said. "Every country has good and bad things."" Včetně CCCP. Fuj. Od kdy má Říše zla positiva?

Ignác Pospíšil je v pozici Václava Klause či Davida Irvinga

Když český prezident Václav Klaus argumentoval u Ústavního soudou ČR proti souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem, muselo mu být předem jasné, že soud rozhodne ve prospěch smlouvy.

Když britský historik David Irving žaloval Deborah Lipstadtovou, muselo mu být předem jasné, že nemá šanci zvítězit.

Když Ignác Pospíšil zahájil arbitráž u Arbitrážního výboru české Wikipedie, muselo mu být předem jasné, že prohraje a většina jeho požadavků bude odmítnuta.


Ani v jednom z výše uvedených případů není podstatné, zda měl dotyčný pravdu či nikoliv, ale to, čím zájmům jdou konkrétní rozhodovací instituce na ruku a jaké názory zastávají.

Přestože si prohry, navzdory siláckým řečem, musel být každý z těchto pánů vědom, tak do toho každý z nich šel. Proč? Chtěli upoutat pozornost a aspoň části veřejnosti představit své názory a dokázat jí, že pravda je na jejich straně. To je zcela legitimní a každému z nich se to více či méně podařilo.

Na druhou stranu každý z nich pak musí počítat s tím, že o nich jejich ideologičtí oponenti budou následně opakovaně tvrdit, že prohra před rozhodovacím orgánem znamená porážku jejich názoru, morální prohru či snad dokonce diskreditaci.

4. ledna 2009

Junge Freiheit o Wikipedii

„Lobhudelei rein, Kritik raus“ - Zensur im Internetlexikon?

Wiki podle Filipa Sklenáře

Se svou příslovečnou vtipností kommentuje Filip Sklenář další nekonečné a únavné žebrání Jimbo Walese o peníze (na en: to jde aspoň vypnout). Nicméně jeho názor příliš nesdílím: To je postmoderna, čemu se diví? Navíc se pokusy o encyklopedii (Iuridictum, Citizendium) přes 1 000 článků nedostanou.

Schwarzenberg vede ČR do mezinárodní isolace

Posici českého předsednictví EU nepřímo odsoudila Francie, neformálně Spojené království a výslovně Palestina.

Zdroj: Reuters.

Nicméně se zdá, že si Schwarzenberg svou chybu uvědomil a otočil o 180°.

Zdroj: Lidové noviny.

Kdo porušil dočasné příměří (truce) v den amerických presidentských voleb? A kdo ho porušoval před tím?

Zdroj: Guardian a Al Bawaba.

3. ledna 2009

Vlast pro vyvolený národ

Stojí za to si připomenout Bushův projev z května 2008: "My only regret is that one of Israel's greatest leaders is not here to share this moment. He is a warrior for the ages, a man of peace, a friend. The prayers of the American people are with Ariel Sharon. (Applause.) … You have forged a free and modern society based on the love of liberty, a passion for justice, and a respect for human dignity. You have worked tirelessly for peace … We believe that targeting innocent lives to achieve political objectives is always and everywhere wrong."

Israelská verse politické korrektnosti

Přináším 2 odkazy, které cynický Nácek Pospíšil na wiki zcensuroval. První je článek Jonatana Mendela: "Tito oficiální zástupci byli vytaženi ze svých postelí uprostřed noci a převezeni na izraelská území, aby tak pravděpodobně sloužili (jako Gilad Shalit) jako pojistky pro případná budoucí vyjednávání s Palestinci. Avšak nebyli uneseni. Izrael totiž nikdy neunáší, pouze zadržuje."

Druhý je o israelské allergii na označení vyhnání Palestinců jako Nakba (katastrofa): "Nakba is a tool of Arab propaganda used to undermine the legitimacy of the establishment of the State of Israel, and it must not be part of the lexicon of the UN."

Updated na základě žádosti AHL71

Uzavření Sibiřské Wikipedie

Uzavření některé jazykové verze Wikipedie probíhá zejména z důvodu, že nemá aktivní editory a obsahuje málo článků, mnohdy dokonce články žádné. Případný obsah uzavřené a smazané Wikipedie je pak obvykle přemístěn na Inkubátor.

Největší výjimku tvořila sibiřská Wikipedie, která svého času měla článků tisíce.

Samotná diskuse o uzavření stojí za přečtení.

Přesná analysa wiki

od Tomáše Peciny. V zásadě navrhuje, aby nejvíce oprávnění měli ti, kdo projektu nejvíce prospěli. To však naráží na několik překážek:
  1. Dobrý autor nemusí být dobrý editor. Za všechny uvedu třeba Mormegila, který byl výtečný autor, ale je špatný editor ("správce").
  2. Jak rozpoznat dobrého správce. Kdyby se vzala v úvahu kvantita, tak je správcem Cynik. Kvalita je sporná, protože její hodnocení je subjektivní.
Když jsem byl managerem ("byrokratem") české wiki, tak jsem správce vybíral podle kvality příspěvků. Silně se to neosvědčilo. Měl jsem co nejdříve monokracii změnit ne na oligarchii, ale na demokracii. Měl jsem prosadit snadné odvolávání správců, nebo spíše volby na dobu určitou, tedy funkci bez přerušení maximálně na 2 volební období à 1 rok.

Kdy ta jatka konečně skončí?

Ramzy Baroud píše: "By Thursday, Jan. 1, the death toll had climbed to 420, according to Palestinian medics and news reports, and over 2,000 wounded. A doctor from a Khan Yunis clinic in Gaza told me on the phone: "Scores of the wounded are clinically dead. Others are so badly disfigured; I felt that death is of greater mercy for them than living. We had no more room at the Qarara Clinic. Body parts cluttered the hallways. People screamed in endless agony and we had not enough medicine or pain killers. So we had to choose which ones to treat and which not to. In that moment I genuinely wished I was killed in the Israeli strikes myself, but I kept running trying to do something, anything."
Until Arab countries and nations translate their chants and condemnations into a practical and meaningful political action that can bring an end to the Israeli onslaughts against Palestinians, all that is likely to change are the numbers of dead and wounded. But still, one has to wonder if Israel kills 1,000 more, 10,000, or half of Gaza, will the US still blame Palestinians? Will Egypt open its Gaza border? Will Europe express the same "deep concern"? Will the Arabs issue the same redundant statements? Will things ever change? Ever?"

Opět Ioannes Pragensis

Vždycky mi byli nesympathičtí postkommunisté jako Ioannes Pragensis, kteří jakékoliv hlasování šmahem označují jako zdržování. Když mu Jan Záruba vtipně připomene, že hlasování trvá "pár stovek milisekund", tak najednou otočí o 180° a tvrdí: "ale hlavně zvyšují napětí mezi editory", což cudně před tím zamlčel a soustředil se na, i pro něj, podružný argument. Má takový člověk vůbec nějakou integritu?

2. ledna 2009

Svaz československo-sovětského přátelství

Podle wiki byl Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) po ROH nejmassovějším spolkem v ČSSR. Na rozdíl od KSČ, členství v níž se dodnes vnímá jako kariérism či kollaborace, je SČSP v podstatě hodnocen jako mravně indifentní právnická osoba. Václav Hořejší je na jedné straně hrdý na to, že nebyl členem KSČ, ale na druhé straně s klidem přiznává: "Vůbec nezastírám, že i nečlenové strany museli projevovat značnou dávku formální loajality, aby jim byl výjezd občas povolen – člověk musel aspoň někdy chodit do prvomájového průvodu, k „volbám“, na různá politická školení, být členem ROH, SČSP a do cca 30 let také SSM…"

Přijde mi zvláštní, že členství ve spolku spolupráce s okupantem připadalo a připadá lidem normální. Mně nepřišlo už ani za kommunismu. Zřejmě jsem byl rusofob již tehdy.

Komplexní hodnocení

Důvod, proč všechny arbitrage bez výjimky byly na wiki takovou fraškou, spočívá v tom, že dilettanti typu Berena či Okina, místo toho, aby rozhodovali spor (jednoduše, bez většího dokazování; dokazovat se má pouze to, o čem spor, processní návrhy smějí předkládat pouze strany), tak vinou své mentality tíhnou k tomu, aby vyráběli komplexní hodnocení jako za minulého régimu.

Co se týká ideologického školení, dávám za pravdu Kostlánovi: "osobně se domnívám, že blíže skutečnosti byl asi Matěj Spurný, když v diskusi přirovnal její systematické působení způsobu, jakým na nás dnes působí svět komerční reklamy - máme často pocit, že mu v podstatě odoláváme, ale přesto nás ovlivňuje v řadě oblastí, kde si jeho vliv vůbec nejsme ochotni připustit." Vidím to u starší generace, která získala vzdělání za kommunismu, všude kolem sebe. Nejhorší je, že tyto mémy přecházejí též na generaci Berenů a Okinů.

Nácek Cynik Pospíšil zatím propadá

Místo toho, aby Nácek Pospíšil byl rád, že na wiki vyklouzne bez jakéhoholiv berenistického trestu (přísného, ale spravedlivého), tak má tu drzost kandidovat do ArbComu. Wikipedisté mu ale zatím jasně ukazují, co si o podobném cynismu myslí.

Komusi už přišlo Pospíšilovo chování blbé, tak požádal o roční Cynikovo zablokování. Pokud tento návrh v ArbComu alespoň v modifikované podobě neprojde, pustím se do arbitrage s Náckem sám. Jeho drzost a neurvalost už přesahuje všechny meze, které se dají ještě tolerovat.

Updated.

1. ledna 2009

Ivan David o novinářích

Napsal: "Ještě před deseti lety jsem si myslel, že většina pitomostí, které lze nalézt v médiích, je důsledkem promyšlené dezinformace. V Poslanecké sněmovně jsem pochopil, že do této kategorie patří sotva čtvrtina z nich. Valná většina pitomostí je dílem dezorientovanosti novinářů. Zprávy, které produkují, jsou obrazem nikoli reálného světa, ale jejich představy o světě, která téměř není korigovatelná informacemi. Zájem novinářů o pseudoproblémy většinou není důsledkem předpokládané poptávky veřejnosti po blbostech, ale vlastního zájmu novinářů o ně."

Tak to je. Doufejme, že je nadcházející hospodářská krise konečně naučí kvalitě. Věcně však s Ivanem Davidem příliš nesouhlasím: Příliš z něj mluví praxe postkommunistického politika opposiční smlouvy. Například právní úpravu přílepků podporuji.

Problém Václava Klause

Právě jsem viděl slavný rozhovor Milana Knížáka s Václavem Klausem. Hlavní problém Václava Klause je, že je to bytostný intelektuál. Má ostré nekompromisní názory, v nichž se poměrně často mýlí. Bohužel je není ochoten korrigovat a politika jako taková není příliš flexibilní, aby ho odstranila, když se právě mýlí, a naopak rychle povolala zpátky, když má pravdu.

+ jeden předchozí rozhovor: "Podstata Lisabonské smlouvy je věc naprosto zásadní, úvahy o vyměňování Lisabonské smlouvy za radar hlasováním v Parlamentu jsou skutečně úsměvné. Radar je okrajová věc, radar je jednorázová věc, radarů tohoto typu jsou na světě desítky, ale Lisabonská smlouva znamená naprosto zásadní posun v míře svrchovanosti naší země."