21. prosince 2005

Výpisky z četby II

Michel Houellebecq – Rozšíření bitevního pole (1994), p. 94:
„Stejně jako neomezený ekonomický liberalismus má z analogických důvodů i liberalismus sexuální za důsledek projevy absolutní pauperisace. Někteří mají sexuální styk každý den; jiní pětkrát nebo šestkrát za život nebo nikdy. Někteří poznají desítky žen; jiní žádnou. Závisí to na tom, co nazýváme "zákonem trhu". V ekonomickém systému, kde je zakázáno propouštění, může víceméně každý najít své místo. V sexuálním systému, kde je zakázáno cizoložství, může víceméně každý najít partnera do postele. V naprosto liberálním ekonomickém systému někteří hromadí obrovská jmění a na jiné čeká nezaměstnanost a bída. V naprosto liberálním sexuálním systému vedou někteří pestrý a vzrušující sexuální život, kdežto jiným nezbývá nic než masturbace a samota. Ekonomický liberalismus znamená rozšíření bitevního pole na všechny věkové kategorie a společenské vrstvy. Stejně tak sexuální liberalismus znamená rozšíření bitevního pole na všechny věkové kategorie a společenské vrstvy. Po ekonomické stránce patří Rafael Tisserand k vítězům; po stránce sexuální k poraženým. Někteří vítězí na obou polích; jiní na obou prohrávají. Podniky se perou o určité mladé muže; muži se perou o určité mladé ženy; zmatek a shon jsou značné.“

Idea mezinárodního jazyka

Gabriel Svoboda na Sprše zveřejnil svůj přehled umělých jazyků. Protože je těžce zaujatý ve prospěch volapüku a esperanta a protože myšlenka umělého jazyka byla jedním z hlavních důvodů, proč jsem se začal zajímat o Wikipedii, pokusím se o neutrálnější popis.

První umělý jazyk hodný toho jména byl skutečně volapük. Byl ztělesněním positivistického ducha doby, a proto byl intelektuální bombou. Po celé Evropě rostly jako houby po dešti koužky volapüku. Nicméně se ukázalo, že má mnohé nedostatky. "Příčiny neúspěchu volapüku byly v jeho těžké naučitelnosti, chyby a nedostatky ve struktuře, organizaci a v nedostatku možností vývoje, protože ten závisel jen na jednom člověku, na samém autorovi. Vzdělaní volapükisté navrhovali reformy, které Schleyer zamítal." V roce 1890 se konal III. kongress, na kterém většina delegátů mluvila německy, včetně samotného autora. Jako blesk z čistého nebe se volapük dostal do krise a stoupenci umělého jazyka dali přednost esperantu. Volapükisté svůj projekt mysleli spíše jako intelektuální cvičení, nikoliv jako massově reálně používaný jazyk.

Každému doporučuji, aby si přečetl libovolný životopis Ludwika Lejzera Zamenhofa. Byla to zvláštní směs visionáře, dogmatika, vůdce a idealisty. V tom se velice podobá Theodoru Herzlovi, produktu stejné doby. Podle svých vlastních tvrzení (kterým se ale dá věřit) na myšlenku umělého jazyka přišel již před Schleyerem, když studoval na gymnasiu. Zveřejnění volapüku ho uvrhlo do hluboké depresse. Překonal ji tím, že pracoval na podstatném přepracování a zdokonalení svého jazyka. Na rozdíl od germánského základu volapüku je základ esperanta románský. Mimoevropské řeči v té době nikdo nepovažoval za nutné brát v potaz.

Esperanto volapük porazilo, protože je mnohem jednodušší. Jeho románské základy (v té době každý gymnasista uměl slušně latinsky) ho usnadnily nejen románským, ale též anglosaským mluvčím. Slovní kmeny zůstaly nezměny, na rozdíl od volapüku: "vol" pochází z "world" a "pük" ze "speech". Esperanto má pouze 2 pády, na rozdíl od 4 ve volapüku.

Nicméně esperanto nebyl jediný projekt mezinárodního jazyka. Proto byla ustavena Delegace pro přijetí mezinárodního jazyka, která měla vybrat nejlepší projekt a ten pak prosadit. Esperantisté doufali, že to bude esperanto. Nicméně značná oposice prosazovala jeho podstatné reformy. Tak vzniklo ido. Esperantské hnutí se rozpadlo a projekt mezinárodního jazyka byl mrtev.

Hlavním znakem ida je, že nepoužívá 6 speciálních znaků, které se používají pouze v esperantu a nikde jinde. Ido na rozdíl od esperanta stejně jako angličtina nepoužívá různé tvary přídavných jmen ani nepřímý (předmětový) pád. Na rozdíl od esperanta není sexistický jazyk: mužský rod není defaultní. Žena se v idu neřekne ne-muž.

Porovnat rozdíly mezi esperantem a idem lze na této větě:
Provizora vortaro Ido–Esperanto, per kiu la similecoj kaj diferencoj de la vortaroj de la du lingvoj povas esti vidataj. (Esperanto)
Provizora vortaro Ido–Esperanto, per qua la similesi e diferi di la vortari di la du lingui povas esar vidata. (Ido)

Po první světové válce pokračovalo ve snaze vymyslet ideální umělý jazyk pouze několik excentriků. Novým hybným momentem se stal až rozvoj lingvistiky po druhé světové válce. Snaha připravit dokonalý umělý jazyk se vydala dvěma směry – praktickým a theoretickým. První znamenal snahu najít průsečík mezi existujícími jazyky zbavenými balastu. Příkladem je romanica (průnik románských jazyků) a slovio (průnik slovanských jazyků). Nejdokonalejším zástupcem této třídy je interlingua, což je latina osekaná o výjimky. Druhým směrem byla snaha zkonstruovat logicky dokonalý jazyk, což prozradí mnohé o lidském myšlení. Výsledkem na angličtině založený loglan. Bohužel je patentově chráněný. Proto vznikl na stejných principech v licenci GFDL lojban založený na čínštině.

19. prosince 2005

An Open Letter to Jenny Gibbons

Dear Madame,
you have written: "Actually the Inquisition immediately rejected the legal procedures Kramer recommended and censured the inquisitor himself just a few years after the Malleus was published." I read some Kramer's biographies. For instance the Introduction to the 1948 edition of Malleus says: "During the summer of 1497, he had returned to Germany, and was living at the convent of Rohr, near Regensburg. On 31 January, 1500, Alexander VI appointed him as Nuncio and Inquisitor of Bohemia and Moravia, in which provinces he was deputed and empowered to proceed against the Waldenses and Picards, as well as against the adherents of the witch-society. He wrote and preached with great fervour until the end. He died in Bohemia in 1505." It seems to me highly improbable that somebody censured in 1490 have been in 1500 named the Inquisitor again.

I have tried to trace this story to the sources. The oldest mention that Kramer was a bad inquisitor I have found was Herbert Thurston: Witchcraft. In The Catholic Encyclopedia, Volume XV, 1912. He said: "But the "Malleus" professed (in part fraudulently) to have been approved by the University of Cologne..." It seems to me we are the victims of modern Catholic effort to white wash the Church by blaming some individuals only exactly as the Communists try to white wash the Party by blaming Stalin and Beria only.

What is your opinion? Do you have some details on it?

Fungování kommunit

Je naší chybou, že se málo zabýváme thematem na pomezí psychologie a sociologie (pro psychologii je to thema moc velké, pro sociologii moc malé) – fungováním malých kommunit (tak od 12 po 42 lidí). Zatímco u ještě menších skupin jednoznačně rozhodují osobní vazby, u větších zase převažuje věcná stránka věci. Přitom se v podobných skupinách pohybujeme celý život – od školky před školní třídu (ta má kolem 25 žáků), vysokoškolský studijní kruh až po zaměstnání. (I když pracujete ve velké korporaci či na ministerstvu, Vaše oddělení jistě má právě tento počet kollegů.)

Tuto velikost mají i internetovské kommunity v nichž se pohybuji: Česká část Wikipedie a Sprcha / Vrba. Jsou přirozeně i větší diskusní fora, např. Neviditelný pes či IDNES, ale ta mne vždycky odpuzovala svou velikostí. Každá malá kommunita má svůj éthos, který je mixem osobních vazeb a věcné stránky věci. Protože osobní stránka má rozhodující úlohu, éthos není stabilní a často se mění, tak jednou za rok či dva. Sprcha vznikla v báječném roce 2002 a od té doby prošla několika velkými změnami. Stejně tak česká část Wikipedie vznikla na konci podzimu 2002 a prošla dvěma velkými změnami, za které poněkud neskromně snad mohu považovat můj příchod a mé vyštvání.

Co se týká Sprchy, duchovní otec Klanu, JN, před časem (19. 11. 2005) zveřejnil pozoruhodnou úvahu. Vyjádřil v ní lítost, že na Sprše nastala thermodynamická smrt. Kdyby mu něco říkal zákon nezamýšlených důsledků, tak by se tak nedivil. Byl to především Vodník, který se aktivně postavil jeho návrhu, že by na Sprše měly spolu soupeřit Gangs of Sprcha. Vodník má, na rozdíl od zastydlých individualistů, jako člen Církve smysl pro kollektiv, a proto dobře věděl, že takové války by pro tak malou kommunitu byly zničující. A taky že jo.

Bez ohledu na další aktivitu JN, která byla spíše sporadická, se na Sprše konstituoval pevný Klan s myšlenkovým obzorem Respekt Generation. Věkově se jedná především o generaci zrozenou v druhé polovině 60. let a ideologicky k její výbavě patří sionismus, antikommunismus, odpor k pacifismu a socialismu (sociální demokracii). Generace zrozená v druhé polovině 60. let dosud nebyla pořádně zmapována, ačkoliv nyní řídí a ovlivňuje českou společnost ze středních posic. Zrála za kommunismu a mentálně se vymezovala bojem proti němu ve velkých demonstracích na konci 80. let či úsilím o jeho změnu prostřednictvím SSM. Dalším zajímavým znakem je, že je to početně nejslabší aktivní česká generace vůbec. (To bude překonáno, až dozraje generace zrozená v 90. letech.)

V boji Klanu se zbytkem Sprchy byli vyštváni jeho aktivní odpůrci, kteří se pak uchýlili na dnešní Vrbu. Neustálé jemné frikce, které byly hnacím motorem Sprchy, zmizely. Sprcha je nyní ve stavu klinické smrti stejně jako Unie Svobody. Občas její stojaté vody rozvíří externisté, ať už je to protestant Karel Sýkora, noname ze Zvědavce nebo 17letý pedofil Gabriel Svoboda. Ke slovu se tak postupně dostává generace narozená v druhé polovině 80. let.

A česká část Wikipedie? Tam nyní vládnou primitivové jako je Vrba, -jkb-, Egg, Dodo, Cynik Ignác Pospíšil a Pastorius. Vytvořili natolik umrtvující prostředí, že stahují k zemi i tak nadějné osobnosti jako je Radouch, Wikimol či Li-sung. Ti jsou však konformisté, na rozdíl od Malého čtenáře či jvana, kterým byla useknuta hlava. Kdo se chce více poučit o této régne de la vertu, nechť si přečte o životě Girolama Savonaroly nebo Helden wie wir. Jan Koukal má v sobě mnohé ze svého jmenovce Calvina a jeho bezcitného upálení Miguela Serveta.

14. prosince 2005

Katholická Wikipedie?

Na české části Wikipedie se nedávno rozhořel spor mezi flanďáky (Dodo a Cynik) a odpůrci kontroly myšlení. Protože jsem zastánce svobody projevu, zkusil jsem do sporu zapojit.

Jak známo, na české části Wikipedie jsem však zablokován až do konce života. Proto jsem si musel zvolit jinou přezdívku. Ukázalo se, že však pro konspirační práci nemám nadání. :-) Ačkoliv jsem z důvodu utajení používal vulgární pravopis, přesto mi jednou uklouzlo slovo "organisace". Holt být barbarem není tak jednoduché. Radouch zavětřil.

Pomaleji myslící Cynik Ignác Pospíšil si své podezření musel ověřit pokusem. Poslal mi e-mail, na který jsem mu odpověděl. Bohužel jsem ho podepsal jako Guy Peters. Inu, chyba se někdy stane. Takže se má identita prozradila a hodlal jsem se chlapsky přiznat. Bohužel fízlové (Beren) byli rychlejší, takže místo přiznání jsem si jen na 24 hodin zablokoval svou IP adresu a Wikipedii nyní editovat nemohu.

Výsledek? Kromě poznání, že se na tajnou práci nehodím, jsem dospěl k zjistění, že českou Wikipedie je třeba odepsat a za kvalitní encyklopedii nepovažovat. Dva flanďáci si tam bez jakékoliv kontroly píší katholickou propagandu a nikdo jim v tom nedokáže zabránit. Pan Vrba je v tom naopak podporuje. Inu, jejich volba. Kredit mají jen jeden.

8. prosince 2005

Fatální nepochopení demokracie

Tomáš Vrba je rázný člověk. Bohužel především pro něj platí pravidlo: "Dvakrát měř a jednou řež." Chápu, že je osobně citlivý na to, že někdo používá označení "fašisto". Jenže svá osobní kritéria nemůže vnucovat ostatním. Např. by se svým přístupem nemohl žít na Západě, protože tam prakticky každý pravičák aspoň jednou schytal obvinění z fašismu, stejně jako levičáci naopak obvinění z kommunismu.

Nicméně problém je širší. Jde o to, že kommunita <> jedinec. V tom tkví i podstata mého lynche. Kocourkovští na české části Wikipedie nesnesli myšlenku, že by měli tolerovat někoho jiného, kdo nemá mainstreamové, tedy dle jejich názoru jedině správné názory. Proto mne pro jistotu zablokovali až do konce života. K čí škodě, je otázka. Nesdílím optimismus Tomáše Peciny, že se tito postkommunisté někdy ze svého svrabu dostanou. Fízlovi Koukalovi zůstane dikce StB zadřená až do konce života.

A kromě jiného pak soudím, že Comodor W. Falkon je neonacista.

30. listopadu 2005

Tyrannie na Wikipedii

Tak se klika průměrných či spíše podprůměrných lidí na české části Wikipedie opět projevila. Malý čtenář dostal "přísný ale spravedlivý trest" 7 dní natvrdo, protože si dovolil napsat, že Comodor W. Falkon je nacista. Inu, české části Wikipedie dnes vládnou ti, jejichž omezené obzory nesnesou nic, co se nevejde do jejich zaprdněného světonázoru. Jen tak dál, soudruzi. Velice bych se divil, kdyby Malý čtenář po tomto projevu osobní msty, kdy se žádný z našich statečných správců se tomuto dalšímu lynchi nebyl schopen postavit, měl chuť pokračovat. Jejich jediná starost totiž byla, aby Malý čtenář nebyl zkrácen ve své lhůtě pro protiprávní znovukandidaturu na správce. Inu, když se bližní topí, hlavně aby se mu nepomačkal oblek.

14. listopadu 2005

Zbytečná nepřátelství

motto: "Vite naproste hovno, Petersi, coz dokazujete dnes a denne. Alespon ten plural majesticus byste si mohl odpustit."

Úvodem bych chtěl předeslat, že mám Michaelu rád, protože je Židovka, nikoliv navzdory tomu, že je Židovka. Dále, protože žijeme, ať se nám to líbí nebo nelíbí, v genderově definované společnosti, je primární povinností muže být k ženě galantní. Proto si ve vztahu ke královně Sprchy osvojím křesťanské heslo: "Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem." Nicméně by mne zajímalo, od kdy je katechismus "projevem intelektuální lenosti". Když si někdo myslí, že čím více negativních epithet k osobě opponenta navrší, tím lépe, je to jeho věc. Já si však myslím, že je lepší diskutovat k věci. A třetí věc do úvodu. "Guy Peters", jak známo, není mé pravé jméno. Proto je více než nadbytečné psát "pan Peters".

Attention deficit disorder (AFD) není jakési chaotické vybíhání z lavice za účelem upoutání pozornosti učitelky. Příčina vězí v nemožnosti sebekázně, nikoliv v touze upřít na sebe pozornost dozorce. Nehovoříme-li o poruše, tak první jev spočívá v nedostatku pevné vůle. Zda ji mám, si každý může ověřit na faktu, zda jsem od svého prohlášení 26. 9. 2005 postoval na Sprchu jakýkoliv text. Druhý jev spočívá jakémsi exhibicionismu až hérostratovství. Ten má každý, kdo na Internet píše do diskussí či dokonce články. O pozornost škemrá každý z nich.

Pokusme se poctivě zamyslet, jaký byl smysl článku, když žádné explicitní vysvětlení tam nenalezneme. Začněme od nepochybných faktů. Inspirací autorky byl článek Pavla Pečínky Čekání na romskou Hirsi Ali. Jeho obsahem jsou tato tvrzení:

"Velká část cikánských žen zažívá trojí útlak. Od většinové společnosti, která v nich vidí jednak z xenofobních příčin, jednak po některých špatných zkušenostech prostě „špinavý cigány“. Další problém mají Romky všeobecně jako ženy, které v Česku pobírají nižší platy a hůře shánějí zaměstnání než muži. Tvrdý útlak však zažívají Romky mnohdy v nejbližším okolí." Tato tvrzení jsou předkládána jako axiomy, o nichž se nediskutuje. Dále je zde vysvětlení, proč se tímto problémem nezabývají gádžovské feministky a levicoví politici. Autor proto vidí jako nutnost, aby problém trojí diskriminace ze země zvedly samy Romky.

Autorka axiomy odmítá, a proto zákonitě odmítá i implikaci. Ukazuje příklad slovenských romských osad, kde údajně jednu ze tří tvrzených diskriminací Romky nezažívají (o zbylých dvou autorka cudně mlčí). Kritisuje volání po české romské Hirsi Ali jako umělé vytváření neexistujícího problému. Přitom "O postaveni Romu v ramci majoritni spolecnosti ten clanek nebyl, je mi lito, ze mate najednou tak bujnou fantazii." To je už skoro dialektická jednota protikladů.

Než přistoupím k vyvracení autorčiných thesí, pokusím se zachytit svou vlastní posici, což je nutné jako předporuzumění vlastnímu subjektivismu. Nepopírám, že Hirsi Ali je pro mne hrdinkou. Je to člověk, který riskuje svůj vlastní život, aby bojoval s jevem, bez nějž údajně ztrácíme kontakt se svým biologickým tělem, které nám údajně začíná být na obtíž. Snahy zakázat obřízku pro ni nejsou pošlapáním tradic (je každou tradici nutno následovat?) a podlehnutím západní ideologii (východní ideologie jsou OK?). Uznává fakt, že v mrzačení závislých není na místě racionální argumentace, nýbrž přísný zákaz. Zde si dovolím poznámku, že s rouhači se nediskutuje (ti se rovnou zavírají do žalářů), ale nositele tradic mrzačení máme respektovat.

Autorka odsuzuje sociální násilí levicových ideologů s policajtskou náturou. Obhajuje ideu multikulturalismu (dále též jen "MC"): "Mám tendenci problém vidět jako nedostatek [MC], skutečný nedostatek, bez ohledu na politické proklamace," ačkoliv pak tvrdí opak: "Text byl totiz predevsim kritikou multikulturalismu a PC". Je třeba respektovat fakt, že autorka sama o sobě prohlásila, že je "klubko oxymoronů". Jenže to se pak těžko smysluplně diskutuje.

O nesmyslnosti MC byly napsány stohy literatury. Za všechny připomenu např. Magna Maxima: "Tak me napada , kdyz skrtneme universalitu a objektivity JAK A PODLE CEHO JE ODSOUZENIHODNE - ZE TREBA NASE KULTURA PREVALCUJE NEJAKOU JINOU? {mysleno vymazani ciziho pribehu,reci a slov... ne zivota } OTAZKA :Z jake posice jde rict : "Opanovani ciziho jazyka a jeho nahrazeni NASIM, je spatnost"??....myslim, ze ta posice neexistuje, tj. ani ten moralni apel nema smysl...takze hrrr na ne !...zglobalisujme to na jednu hromadu !...kulturni kolonialismus, skrz naskrz rasami...multiethno-monokulti..ja jsem pro!..." Na tom nic nezmění odsuzování tohoto či obdobných vyjádření: "Opet cernobile videni. Tezko si povidat o barvach na obrazech s clovekem, ktery je nevidi." + ""Nazor "svine, ktere jsou hazeny perly." To abych vam dala "ochutnat vasi vlastni mediciny"."

A nyní ke kritice mé kritiky. Opravdu netuším, kde se bere pocit, že dokud není problém sebereflektován, tak neexistuje. Domyšleno do důsledků, kommunisti by měli pravdu, když bojovali s Chartou 77. Dokud si totiž obyvatelstvo neuvědomilo, že kommunismus je systémově špatně, problém kommunismu neexistoval. Svobodná Evropa byla tedy skutečná "štvavá vysílačka", která účelově překrucovala tvrzení a pro své aktivisty připravovala půdu pro „zvednutí tématu ze země“.

Autorka napsala: "Myslím, že tento jejich dojem [diskriminace a ponížení] z okolní společnosti JE autentický." Já jsem se zaradoval, že konečně jim to nevsugeroval zlý levicový ideolog a poukázal na rozpor mezi tvrzením, že Pařížané si to uvědomili sami, zatímco Romům to někdo sugeruje: "Aha, takže ti se bouří oprávněně, zatímco Romům to někdo vsugeroval. Geniální logika." Autorka však zase popírá sama sebe: "V textu jste se jako dobry ctenar nemohl docist, ze se bouri opravnene." Opět tedy klubko oxymoronů. Jak ale diskutovat s klubkem oxymoronů? Dovolím si ale skromnou opravu mé věty. Autorka kritisuje mou větu tak, že Romům zatím nikdo nic nevsugeroval. Ano, stejně jako Andy se hluboce omlouvám za použití nesprávného času.

Další problém je pýthičnost autorčina textu. Věta: "Je totiž výsledkem totality laskavosti, totality rovnosti, totality tolerance, která je však stejně omezující jako kterákoliv jiná klec," prý není odmítnutím laskavosti, rovnosti, ani tolerance. Nešlo by to příště srozumitelněji? A k thesím rovnou přikládat i autorisovaný překlad do češtiny. A začít rovnou zde: "A autentická laskavost, rovnost a tolerance je OK? Jak kdy."

K autorčině názoru: "Vubec nechapete o cem je rec a podsouvate kraviny," bych si dovolil upozornit na fakt, že jsou na světě demokracie, kde vládla, nebo vládne theokracie a apartheid. Byť Evropa má své limity, ještě to není s ní tak zlé. Problém souladu názoru lidu a politických špiček je spíše na další článek, takže jej s dovolením ponechám stranou.

"Konce sladkého života v neuvědomění si toho, co jim vlastně schází." Ano, "beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum". Proto ten nenáviděný Marx nazval náboženství opiem (tj. anestetikem) lidstva. Co je tedy nejlepším řešením pro české Romky? Sladké neuvědomění po vzoru slovenských slumů, kde sice zasahovala armáda (sic!), kterýžto fakt autorka radši ani nezmiňuje, aby se jí nezhroutila idyla nezkaženého divocha jako domeček z karet, ačkoliv autorka pod dojmem Tomášovy a mé kritiky tento model označuje za nepřenosný, nebo bezcitná intervence? Čtenáři, rozsuď nás. Dáváš přednost osvícenskému 18. století, nebo liberálnímu 19. století?

Postoj k emigrantům

Jak známo, postoj Čechů k emigrantům je xenofobní. Proč tomu tak je? Pokusím se na to podívat.

Tomáš napsal: "Do toho jsi tady umístil své avízo. Nemůžeš se moc divit, že někteří to pochopili jako provokaci, jako opětovný pokus o rozbití té budované atmosféry. Patříš totiž k těm, kteří ten sprší prostor opustili a není tedy jasné, jak moc Ti její atmosféra leží na srdci." K tomu nedílně patří i subjektivní definice Sprchy: "Sprcha skutečně byla výjimečný prostor. Začali to kazit až jednotliví členové svým egoistickým jednáním: šlo vždy o osobní pocit ukřivděnosti, který tento člen nadřadil tomu společnému prostoru. Vždy tím dal najevo, že je pro něj důležitější jeho ublížení, než celá Sprcha."

Co to znamená? To, že Sprcha, Wikipedie či ČR je výjimečný prostor jaksi apriori, z definice. A na tom z definice výjimečném prostoru působí spousta jedinců. Někteří jsou si vědomi svého závazku k vlasti, nejlepšímu českému serveru apod. Jiní si libují ve svém bezuzdném liberalismu – individualismu a chovají se k státu či serveru jako k nástroji. Takové odmítnutí kolektivismu je však těžkým hříchem.

V každém kollektivu se dříve nebo později ustanoví náboženská policie, která tvrdě vymáhá kollektivistický éthos. Je přitom zcela lhostejné, jak je označována, zda jako Klan či jinak. Její obětí jsou nejprve sólisté, později i její odpůrci. Ti se stávají outsidery, ať již faktickými, nebo formálními.

A nyní po tomto trochu složitějším úvodu přicházíme k vlastnímu thematu článku. Co se stane, když takový formalisovaný outsider rozhodne vrátit do kollektivu? Tomášova odpověď je jasná: Je to pochopeno jako provokace. Jenže, co je to provokace? Je to rušení klidu? Provokace je definována jako dráždění, popuzování. Přicházejí emigranti dráždit a popouzet? Nelze to vyloučit, ale je to obecně málo pravděpodobné. Xenofobní reakce k nim je tedy přiznáním vlastní nejistoty, neochoty podrobit pracně vynucený kollektivní éthos nové zkoušce.

Jsem ten, o němž se v české části Wikipedie (kladně) nemluví. Je neuvěřitelné, jaké psí kusy tamní velcí modráci dokázali vyvinout, aby nemuseli uvést mé jméno jako spoluautora článků, které přebírají z Iuridicta za vulgarisace orthografie, aby vyhovovala (post)kommunistickému vkusu tamních polovzdělanců. Museli by tím totiž implicitně přiznat, že ač mne vyhnali, že se beze mne dosud neobejdou.

Protože jsem bytostný individualista, postuji své tento a své další texty sem. Consilium abeundi, byť je řečeno v žertu, nelze přeslechnout.

Jak to bylo se Sprchou

Vzpomínky pamětníka na předpotopní Sprchu (2002–2003).

motto: "HUSITA mě sice občas vytáčí do vývrtky (ani ne tak buranstvím, ale lajdáctvím v myšlení i psaní), ale byl bych velmi nerad, kdyby mi jednoho dne J. Klabačka suše oznámil, že ho vyloučil a s nikým se o důvodech nehodlá bavit, protože on se tu přece pánem. A kdybych ho musel prosit, aby HUSITU připustil zpátky." Tomáš Pecina

Sprcha vznikla jako soukromý server Jana Klabačky (aka Jena) bez většího zájmu veřejnosti někdy v roce 2002. V té době tam vedle něho přispíval pouze Václav Pinkava a Jiřina Fuchsová. Hlavním záměrem bylo vytvořit místo pro kultivovanou diskussi, jako konkurrenci pro diskussní fóra Britských listů.

Britské listy vznikly odštěpením od Neviditelného psa v létě 1997. Autorem původního layoutu byl Tomáš Vild. Stejně jako jako NP, tak i BL měly forum pro všeobecnou diskussi. Nesledoval jsem ho, takže nevím, o čem se tam povídalo. Po příchodu Tomáše Peciny a Štěpána Kotrby do Britských listů byl změněn layout a zavedena diskusse ke každému článku. (Domnívám se, že jejich archiv neexistuje nikde na Internetu.) Brzy se vytvořila nesmiřitelná oposice k PC levicovému éthosu článků BL. Ačkoliv řada diskutérů své texty podepisovala svým pravým jménem (max, Michaela, má maličkost a další), byli Janem Čulíkem označováni za anonymy, s nimiž se nediskutuje – např. Tengu. Konflikt eskaloval tím, když Boutros objevil, že Jan Čulík kdysi rovněž používal pseudonym – Václav Písecký. DJing cheb pako se okamžitě přejmenoval na Václav Písecký I. a ostatní členové Církve píseckých ke svému jménu připojili přídomek Písecký či z Písku. (Posledním mohykánem Církve píseckých je tedy Jarda z Písku, což v neznalých vyvolává nesprávný dojem, že jde o Čecha.) Já jsem tak neučinil: Už tehdy jsem měl odpor ke kollektivismu.

V lednu 2003 Janu Čulíkovi došla trpělivost s neodbytnými kritiky, a proto pověřil Joe Pantůčka, aby začal diskussní fora censurovat. Ten se svého úkolu nezhostil právě s úspěchem, takže diskussní fora byla "dočasně" (do prázdnin) zrušena. Ve skutečnosti nebyla obnovena dodnes. Mezitím se rozhostila občanská válka mezi vedením BL a jeho kritiky z diskussních fór. Po té, kdy censura znemožňovala napsat jakýkoliv kloudný text, odešla většina diskutérů na Sprchu.

Patřil k nim zejména Jena (Jan Klabacka), Václav Písecký I (Boutros el Uam), TL, Vodnik, gogo, Michaela, cnemo, HUSITA, Astr, Milos Koenig, JN, neckar, Ales Zeman, max, Vaclav Neckar mladsi prosim (Elvis Has Entered the Building), Tonda Kubrt, Andyo, JardazPisku, jezovec, Postava do dzezu a má maličkost (já jsem se naopak na Sprše ukryl pod pseudonymem Guy Peters), přičem někteří z nich na BL nepřispívali a přišli na Sprchu nově. Tehdejší Sprcha neměla éthos Pravdy a lásky jako dnes. K hlavním přispěvatelům patřili i Jiri Taborsky, Tom, Sinister Nexus, Petr Motyka a Emil a na druhé straně Lucifer, Ivan, Zuzana Wegerova či Muhammar, ba dokonce i vlad123. Maskotem Sprchy byl JaroSlav (Krátký) aka JK, který svými exatickými texty nesmírně dráždil p. Klabačku. Zde je malá ukázka:

"infantilním radikálne proamerickým fašistum a militaristum prijdete casem málo proamerický a casem vás prohlásí za nebezpecného "levicového evropského" intelektuála (dovolí si premýšlet), jehož pravé místo je na kandelábru s kravatou (hahaha) kolem krku. Oni totiž berou jen ty, kterí tancí jako zombie tanec smrti na každé ubité zemi, na kterou posvecený šílenec Bush ukáže prstem (napr. fašisti a kryptokomunisti jako Neumann, Beneš a Wagner). Tady už dávno nejde o Saddáma (i Rumsfeld si s ním kdysi potrásl rukou, viz nedávný Baldachýn na Novinkách), ale o nástup fašismu v USA a snahu o destabilizaci sveta. Nekterým onanistickým primitivum už nestací hrát válecné hry pro potenciální zlocince na Playstation, Sega, X-boxu apod., oni chteji skutecnou krev. USA se predvedly v celé své nahote jako vymiškaná a bezmyšlenkovitá kultura smrti a náboženského fundamentalismu (viz prátelství Busha a sektárského reverenda Moona). Je treba je zastavit, dokud je cas."

O konflikty nebyla nouze, vyvolala je např. Zuzana Wegerova, Josef Novak či Ivan. Těsně před pádem dorazila aschen a zavítal též OndrejCapek. Významnou událostí byl první sraz Sprchy dne 5. 7. 2003, kterou zorganisoval Vodník a kam dorazila Postava, Tomáš Pecina, Michaela a já. Předpotopní Sprcha skončila tak, že Tomáš Pecina vyhlásil stávkovou pohotovost čtenářů, p. Klabačka se naštval a Sprchu zavřel. Následovala MeziSprcha, která však měla spíše podobu Sanhedrinu, takže zveřejněna není.

Updated.

Ještě ke kosmogonii

Podle starých Egypťanů stvořil svět bůh Atum ejakulací při masturbaci. To je asi nejrealističtejší pohled všech kreacionistů. :-)

Jak správně e-mailovat

Yahoo je docela dobrý freemailový klient. Máte jen jednu drobnou chybičku. Netuší, že by někdo mohl chtít posílat e-maily ve Windows-1250, ačkoliv má nastaveno odesílání v kódování ISO-8559-2. Co to udělá, je známá Gatesova pomsta. Místo š, ž, ť dostanete ą, ľ, ». Ale copak Yahoo může za to, že je někdo líný si v Mozille nastavit výchozí znakovou sadu na ISO-8559-2?

Naproti tomu Gmail, to je jiný kádr. Toho normy nezajímají vůbec. Všechny e-maily posílá v UTF-8, ať se Vám to líbí, nebo ne. Přitom dle normy při odesílání má poštovní klient rozpoznat používané znaky a použít nejnižší možné kódování, např. místo ISO-8859-2 pouze ISO-8859-1 či dokonce US-ASCII.

Hádanka pro goga

Na tomhle blogu je seznam 7 lidí, kteří se zmocnili české části Wikipedie:

 1. Jan Kulveit vulgo Wikimol
 2. Radek Svítil vulgo Radouch
 3. Ignác Pospíšil vulgo Cinik
 4. Pastorius
 5. David Vopřada vulgo Dodo vulgo Flanďák
 6. Zdeněk Pražák vulgo Zp
 7. Jan Koukal von Berlin vulgo -jkb-

Pastoria můžeme vynechat, protože je zjevné, že to není jeho občanské jméno. Zůstává 6 jmen. Která jsem, gogo, zveřejnil? Hic Rhodus, hic salta.

10. listopadu 2005

Nečekaný mirror

Úplnou náhodou jsem se dozvěděl, že tenhle blog má mirror. A to jsem si myslel, že ho nikdo nečte.

4. listopadu 2005

Výsledek jedné akce

Protože Luboš Motl má svou fotku s Klausem, ani já jsem nemohl zůstat pozadu. Výsledek vidíte sami.Neznámého mého ctitele tato fotografie inspirovala k pěkné koláži.Updated.

14. října 2005

Seznam mých nových článků

pomocné seznamy:
 1. historie
 2. politika
 3. volná diskusse
 4. zaujalo nás
články:
 1. Do které židovské sekty Ježíš patřil? (71)
 2. Písně ruské občanské války (1)
 3. Mythologická škola aneb Ježíš nikdy nežil (8)
 4. Diskriminace žen, ženatých a homosexuálů římsko-katholickou církví (7)
 5. Je Církev matkou pokroku? (25)
 6. Z historie české části Wikipedie I - Prehistorie (2)
 7. Kdo je katholíkem? (3)
 8. Z historie české části Wikipedie II - Konec roku 2003 (9)
 9. Nihil novi sub sole (3)
 10. Nový server o právu (0)
 11. Poučení pro Tomáše K. (2)
 12. Germar Rudolf je vinen (3)
 13. Drobné poučení pro nevzdělance (9)
 14. Největší náboženství 20. století (18)
 15. Rozbor jednoho blábolu (8)
 16. Poznámka pro Boutrose (86)
 17. Na Sprše jsou všichni obzvlášť natvrdlí (43)
 18. Sice je to jen další příspěvek (31)
 19. Opravník obecně oblíbených omylů (1)
 20. Ale abych pořád jen nekritisoval (78)
 21. Ještě jednou k judaismu (14)
 22. Do které židovské sekty Ježíš patřil II (20)
 23. Jen ho nechte, ať se bojí (39)
 24. Rozdíl mezi Magnem a Andy (118)
 25. Ještě k demokracii (22)
 26. Velcí modráci (6)
 27. Omlouvám se všem (15)
 28. Zajímavý rozhovor (10)
 29. Drobné poznámky k jednomu rozhovoru (5)
 30. Šílenství (14)
 31. Jak nepsat o životní úrovni za kommunismu (13)
 32. Designéři nad Prahou (81)
 33. Pokračování polemiky s gogem (75)
 34. Důkazy Boží neexistence (48)
 35. Židovská pornografie (15)
 36. Demonstrace, na níž jsem nebyl. (2)
 37. Obhajoba demokracie (14)
 38. Flogiston (15)
 39. Svoboda slova (25)
 40. Pravidla slušnosti (29)
 41. Jak vznikl judaismus (8)
 42. Ještě jedno vyjádření k poslední affaiře (17)
 43. Methodologie vědy - výpisky z četby (7)
 44. Jak to doopravdy bylo s Čínou (23)
 45. Pokračování polemiky s gogem II (1)
 46. Důkazy Boží neexistence II (34)
 47. Sprcha – Vrba: poločas rozpadu (19)
 48. Zpyták (3)
 49. Sancta simplicitas (2)
 50. Protože se množí poukazy na mou osobní integritu (56)
 51. My víme, co je pro vás dobré (11)
 52. Palestinští křesťané (8)
 53. Test neonacismu (52)
 54. Čísla o holocaustu (37)
 55. Hormony (10)
 56. Citát Bohumila Doležala (8)
Updated.

22. září 2005

Zamyšlení

Někdy je nutné si přiznat porážku na celé čáře, druhé Dunkerque. "K vítězství zla postačí, když slušní lidé neudělají nic." P. Vrba se pokusil o mediaci, čímž se dle mého názoru exkulpoval ze své viny na bezpráví proti mně. P. Kulveit nepřenesl přes srdce, že by někdo mohl být úspěsnější než on, který hodil flintu do žita. Ačkoliv jsem čekal provokace primitiva Pospíšila a Pastoria, to, že je podpoří Wikimol, který se před tím nezapojil do žádné lynche, nikoliv.

Jakákoliv mediace s tou bandou tedy nemá cenu. Končím tedy pravidelnou aktualisaci tohoto blogu, který měl být nástrojem kommunikace. Problém byl v tom, že když Cynik a jemu podobní zjistili, že tady jim jejich provokace nejsou nic platné, raději odešli opruzovat jinam.

Netuším, jaká byla čtenost toho blogu. I ti wikipedisté, jichž si vážím, mi soukromě sdělovali, že ho nečtou. Jisté je, že ho fízl Koukal četl denně, ale uznejte sami, psát texty pro někoho takového nemá cenu. Takže končím, strašidla ať se radují. Uznávám, že vyhrála.

21. září 2005

Nevzdělanost von Berlina

Je poněkud směšné, když někdo, kdo neumí ani pravopis, chce psát encyklopedii. Protože dotyčný samorost má schopnost sebereflexe výrazně limitovánu, pokusím se jeho nedostatky ve vzdělání alespoň částečně dohnat na tomto místě.

Zkratka cf.
Ten nedouk si myslí (bůhvíproč), že pochází z angličtiny, takže ji v českých textech mýtí. Tak ať si laskavě přečte vysvětlení.

Právní pojem immunita
Von Berlin nám tvrdí: "tedy imunita patří spíše do mezinárodního práva". To tedy opravdu ne. -jkb- by se měl doučit i ta právní odvětví, která ho tolik nezajímají, aby neplácal takové blbosti. Konkrétně to právní odvětví, které mám na mysli, by ho poučilo i tom, jak se hlasuje. ☺

Wikipedista:Karel
Ač soudruh -jkb- je kovaný fízl, nějak si nevšiml, že Karel už od dubna 2005 do Wikipedie nepíše. Vyštvali ho, nebyl ani první, ani poslední. Tak proč ho na počátku září urguje, ať laskavě doplní typ licence? Bude takhle také urgovat i mne? Nebo si uvědomí, co má na svědomí? Hádejte, přijímám sázky.

Velká písmena
Náš skvělý -jkb- se opět vyznamenal. Nějak, chudák, za ten rok, co je na Wikipedii, nestačil postřehnout, že každé heslo, včetně jména uživatele, povinně začíná velkým písmenem. Tak mu k tomu dodatečnému poznání upřímně blahopřejeme.

Mediace V. Z.
Někdo by měl tomuto soudruhovi vysvětlit, že nejsem věc, takže nemohu být předmětem mediace. Když tak fízlovsky vyzvídá u p. Vrby, měl by se ho zeptat takto: "Od kdy pobíhá Tvoje mediace s V. Z.?" A já bych mu odpověděl, že nikdy ani nezačala.

Co dodat? "On -jkb- není zlý. Je jen přísný a spravedlivý." Tak Vám tedy s. von Berlin pěkně děkuju, že jsem si mohl vychutnat tvrdý ale spravedlivý trest až do samého konce. Slibuji, že už to víckrát neudělám a že budu poctivě a radostně s písní na rtech budovat socialismus.

Za co, soudruzi, za co?

Jeho typické fázlovství se projevilo takto: "Mám tu problém s jednou editací" … "Tak milý kolego Profante, omlouvat se za nějaký zmatek - není vůbec důvodu, Vaše manuelní přihlášení nás prostě přivedlo na pár faktů, které jsme si snad už vyjasnili, a toho bylo třeba."

Von Berlin je vždy bdělý a ostražitý ("Mám tu problém s jednou editací"). Chudák postižený pak musí všeho nechat a začít vysvětlovat bdělému soudruhovi, jak se věci mají. Pokud je jeho vysvětlení uznáno dostatečným, je mu velkoryse odpuštěno a symptomaticky v množném čísle ("Vaše manuelní přihlášení nás prostě přivedlo na pár faktů"), ačkoliv nikdo jiný s tím problém neměl. Inu, jak napsal na jiném místě p. Pospíšil, který si od podobných soudruhů vytrpěl své: "Respectable colleague -jkb-, be sure, you are not alone in this virtual universe."

Obdobně symptomatické je, jak svůj teplej bonz označuje za pouhou "žádost o radu". Byla zřejmě tak tvrdá, že musela být doprovázena argumenty. ☺ Asi by mu měl někdo poradit o rozdílu mezi slovem "raný" a "ranný" a doprovodit to argumenty.

Jiný případ: "Wikipedista:Tompecina dnes dopoledne odblokoval VZ, jehož zablokování je podporováno širokou komunitou. Já to osobně považuji za velice ostrý afront proti komunitě. Wikipedistu VZ jsem opět zablokoval, zprvu na 5 dní, nemám v rychlosti čas počítat zbytek hodin. To se dá změnit, mýlil.li jsem se. Zůstává však faktem, že absolutně nesouhlasím s postupem pana Tompeciny, který není vůbec aktivní, toto je jeho jediný čin za několik měsíců. Považuji za důležité uvažovat o konsekvencích." Křesťanské milosrdenství tomu trockistovi asi nic neříká, když už se odmítá řídit pavidlem č. 1 wikietikety: "Předpokládejte dobrou vůli druhé strany". V tom ho podpořil nechvalně známí Jiří O., rádobykřesťan Cynik a wiki-vr; sofistifikovaněji Beren, Radouch a che.

Updated.

Wikimolovy názory

Podle Wikimolova názoru nemá být Wikipedie demokracie, nýbrž ochlokracie – tyranie většiny. Nevím, k čemu by byla dobrá encyklopedie, která by jen shrnovala předsudky nevzdělaného davu. Ať se tomu komu líbí, nebo ne, encyklopedie má immanentně normativní charakter. Implicitně sděluje, které poznání je relevantní a které ne, byť v případě Wikipedie to vyžaduje aktivní činnost soudného čtenáře. Nicméně to, že nějaký předsudek je obzvláště četný, z něj nedělá normu. Wikipedie nemůže být pramenem pro sociologickou studii o předsudcích; Wikipedie má být vědecké dílo.

Náš machr Kulvejt, který neustále všem vnucuje své výše psané svérázné představy, se dnes propůjčil k lynchi. Asi nebyl schopen unést fakt, že jeho pokus o mediaci totálně zkrachoval, zatímco jiný byl úspěšný. Blahopřeji mu, že jedním rázem zmařil výsledky dlouhého vyjednávání.

Zabránil mi tím postovat mé reakce na provocateury. Přirozeně inteligentnímu Cynikovi je třeba vysvětlit, co je to osobní útok. Zjevně to nechápe. Kdyby byl Kulvejt co k čemu, tak zakáže Cynikovi & Pastoriovi provokovat na stránkách mediace. Ale to ho zjevně v jeho omezené představivosti nenapadlo.

Rovněž jeho nápad mediovat v e-mailové konferenci nebyl šťastný. Když se mu tak nelíbil tento blog, mohl navrhnout jiný. Nikdy jsem se nebránil jakýmkoliv rozumným návrhům.

Zkrátka a dobře, mou ochranu před provocautery typu Cynika a Pastoria si vyložil tak, jak mu jeho přirozenost velela. Bůh ochraňuj tuto zemi před podobnými lidmi.

Aktuální žebříček Velkých modráků

Je seřazen podle intensity. Jako první je seznam těch, kteří se zapojili do tří lynchů:
 1. Beren
 2. Cynik
 3. Egg – smutná postava. Ztělesnění podučitelské povahy.
 4. che – ač je to oblíbenec Malého čtenáře, rozhodně s ním není z jednoho těsta. Zatím nedokázal předvést nic jiného než nenávist.
 5. Jiří O. – historik. Na škole se naučil jen papouškovat autority a nepřemýšlet. Je silnou stránkou je znalost faktografie (v porovnání s nevzdělatelným Cynikem), slabou neschopnost vlastní úvahy.
 6. von Berlin vulgo -jkb- – jeho prvenství těžko může kdokoliv ohrozit.
 7. Miaow Miaow – jeho svědomí mu říká, že ať dělá, co dělá, dobře dělá. Neschopen sebereflexe. Jeden z těch, kteří píší o věcech, o nichž znají spoustu detailů, aniž by pochopili podstatu.
 8. Radouch
 9. Zp
Následuje seznam těch, kteří se zapojili do 2 lynchů:
 1. Adam Hauner vulgo AHA – měli spolu spor o typografii. Nakonec jsem mu dal za pravdu. Tak proč mi škodí?
 2. Dodo
 3. Hok
 4. Jklamo – individuum, které se jen málokdy zmůže na něco jiného, než je lynch proti mně.
 5. Li-sung – sice vzdělaná, ale tak trochu směšná postava. Byť se do žádného dalšího lyneche nezapojil, provokativních řečí měl dost. Sice nabízel, že bude dělat zprostředkovatele, ale když jsem ho k tomu skutečně vybídl, ucukl. Srdce v kalhotách.☺ Navíc mi bezostyšně ukradl můj překlad.
 6. Miraceti (nováček) – tvrdý muž z Finska. S nikým se nemazlí, je jak ocelová pěst dělnické třídy.
 7. Mormegil
 8. Pastorius – na žebříčku se překvapivě propadá. Zřejmě má opět svá intervalla lucida, během nichž se neuchyluje k násilí, ať už verbálnímu nebo skutečnému.
 9. Postrach
 10. Rashack (nováček)
 11. V. R. vulgo wiki-vr (nováček) – zapšklý emmigrant nenávidějící české právníky.
Nováček znamená, že tento "kollega" původně nepatřil do Skupiny 25. Původně jsem si myslel, že po posledních událostech ztratilo rozlišování mezi zavilými a pouhými přicmrdávači význam. Není však spravedlivé lidi, kteří nadále nedávají průchod své nenávisti dávat do jednoho pytle s aktivními škodiči. Proto je jako poslední seznam prostých lyncherů, kteří podpořili Miracetiho lynch.
 1. -df- (nováček)
 2. Grw (nováček) – i krásná Zuzana na mne zanevřela. :-( To bych se měl na sebou zamyslet. ☺Ale proč? Nebyla mi schopna odpovědět ani na slušný e-mail. To svědčí o její úrovni.
 3. Hypertornado (nováček)
 4. Jan Pospíšil vulgo Jan vulgo Honza (nováček) – překvapivá novinka tohoto peletonu.
 5. Kirk (nováček) – agressivní maniak z jižní Moravy.
 6. Lopaka (nováček)
 7. Mirek256 (nováček)
 8. Nolanus (nováček)
 9. Palica (nováček)
 10. Petr.adamek (nováček) – chlapec, který si nahonil editace, aby mne mohl zlynchovat.
 11. Petrus (nováček) – mentálně nevyrovnaný potížista.
 12. Rawac (nováček)
Prameny:
 1. Lynch odebrání práv správce
 2. Vrbova svévole
 3. Miracetiho lynch
Updated.

Mormegilova "velká" odbornice Di

tvrdí doslova toto: "České království zahrnovalo tehdy nejen vlastní Čechy, ale také Moravu." Za takový výrok by ji každý příčetný examinátor ze zkoušky z historické geografie okamžitě vyhodil.

Navíc tato vysoce "uznávaná" znalkyně ani neumí pravopis: "Mě se totiž nacionalismus dost příčí, a to nejen ve své krajní, vyhraněné podobě!"

20. září 2005

Zpráva pro Radoucha

Doufejme, že bude příjemně překvapen. :-)

Ač je HonzaQ3

jedním z lyncherů, konečně mu došlo, co je lynch: "v návrhu nebylo nic o tom, na jakou dobu to bude, navíc hlasování, jak proběhlo, odporuje nově schválenému metapravidlu". Blahopřeji k této sebereflexi. Teď by měl ještě odvolat svůj podpis pod Antichartou II a můžeme si podat ruce. Jen připomínám, že povinnost dodržovat pravidla není žádná novinka, nýbrž že platila vždy, vždy mělo být "jednáno podle schválených pravidel". Podotýkám, že jsem zablokován od 2. 9. 2005 , tj. dnešního dne celkem 18 dní. Tohle je "přísný, ale spravedlivý" trest podle lyncherů.

Databáse aneb komu vadí kvantita

ÚJČ ve své zhoubné činnosti se nevyžívá toliko v barbarisaci orthografie v pošetilé snaze přizpůsobit ji chybné výslovnosti, ale též mýtí kvantitu samohlásek v cizích slovech (na česká si netroufl). Databáse je údajně nepřípustná, přípustná je toliko databaze. A což takhle vyznačování kvantity vokálů zrušit úplně, soudruzi?

Takhle tedy ne. Když už nám Hus nabodeníčko dlouhé zavedl, není sebemenší důvod pro to, aby se nepoužívalo i v cizích slovech, psaných samozřejmě etymologickým pravopisem, nikoliv absurdním vymyšleným.

Vox populi vox Dei?
"database nebo databáze (a nic mezi tim)" Chtít důvody by bylo asi marné. "Ale tvary . . . "fraze" . . . "gymnazium" byly vždy považovány za nesprávné." Už nejsou.

Jedno z nějvětších zklamání je Beren. Nikdy jsem ho nepovažoval za polovzdělance, ale to, co nyní předvádí, nelže označit jinak než jako ostudu.

Tak tedy znovu ke vztahu etymologického pravopisu a vyznačování kvantity samohlásek. Jsou to dva na sobě nezávislé jevy. Před kommunistickým régimem by nikoho nenapadlo psát barbarským pravopisem. To byla jedna věc. Vyznačování kvantity bylo chápáno jako pomůcka ke správné výslovnosti. To byla druhá věc. Nebylo povinné, ale nebylo ani zakázané. Slova jako fase nebo frase bylo možné psát obojím způsobem (fase i fáse, frase i fráse), přičemž vyznačování kvantity začalo časem převažovat. Tento jev má obdobu v mnoha dalších jazycích. Např. v ruštině není povinné, ale je možné vyznačovat přízvuk; v arabštině není povinné, ale je možné uvádět samohlásky.

Ještě PČP 1957 v § 84 uváděla, že "délka se označuje zpravidla jen tehdy, píše-li zároveň počeštěně z". Teprve pozdější PČP tento liberální přístup změnila v dogma. Používání náležité orthografie podle nich bylo slohově příznakové a kvantita vokálů se tomu měla přizpůsobit, jako by účelem délky samohlásek byla stylistika nikoliv sloužit jako výslovnostní pomůcka.

Tyto snahy (post)kommunistických jazykozpytců skončily tak, že věční studenti, kteří nedokáží napsat delší text bez hrubky, označují vyznačení délky samohlásky v cizím slově psaném etymologickým pravopisem za pravopisnou chybu. To jsou ty konce snah inženýrů lidských duší.

19. září 2005

Sedm statečných

Jak jsem očekával, byl to příliš optimistický název:
 1. Malý·čtenář
 2. Tompecina
 3. Jvano – častá oběť lyncherů, zejména s. von Berlin.
Ostatní odvahu potřetí bojovat s lynchem bohužel neprojevili, přesto si zaslouží výslovně poděkovat za svou nezištnou touhu po spravedlnosti. 3x čelili tlaku uřvané klaky, jsou to skuteční kollegové – wikipedisté, ačkoliv lyncheři za wikipedisty označují jen sami sebe.
 1. Karakal
 2. Gibon
 3. snek01
 4. Mojža
 5. Jiří Žemlička
 6. slady
 7. Smidlu
 8. Kotec
 9. TMA
Nemohu jim to vyčítat. Proč zápasit s bandou všeho schopných usurpátorů?

Velcí modráci

Velcí modráci je termín, který kdysi zavedl Martin Maniš pro samozvané vládce Internetu: "NECHME JIM HO!
Ať si ho vycenzurujou, zglajšaltujou, zavalí reklamama a do zblbnutí ať si na něm pěkně kšeftaří se svým laciným šmejdem a předbíhají se, kdo má větší návštěvnost. Internet byl bez nás i bez Modráků, tak ho nechme zmodrat úplně a prostě si udělejme jinou síť bez nich. To by byla jediná racionální odpověď všem těmhle fízlům." Zatím nesdílím tuto skepsi, ale když vidím, co se děje na české části Wikipedie, nejsem od ní daleko.

Omluva nebo trest?

Tento text byl na Wikipedii zcensurován, neboť dotyční neznají rozdíl mezi soukromým a věřejným právem a zásada audiatur et altera pars jim rovněž nic neříká.

Podle § 235 odst. 1 tr. zák. se vydírání dopustí ten: "Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta." Nechvalně známý wikipedista tedy mne tedy pohrůžkou násilí ("rozbiju hubu") nutil, abych něco konal, opominul nebo trpěl ("používat tento a jiné hanlivé výrazy"). Hrozí mu trest odnětí svobody až na tři léta.

Ačkoliv já jsem se nikdy podobného skutku nedopustil ani v náznaku, Pastorius dne 4. 8. 2005 v 21:37 (UTC) napsal: "Obávám se totiž, že v tomto případě jste [p. Vrba] proti brutálnímu násilí bezohledného jedince stejně bezmocný jako já." (zdůrazněno mnou) Podle § 174 odst. 1 tr. zák. se křivého obvinění dopustí ten: "Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta."

Pastorius se dopustil dvou trestných činů a jeho oběť se má spokojit s pouhou omluvou? Ví vůbec ten ignorant, co je to účinná lítost?

"Očekávám, že jako výraz toho, že Vít mou omluvu přijímá, přestane s mou neustále opakovanou kriminalizací a svůj příspěvek na toto téma odstraní."
Očekávat lze kde co. Nicméně to, že se trestný čin vyřeší omluvou, těžko.

Jihadista ve věci restitucí, wiki-vr

Jihadista ve věci restitucí, wiki-vr, prohlásil: "Obdobně se na přelomu 70. a 80. let objevili pedofilové s tím, že děti mají právo na sex... " Opět Maniš (v roce 1997!):

"Ačkoli od Freudových konstatování, že i děti jsou schopny vnímat sexuální podněty, uplynulo nějakých sto let, společnost se neustále chová, jakoby šlo o zcela bezpohlavní andělíčky. Osobně se domnívám, že okolnosti brzy povedou k ráznému přehodnocení současných postojů k dětské populaci, vyznačujících se na jedné straně přehnaným ochranářstvím, ba až kultem a fetišizací dítěte, které je však naproti tomu zároveň zbaveno nejen veškerých povinností a zodpovědnosti, ale také všech práv být vnímáno jako individuum, jako svébytný jedinec. Současně s tím dochází k jeho stále časnějšímu dozrávání, a to především tělesnému, ale zčásti, velmi disproporčně a zdeformovaně, též k psychickému. Zatímco na konci minulého století bylo dvanáctileté dítě nezřídka s plnou zodpovědností schopno starat se o obživu pěti mladších sourozenců za cenu úplného ochuzení se o nějaké skutečné dětství, je dnešním ratolestem naopak „šťastné dětství“ obvykle garantováno velmi důkladně; jeho případné narušení či ohrožení pak některá dítka pociťují natolik úkorně, že jsou ochotna bránit se i vraždou rodičů nebo učitele.

Obávám se, že právě drastický nárůst dětské kriminality, který lze v nejbližších letech očekávat, konečně povede ke změně dnešních výchovných i legislativních postupů – v první řadě nepochybně ke snížení věku pro trestní zodpovědnost, jak jsme to nedávno viděli v Británii. A pokud přiznáme, že desetileté dítě je dostatečně vyspělé na to, aby mohlo vraždit, je nepochybně schopné i souložit."

V roce 1999 dodal: "Konečně jsem také onehdy pochopil, odkud berou experti typu Velkého Modráka své přesvědčení, že Internet je plný dětské pornografie. V hluboce "zasvěceném" článku (opravdu stojí za vidění!) zařazeném do amatérsko-sexuologické rubriky Sex namodro to Dočekal konečně vyložil jasně (cituji včetně pravopisných chyb a překlepů): "Pedofilních stránek je na Internetu neuvěřitelné množství a najít je, skutečně není nejmenší problém. Řada z nich je pochopitelně hostována na zahraničních webech, ale pokud navštívíte www.seznam.cz a necháte si vyhledat "teen", zjistíte, že z 47 odkazů jich je kupa skutečně sexuáních..." Tomuto přesvědčivému argumentu ovšem jaksi schází zmínka, že na stránkách, označených "teen" se zpravidla nevyskytují ani ty "teens", natožpak nějaká dětská pornografie! Nejde-li jen o reklamní kamufláž, skrývající běžný porno-site, bývají "teens" nejčastěji dvaceti- až třicetileté dámičky poněkud infantilnějšího zjevu a postavy, často zpočátku oblečené do nějaké školní uniformy."

Je zajímavé, jak moc pro tyto samzvance platí heslo: "Podle sebe soudím tebe" ("Prostě a dobře: Když tu Z. není je tu klid.") a potlačované představy. Např. V. R. o sobě tvrdí: "Jakékoliv jiné ideologie, nebo doktríny směřující k ovládání lidí rozhodně ne[mám rád]." Pak přednese toto: "Proč zablokovat pana Z.", "Návrh: Tompecina – zbavení práv správce" a "Musíme o zablokování pana Z. hlasovat?" Vidí si ten pán vůbec do huby? Zřejmě ne: "Po hledání moci a ovládání jiných – což rozhodně odmítám (sem patří "sciento"-"logie", už v názvu zneužívající dvě hodnoty)." To jsou ty potlačené představy.

Oběť V. R. se ohradila: "Rozhodně se ohrazuji proti tomu, abych zde byl označován za sektáře či fanatika (sice jen náznaky, ale dostatečně srozumitelnými). Kdokoli chce, pošlu mu oskenovanou kopii své exkomunikace (Suppresive Person Declaration) ze Scientologické církve. Pokud jde o sektářské chování, možná by se pan wiki-vr měl nejdříve podívat na sebe. Opakovaně jsem ho vyzýval k věcné argumentaci, ale nedočkal jsem se jí. Pak z diskuzní stránky o scientologii zmizel, až jsem ho našel, jak svůj jed plive pro změnu pod lípou." Nebylo jí to ale nic platné. V. R.: "nemám co bych dodal". Velcí modráci mají právo urážet a osobně útočit na každého beztrestně. Maximálně je jim doporučeno, aby to příště již nedělali.

Kdo byl kdy na cs: zablokován?

Reo On tvrdí, že na cs: byl někdy zablokován větší počet správců. Nuže, není to pravda. Jedinými správci, kteří byli kdy zablokováni, byli Tomáš Pecina a já. Experimenty soudruha z Berlína a Malého čtenáře do toho počítat nemohu.

Dostal se mi do ruky Eggův pamflet

Protože je pro čecháčky, kteří ovládají dnešní cs: symptomatický, odpovídám mu otevřeným dopisem.

Eggu,
jste prototyp čecháčka. Svou bizzarní kombinací studenta a učitele ztělesňujete velice rozšířený český typus: podučitelskou povahu. Ač formálně vzdělán v jedné oblasti (fysika), pokoušíte se psát články v oboru, v němž fakticky vzdělán nejste (historie). Ač nikým formálně (udělením správcovských práv) ani neformálně (dotazem) nežádán, neustále sekýrujete ostatní (p. Žemličku, p. Vaňa). Nyní jsem Vaší obětí já.

Není třeba dlouhého přemýšlení k tomu, aby každému došlo, že jsem obětí Eggovy msty za to, že jsem se věnoval jeho ojedinělým pokusům o článek (RKZ, Cimrman). Proto rozpoutal pravopisný konflikt, který zuřil od 26. 11. 2004 do 26. 1. 2005, proto se horlivě zúčastnil všech tří lynchů. A nyní se bude pokoušet předstírat, že ke mně nechová zášť? Vždyť před jeho příchodem na cs: neexistoval konflikt, který by stál za řeč, za to nyní jsem i jeho zásluhou zablokován až do konce mého života.

Další Vaší osobní charakteristikou, Eggu, která však není vlastní jen Vám, nýbrž převažuje v celé postkommunistické ČR, je umanuté trvání na tlusté čáře. Oběti si mají s katany podat ruce, jako by se vůbec nic nestalo, jako bych nebyl 3x obětí lynche a podvodně zbaven správcovských práv. Jenže otázka nestojí tak, že buď se budeme dívat do budoucna, nebo do minula. Otázka stojí tak, že abychom se mohli správně dívat do budoucna, musíme znát minulost. Bez toho budeme jen pořád opakovat staré chyby, v cs: se může každou chvíli opět obnovit bezpráví. Správcovská práva nepotřebuji a dalo by se říci, že je na dnešní cs: ani nechci. To ale neznamená, že o ně můžu být připraven podvodem a že tento podvod máme zpětně legalisovat nějakým amnestijním zákonem.

Jak jsem uvedl výše, pro fachidioty Vašeho typu je charakterické, že čím méně o věci víte, tím raději se k ní vyjadřujete. Na rozdíl od Vás jsem se trestnímu právu rok intensivně věnoval. Mám důvěrnou znalost fungování policie zevnitř. Mohu Vám sdělit, že trestním oznámením, kde by nebylo uvedeno jméno a bydliště podezřelého, by se nikdo seriosně nezabýval. Rovněž Vaše svérázné představy o pomluvě by znamenaly, že každá obžaloba by naplňovala znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu. O myšlenkovém obzoru lyncherů svědčí Vaše neuvěřitelné lži typu: "Na Wikipedii byl Pastorius potrestan, omluvil se, trest prijal". Když se někdo zachová jako Kájínek, tak to pro žádného soudného člověka nemůže znamenat, že dotyčný trest přijal. Pro Egga však ano.

Je pravda, že jsem nikdy nepřijal žadný mi uložený trest. Je snad normální akceptovat bezpráví? Jsem snad trappista? Rovněž je pravda, že jsem nikdy nepochopil, zač jsem vlastně trestán. Nejsem jasnovidec. Standardní výrok o vině obsahuje popis skutku + jeho subsumpci pod normu. Cokoliv jiného je lynch a lynch je ze své definice nepochopitelný (nepřezkoumatalný), resp. pochopitelný pouze jako výraz záště. Dále jsem prý nikdy neprojevil schopnost a ochotu na svém vystupování cokoli změnit. Pominu-li ten fakt, že je to lež, tak Wikipedie, přestože to není demokracie, tak se řídí některými základními principy demokracie a právního státu. Jedním z nich je zásada, že to, co není zakázáno, je dovoleno. Naproti tomu výrok: "Dokud nepochopi, kde je problem, nemuze s tim nic udelat a nic se tedy nezlepsi," jako by vypadl z Londonova Doznání.

Podle Egga je požadavek nápravy bezpráví ztrátou soudnosti. Ani to ho nijak neodlišuje od ostatních čecháčků, kteří mají takový problém odčinit vyhnání Němců. To, zda bezpráví bylo stvrzeno krvežíznivým davem, nebo šlo o pouhou svévoli jednoltivce, je v této souvislosti lhostejné.

Nemám nic proti demokratickému principu, že rozhoduje konsens kommunity. Nicméně tento konsens musí být informovaný, tj. v případě sporu při respektování zásady audiatur et altera pars. Při posledním lynchi jsem byl pro jistotu preventivně zablokován, abych byl toho práva zbaven. Co kdyby tento lynch kvůli tomu dopadl jako první, tj. neúspěšně? Takovou ostudu si organisátoři lynche nemohli znovu dovolit.

Ano, dostal jsem vyjádření od dvou členů správní rady Nadace. Na rozdíl od Egga jsem mu porozuměl. Anthere napsala jako návrh: "zbavit mne správcovských práv na jeden měsíc". Už je nemám téměř dva. Angela odpověděla, že zbavit funkce správce vyžaduje konsens kommunity, tj. odmítla se chovat jako Fantasy. Eggovy explikace chování správní rady považuji za stejně informované jako jeho znalosti právního řádu ČR. Např. urážka je možná jen veřejně; pokud někdo bez souhlasu zveřejní soukromý dopis, není za to jeho pisatel odpovědný.

Chovám se úctou a slušně ke všem, kteří chovají slušně ke mně. Mezi ně počítám i Ty, kteří mi sice úmyslně ublížili, ale dokáží se omluvit nejen slovy, ale také skutky. Toho dosud žádný lyncher schopen nebyl, takže nevidím důvod, proč bych měl na neslušnost odpovídat slušností. Svévoli je třeba odkázat do patřičných mezí. Odpustit je možné kajícníkovi, nikoliv zatvrzelému lyncherovi.

Rozdíl mezi demokracií a vládou lusy spočívá v tom, že podmínkou demokracie je právní stát. Lynch není demokratický, byť by ho "pravidla" stokrát povolovala. Naproti tomu konsensus o encyklopedičnosti nějakého hesla demokratický je. Ale třeba má Egg nějaké svérázné a výrazně innovativní pojetí demokracie, které nám blíže objasní.

Skupina 25 lyncherů už navždy zůstane Skupinou 25. Tento počet podle pravidel nastavených samotnými lynchery byl nedostatečný, ale přesto k lynchi stačil. Ano, neveřejné kamarádšofty mohou dočasně uspět, já však věřím, že nikoliv natrvalo. Chci věřit tomu, že ti, kteří se ke Skupině 25 nově přidali, že byli jen ovlivněni hrubě manipulativním Miracetiho blábolem. To je však neomlouvá, že si měli 2x rozmyslet, zda novou Antichartu podepíší.

Skupina 25 samozřejmě není jednolitá. Na druhou stranu Skupinu 25 spojuje ochota se podepsat pod bezpráví. Zatímco Karakal se nového lynche nezúčastnila, p. Pospíšil ano. V době mediace jsem to nemohl tušit, a proto jsem ho za svého nepřítele nepovažoval. I tak si však myslím, že jen neunesl Eggovy a Cynikovy výroky, které jsem mu připomněl. Takže nikdo nemůže házet p. Pospíšila do jednoho pytle s Eggem. První se mi dlouho snažil pomoci; druhý dělal od samého počátku až do konce vše proto, aby mi uškodil. Je to jeho obvyklý modus chování, vizte jeho negativní postoje ke článku o Luboši Motlovi. Kdybychom dali na Egga, tak by jeden z největších žijících českých theoretických fysiků doplatil na to, že se s panem podučitelem pohádal.

Skupina 25 ≠ česká část Wikipedie, to si zapište, Eggu, za uši. Ať si lyncheři budou cs: usurpovat sebevíce, stejně nemohou zapřít fakt, že se k nim mnoho významných wikipedistů nepřidalo. Nescházela jim totiž prostá lidská slušnost a snad je vedl i odpor k tomu být členem tupého stáda. Charakteristikou Skupiny 25 lyncherů není (ne)vzdělanost. Někteří píší špičkové články, jiní články jako Cynik. Absence slušnosti není v korrelaci s absencí vzdělání. Každého, kdo odolal Miracetiho Seirénám, si vážím a jsem ochoten s ním spolupracovat. Nezapojit se do davu vyžaduje kus osobní odvahy.

Egg se jako pravý neználek ptá, za co má být potrestán, jako by to nevěděl, jako by neuměl číst. Nuže, za to, že mne označil nejprve za podvodníka, posléze za manipulátora. Je úplně lhostejné, zda se téhož výroku dopustil ještě někdo jiný. Je to osobní útok a ten pravidla Wikipedie zakazují. Vzhledem k tomu, že Egg byl ve svém výroku veden osobní záští, je třeba mu dát jednou pro vždy najevo, že ve Wikipedii jí nemůže dávat volný průchod.

Závěrem bych rád Egga poučil, že opravdu není třeba se vlámávat do otevřených dveří. Nikdy jsem netvrdil, že chci jen psát a vylepšovat články. To totiž opravdu není možné v situaci, kdy osobní útoky proti mně žádný správce ze zásady netrestá a mé editace jsou provokativně paušálně revertovány. A své "dobré" rady si raději, Eggu, nechte od cesty. Nestojím o ně, nemám a nechci mít s Vámi nic společného.

Znamenám se,
Vámi vyhnaný wikipedista

P. S. Vrchol Vašeho pokrytectví je Vaše výtka Tomáši Pecinovi. Ta Vaše banda nepochopí nikdy nic.

15. září 2005

Ačkoliv je Mormegil

bohužel správcem, dosud nepochopil, co je NPOV. Pokud rozumím jeho představám dobře, chtěl by, aby Wikipedie byla vystřihovánka cizích názorů bez ladu a skladu. Příklad: Jestliže Hana Marvanová prohlásí, že ČR není právní stát, je to v pořádku a je možné tento názor uvést. Pokud to samé prohlásí Tomáš Pecina, uvést to možné není, protože není celebrita. Kdyby to však protlačil do médií, nejlépe do televise, už by to uvést mohl.

Tak takhle tedy ne, přátelé. Laskavě si nastudujte No original research pořádně, zejména kapitolu Primary and secondary sources. Cituji: "Original research that creates primary sources is not allowed. However, research that consists of collecting and organizing information from existing primary and/or secondary sources is strongly encouraged. In fact, all articles on Wikipedia should be based on information collected from primary and secondary sources. This is not "original research," it is "source-based research," and it is fundamental to writing an encyclopedia." (zdůrazněno mnou) Jinak by to ani nešlo, podobu článku, kterou všem vnucuje Mormegil svým obtěžováním Tomáše Peciny, bych opravdu viděl ve Wikipedii jen nerad.

A přitom stačí tak málo. Opustit zastaralý positivismus 19. století a připustit si moderní poznatek, že i sám prostý výběr fakt je hodnocení, tedy POV. Kdyby tomu tak nebylo, tak by mi pánové scientisté tak horlivě nemazali větu o ploché Zemi, která se sice jen krčila v koutku, kde si svým významem zasloužila být, ale přesto i tam jim vadila. K tomu studiu jim doporučuji text Dušana Třeštíka: Od faktopisu k dějepisu. Bez heuristiky a kritiky pramenů totiž není možná žádná vědecká práce, tedy ani tvorba encyklopedie. Jinak skončíte jako Vrba a jemu podobní, kteří jeden od druhého opisují stále stejné nezáživné seznamy českých literátů.

Update:
Tento článek zkritisoval Malý čtenář. Jak je však pro něj typické, naprosto nesrozumitelně, takže si z jeho kritiky nelze nic vzít.

Pokrytec Liso

Wikipedie je škola života. V běžném životě jsem zatím nepotkal trolla křesťanských stránek, který by své morální selhání omlouval výmluvou na Ďábla. Připomíná to 50. léta: Ony se nějak staly, Nepřítel mezi nás, členy Strany, zasel semeno neporozumění.

Jenže ty zločiny se nestaly samy od sebe jako přírodní úkaz, ty zločiny někdo spáchal a je za to odpovědný.

Jak se to tedy stalo? Po půl roce jsem se vrátil do české části Wikipedie. Nechvalně známý Pastorius, který se neštítí ani zločinu, mi okamžitě začal vrtat do mého článku. To, že porušil dohodu, ke které se před tím rukou dáním zavazával, ho nezajímalo. Porušil ji totiž už mockrát, takže mu to ani nepřišlo. Když jsem ho potrestal za porušení 3RR, tak mu flanďák Dodo okamžitě trest prominul a další jeho kumpán mne navrhl zbavit správcovských práv. Ti gauneři si byli tak jisti úspěchem, že se kasali, že míň jak 75 % budou považovat za neúspěch. Nakonec nedostali ani 2/3 hlasů. Proto soudruh z Berlína podvodem a tajně ukecal stewarda Fantasyho, aby mne zbavil mých práv, ačkoliv si ani nebyl jistý, zda popravuje pravého. No, ještě není všem dnům konec, takže doufám, že mu někdo důrazně připomene tyto partie Steward policies: How requests are made a Transparency, když už mu scházela prostá lidská slušnost zeptat se druhé strany, co si o tom myslí.

A závěrem bych rád slyšel Váš názor na to, zda se vděk projevuje tím, že toho, kdo Vám nezištně pomohl, zlynchujete, a to dokonce 2x. Ale co čekat od člověka, který "lákal" druhé k práci na Wikipedii provokacemi na jejich diskussních stránkách.

Počínání wikipedisty zde nechápe asi nikdo

Těžko říci. O mentální úrovni lyncherů a jejich smyslu pro pravidla a fair play si nedělám illuse. Pokud však potřebuje vysvětlení i mediátor, který po prvních obtížích mediaci zabalil, rád mu pomohu.

Pokud jste si nevšiml, tak Wikipedie má pravidla, a to i závazná. Jedním z nich je pravidlo o mazání. To říká, že mazat bez dalšího lze pouze vandalismus a patentní nesmysly. To článek o p. Haslíkovi očividně nebyl. Byl to možná encyklopedicky nevýznamný článek (v dikci našich rádoby překladatelů z angličtiny "ješitný článek"). To bylo sporné, a proto se o tom hlasovalo. Hlasování o smazání jako každé jiné má svá pravidla. Jsem jejich autorem. Protože jsou předmětem kritiky pro nesrozumitelnost, tak je na tomto místě vysvětlím:

Záměrem byla favorisace ponechání článku. Proto se vyžaduje dvojnásobný počet hlasů pro smazání + 2 než pro ponechání, aby byl článek smazán. Věta: "quorum hlasů pro smazání se zdvojnásobuje" vyjadřuje arimetickou, nikoliv geometrickou řadu. Příklady:

1 hlas smazat - článek zůstane
2 hlasy smazat - článek je smazán
1 hlas nechat 3 hlasy smazat - článek zůstane
1 hlas nechat 4 hlasy smazat - článek je smazán
2 hlasy nechat 5 hlasů smazat - článek zůstane
2 hlasy nechat 6 hlasů smazat - článek je smazán
etc.

Důsledkem bylo, že cs: byla ušetřena hlasovacích válek, které zuřily na en:. Až se prosadí Eggova reforma, čekají tyto nové konflikty i cs:.

Protože Karakal porušila pravidla VfD, bylo nezbytné tento protiprávní stav napravit. Jenže soudruh -jkb- a jemu podobní považují každý výkon práva za provokaci. Pak se není co divit, že nerozumí, nebo nechtějí rozumět, co je to lynch. Je to potrestátní bez pravidel.

7. září 2005

Výpisky z četby I

"Tak se utvořila v zemi katholická strana, počtem sice slabá, ale odhodlaná a bezohledná; poněvadž tehdáž Morava poskytovala všem náboženstvím úplné svobody, katholíci, aby obnovili panství své víry, usilovali o obmezení svobod zemských i starodávných zvyků, což mělo pro další dějiny Moravy dalekosáhlé následky. V čelo této strany postavil se vedle biskupa Františka Dietrichsteina úskočný a hrabivý Ladislav Berka z Dubé, který r. 1602 jmenován byl zemským hejtmanem moravským."
Ottův slovník naučný XVII, p. 689.

Jan Hus o své exkommunikaci: "Kdyby všichni lidé svědčili, že jsem kacířem, neb jinak vinen a jediný Bůh by o mně vydával svěděctví, že jsem spravedliv, hovno bych se chtěl svědectví jich všech báti, ježto jest křivé, odporné nejlepší a nekonečné pravdě."
Jan Sedlák: M. Jan Hus (1915), p. 153.

Flanďák Dodo

Další ze série Velkých modráků je Dodo, náš milý kaplan z Hradce Králové. Jeho vrcholný výkon bylo přepracování článku o Janu Nepomuckém tak, aby odpovídal katholické propagandě. Proto smazal nepohodlná fakta, která jsem vložil a jvano. V záchvatu zuřivosti si však náš "znalec" popletl Václava Hájka z Libočan a Tadeáše Hájka z Hájku. Inu, katholický znalec. Co byste od něj čekali?

Když si něco vezme do ruky, nevyleze z toho nic než katholická propaganda. Naposledy se obul do mého článku o Photiovi. Věty typu: "Fotiovské schisma bylo konečně zažehnáno," rozhodně nejsou NPOV. Jinak ale ten ignorant neví, že i jejich sv. Ignatius neresignoval, nýbrž byl sesazen. K tomu si stačí přečíst článek v The Catholic Encyclopedia: "In his exile he was visited by the emissaries of Bardas, who sought to induce him to resign his patriarchal office. Their mission failing, they loaded him with every kind of indignity. Meanwhile a pseudo-synod, held under the direction of Gregory of Syracuse, an excommunicated bishop, deposed Ignatius from his see." Ale to bych od něj chtěl moc, na to zjevně nestačí.

Jinak to individuum není nic jiného než jesuita. Je důsledný jako oni, takže vinou jeho řádění po mně za chvíli nezbyde ani památka. Teď se "věnoval" seznamu koptských papežů. Jeho pečlivému revertu padl za oběť i chudák Timotheos II. (457477) Co mu udělal, že ho maže? Údajně kvůli duplicitě. Lže jako když tiskne (typický katholík), duplicitu v článcích Michael Caerularius a Velké schisma osobně obnovil.

Dle mého soudu je to pitomost

soudí Cynik, dle mého rovněž.

Když se člověk podívá na diskussi o immunitě, přepadne ho smutek, jakou úroveň znalostí naši správci o rozcestnících mají. Osobně neznám jinou immunitu než právní nebo biologickou. Ergo je rozcestník zbytečný. Pokud někdo hledá tu druhou, od toho je právě úvodní věta: "Tento článek pojednává o immunitě v právu. O immunitě v biologii se dočtete v článku Immunita (biologie)" a vice versa. Jenže to by ti naši "odborníci" nesměli tak spoléhat na autority a zkusit aspoň někdy uvažovat.

Statečný anonym mne kritisuje,

že se pletu, že jsem z Wikipedie chtěl vskutku odejít: "Pokud přijdu o správcovská práva, svět se nezboří. Jen okamžitě ukončím veškerou práci na '''všech''' Wikipediích. Pokud tomu někdo snad nerozumí, ať si laskavě nastuduje význam slov pokoření a ponížení. Nejsem robot bez emocí."

Tak tomu dobrákovi vysvětlím jednu věc: je zásadní rozdíl mezi tím, přijít o něco zákonně a o něco nezákonně. Hlasování jsem vyhrál, o správcovská práva jsem byl tedy připraven nezákonně. Podnikám všechny kroky k nápravě tohoto neutěšeného stavu. Soudruh Radouch se dušoval, že za dostatečné quorum bude považovat toliko 75 %. Cítil se sebejistý. Když se ale dosáhl jen 66,667 %, sklapla mu čelist. Proto se musel věci ujmout jeho soudruh von Berlin.

Další ubohý anonym píše: "Bravo. Pokud člověk dělá něco jiného než je nějaká elementární činnost - třeba okopávání ředkviček, rozhodují o úspěchu konání dvě věci:
- Vlastní schopnosti, intelekt, snaha a vůle
- Schopnost komunikace a spolupráce s ostatními členy týmu

Nechci hodnotit to první. Ovšem v tom druhém jste propadl na celé čáře.

Nyní již chápu, proč se živíte jako chudý, nerudný, odborářský právník. Jste nula a je vám souzeno, abyste nulou zůstal až do smrti. Není mi Vás líto, neboť si svůj osud zasloužíte. Budete do smrti jezdit tramvají, stravovat se v levných bufetech a nadávat na svět, který nechápe vašeho génia."

A mně nějaký útlocita bude vyčítat tón příspěvků? Chtěl bych toho zbabělého anonyma ubezpečit, že schopnost komunikace a spolupráce s ostatními členy týmu mám, o čemž svědčí rok úspěšné práce na Wikipedii. Je však pravda, že s blbci spolupracovat neumím. Jak říká Werich: "Ze všeho na světě je nejhorší srážka s blbcem." A statečným anonymem k tomu, dodávám já.

Co se týká mých osobních poměrů, chudý nejsem. Na odborech pracuji proto, protože chci pomáhat lidem proti asociálům jako je onen anonym.

Tramwayí nejezdím, na svět nenadávám. To si myslím spíš o "ctihodném" anonymovi.

Lži plagiátora Vrby

Lži plagiátora Vrby se stručným kommentářem (pravopisné chyby autora hesel o české literatuře ponechávám bez oprav).

Je smutné, že on o mně může na Wikipedii beztrestně lhát, zatímco k běžným čtenářům se tato má obrana nedostane (s výjimkou fízlů typu von Berlina). Je to smutná visitka dnešní cs wiki a důvod, proč jsem byl zablokován: aby byla znemožněna má obrana proti Vrbům všeho druhu. Naštěstí všude jejich pracky nedosáhnou.

Když už jsme se rozhodli, že to poženeme takto daleko tak se také vyjádřím.
To se rozhodl von Berlin, když mentálně nevydržel prohru v hlasování.

Není pravdou, že by tu byl nějak diskriminován.
Je. Napsal jsem článek a hned se na něj vrhl vyděrač Pastorius. Je to úplně ten samý případ jako nedávno u p. Peciny, na jehož text se vrhli ignoranti, zatímco bláboly V. R. nechali bez povšimutí. Dvojí metr typický pro dnešní cs: wiki.

Byl respektovanou vůdčí silou české wikipedie a nikoho nenapadlo zpochybňovat jeho místo zde, či mezi správci.
Byli tací, např. Jiří Kozelek či Petrus, který z wiki odešel na protest proti mně.

Bohužel se s přibývajícími wikipedisty začaly postupně objevovat názory, které byly těžko slučitelné s jeho názory.
Nesmysl z neznalosti věci. Spory byly úplně od počátku. Připomínám otázku, zda psát příjmení celé velkými písmeny (kde jsem vyhrál), či Česko místo ČR (kde jsem prohrál).

Tento střet vyvrcholil ve sporu o pravopis, který se trval asi 3 měsíce.
Ve skutečnosti jen 2, naučte se počítat. Trval od 26. 11. 2004 (příchod Egga do Wikipedie) do 26. 1. 2005 (můj odchod z Wikipedie).

V okamžiku, kdy spor začal být neřešitelný.
Nesmysl. Kompromis by možný vždy, např. frgálský. Jenže mocichtivá většina chtěla menšinu zarubat do země. Přesně jako teď. Místo demokracie pouhá ochlokracie.

Došlo k hlasování, které sice problém nevyřešilo nicméně hlasování skončilo k jeho plné spokojenosti.
??? Když hlasování skončilo, byl jsem už dávno pryč. Kdybych byl spokojený, tak se vrátím. Za mým návratem stojí Malý čtenář, Kakaral a p. Pospíšil. Jim děkujte / neděkujte.

Pak vyvolal celou řadu místních sporů po nichž se rozhodl odejít.
Hovadina na entou. Odešel bych kvůli pravopisu, ale poslední kapka byla, když mne p. Kadlec svévolně zablokoval, na základě textu, který sám přeložil pár dní před tím, s absencí pokus to řešit jakkoliv jinak, např. e-mailem. Bylo to hrubě nekolegiállní, tak jsem odešel a měl jsem za to, že napořád.

Svůj návrat zahájil velkolepě a to tak, že urazil kdekoho ze svých bývalých oponentů i přívrženců, popř. wikipedistů, kteří tu před jeho odchodem ani nebyli.
Nikoho jsem neurážel. Napsal jsem článek Seznam slavných žen, který byl obětí svévolných pravopisných změn od Pastoria. Za porušení 3RR, o čemž není sebemenších pochyb, jsem ho zablokoval na 24 hodin. Dodo trest zmírnil na 20 minut. Tak jsem napsal, co si o něm myslím, protože aktivity tohoto flanďáka jsem sledoval již dříve.

Jelikož podle mínění většiny používal svá práva správce k řešení osobních sporů.
Ano, byť nekvalifikované. Smutná visitka těch, kteří se pod tuto ohavnou lež podepsali.

Jelikož podle mínění většiny používal svá práva správce k řešení osobních sporů, rozhodla se česká wikipedie hlasovat o odebrání těchto práv.
Divná logika. Ale co od Vrby čekat. Elementární schopnost návaznosti je mu cizí. Tahle perla si přeložení do angličtiny bezpochyby zaslouží.

Po skončení hlasování nadále pokračoval ve vyvolávání sporů.
Další lež.

Proto došlo k požádání stewardů.
A jakým právem? Hlasování Vás nezajímalo? Ano, von Berlinovi či egoistovi bylo ukradené.

Ti se seynamili se situací a jednali, tím přišel o svá práva.
Ano, "seznámili": "Should I have desysopt the wrong user, please fix it" + "Erm.. Fantasy, why did you put that here, after you took down his sysop flag? ;)"

Ačkoli několikrát jasně prohlásil, že na wikipedii bez těchto práv nebude ani minutu.
Co je to za nesmysl? To jsem nikdy neřekl.

Pokračoval ve své snaze udělat z české wikipedie jedno rozsáhlé bojiště, za tuto činnost byl zablokován na 7 dní.
To opravdu neuvěřitelné, jak ten stařík lže. Pokud neslouží paměť, nepište, vážený pane. Já psal v poklidu články. Ano, byly o kontroversních thematech, to však není trestné. Lyncheři se s prohrou nespokojili, tak organisovali další lynche. Nebýt toho, že jsem Vrbu jmenoval správcem (ano, této pitomosti jsem se dopustil, jakož i mnoha dalších), bylo by jim to asi prd platné. Radouch nepřipustil hlasování o smazání těchto nových lynchů s chabou výmluvou, že je to prý nepřípustné. Ano, na základě pravidla, které si právě vymyslel. To, že lynch porušuje wikietiketu, to ho vůbec nedojímalo.

Neuspěl.
Jak to víte? U mne uspěl (samozřejmě, že ne 100%). Neuspěl u lyncherů.

Prohlásil, že jeho snaha byla všem na obtíž, nikoli - většina wikipedistů byla ochotna vyčkat, zda se vrátí člověk, který chce wikipedii pomáhat či škodit.
Máte omezenou schopnost poruzumět psanému textu. Tady to máte černé na bílém: "Vzhledem k tomu, že nemáte u Skupiny 25 potřebnou autoritu ("Prosím neignorujte již déle tyto skutečnosti a přestaňte tak nesmlouvavě a rychle prosazovat své představy, škodí to Vaší věci" a "Nemám zapotřebí být "mediátorem" srovnáván s primitivním hulvátem Jvanova typu [tato urážka je podstatnou součástí původního Cinikova textu], když lze snadno dohledat, kdo je tady hulvát a jak velký"), požádal jsem Li-sunga, aby se mediace ujal místo Vás. -- Z 06:59, 2. 9. 2005 (UTC)" Autorem prvního výroku je notorický lyncher Egg, autorem druhého zakomlexovaný věčný student Cynik, který p. Vaňovi závidí jeho vzdělání. Proč bych měl ztrácet čas mediací s p. Pospíšilem, když jiný Pospíšil takovou mediaci odmítá? Může mi to někdo racionální vysvětlit?

Ke škodě věci se vrátil člověk, který měl snahu co nejvíce poškozovat wikipedii a právě proto vzniklo toto hlasování.
Vaše nepodložená spekulace, kterou však vydáváte za nezpochybnitelný fakt.

Blog, který si udělal pouze dokládá jeho ubohost, trapnost a snahu po odvetě na kterou evidentně nemá čestnými prostředky.
Ne, je to reakce na to, že mi ten ignorant zakázal mluvit na Wikipedii. Určitě mu totiž došlo, že jsou nyní řadě jeho nekvalitní články.

Tak se uchyluje k podrazům jako je uveřejnění jmen, která mu byla soukromě svěřena.
To jsem učinil (omylem) pouze v případě Karakal. Zjevně jí to nevadilo, když mi poté nabídla, že se ujme mediace. Svůj omyl už jsem napravil. V ostatních případech je to legitimní obrana proti podrazákům, kteří se schovávají za pseudonymy. A Vaše tvrzení platí jen v případě soudruha von Berlin, jinak je to lež.

Lžím a mlžení na metě.
Není tam ani jedna, Vy notorický lháři.

Kde využívá toho že nikdo ze stewardů neumí česky.
Za to já nemohu. Já celou záležitost na metu nepřenesl.

Ano, přeložte to ať koneně všichni vidí jaké poměry zde panují.
Ano, to se budou, panečku, divit. Zvláště tomu seznamu nepotrestaných urážek.

Jak obrovkou toleranci čeští wikipedisté měli s člověkem.
Kde jste jakou toleranci viděl? Nejdříve mi byla sebrána správcovská práva (podvodem), nyní jsem zablokován (protiprávně), to vše doprovázeno větším množství urážek a osobních útoků. Tomu může říkat tolerance jen Vrba.

S člověkem, který ve svém blogu mj. označuje wikipedisty slovy jako "svině".
Další lež. Za svině jsem označil jen blokátory. Těch tolik není. Není wikipedista jako wikipedista. Např. p. Vaňo svině rozhodně není. A na rozdíl od Vás je vzdělaný a jeho připomínky mne nutily k zamýšlení. Kdyby nebyl zablokován, v lesčem bych mu vyhověl.

Prozrazuje nám, že svůj blog založil, protože "na wikipedii bohužel nejsou možné urážky".
Vy ignorante jeden. Nepoznáte urážku od osobního útoku. Tak Vám to objasním: Když o Vás napíšu, že jste plagiátor, tak to není urážka, protože je to pravda, ale osobní útok to je.

Pokud to již nějak změnil - bulvár nečtu, nevadí, jistě se najde někdo, kdo si stránky uložil.
Na svém prohlášení: "Jak známo, na Wikipedii není možné postovat osobní útoky. To vede k censuře či autocensuře. Aby byla tato neblahá situace napravena (každá censura je špatná), založil jsem tento blog" jsem nezměnil a nezměním ani čárku.

To že teď tu má téměř samé odpůrce (to mívají diktátoři) ukazuje na mnoho věcí. Ano, že informační emgargo je za železnou oponou úplné. Von Berlin s tím má zkušenosti: Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš.

Nutně dojde k závěru, že jak přicházeli noví wikipedisté mizela i moc a stím přibývala arogance a vztek
. . . pokud neumí příliš uvažovat.

Ne, opravdu to není o pronásledování oběti.
Opravdu? Proč ne? Existuje jediný důvod? Byl jste snad obětí trestného činu "kollegy" wikipedisty jako já?

Je to reakce na to, že se nesmířil s faktem, že wikipedie vyrostla a není pouze jeho projektem.
To nebyla nikdy, takže mi to ani nemůže vadit. Zeptejte se třeba Malého čtenáře, kterého máte tak rád, jak to na cs: vypadalo před příchodem Egga.

Ano česká wikipedie se oproti velkým wikipediím musí učit, a na jeho příkladu se naučila jak se bránit zlé vůli.
Na tom se naučila, jak vypadá fašismus v praxi. Vrba je duce, i když je to pouhá loutka těch, kteří ho ovládají.

Myslím, že česká wikipedie z tohoto boje vyjde silnějí než byla před ním, ačkoli ji stál spousu sil.
Kéž by tomu tak bylo. Když ale vidím osud p. Žemličky, který fízlům pořád musí něco zdůvodňovat, tak si to nemyslím.

A k těm příkladům:

ad 1 "Není možné, aby chtěl se mnou spolupracovat někdo, kdo sám ze své strany spolupráci odmítá. Lituji, ale nejsem povinován být vstřícný k někomu, kdo se ke mně zachoval jako Skupina 25. Ta ode mne může čekat maximálně lhostejnou nevšímavost."
To platí vždy a všude. Ten, kdo mi vyhlásil válku, není ochoten se omluvit, s tím nemohu spolupracovat.

ad 2 ''problém u vás je nedostatečné vzdělání a kulturní úroveň, takže by vaše případné vyštvání nebyla velká ztráta''
Zcela neutrální hodnocení. To samé bych prohlásil i o Vás.

ad 3 Konkrétněji by to nešlo, soudruhu?

ad 4 Ta slavná Di neunesla prohru v diskussi. Uměla jen citovat autority, uvažovat neuměla. Tak si přeci povolejte, nyní už na wiki není nikdo, kdo by se její tvrzení dovolil zpochybňovat, ačkoliv římskému právu rozumí jako koza petrželi.

ad 5 Vy cítíte potřebu domluvit se s člověkem, který ohrožuje Vaše zdraví, možná i život? Vaše volba, já tedy ne.

ad 6 Ano, díky. Tento text ukazuje, že na rozdíl od Vaší skvělé lejdi Daj jsem ochoten uznat chybu.

Tomáši, opět jednou dík za příspěvek. -jkb- ✉ 19:07, 6. 9. 2005 (UTC) Poplácejte si po rameni, jste oba jedné krve. Škoda, že mi to nedošlo včas.

Updated.

6. září 2005

Zdravím s. von Berlin,

mého věrného čtenáře. Když už to tady tak pozorně sledujete, nemohl byste požádat V. R., aby přestal psát ty ukrutné blbosti v článku právo? Děkuji.

Píše, že jsem svůj blog přepracoval. Ano, lyncheři pořád přibývají, nemohu jim přeci "zásluhy" upřít.

Jinak je skvělé, že moc tohoto fízla je omezena na cs: a že na sk: jeho pravomoc nesahá.

Škůdce Rashack

nám napsal, a to hned dokonce 2x. Prý proti mně bojuje z vlastního předsvědčení. Tak se chci zeptat: Je normální, že se o mně píše: "Proto bych byl rád, aby se komunita tohoto žživla zbavila" + "Záměně neuvádím příklady Zvánovcových zvěrstev, nemám na to žžaludek"? Podepisuje se pod to? Jakým právem mi tyká? Právem lynchera černochovi?

A podle mého názoru, tvůj přístup je s mým chápáním v přímém rozporu. Názory jsou pěkná věc, ale má je každý, jako díru do prdele. Aby mělo smysl se nějakým názorem zabývat, musí být odůvodněný. A ne autoritou (Biblí nebo vůdcem lyncherů), nýbrž argumentem. Jsme lidé a nikoliv tupé stádo. Mozek máme k přemýšlení.

"Pokud se někde naskytne příležitost, jak bych mohl omezit tvoje, i přes snahy domluvit se, škodlivé jednání, udělám to." A já o Vás a Vám podobných říkám: ¡No pasarán! Kdyby totiž ano, bylo by smutné vysvědčení pro lidstvo.

Zkus se prosím zamyslet nad skutečností, že většina lidí je proti tobě. Většina? Aktivních gaunerů je malá menšina. Hlasování jsem vyhrál, ať si s. von Berlin myslí cokoliv. Nyní mne radši zablokovali, co kdybych zase vyhrál? Také řešení, jak přistupovat ke sporu.

Zastavte někdo toho ignoranta V. R.

Jak známo, velký wikipedista a notorický tvůrce rozcestníků V. R. (chtělo by se říci typický, alespoň pro cs: to platí nepochybně) právu nerozumí. A čím víc nějaký český wikipedista něčemu nerozumí, tím víc o tom píše, jak ukazuje názorný příklad Pastoria či Cynika.

Náš p. wiki-vr nejdřív vymyslel úděsnou omalovánku: šablonu právo. Tam nacpal všechny linky o právních článcích, které jsem kdysi vytvořil, aniž by si všiml, že ten seznam je výrazně neúplný, protože zásluhou Tomáše Peciny je v cs: dost právnických článků a kvalitních. Jenže to by ten trouba, když už by o nich věděl, je musel umět zatřídit. Tato triviální operace pro studenta prvního ročníku právnické fakulty je nad jeho síly.

Teď si rozbereme obsah jím zprzněného článku. První věta zní: "Tento článek je o právu v užším smyslu. Další významy jsou uvedeny na Právo (rozcestník)." Upřímně by mne zajímalo, co ten diletant míní právem v širším slova smyslu. Ve skutečnosti nic takového neexistuje. Právní věda rozlišuje mezi právem v objektivním slova smyslu a subjektivním právem. Upřímně však pochybuji, že tento rozdíl nedouk V. R. byť jen zaslechl. V každém případě může o obou pojmech pohodlně pojednávat jeden článek.

Následuje "definice": "Právo v politice a právnictví, je soubor, systém pravidel, norem chování jedinců a společnosti, které určují, předepisují nebo dovolují těmito pravidly zachycené a popsané vztahy mezi jedinci a organizacemi." (opsáno včetně pravopisných chyb) To snad raději bez kommentáře. Tohle by z úst nevypustil snad ani totálně ožralý student občanské výchovy.

Vrchol mentální činnosti V. R. je: "Právní systém dále poskytuje metody k nestrannému posouzení těchto vztahů a k případnému potrestání těch, kteří se nechovají podle společností stanovených pravidel." Tato věta není vyloženě pitomá, ale do odborného článku nepatří. Následuje však kravina jíž není rovno: "Tento normativní systém je stanoven a měněn právotvorným a vykonáván výkonným společenstvím, veřejnými a/nebo státními institucemi – ústavo- a zákonodárnými, vyšetřovatelskými a soudními – které na jeho základě organizují a řídí právní život ve společnosti." Původně zněla: "Právo je normativní systém, stanovený právotvorným společenstvím, zejména státem, který na jeho základě organizuje a řídí život ve společnosti." Panebože, zač mne trestáš?

Na odstavec: "Právo bylo v naší kultuře původně součástí morálky, ale brzy po vzniku státu se osamostatnilo. V (soukromém) právu z morálky zůstal pouze korektiv dobrých mravů; právo je tak minimem morálky." wiki-vr naštěstí nesáhl, protože mu nerozuměl. Není se co divit, že mne plagiátor Vrba zablokoval na furt. První, co bych udělal po svém návratu by totiž bylo, že označil zoufalou kvalitu jeho a páně Vladimírových textů.

Namyšlený Nolanus

Je nutno čestně přiznat, že ne všichni mí odpůrci jsou takoví ignoranti jako maturant Cynik (v jeho pojetí češtiny "Cinik"), nechopný několik let postoupit do vyššího ročního venkovské VŠ, nebo senilní von Berlin, který dělá více hrubek než Smetana, když se učil česky.

Nolanus je sice znalec, ale střílí od boku: "Sorry, ale ten clanek [atheismus], tak jak je napsanej, je podle meho tak spatnej, zeby bylo lepsi ho uplne vymazat (nemam chut cist jeho historii, predpokladam, ze Z.)." Ano, je hrozný, protože jsem ho nepsal. ☺ "On vlastne ma i dobre pasaze, ale normalniho cloveka, co si tu precte, ze ateizmus je "vira" a odkaz na viru nabozenskou to proste musi nasrat." Moje řeč. Pokoušel jsem se to Cynikovi vysvětlit v diskussi, ale vzhledem k tomu, že podle svých vlastních slov umí anglicky jen bídně, mé argumenty nepochopil. Tak Vám přeju hodně štěstí, Nolane, třeba mu to svým buranským způsobem dokážete vysvětlit lépe než já. A protože Cynik je ze stejného těsta jako Vy, měl by Vám rozumět.

Katholíci a kommunisté

Tenhle příspěvek není ani tak o světových názorech, jako o povahách, které se na ně vážou. Jako každá generalisace, ani tato neplatí 100%, ale přesto je vysoká míra korrelace zarážející.

Nejprve ke katholíkům. Znám mnoho věřících: judaisty, katholíky, protestanty i pravoslavné, ale žádní nejsou tak odporní jako katholíci. Evangelíci mohou být zarputilými fanatiky, ale chybí jim zvláštní rys, typický pouze pro katholíky: svatouškovství. Kalvinisté Vás za hřích krutě potrestají, ale nebudou se u toho tvářit, že Vás vlastně odměňují, že chtějí jen Vaše dobro. Kdo jiný než katholík se dokáže usmívat, zatímco Vás upaluje na hranici? Domnívám, že mnoho odporných stránek české povahy je vlastně pozůstatkem katholicismu. Katholická dogmata sice už český národ nezastává, ale toto tam zůstalo.

A co kommunisté? Ti se vyznačují tím, že proti Vaší vůli Vám organisují život pro Vaše vlastní dobro. Bude tak spaseni, aniž byste vlastně chtěli. Druhým rysem je permanentní fízlovství. Každý správný komouš je bdělý a ostražitý. S. von Berlin nedělá nic jiného, než že sleduje, co se na Wikipedii šustne a okamžitě to běží tu hasit, tu nabonzovat. Hodně zdaru, soudruhu. A třetím rysem je touha po moci. Zatímco katholíci si přejí rozhodovat o Vašem posmrtném životě (stejně, Cyniku, půjdeš za své hříchy do pekla), kommunisté nám dělají peklo na zemi: "Ty jsi špatný chlapec, my, organisovaná klaka, Tě tady nechceme." No snad jim někdo vysvětlí, že vlada lusy skončila v roce 1989 a že tedy není důvod ji konservovat právě v české části Wikipedie.