11. prosince 2006

Zemřel Augusto Pinochet

Nechť se Hospodin slituje nad jeho duší.

Zajímavé, ač ne příliš překvapivé, je vyjádření Margarety Thatcherové, která truchlí nad jeho odchodem. Ctitelé Margarety Thatcherové, čeští "pravičáci", z valné části (ne všichni!) hájili Pinocheta jako zachránce Chille před komunismem. Takových apologetů je zde na "levičáckém" Západě pořídku. Že při té záchraně "lítaly třísky" rukama takových chilských Aloisů Grebeníčků, to českým "pravičákům", zdá se, dodnes nedošlo. Nedošlo a nedojde jim asi i mnoho dalších věcí, ale to necháme jiným článkům. Tento nekrolog nad Pinochetem budiž zejména smutným pokrčením ramen nad ideologickou zaslepeností některých lidí - obětí totalitní černobílosti.

5. prosince 2006

Filmová censura

Hlavním předmětem filmové censury je sex (včetně nahoty a klení – vulgarit), užívání drog (návykových látek) a násilí. V USA Motion Picture Association of America stanovila přesná a podrobná pravidla a od roku 1990 zdůvodňuje zařazení každého filmu:
 1. G – film pro děti. Není přítomna žádná nahota, sexualita nebo drogy. Násilí je minimalisováno. Konversace nejde za každodenní standard.
 2. PG – v doprovodu rodičů. Nahota je zobrazena jen krátce. Horror a násilí nepřekračuje umírněnou úroveň. Nedospělci se na tento film mohou dívat, ale některé scény by jim měly být vysvětleny.
 3. PG-13 – i v doprovodu rodičů pod 13 let nedoporučeno. Hrubé nebo trvající násilí není přítomno, stejně jako obecně sexuálně orientovaná nahota. Mohou být zobrazeny scény požívání drog a sdělovány sexuální vulgarity. Nejžádanější rating pro obecné (tj. nikoliv dětské) filmy.
 4. R – mládež pod 17 let jen v doprovodu rodičů: zobrazení soulože v missionářské poloze. Rodiče mají svým dětem vysvětlit některé scény. Film s "hvězdičkou": omezená reklama i příjmy.
 5. NC-17 – mládeži pod 17 let nepřístupno: homosexuální sex, nahé mužské tělo (je vidět penis), ženský orgasmus, sexuální úchylky; otevřené sexuální scény, nahromadění sexuálně orientovaného jazyka a scény krajního násilí. Tento rating však nutně neznamená, že snímek je pornografický.
Patří k podivným přežitkům amerického puritánství, že sex je pro děti považován za stejně škodlivý jako násilí, ačkoliv obé je ve filmech stylisované. Násilí více než sex: aby bylo drastičtější. Důvodem je to, že sex údajně rozleptává společenské vazby. Přitom sex je, na rozdíl od násilí, přirozenou součástí života. Vzhledem k tomu, že většina velkých filmových studií (20th Century Fox, Columbia, Disney, DreamWorks, Lion's Gate, MGM, Miramax, Paramount, Touchstone, Universal a Warner Bros.) usiluje o PG-13, aby přitáhly maximum publika, jsou spotřební americké filmy podivně censurované: milenci jsou zásadně oblečení, nebo střih vynechá vše mezi počátkem předehry a odpočinkem po orgasmu.

29. listopadu 2006

Ještě jednou k Vrbovi

Známý kontroversní správce Vrba si mne neustále bere na paškál. Naposledy tak učinil v diskussi o jeptišce, do níž jsem se tak dostal jako Pilát do kréda.

Vzhledem k tomu, že je správce už více než rok a stále se nenaučil základní principy, tak se ho dovolím o nich poučit:
 1. Základním pravidlem slušnosti je nepomlouvat ty, kteří se nemohou bránit. Anglická wiki výslovně normuje: "Wikipedia's hope for banned users is that they will leave Wikipedia with their pride and dignity intact, whether permanently or for the duration of their ban. As such, it is inappropriate to bait banned users or take advantage of their ban to mock them." Je symptomatické, že nic podobného v postkommunistické cs: nenajdete.
 2. Na ZMP jsem nikdy nikoho neurážel, pouze jsem otevřeně psal o věcech, které jsou nechvalně známému Vrbovi nepříjemné.
 3. Jak správně píše Hippopotamus, "Jistě jsou chvíle, kdy to jinak nejde a jedinec musí převzít odpovědnost, ale přebírá ji on a na své riziko a to je správné, ovšem v okamžiku, kdy se převzetí jiných pravomocí stává systémem, končí svoboda a je lhostejné zda je to ve státě, nebo ve společenství jakým je Wikipedie." Vrba již dávno systémově nejprve rozhodne a teprve pak se ptá ostatních, co oni na to. Tím se nijak neliší od Mussoliniho a jiných diktátorů, kteří si s oblibou nechávali svá rozhodnutí ratifikovat v referendech. Wiki však není despocie, nebo by aspoň neměla být.
Udělal jsem velkou chybu, že jsem tak nebezpečného člověka, jako je Vrba, povýšil na správce. Malý čtenář měl pravdu, takže se mu omlouvám za příkoří, které takto musel ode mne nepřímo vytrpět.

Navíc ho Cynik usvědčil jako lháře: "Pokud dokážeš úvést do souladu svou větu "Cinik byl nekolikrat zadan, aby zacal diskutovat neucinil to a pak udelal editaci, prostrednictvim sveho kamarada - Kotce" s existencí této editace, pak se milerád omluvím. Cinik 19:14, 27. 11. 2006 (UTC)" (pravopisné chyby z piety ponechány)

22. listopadu 2006

Odsun, transfer, vyhnání

Tomáš Krystlík

Poprvé se myšlenka odsunu německy mluvícího obyvatelstva z ČSR objevuje v plánu Edvarda Beneše v polovině září 1938, kdy vysílá tajně ministra J. Nečase do Paříže, aby zde zjistil podporu pro Benešův plán, podle něhož by Československo odstoupilo Německu území (instrukce Beneše Nečasovi hovoří o 4 až 6 tisících km2) s přibližně 800 až 900 tisíci českými Němci s podmínkou, že Německo přijme další milion českých Němců už bez území (podle oné instrukce to dohromady mělo být alespoň 1,5 až 2 miliony).

Článek vysvětluje okolnosti kolem vyhnání sudetských Němců a závěrem odsuzuje tehdejšího prezidenta Beneše.

Mohl se do věci vložit, rozsah násilí, zejména v době tzv. divokého odsunu, podstatně omezit. Neudělal to, ba dokonce svými veřejnými projevy čistku značně přiostřoval a svými podpisy (dekrety) legalizoval bezpráví. Podle dnešní judikatury by byl postaven před mezinárodní tribunál pro válečné zločiny jako je onen v Den Haagu, včetně ministrů obrany, vnitra a vůdčích politiků všech tehdejších českých politických stran bez rozdílu. Česko mu, celému světu navzdory, staví pomníky.

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Tomáš Krystlík

Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Jsou shrnuta v programu Za svobodu, který byl vypracován v létech 1939-41, a jehož autoři byli i Milada Horáková, Ludmila Jankovcová a Vladimír Krajina. Podle něj měl být kapitalismus nahrazen řádem „sociálně spravedlivějším a hospodářsky účelnějším“ a společnost by měla být uspořádána na „základě netřídním“, neboť „teprve demokracie hospodářská a sociální trvale upevní demokracii politickou a umožní státům vnitřní rovnováhu a vnější bezpečnost“. Autorům programu Za svobodu se druhá světová válka jevila jako „boj mravního a politického názoru demokratického... s fašismem a nacismem“. Potíž byla v tom, že k „demokratickému názoru“ podle nich patřil nejen socialismus, nýbrž „svým ideovým cílem“ i komunismus.

Autor mi povolil kopírování svých článků. Protože jsou ale dost obsáhlé, využiji link na blog respekt.cz, kde již jsou zveřejněny.

Průměrné pravdivá česká Wikipedie

Ross Hedvíček

Není žádným tajemstvím, že současné vedení české Wikipedie, což je hlouček extrémně levicových vysokoškolských studentů vedených postarším upraveným emigrantem a konfidentem
StB, a já nemáme stejné názory na to, jak je česká Wikipedie tvořena. Jedním z hlavních principů, na kterém byla vytvořena původní americká Wikipedie (česká Wikipedie je vlastně jen jazykovou pobočkou) je princip NPoV - tedy Neutral Point of View. Důvodem vyžadování tohoto NPoV bylo zajistit, aby tato internetová encyklopedia byla nezaujatá, un-biased, bez extrémních náhledu na věc. Tedy velice rozumný názor a princip. Ovšem jinde rozumné věci jsou v Česku chápány značně nerozumně.

Celý článek

V orig. textu zde jsem doplnil odkazy.

15. listopadu 2006

Kultura v Čechách

Tuším, že v době začátku války v Iráku vznikl „úžasný” hit »Bagdád« . V ČR je dle všeho skupina »Divokej Bill« značně oblíbená a je o ní i zmínka na české Wikipedii.

S „protestním” textem další velmi úspěšné a vyhledávané „písně” – tentokráte hip hop od neméně oblíbené »MC Šaman« – se lze seznámit např. zde a celé „dílo” si pak možno i poslechnout ve formátu mp3.

Co si myslet o tvůrcích, interpretech a hlavně konzumentech takovýchto sraček? Kde se v nich bere ta nenávist ke všemu americkému? Kdo jim leje do hlav ty primitivní názory? Škola, rodiče, nebo obojí?, … či snad televize?

Copak jim dosud nikdo nikdy neprozradil, kdo vždy tahal Evropu z její vlastní bryndy (dvou svět. válek)? Že nebýt těch – podle nich – ‚amerických blbečků’, tak že by si dnes stěží mohli tyto své stupidity pobroukávat v češtině? Všichni ti dnešní hlupáci si neuvědomují, že bez zásahu USA by se v Evropě mluvilo asi jen německy nebo – a to nejspíš – rusky.

Stejně jako autor článku na respekt.cz si myslím, že v kultuře toho kterého státu se zákonitě odráží i převažující myšlenkové a názorové směry jeho obyvatel.

14. listopadu 2006

Také odkaz sametového převratu

Ivan Turnovec

»Státní svátek 17. listopad je svátkem poněkud rozpačitým.
V kontextu evropského vývoje byl konec komunistickém vlády v ČSR nevyhnutelný. Jeho způsob se z odstupu let jeví stále více podivným. Komunistická nomenklatura prorostla ihned s nastupujícími vládci a nemalou zásluhu na tom má právě Václav Havel a řada dalších disidentů provázaných s StB. Bývalí disidenti dnes požadují, aby citlivé informace o sledovaných osobách byly zpřístupněny pouze s jejich souhlasem. Některé materiály StB by tak nebylo možné zveřejnit. Vyvstává otázka proč?« (…)


Zajímavý starší článek je k přečtení na virtually.cz.

29. října 2006

K čemu je a k čemu není referendum

Luděk Frýbort (Hannover) upozorňuje ve svém článku na referendum , které proběhlo ve Švýcarsku.

Hlasovalo se o otázkách:
1. Přijímáte navrhovanou změnu spolkového zákona o postavení cizinců?
2. Souhlasíte se změnou azylového zákona?

Téměř 70 % voličů hlasovalo pro zostření imigračních a azylových zákonů.

28. října 2006

Stalinova německá elita

Před 60-ti lety, v říjnu 1946, bylo přes 3 000 německých konstruktérů a techniků i s rodinami deportováno do SSSR. Nedávno jsem o tom v televizi (MDR.de) viděl dokumentární film.

Dokument »Stalins deutsche Elite« (Martin Hübner, Deutschland 2005) osvětluje praxi a následky sovětské politiky. V počáteční fázi šlo především o obnovu tradiční zbrojní výroby v Thüringen. Na Stalinův rozkaz ale pak došlo k radikální změně a produkce byla kompletně přestěhována do Sovětského svazu. Včetně německého techn. personálu, odborníků přes letadla a rakety.

Jedním z nich byl Helmut Banas, konstruktér pohonných jednotek u Junkers-Flugzeugwerken, kde od r. 1936 do konce války pracoval na novém druhu „Wunderwaffen” (zázračných zbraní). Rusové ho překvapili 22.10.1946 v Dessau. Na osudný den si i po letech zcela přesně vzpomíná: „V šest ráno zběsilé zvonění u domovních dveří, když jsem otevřel, stálo přede mnou ozbrojené komando a dům byl zjevně obklíčen. Tlumočník přeložil krátkou řeč sovětského důstojníka: ‘Na rozkaz sovětské vojenské administrativy musíte 5 let pracovat v Sovětském svazu. Svoji manželku a děti si můžete vzít sebou, stejně tak i věcí kolik chcete ...’.”

Nočním „únosem” se v říjnu 1946 rozběhl největší „know-how-transfer” 20. století. Stejně jako Banas z továrny na letadla Junkers dopadli totiž ve stejnou dobu i tisíce jeho kolegů v celé sovětské zóně Německa. Vlaky plně nacpané „zázraky něm. techniky” a k ní i náležejího personálu supěly směr Moskva. Jedním z nejdůležitějších lidí mezi nimi byl i raketový specialista Helmut Gröttrup, zástupce Werhner von Braun, který se již před koncem války přihlásil do služeb americké armády. Gröttrup se nechal od Sovětů zverbovat do jejich východní zóny, kde pro vědychtivé vítěze rekonstruoval technologii V 2 – až do osudného říjnového dne 1946. Ještě ve vlaku sepsal Gröttrup protestní dopis Stalinovi, na který ale nikdy nedostal odpoveď ...

Po 2 týdnech cesty vlakem se deportovaní Němci nastěhovali do nových „domovů” v cizině, do sídliště »Upra« (u Kujbišev na Volze), aniž věděli, zda vůbec ještě někdy uvidí svoji vlast. Přesto se ale tito z Německa „ukořistění” technici a inženýři, kteří krátce předtím více či méně fanaticky na pracovním poli bojovali pro »Führer, Volk und Vaterland«, ujímají nových úkolů a s příslovečnou německou důkladností konstruují pro Stalinovo impérium letadla a rakety. Nic jiného jim asi nezbývalo. V představě, že by museli sdílet osud milionů válečných zajatců, nepřipadalo asi Hitlerovým „dobyvatelům nebe” nijak těžké, dát se do služeb Stalinovi. Také bylo zřejmé, že ve zničeném poválečném Německu by pro ně v dohledné době nebyla práce.

Osudy těchto techniků-specialistů v začínající »studené válce« jsou ztvárněny osobními příběhy samotných deportovaných Němců: Helmut Banas (Dessau), Helmut Gröttrup (Bleicherode), Werner Holzmüller (Leipzig), Werner Albring (Dresden), Horst Schneider (Staßfurt). Ke slovu se ale dostali i sovětští pamětníci, kteří události popisovali ze svojí perspektivy vitězů.

Překvapivé bylo, že bytovky pro německé rodiny měly evropský standart (splachovací WC), na sovětské poměry tedy úplný luxus. Na dveřích bytů byly jmenovky – bylo již předem určeno, kdo se kam nastěhuje. Němci byli i daleko lépe zásobováni, než-li normální obyvatelstvo, sídliště bylo oploceno a stráženo. Pamětníci zmiňovali i projevy nenávisti z ruské strany – zážitky z války byly ještě čerstvé. Někteří Němci (tehdy děti) si pochvalovali tamní krásnou přírodu. Rusové zase vzpomínali na – pro ně značně nezvyklou – pracovní kázeň německých kolegů, jejich úplně nepochopitelnou důkladnost a pilnost. Hned ale dodávali, že kdyby nějaký Němec odmítl pracovat, asi by skončil někde na Sibiři.

Jednalo se o zcela jedinečnou kapitolu německých poválečných dějin. Ačkoliv ti lidé tam u řeky Volhy žili privilegovaným životem a mohli pracovat, mnoho jich to „dobrovolně-vynucené přemístění” vnímá dost traumaticky, zvlášť když poslední z nich se domů vrátili až v r. 1952.

Německé prototypy a projekty ve srovnání s některými sovětskými a americkými letadly jsou k vidění např. zde.

12. října 2006

Ukázka stylu - Vrba je skutečně dobrá Čecha

Jako shrnutí šikanózní editace použil tuto perlu

Vytrvalé nevhodné a urážlivé chováním uživatelem Malýčtenář

11. října 2006

Šinágl v. Grebeníček

Pokud má někdo zájem, včera byl doručen v této věci rozsudek.

K ponížení ceny z důvodu zdemontovaného kola

Pěkný příklad novočeštiny je zde.

Výrazy, jako že výtah bude zdemontován nebo cena ponížena, toť lahůdka pro každého sběratele. Díky, Porši!

9. října 2006

Nájemníci na ústupu

Martin Zvěřina ve svém článku z 3.10. na serveru lidovky.cz krom jiného píše —

Velkou ranou pro organizované nájemníky je fakt, že Nejvyšší soud rozhodl, že výše nájemného nemusí odpovídat sociálním poměrům nájemníka. Z tohoto rozhodnutí však vyplývají obrovské komplikace pro stát. Ten by se měl postarat o sociálně slabé nájemníky a pomoci jim v bytové nouzi. To je největší problém do budoucna.

Nad mnohými diskusními komentáři se pak jeden nestačí divit.

Nechápu, jak může stát vůbec nařídit majiteli bytu (pronajímateli) výši nájemného a nutit ho, aby vlastně dotoval nějaké (sociálně slabé?) nájemníky, kterých se nemůže prakticky ani nijak zbavit. Dotyčný tedy nesmí nákladat se svojím majetkem jak by chtěl. A to prý je v CZ demokracie.

Ostatně mnohdy na tom ti nájemníci ani tak špatně nejsou a mají třeba i jinou možnost bydlení. Byt s regul. nájemným, který jim nepatří, pak klidně (drze!) s profitem pronajímají další osobě a nikdo s tím prý nehne.

To je úplný Kocourkov a v civilizované zemi něco nemyslitelného. Např. v Rakousku si podnájemník s malým příjmem může zažádat a pak dostává určitý příspěvek na bydlení od státu. Musí ovšem podepsat prohlášení, že nemá jinou možnost bydlení, včetně nějaké letní chalupy nebo chaty. Při nepravdivých údajích (zneužití), lze počítat s navrácením neoprávněné podpory, někdy i s tr. postihem.

Proč to jinde funguje?

Četl jsem si dnes článek o dnu bez aut, ve kterém mě zaujala úroveň nakupování v tzv. prodejních řetězcích. Na web. stránce D-FENS je podobných kritik víc, např. o nákupu rohlíků, o „zušlechťování” potravin v provozovně Meinl i o tristní situaci v jiných »marketech« na území ČR.

V Rakousku i Německu jsou tyto obchody ale také a neřekl bych, že prodávají něco špatného. V takovém rak. Lidl a Hofer (něm. Aldi) lze třeba kromě potravin koupit i různé elektrospotřebiče/elektroniku (pračka, PC, TV atp.) velmi dobré kvality a za přijatelnou cenu. Ve specializovaném obchodě to je mnohem dražší.

Ať už tyto dva nebo i jiné, všechny mají bohatý sortiment, kvalitní a čerstvé potraviny … . Ovoce i zelenina jsou personálem soustavně přebírany, pečivo z předešlého dne je extra a za sníženou cenu, stejně tak i tzv. »Restposten« – zbytek tovaru, kterého už není dostatečný výběr. Mnohde – jako Billa, Merkur … – mají i svého řezníka, někde nabízejí také (dražší) bioprodukty. Opravdu si nelze stěžovat.

Nasraný personál nebo postávající flákači s drátkem v uchu (ochranka), … nic takového zde není vidět. Pomalu v každé vesnici je koloniál, řezník, pekař … atp., funguje tady rozvoz všeho možného (pekař, uzenář, ovoce …) do vzdálenějších míst. Proč to tedy jinde funguje a pouze v býv. ČSSR ne? Jak je to jen možné?

8. října 2006

Je toto vůbec možné?

Po přečtení článku »Audi story« o ukradeném a nalezeném autě i o problémech s tím spojených, mám pocit, že autor si buď celý příběh vymyslel, nebo že opravdu „něco shnilého je ve státě českém”.

Napsal-li dotyčný všechno podle pravdy, jak se to skutečně stalo, pak tedy obdivuji jeho nervy. Být na jeho místě, asi bych se zbláznil.

4. října 2006

Hranice USA s Mexikem z českého pohledu

Autor Jan Daněk to má nějak popletené, alespoň co se týče názvu jeho článku Železná opona se vrací. Má chránit USA. Viz Centrum.cz .

Přirovnává totiž (úplně zcestně) situaci i opatření na hranici USA s Mexikem k někdejší ostraze a hraničním zátarasům socialistických států – tzv. »Železné oponě«. Zjevně tedy buď nezná význam slov imigrace a emigrace, nebo se snaží i on – a to bude ten pravý důvod – alespoň takto pošpinit ty „zlé“ Američany.

Člověk se nestačí divit a při čtení některých diskusních příspěvků pak i pochybuje o zdravém rozumu pisatelů.

2. října 2006

Brzda nebo plyn?

Článek »Kwaito ganxta quiz« se zabývá situací, kdy nic netušící řidič zastaví aby jinému pomohl v nouzi a je okraden nebo i přepaden. Zajímavé jsou i některé komentáře s vlastními zážitky.

O stejném problému se mj. zmiňuje i Jozef Vaškovič ve svém článku »Rady dané emigrantům nestačí« kde píše: „Znám to z vlastní zkušenosti. Byl jsem i s mou paní totálně okraden v těsné blízkosti Vysokých Tater. Byli jsme šťastní, že jsme se živí vrátili zpět do Vídně. Proto je lépe na Slovensko a do Čech nejezdit! Mnozí si to berou k srdci. Na silnicích je vidět stále méně a méně zahraničních turistů.”

Asi před 4 lety se mi nedaleko Č. Krumlova porouchaly stěrače. Sjel jsem z hlavní silnice a začal zjišťovat příčinu. Náhle zastavilo ošuntělé auto a 2 celkem solidně vypadající cikáni mi nabízeli lámanou němčinou pomoc. Hned jsem byl ve střehu a odmítl — česky. Jejich čeština byla bez sebemenšího přízvuku, nevnucovali se a i chápali moji nedůvěru, která je zjevně mrzela. Mladší z nich se podíval a že to zkusí spravit. Doma má dílnu.

Ve vesnici bydleli ve starém Okalu (mont. dům), vedle něj měli stodolu — autodílnu. Rameno stěrače bylo nutno ale vyměnit a tak jsme pro ten díl jeli do Krumlova, kde to hoši pak vymontovali z vraku. Nejprve ale bylo nutno získat souhlas majitele, kterého jsme zakrátko našli při práci na výkopech. Cikáni v Českém Krumlově jsou totiž výjimka, protože pracují (mají např. na starosti úklid města) a jsou na to i patřičně hrdí. Viz např. zde a zde.

Vrak byl ale starší model a díl nepasoval. I když nechtěli peníze (nespravili to přece), vyrovnal jsem se s nimi a odjel do Budějovic. Nabídli mi montáž nového kusu, ale už jsem je neviděl, protože díl v českobudějovickém servisu nebyl na skladě.

Tolik můj os. zážitek s (krumlovskými) cikány, kteří byli sice jiní než-li my „gádžové”, ale opravdu slušní. Byl jsem překvapen, jak jsem si s nimi i v mnohém rozuměl. Co se ale týče článků uvedených výše, musím se přiznat, že bych také nezastavil.

22. září 2006

Chile před 33 lety

11. září 1973 zaútočila na presidentský palác La Moneda letadla, demokraticky zvolený Salvador Allende byl svržen a spáchal sebevraždu. Zem ovládla vojenská junta a presidentem se stal generál Augusto Pinochet.

Na rozdíl od mnoha jiných jihoamer. států mělo Chile dlouhou demokratickou tradici bez nějakých pokusů o převzetí moci armádou či jinými silami. Velká čast národa ale přesto již očekávala vojenský zásah. Allendova hospodářská i zahraniční politika měla za následek z USA vojensky prosazené embargo, stávky a útoky opozice způsobovaly vážné problémy. Pinochet slíbil vytvořit "nikoliv stát dělníků, ale stát podnikatelů".

Po převzetí moci postupoval Pinochet velice tvrdě proti minulé vládě i těm co ji podporovali. Vojsko zatklo tisíce skutečných či domnělých Allendových sympatizantů, kteří byli v prvých dnech vězněni i mučeni na fotbalovém stadionu v Santiago de Chile. Proti tomuto porušování lidských práv se zvedla vlna protestů všude na světě.

Dobře si na tu smutnou dobu vzpomínám. Zvlášť otřesně na mne v televizi zapůsobil záběr, kde si kameraman švédské TV Leonardo Henrichsen vlastně nafilmoval svoji smrt včetně vraha a ještě dnes mám ten sled obrazů před očima. Bylo vidět poddůstojníka s pistolí, jak gestikuluje, střílí ... a následoval ‚švenk‘ na nákl. auto s vojáky. Jeden z nich zvedl pušku a zamířil do kamery. Kameraman ale (až nepochopitelně) v klidu upravil výřez a ustálil záběr. Voják vystřelil, obraz se zachvěl a vzápětí rozmázal pohybem padající kamery. Ta pak ještě pár vteřin běžela. Strašné.

Asi po 10-ti letech jsem si na chilské události vzpomněl. Navštěvoval jsem totiž se skupinou Poláků kurz španělštiny. Doña Pilar byla krásná ml. žena ze Santiago de Chile a na svoje studium ve Vídni si přivydělávala jako naše učitelka. Až na jednoho (sexuálního) loudila s mizivým základem španělštiny (vytrvale se jí dvořil), jsem byl shodou okolností jediný, kdo se s ní domluvil německy. Však mě vždy pověřovala, abych vysvětlil (pomalu a česky!) různé nejasnosti polským „spolužákům“. Zakoupený 'Universal-Wörterbuch Spanisch' (Langenscheidt) i 'Español en directo' (od Pilar) mám ostatně dodnes.

Hned jsem se samozřejmě zajímal, jak se jí podařilo z toho fašistického státu šikovně zmizet a nevycházel jsem z údivu. Říkala, že normálně odcestovala, protože v její vlasti je svoboda -- nikdo nikoho nedrží a každý má nárok na cestovní pas. Hned se také rozplývala nad Venezuelou a ciudad Caracas, kde žil její (el) tío a kam jako gymnasistka jezdívala na prázdniny. »Samozřejmě ... doma, v Chile, není úplně všechno v pořádku, ale to vlastně není nikde« — vysvětlovala a hned dodávala
— »Pinochet nás zachránil, protože svrhnul Allendeho, se kterým by Chile dopadlo jako vy v Československu. Allende směl v klidu odejít a nic by se mu bývalo nestalo. Rozhodl se ale bojovat a ... bohužel padl.«
(moje pozn. dle Wikipedia — sebevražda Allendeho se prokázala až r. 1990)

Abych pravdu řekl, tenkrát jsem vůbec nemohl uvěřit, co mi Pilar říkala. Tak jsem byl zblbnutý tou všelijakou socialistickou propagandou, komunistickými polopravdami i doslovnými bláboly.

18. září 2006

Velká Podzimní Ofensiva české diplomacie

Ze zprávy ČTK:

Česká ambasáda ve Washingtonu dneškem podle MfD zahajuje mohutnou kampaň. Prostřednictvím spřátelených organizací zašle až statisícům Čechoameričanů žijících v USA dopisy, v nichž je vybídne, aby se obrátili na svého kongresmana a požádali ho, ať se zasadí o zrušení víz pro Čechy. Kampaň pořádá podle HN organizace American Friends of the Czech Republic (Američtí přátelé České republiky).
Už vidím to nadšené, ba extatické přijetí mezi českou emigrací: Vzali jste nám majetek? Nechali jste naše domy, pole a louky zdarma nebo "za hubičku" komunistickým aparátníkům, se kterými se už roky, vesměs bezvýsledně, u vašich soudů soudíme? Odpíráte nám české občanství? Ale co! Když nás teď potřebujete, rádi vám pomůžeme... soudruzi!

17. září 2006

Co se stalo?

Rozumím tomu dobře, že Rosťa Hedvíček se urazil a vymazal všechny své příspěvky, včetně běžících diskusí? Poněkud vandalské jednání...

12. září 2006

Střet civilizací po pěti letech

„(…) kdosi spočítal, že z dvou milionů britských muslimů je připraveno se zapojit do protizápadního džihádu jen asi 20.000, tedy pouhé jedno procento. Užijeme-li téhož přepočtu pro islámskou světovou obec, čítající kolem 1,5 miliardy duší, výsledek už tak útěšný není; dojdeme k půldruha milionu fanatických, k oběti vlastního života hotových, vůči nám krajně nenávistných bojovníků. (…)“

Luděk Frýbort (Hannover) se ve svém článku zamýšlí nad nebezpečím islámu.

10. září 2006

Několik glos ...

Češi i Slováci dnes velmi rádi kritizují USA a Američany jako takové a řekl bych, že i jinde v Evropě je „moderní“, být patřičně protiamerický.

Blíže se tím zabývá článek »Několik glos, aneb kde začíná Asie« na serveru D-FENS.

Těžký život s vohnouty …

Velmi zajímavý článek o tzv. »vohnoutech« a ještě zajímavější diskuze k němu je na D-FENS.

Autor zde např. porovnává hygienická zařízení v továrně sloužící dělníkům a technickohospodářským pracovníkům. Několik továren jsem sám prošel, takže mu v mnohém musím dát za pravdu.

9. září 2006

Končím

Po roce úspěšného provozu tohoto blogu jsem se rozhodl, že na něj přestanu psát. Nevím, na jak dlouho, a proto dopředu nebudu nic slibovat, abych neposkytl potravu trollům, pokud své rozhodnutí změním. Je možné, že přestávka bude krátká, je možné, že bude navždycky.

Vodník říká, že zlu se má odporovat, a proto z Internetu odešel v tichosti v době, kdy neměl žádný spor. Já se bez přetvářky přiznám, že jsem ke svému rozhodnutí dospěl na základě aggresse Jana Nováka, protože ještě před několika dny jsem o tom neuvažoval. Klidně uznávám, že tuhle bitvu vyhrál, stejně jako Gottwald porazil Beneše. Nemám s tím problém. Dobro nad zlem vždycky nevítězí. Jen už zkrátka nemám sílu, abych dále vzdoroval Novákovým telefonátům. Už mi, prosím, nevolejte! Nevím, kdo mu dal mé číslo, každopádně to vnímám jako podraz, který mnou hluboko otřásl.

Když jsem v letech 2000–2001 vstupoval do diskussí na Internetu, měl jsem dojem, že mohu zúčastnit obnovy těch skvělých polemik z dob Rakouska a první republiky. Bohužel to trvalo jen krátce. Po roce 2002 se z toho stala trapná závislost, která mi v roce 2005 i 2006 více vzala než dala. Zklamání z lidí jako je Jezovec či Mormegil bylo tíživé, nikam nevedoucí hádky s Cynikem, Eggem, Nolanem či Miracetim nedůstojné. Je na čase s tím skončit.

Co bude se ZMP dál, nechť rozhodnou kollegové. Byly zde sračky i skvělé výkony (všechny články Tomáše Peciny). Jsem rád, že jsem aspoň dočasně přitáhl Tomáše Pecinu zpět k publicistice, v níž je pro ostatní nejpřínosnější.

Pokračujte beze mne. Kdo mi chce cokoliv sdělit, nechť mi pošle e-mail. Jinak mu s nejvyšší pravděpodobností neodpovím.

Updated.

Dobří lidé na wikipedii

Kdysi dávno jsem slíbil, že napíšu článek, co mi wikipedie dala positivního. Pořád jsem to odkládal, protože jsem nechtěl, aby byl můj výčet tak hubený, protože ztráty a jiná negativa řádově převažují. Nicméně ve světle posledních událostí už to dál nejde odkládat.

Wikipedie mi v první řadě dala zkušenost. Šel jsem do ní s naivním nadšením a pořádně jsem si natloukl nos. Největší chyba byla, že jsem používal své pravé jméno. To se mi těžce vymstilo. Je to zvláštní. Své pravé jméno jsem používal na Britských listech, Lupě i Klausově stránce. Bez negativních effektů. Ale to bylo v dobách, kdy jsem nedostával vůbec žádný spam. Nyní cca 50 e-mailů týdně.

Myslel jsem, že lidé budou oceňovat kvalitu mých textů a chtěl jsem se tak stát známým. Jenže autoři na wiki jsou upozaděni a ani Google je neindexuje. Za to spory všechy, a to na prvních místech. Příliš pozdní poznání.

Na wikipedii jsem poznal spoustu lidí, bohužel většinu z nich z té horší stránky. Proto nyní o nich nebudu mluvit. Zůstávají jen dva, které bych bez wikipedie neznal a u nichž bych byl rád, kdyby je mohl považovat za své přátele.

První je Malý čtenář. Když na wikipedii přišel, bylo to velice poznat, ačkoliv dost dlouhou dobu přispíval jen anonymně. Povýšil jsem ho na správce a byrokrata a na rozdíl od jiných ve své funkci nezpychl, nýbrž se jí naopak dobrovolně vzdal. Kdo jiný by to dokázal? Není divu, že někdo tak výjimečný trpí permanentními konflikty s poloblby.

Dosud mám stále nejradši jeho článek Rozum a chtíč, jímž tento fenomén dokázal přiblížit i těm, co znali Františka Fuku jen z dob kommunismu. Malý čtenář má i své vlastní projekty. Blog a Delicious. Obojí stojí za pravidelné návštěvy.

Druhý je ŠJů. Ani ten pochopitelně nemá na wikipedii na růžích ustláno. Jeho záběr i seznam článků je úctyhodný. Je mi líto, že na wikipedii nepřišel před tím, než jsem z ní byl vyhnán. Takto jsme se minuli.

Updated.

8. září 2006

Čas oponou trhnul?

Díky Neználkovi jsem si přečetl pouze 2 roky starý článek, který ale vypadá, jak by byl starší 10x. Je zajímavé si připomenout, co tehdy někteří tvrdili:

Jezovec s Michaelou za 5: "vidím trochu jinak: naopak bude terčem preventivního nebo prvního protiúderu a to dostatečnou silou aby bylo zajištěno její zničení pro případ, že by protiraketová obrana opravdu nějak fungovala.

Pokud jde o exteritorialitu a spol., obávám se, že americký personál bude ať již formálně či neformálně vyňat z české policejní pravomoci i mimo základny, viz. známý případ italského topguna co sestřelil lanovku."

Elvis Has Entered the Building: "Ten raketovy destnik neni na valku s Ruskem vubec staveny, ani se nepokousi to predstirat. Zamerem je sestrelit "male mnozstvi" raket v praxi asi tak mene nez 5 raket simultanne leticich. Zatim se jim jednou ze 3 pokusu podari trefit raketu, o ktere presne vedi kdy vystartuje a kam a jakou rychlosti poleti."

A ještě jednou: "Rozpocet na NMD se pohybuje od 60 miliard do 250 miliard dolaru, podle toho s jakym casovym obdobim a jakou verzi se pracuje. Tot otazka, jestli ma cenu utratit tolik za to, ze by nekdy nekde mohla ze Syrie vyletnout do USA raketa a jestli by nebylo levnejsi a efektivnejsi vyresit pripadny problem kombinaci konvencnich prostredku a tzv. soft power, za 250 miliard dolaru se da koupit hodne dobre vule."

Andy: Michaely "názor zavání více než libě něčím, co nevím jak opsat, aby to neevokovalo ve slušné debatě zakázané argumenty " rasismus, kolektivní vina, dobytčáky".

max: "Autor článku převzal Čulíkovu kachnu, nacpal ji vlastní nádivkou a vystavil ji tady na obdiv." (Dodatečně se omlouvám za tu 5.) BBC: "Na začátku týdne přinesly některé české noviny informace, že Česká republika vyjednává s USA o možnosti zřídit na českém území raketovou základnu, která by se stala součástí amerického systému globální protiraketové obrany. Jak ministr obrany Miroslav Kostelka, tak ministr zahraničí Cyril Svobody informaci popřeli. Podle Cyrila Svobody jde prostě o novinářskou kachnu." (Zdůrazněno mnou. Omluví se aspoň dodatečně?)

A to nejlepší nakonec. Opět Max: "Reálná pravděpodobnost sestřelení skutečné balistické rakety vybavené těmito prostředky je jen teoretická." (zdůrazněno mnou) Vidí si ten chlapec vůbec do úst?

Palackého názor na Rusko

Psaní do Frankfurtu: "Víte, pánové, která mocnost drží veškeren veliký východ našeho dílu světa; víte, že tato mocnost, již nyní vzrostši u velikost ohromnou, sama ze sebe a v sobě každého desítiletí větší měrou se sílí a zmáhá, nežli to díti se může v zemích západních; že jsouc ve středu svém nepřístupna skoro každému outoku, stala se již dávno nebezpečnou svým sousedům; i ačkoli majíc také na půlnoci bránu otevřenou, že vždy přece, přirozeným vedena pudem, zvláště na jih rozšiřovati se hledí a hleděti bude; že každý krok, kterýžby na této cestě dále ještě učinila ku předu, hrozí během čím dále tím rychlejším zploditi a založiti universální monarchii, t. j. nepřehledné i nevyslovitelné zlé, neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já, Slovan tělem i duší, pro dobré lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie prohlašovala se za slovanskou. S touž křivdou, jako v Němcích za nepřítele Němcův, jmenují a pokládají mne mmozí v Rusích za nepřítele Rusův. Nikoliv, pravím to hlasitě i zjevně, nejsem nepřítel Rusův; naopak, pozoruji s radostným ončastenstvím každý krok, jejž tento veliký národ ve svých přirozených mezích ku předu činí po dráze vzdělanosti: však ale že při vší vřelé lásce k národu svému vždy ještě výše cením dobré lidské i vědecké, nežli dobré národní, z té příčiny již pouhá možnost universální monarchie ruské nemá žádného odhodlanějšího protivníka i odpůrce, nežli mne; ne proto, žeby monarchie ta byla ruská, ale žeby byla universální.

Víte, že na jihovýchodní straně Europy, podél hranic říše ruské, přebývají národové mnozí, původem, jazykem, dějinami a mravem znamenitě rozdílní, - Slované, Valaši, Maďaři a Němci, o Řecích, Turcích a Škipetařích ani nemluvíc, - z nichžto žádný sám o sobě není dosti mocen, aby přemocnému sousedu svému na východě odporovati mohl s prospěchem po vše budoucí časy; totoť mohou jen tehdáž, když je svazek ouzký a pevný bude spojovati všecky v jedno. Pravá životní žíla tohoto potřebného svazku národů jest Dunaj; oustřední jeho moc nesmí se od řeky této nikdy daleko uchylovati, má-li skutečně vůbec platna býti a zůstati. Zajisté, kdyby státu Rakouského nebylo již od dávna, musili bychom v interessu Europy, ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil.

Proč ale viděli jsme tento stát, jenž od přírody a historie povolán jest, býti záštitou a strážcem Europy před asiatskými živly všelikého spůsobu, - proč viděli sme jej v kritickém okamžení bez pomoci a skoro bez rady před návalem bouře nastávající? - Proto že v nešťastném zaslepení již od dávna sám nepoznával skutečného právního i mravního základu jsoucnosti své a jej zapíral: základní totiž pravidlo, aby všecky pod žezlem jeho sjednocené národnosti i všecka vyznání víry požívaly vespolek ouplné rovnosti práva i vážnosti. Právo národův jesti skutečné právo přírody; žádný národ na zemi nemá práva, žádati, aby k jeho prospěchu soused jeho sebe sám obětoval, žádný není povinen, pro dobré souseda svého sebe sám zapříti neb obětovati. Příroda nezná žádných ani panujících ani služebných národů. Má-li svazek, který spojuje více rozličných národů v jeden politický celek, býti pevný a trvanlivý, nesmí žádný národ míti příčiny, obávati se, že tímto spojením přijde o některý z nejdražších statkův svých, naopak, každý musí míti jistou naději, že v oustřední moci nalezne ochranu i záštitu před možnými přechvaty sousedů přes čáru rovnosti; potom se také každý přičiní, opatřiti oustřední tuto moc silou takovou, aby dotčenou ochranu mohla s prospěchem vykonávati. Jsemť přesvědčen, že ani ještě nyní v říši Rakouské není pozdě, aby základní toto pravidlo spravedlnosti, toto sacra ancora ve hrozícím utonutí lodí, prohlásilo se zjevně i upřímně, a provedeno bylo spolu ve všem důrazně: však ale každé okamžení jesti drahé, kýž se s tím pro bůh již ani hodinu déle neváhá! Metternich neklesl jen proto, že byl největší nepřítel svobody, ale také proto, že byl nejlítější, nejouhlavnější nepřítel veškeré národnosti slovanské v Rakousích."

Revoluce 1848

V pěkné zkratce ji vylíčil Bohumil Doležal.

"Arnold píše o tom, že „i učený v záležitostech zemských velmi krátkozraké náhledy míti může a že není dobře sobě příliš mnoho na doktorech a učených při volení zástupců zakládati, neboť doktoři a učenci také mnohdykráte více přízeň ministrů než blaho lidu na sněmu vyhledávají, a to proto, aby ulovili nějaký výnosný úřad, čehož u jednoduchého občana nestudovaného netřeba se báti.“" Je zajímavé, jak se to za 150 let změnilo.

Přesná analysa Mirka Topolánka

Napsal ji Petr Kolář.

Zajímavý je však i názor čtenáře Jana Daniela: "Topolánek vyhrál všechny volby, ve kterých vedl stranu, dosáhl pro ODS historického výsledku v posledních parlamentních volbách, zvýšil její koaliční potenciál zničený Klausem. Nelevicové strany získaly získaly největší volební vítězství od r.1992. Vládu pravda nesestavil, ale reklamace podávejte u profesora z Hradu - ten Topolánkovi namydlil schody svým geniálním volebním zákonem. Po volbách vedl Topolánek jednání tak, že on vypadá jako ten státotvorný, který se snaží něco vymyslet a Paroubkovi nasadil psí hlavu člověka, který prohrál a teď vše blokuje a destruuje. Občané to řádně ocenili při průzkumu volebních preferencí. Klaus může psát sms jaké chce, faktem je, že jako politický stratég beznadějně zkrachoval: svojí opoziční smlouvou odvedl ODS do opozice na 8 let, urputně bojoval proti menším liberálním stranám ačkoliv bez koalice s nimi se nemohl chopit vlády, zatímco rudí ho válcovali. A teď se ještě snaží protlačit velkou koalici, která by ho možná znovuzvolila (i když spolehát na slovo toho hajzla Paroubka je naivní) ale ODS by opět zničila."

Shrnutí debaty

Podle JzP není p. Pavlíček na Sprše pronásledován. Ve skutečnosti dostává za názor nuly jako na běžícím pásu. Co je na textu: "Můžete mě trestat za názor jak chcete Prokope. Já vím že s argumentem nepřijdete. Mě by spíš zajímal názor maxe, toho považuji za v tomto oboru relativně vzdělaného." závadného? Naprosto nic. Přesto dostal od neznámého fanatického mazače nulu.

Nicméně ten měl i bez Vás a AJ průměr 1.0, takže žádné velké nulování se tam nestalo.
Ten průměr jste vypočítal správně. Nicméně je normální za diskusní příspěvky dávat nulu? Ta byla vždycky myšlena pro totální sračky. Osobně jsem jí nedal nikomu jinému než Neckářovi.

Mně ale vadí Vaše paušalizace a hysterické přehánění. David Pavlíček dostal (pokud těch nulovaných příspěvků nemáte v rukávu víc) celkem dvě nuly a Vy tvrdíte, že se ho snaží "neokonzervativci" umlčet.
I kdyby dostal jen jednu, tak by to znamenalo, že se ho snažíte umlčet. Přitom tak kvalitních příspěvků na Sprše mnoho nemáte, i když si Klan myslí opak. Ve skutečnosti dostal tři a dostal by jich víc, kdybych se ho p. Juchelka a já nezastali. Ten nulovač totiž poznal, že nemá chanci.

Asi jste se zbláznil.
Proč?

A Petříčkovi bych doporučil, ať si opravdu najde ve slovníku slovo předsevzetí, když mu nerozumí. Už takhle je pro smích mnoha lidem a ignorancí to nezlepší: "To je zvlastni vypraseni kozichu..." Smysl pro sarkasmus na Google nenajdete, milý Boutrosi. Rovněž smysl pro nadsázku: "Ona totiž žádná technologie na sestřelení ICBM neexistuje a existovat nebude." = pro ty, co to stejně jako Boutros potřebují doslovně: "Ona totiž žádná účinná technologie na sestřelení ICBM neexistuje a existovat nebude."

7. září 2006

Skutečný cíl libanonské války

Frontline: "Many analysts, however, are of the view that the war had other objectives. One of them was to dissuade Hizbollah's ally, Iran, from considering a confrontation with the Israeli-United States alliance, by demonstrating its capacity to cause massive destruction inside Lebanon."

Výsledek? "By offering effective resistance to Israel, Hizbollah has emerged as the symbol of resistance against U.S. unilateralism in West Asia imposed with Israeli help."

Generál Aoun (ميشال عون): "This war is bringing us [Christians, Sunni Muslims, and the Shia population] closer together. We are actually living more tolerantly with each other than ever."

Shrnutí debaty ze Sprchy

David Pavlíček presentoval několik jednoduchých faktů:
 1. Program Hvězdných válek (ničení mezikontinetální střel antiraketami) za 25 let spotřeboval 500 miliard dolarů.
 2. Jeho úspěšnost v likvidaci "přátelských" raket (s předem známou dráhou letu) je pouhých 33 %.
 3. Jeho úspěšnost v likvidaci nepřátelských raket (s předem neznámou dráhou letu) je čistých 0 %.
Jak na to reagovali sprší fanatičtí neokonservativní jestřábové (Max, TL, Tomáš, Boutros, Prokop a mxp)?
 1. Pokusili se p. Pavlíčka umlčet nulováním. Tomu jsme s p. Juchelkou zabránili. Oněm neznámým nepřátelům diskusse by právo nulovat mělo být okamžitě odebráno.
 2. Pokusili se stočit diskussi na lokální antirakety (mxp). P. Pavlíček správně opáčil, že Patrioty nejsou předmětem diskusse.
 3. Věcnou debatu převést do osobní roviny (Boutros). Boutrosi, i když to nemá žádný smysl Vás na to upozorňovat, protože Vy už jiný nebudete, to, že neumíte věcně diskutovat, nezachráníte tím, že budete kádrovat opponenta. Navíc pochybuji, že by Elvis najednou začal používat háčky a čárky.
 4. Argumentovat pochybnými autoritami (ruským generálem, Max). Maxi, když je zjevné, že má někdo osobní zájem na věci, tak jeho slova nemůžete brát jako vtělené slovo Boží.
Od Pepka Vyskoče Prokopa Krásného se nic kloudného čekat nedalo. P. Pavlíček zcela správně na "diskussi" (tj. reagování na Prokopovy urážky) zcela správně resignoval. Ale mnohem více se čekalo od Gorilly Maxe. Ale když mu schází argumenty, tak se uchyluje k trollingu. Opouští i půdu logiky, která mu jinak obvykle neschází:

"Tvrzením, že náčelník je i politik nijak nevyvracíte jeho argumenty."
Ale ano, Gorillo, když někdo mluví jako politik, tak resignoval na odbornost ve prospěch demagogie. Přesně jako Vy.

"Náčelníku generálního štábu ruské armády Jurij Balujevskijmu asi nejsou."
Oblíbená zbraň trollů je vyvracet tvrzení, která nikdo netvrdí.

"Možná proto, že ho odebíráte zdarma, tak na náčelníka Balujevskijho nezbylo."
Pokus o humorný effekt, který nevyšel.

Všimněte si, že Gorilla nijak neregoval na úvodní these p. Pavlíčka. Zkrátka a dobře "Denní dávka zdravé kritiky pro osvěžení mysli" v plné nahotě, pane Zemane.

6. září 2006

Milan Šmíd popravil Rosse Hedvíčka

LN měly tu drzost, že informovaly o Rossu Hedvíčkovi. To se Milanu Šmídovi nelíbilo. Proto popravil Rosse Hedvíčka přesně stejným stylem, který vyčítá Petru Zídkovi ve vztahu k Janu Křenovi. Odpíraného chleba největší krajíc? Milan Šmíd, pokud si chce uchovat osobní kredibilitu, by takto neměl ventilovat své osobní spory s Rossem Hedvíčkem o soc.culture.czecho-slovak.

Je smutné, když na podporu svých tvrzení o Rossu Hedvíčkovi používá něco tak nedůvěryhodného, jako je wikipedie. Použil by na článek o Miladě Horákové spis z kommunistického processu?

František Fuka už není právě nejmladší, patří ke střední generaci. Co si o něm myslí jeho kollegové, to si můžete přečíst sami. Milan Šmíd k němu cítí přirozenou affinitu, protože František Fuka nesnáší a zesměšňuje Rushe Limbaugha i Pata Buchanana. Je to však dostatečný důvod, aby byl citován jako autorita?

Na okraj poznamenávám, že Soubigoua kniha o Masarykovi vyšla mezitím česky. Osobně jsem k jeho thesi skeptický, ale obývat ji jako sovětskou propagandu je zase jiná předpojatost.

Dvojí metr

Zřejmě není nic odpornějšího než dvojí metr, dvojí morálka, kterou se projevuje pokrytectví.

Na Sprchu opět přišel další externista (David Pavlicek), kterého nalákalo lživé heslo v záhlaví blogu: "Denní dávka zdravé kritiky pro osvěžení mysli", zatímco staří pardálové se raději věnují infaltilní hře. Dopadlo to očekávatelně, nicméně debata byla velice zajímavá. Ukazuje se, že Hvězdné války (SDI) jsou dodnes k ničemu.

P. Pavlíček označil Boutrose za kreacionistu, protože věří propagandě bez důkazů. To Boutrose pohoršilo: "Mam pocit, ze Vase predstava slusne argumentace se diametralne lisi od obecne uznavaneho standartu." (Pravopisná chyba pietně ponechána.) Když p. Pavlíček poukázal na Boutrosův dvojí metr, tak mu to Boutros vysvětlil: "Kokot se zde rika tem, jez se jako kokoti chovaji." Aha. Jak se chovají kokoti a jak se chovají kreacionisti? Je označení někoho za kokota obecně uznávaným standardem slušné argumentace? Quod licet Iovi, non licet bovi? Jsou si členové Klanu rovnější?

Legalisace kommunistického převratu

Zákon č. 213/1948 Sb., ze dne 21. července 1948, o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů:

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

(1) Opatření akčních výborů nebo opatření učiněná na jejich návrh nebo na jejich místě, k nimž došlo v době od 20. února 1948 do dne počátku účinnosti tohoto zákona a která směřovala k ochraně nebo k zabezpečení lidově-demokratického zřízení nebo k očistě veřejného života, jsou po právu, a to i v těch případech, kde by jinak nebyla v souladu s příslušnými předpisy.

(2) Uzná-li Ústřední akční výbor Národní fronty, že nešlo o opatření podle odstavce 1 nebo že v jednotlivých případech nutno odstraniti nesrovnalosti vzniklé při provádění těchto opatření, je povolaný úřad nebo orgán oprávněn učiniti na návrh Ústředního akčního výboru Národní fronty opatření nutná k revisi.

§ 2

Pokud se opatření uvedená v ustanovení § 1, odst. 1 týkají veřejných zaměstnanců, platí pro ně tato další ustanovení:

1. Opatření, kterými byli veřejní zaměstnanci odstraněni z činné služby (dovolená s čekatelným a pod.), se považují, pokud se dále nestanoví jinak, za rozvázání služebního (pracovního) poměru od prvního dne měsíce, následujícího po dni počátku účinnosti tohoto zákona.
2. Ke dni rozvázání služebního (pracovního) poměru vydá veřejný zaměstnavatel za zaměstnance příslušné částky podle předpisů o přestupech ve veřejnoprávním důchodovém pojištění (zaopatření). Jinak zanikají veškeré povinnosti, práva
a nároky ze služebního (pracovního) poměru pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky.
3. Veřejní zaměstnanci, kteří byli takto odstraněni ze služby, s níž je spjato veřejnoprávní pensijní zaopatření, se přeloží do výslužby s účinností k poslednímu dni měsíce, následujícího po dni počátku účinnosti tohoto zákona, vykazují-li do dne
počátku účinnosti tohoto zákona nejméně 10 let celkové služební doby započitatelné pro nárok a výměru odpočivných (zaopatřovacích) platů a dosáhli-li do dne počátku účinnosti tohoto zákona muži 55. rok a ženy 45. rok věku.
4. Služební (pracovní) poměr veřejných zaměstnanců, kteří byli odstraněni z činné služby proto, že byli uznáni vinnými podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti nebo podle dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, anebo i podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 15. května 1945, č. 33 Sb. n. SNR, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřízení lidového soudnictví, ve znění předpisů je měnících nebo doplňujících, po případě podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 99 Sb. n. SNR, o úpravě služebního poměru státních a veřejných zaměstnanců, se považuje za rozvázaný od prvního dne měsíce následujícího po dni počátku účinnosti tohoto zákona.

§ 3

(1) Služební (pracovní) poměr veřejných zaměstnanců, kteří budou uznáni vinnými podle předpisů uvedených v § 2, č. 4 po dni počátku účinnosti tohoto zákona, se považuje za rozvázaný od prvního dne měsíce následujícího po pravoplatnosti odsuzujícího výroku.

(2) Ustanovení § 1, odst. 2 platí obdobně.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr Gregor v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.

BTW, tento zákon dodnes nebyl v rámci kontinuity s kommunistickým régimem zrušen a je stále platnou součástí českého právního řádu.

Akční výbor Národního shromáždění

Po kommunistickém převratě byly všude organisovány akční výbory k likvidaci nepohodlných osobností. V NS jej zakládala Anežka Hodinová-Spurná: "V únoru 1948 zde organizovala akční výbor, orgán, který vytvořil nový zasedací pořádek poslanců", tzv. "oslovskou lavici". Myslím, že z těchto zločinců bychom si příklad brát neměli. Nejsme jako oni.

Více na Blistech.

5. září 2006

Populismus ČSSD nesvědčí

Tvrdík 2002: "Vyjádřil jsem zájem ČR zapojit se do tohoto programu. Nabídli jsme Spojeným státům možnost rozmístění systému protiraketové obrany na českém území."

Paroubek dnes: "Jiří Paroubek v pondělí americkému velvyslanci Williamu Cabanissovi řekl, že jeho strana v ČR protiraketovou základna Spojených států nechce."

Jezevcův příběh

via Malý čtenář.

4. září 2006

AndyO revisited

motto: "Mate zde pekny blog vazena pani Andy, mnohem lepsi, nez u Piiiitrse."

V době, kdy měla AndyO o Sprše své pochybnosti, založila hned 2 blogy. Poctivě jsem o tom referoval.

Mezitím jeden blog Andy radši zrušila. Ten druhý stále existuje a má tu výhodu, že tam Andy nedává průchod svým primitivním nenávistem jako na Neviditelném psu či jinde.

P. S. Blog jiné ztracené dcery je zajímavější. Nevíte někdo, kam zmizela Juliana? Patřila na Blistech k tomu nejlepšímu.

Jan Novák vulgo Gorilla Max se odhalil

Gorilla Novák, který se chlubí tím, že často chodí do bordelů a že rád udává, se nedávno přiznal, proč na Sprše známkuje: "známkuje příspěvky na Sprše zřejmě proto, aby tímto svým konáním zapříčinil rozvrat mezi diskutujícími. Domnívám se, že jeho známkování příspěvků je motivováno snahou poškodit diskuze a také trestat diskutující, kteří v minulosti oponovali jeho názorům." Nedejme se mýlit tím, že tuto motivaci přisuzuje jinému. Ve skutečnosti z něj mluví podvědomí.

Každý si může spočítat, kolikrát ode mne Gorilla dostala dobrou známku.

Nebezpečná kořist

Nebezpečná kořist je známý béčkový film Lloyda A. Šimandla. Citát diváka: "Už jenom slyšet Jiřího Krampola, jak rádobydrsným hlasem říká "Já mu toho ptáka strčím do prdele, až se z toho posere", je otřesný zážitek." Nicméně Chained Heat 2 (1993) dokonce vysílala i televise veřejné služby, Česká televise, jako Peklo v řetězech 2: "Snímek pojednával o americké studentce, která omylem skončí v české ženské věznici [Ruzyk], které železnou rukou šéfuje zkorumpovaná Brigitte "Rudá Sonja" Nielsen, a ve vedlejších rolích se tu objevila Jana Švandová, Marek Vašut a Markéta Hrubešová."

Máte, p. Fuko, rád Šimandlovy soft pornografické filmy?

Nový layout vládního serveru

V dnešní době, kdy se nade vše hodnotí pohotovost, vládní server nemohl zůstat beze změn ani do zítřka. Na vládě vzali změnu zgruntu a zavedli i nový layout. Nic proti, už to jejich server potřeboval. Ale proč si zvolili písmo MS Sans Serif? To je dobré maximálně pro menu, nikoliv jako chlebové písmo.

Drobné poučení pro Kapitána

Po konfliktu Prokopa s p. Juchelkou žádný myslící člověk, i kdyby byl sebevíce zaslepený a stranický, nemohl mít pochyb o tom, co je Prokop zač. Hulvát z amerického vidlákova, kterému se v práci posmívají za jeho nemožné názory.

Naproti tomu o Jezovcovi, Maxovi či Boutrosovi mnozí pochybovali. Prý nejsou tak špatní, prý nejsou trollové. A ejhle. Označili příspěvek, v němž sprší Pepek Vyskoč označuje svého bývalého kollegu za kokota, za jeden z nejlepších příspěvků na Sprše. Pokud jste se, p. Zemane, ptal, proč Sprcha je žumpa, tak nyní už to víte. Prokopův příspěvek každý slušný člověk vynuluje, pokud má tu možnost, nebo dá jedničku. Ač mám s Kapitánem úplně odlišné názory, jemu morálka nechybí. Naproti tomu s Boutrosem mám obvykle shodné názory, přesto mne nenávidí. Hádejte, proč.

A nedá mi, abych se nevyjádřil k též k mimosnímu jednání paní Noblessy. Podle jejího názoru je využívání práv každého zaregistrovaného čtenáře Sprchy trollingem. Blahopřeji. Dostala se na úroveň kommunistů, kteří označovali za demokracii něco, co demokracií nebylo, za svobodu něco, co svobodou nebylo, a za vykořisťování něco, co vykořisťováním nebylo.

3. září 2006

Skandální rozsudek bývalého ústavního soudce

Miloš Holeček vynesl tento rozsudek: "žalovaný dospěl k nařčení žalobce vzhledem k jeho tehdejší funkci vedoucího krajského tajemníka KSČ a soud na základě listinných důkazů, zejména zápisů ze schůze tzv. bezpečnostní pětky a schůze tzv. církevní pětky, musel konstatovat, že žalobce se jako přední funkcionář KSČ počátkem 50. let spolupodílel na vytváření a upevňování nedemokratického totalitního společenského systému zvaného diktatura proletariátu, jehož nejdrastičtějším projevem byly v této době stalinských deformací inscenované procesy s politickými odpůrci. Nešlo však o vinu kriminální, což vyplývá ze zásad trestního práva, nýbrž o vinu morální a politickou, jak už dříve obecně konstatoval Ústavní soud v nálezu z 21. 12. 1993 Pl. US 19/93." [zdůrazněno mnou]

Zajímalo by mne, kdo podle tohoto absolventa kommunistické právnické fakulty nese vinu za zločiny kommunismu v Jihlavském kraji. Když se člověk dozví toto, tak se nijak nediví postoji Rosse Hedvíčka k ČR.

Naštěstí moravský vrchní soud tento rozsudek zvrátil.

Zajímalo by mne, zda u Holzbauerova advokáta Jaroslava Širmera se jedná o pouhou shodu jmen s okresním tajemníkem KSČ Jaroslavem Širmerem.

Updated.

Censor Vlk

Právo: "Na koncertech se Madonna nechává jakoby ukřižovat na obrovském kříži. „Mně na tom vadí, že se zneužívají posvátné symboly všech křesťanů k takové lehké show,“ uvedl včera Vlk v Českém rozhlase. Dodal, že křesťanské symboly jsou státem chráněny a jejich hanobení je trestné. „Toto je hanobení, poněvadž je to užíváno nevhodným způsobem,“ uvedl Vlk. Podle svých slov Madonniny písničky nikdy neposlouchal. Na dotaz, zda si je poslechne, uvedl: „To je nevhodná otázka.“"

Církev nemá na kříž monopol. Spartakovi druzi byli rovněž ukřižováni.

Další poučení pro Kapitána

Slovo žoldnéř protokol k ženevské konvenci nijak nezměnil, užívá se tak po staletí. Encyclopedia Britannica 1911: "MERCENARY (Lat. mercenarius, from merces, reward, gain) , one who serves or acts solely for motives of personal gain, particularly a soldier who offers himself for service in any army which may hire him. The name is sometimes used as a term of reproach by nations who raise their armies by conscription, of armies raised by voluntary enlistment whose members are paid a more or less living wage."

Kapitánův problém je v tom, že ač formálně bez ideologie, papouškuje kommunistickou propagandu o tom, že každý professionální voják je žoldnéř.

Dále Kapitán neví, že voják není člověk, který má primárně zabíjet. I když je to voják v útočné válce, jeho primárním cílem není zabíjet, nýbrž obsadit cizí území. Je, Kapitáne, policista žoldák (tj. dle Vaší definice člověk najatý zabíjet)?

Jaroslav Honzátko - fakta

Pokud si chcete učinit názor na bratry Mašíny bez zbytečných emocí, přečtete si následující fakta. Zaujalo mne: "na jižní Moravě ... upozornil na sebe Ctirad Mašín svým českým dialektem."

Krajní nouze bez kommunistických nánosů: "Jednání jinak trestné, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící, není trestným činem, jestliže způsobená škoda je menší než ta, která hrozila a nebezpečí nebylo možno odvrátit jinak. Nejde o krajní nouzi, jestliže ten, komu nebezpečí hrozilo, byl povinen je snášet."

2. září 2006

Zajímavé archivalie na Internetu

Ústav pro českou literaturu ČAV zpřístupnil zatím značně fragmentární archiv časopisů za poslední dvě století. Smutné čtení.

Neúplný seznam krajských tajemníků KSČ v 50. letech

Neúplný seznam krajských tajemníků KSČ v 50. letech:
 1. kraj Pražský:
  1. Antonín Novotný (1945–1951)
  2. Bedřich Kozelka (1953–1957)
 2. kraj Českobudějovický:
  1. Josef Paleček (1945–1950)
  2. Lubomír Štrougal (1957–1959)
 3. kraj Plzeňský:
  1. Hanuš Lomský (leden 1949 – leden 1951)
  2. Václav Pašek (1951–1953)
  3. Čestmír Císař (1953–1957)
 4. kraj Karlovarský:
  1. Jan Havelka (1953–1959)
 5. kraj Ústecký:
  1. Mikuláš Landa (1950)
  2. Květoslav Innemann
  3. Antonín Krček (1954–1957)
 6. kraj Liberecký,
 7. kraj Hradecký:
  1. Jan Havelka (1950–1953)
 8. kraj Pardubický,
 9. kraj Jihlavský:
  1. Václav Pašek (1949–1951)
  2. Miroslav Holzbauer (1951–1952)
 10. kraj Brněnský:
  1. Otto Šling (1945–1950)
  2. Martin Vaculík
  3. Josef Špaček
  4. Josef Korčák (1955–1962)
 11. kraj Olomoucký
  1. Pavel Hron (1954–1960)
 12. kraj Gottwaldovský:
  1. Alois Indra (1956–1960)
 13. kraj Ostravský:
  1. Vítězslav Fuchs
  2. Květoslav Innemann
  3. Drahomír Kolder (1958–1962)
Updated.

Žoldnéři

Max, protože je Rambo, tak vojenským věcem rozumí. Tak za něj dokončíme poučení Kapitána:

Čl. 47 dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), vyhlášený pod číslem 168/1991 Sb., který ČSSR podepsala 6. prosince 1978:

Žoldnéři
 1. Žoldnéř nemá právo na status kombatanta nebo válečného zajatce.
 2. Žoldnéř je osoba, která:
a) je specielně najata v místě nebo v zahraničí k tomu, aby bojovala v ozbrojeném konfliktu;
b) skutečně se přímo účastní nepřátelských akcí;
c) svoji účast v nepřátelských akcích motivuje hlavně osobním ziskem a stranou v konfliktu nebo jejím jménem je jí skutečně slíbena materiální odměna podstatně převyšující odměnu slíbenou nebo placenou kombatantům podobných hodností a funkcí v ozbrojených silách této strany;
d) není občanem strany v konfliktu ani nemá trvalé bydliště na území kontrolovaném stranou v konfliktu;
e) není příslušníkem ozbrojených sil strany v konfliktu, a
f) nebyla vyslána státem, který není stranou v konfliktu k plnění oficiálních úkolů jako příslušník jeho ozbrojených sil.

1. září 2006

Kommunistická správní reforma

Jak známo, v roce 1948 byly zrušeny země a místo nich byly vytvořeny kraje. Zákon č. 280/1948 Sb., který nabyl platnosti na Štědrý den 1948, se stal inspiračním zdrojem územní reformy z roku 1997 (ústavní zákon č. 347/1997 Sb.). Jediný rozdíl je ten, že nyní máme místo 13 krajů 14:
 1. kraj Pražský,
 2. kraj Českobudějovický,
 3. kraj Plzeňský,
 4. kraj Karlovarský,
 5. kraj Ústecký,
 6. kraj Liberecký,
 7. kraj Hradecký,
 8. kraj Pardubický,
 9. kraj Jihlavský,
 10. kraj Brněnský,
 11. kraj Olomoucký,
 12. kraj Gottwaldovský,
 13. kraj Ostravský.
Zajímavostí je, že nově zřizovaný Gottwaldovský kraj ještě sídlil ve Zlíně, ačkoliv Gottwald dal souhlas s přejmenováním města již v listopadu 1948.

29. srpna 2006

Laura Secord

Cynik se pustil s p. Hedvíčkem do polemiky o Lauru Secordovou. Jsem starý anglofil, takže jsem na straně loyalistů. Film Vlastenec s antisemitou Gibsonem považuji za dílko, které se vyrovná Kolbergu.

26. srpna 2006

Jan Novák vulgo Max a jeho sprostá slova

Na rozdíl od iDNES a podobných serverů na ZMP nejsou zakázána sprostá slova a naopak je zakázán trolling. Některým to vadí. Nejvíce Janu Novákovi, zvanému Anonymous nebo Max.

Ukázky z jeho textů: "Nakoukli jsme oknem dovnitř, bylo prázdno, tak jsme usoudili, že je čas na tu limošku či kafe." "Odebíral jsem noviny Rudé právo, Průboj a Proud. Zavedl jsem si kartotéku novinářů a archiv článků z novin, kde tito hlásali komunistický lži a štvali proti demokratickým silám, které začaly vystrkovat růžky. (Archiv mám ještě u rodičů, nejlepší perly můžu oscanovat a vyvěsit.) Půl roku po revoluci jsem ty složky okopíroval (Normálně na kopírce co udělala Bzzz,Bzzz,Bzzz a bylo to. Byla nová doba.) a donesl novým šéfredaktorům. Minimálně jeden z pánů novinářů co už si myslel, že změnu systému udejchal v pohodě šel na dlažbu. Novej šéfredaktor byl z OF a ty byly vostrý. Dal mu to z fleku."

Je proto zajímavé se podívat, co Vám Google najde, když zadáte "bordel" a "Sprcha". Staré známé firmy. Pokrytci.

Updated na žádost Jana Nováka.

ODS je na koni

""Nyní bych byla ochotna bavit se jak se zelenými, tak s lidovci. Pokud zmoudří sociální demokraté a uvědomí si, že jakýkoliv pakt blokoval Paroubek svou neschopností uznat porážku, jsem ochotná jednat i s nimi. Ale bez Paroubka," řekla místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová." Uvidíme, jak dlouho, když vláda ODS nedostane důvěru.

25. srpna 2006

Gambit? Omyl - Kalouskova rituální sebevražda

Na adresu KDU-ČSL jsem ve své analyse napsal:

Naopak poměrně nepravděpodobná je levicová vláda s účastí KDU-ČSL: antikomunismus vedení této strany je sice jen předstíraný, ale za dané situace, kdy je opakování voleb reálnou alternativou, by jakékoli byť jen trochu otevřenější koketování s touto myšlenkou volební šance strany zahubilo.

Kalousek, zdá se, nepochopil, v jakých mantinelech a na jakém ledě se pohybuje, a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: tak silně se pod žádným předsedou této strany nekymácelo křeslo od dob Bartončíkových.Aktualisováno:

Stalo se, jak predikováno - viz zpráva ČTK z 25. 8. 2006, 18.32 hod.

Když dva dělají totéž, není to totéž I

Tak tohle už připomíná wikipedii: "Občanští demokraté v žádném případě nepodpoří vládu ČSSD a lidovců, která by vznikla díky toleranci KSČM. ODS je připravena sestavit kabinet, který by měl omezený program a směřoval k předčasným volbám. Vyzvala také "všechny skutečné demokraty ve všech politických stranách", aby společně s ní zabránili opětovnému nástupu komunistů k moci." x "ODS se bude snažit sestavit vládu, která by měla pouze přechodný mandát a dovedla by zemi k předčasným volbám. Po jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Mirek Topolánek. Podporu pro takovou vládu bude ODS hledat u všech stran, tedy i u KSČM."

24. srpna 2006

Kalouskův gambit

ODS to prokaučovala. Tolik se starala o jiné: o zelené a o lidovce, až ji ti druzí hodili přes palubu. Zdá se, že ODS nepochopila zákonitosti politické hry. Měla by se vzpamatovat, nebo jí hrozí, že voliči tyhle naivisty vygumují.

Toto je patrně autentický text stoupence ODS: "Koalici, nebo alespoň nadstandardní vztahy jejich členů, by měla ODS udržoval za horizont řešení otázky příští vlády, ne pro jejich okamžitou užitkovou hodnotu, ale pro jejich dlouhodobý dopad na to, jak je vnímána ODS, a jakým směrem se vyvíjí naše politika. ODS musí ukázat svým potencionálním spojencům i veřejnosti, že je spolehlivým partnerem, že ani neignoruje, ani neválcuje menší spojence, že pro ni politika není jen kšeftaření, korupce a dohody "hochů, co spolu mluví". Musí své koaliční partnery kultivovat, připravit si je, ukázat jim, že s nimi počítá i pro budoucnost, pokud budou chtít být jejími dlouhodobými politickými (což nemusí vždy znamenat koaličními) partnery v budoucích parlamentech a budoucích vládách."

Tedy Normální je nelhat II. Poté, co na tomtéž heslu ztroskotala Unie Svobody, málem též ČSSD za Špidly, se o totéž pokouší ODS. Už by si mohla konečně uvědomit, že úspěšná strana se nebuduje planým moralisováním, nýbrž programem, který odpovídá na reálné potřeby lidí.

Další theorie o vzniku křesťanství

Yirmeyahu Ben-Dawid tvrdí, že Ježíšovi stoupenci – nazaréni (Netzarim) – byli židé. Jejich představitelem byl jerusalémský patriarcha. Po porážce Bar-Kochbova povstání však byl vyhnán společně s ostatními Židy a byl nahrazen pohanským biskupem Markem. Tím nazarénství skončilo a místo něj nastoupilo pohanské křesťanství. V roce 333 sv. Konstantin násilím konvertoval zbylé nazarény ke křesťanství.

Podle Ben-Dawida křesťanství vytvořil Hegesippus, odpadlý žid.

Maskil

ŠMOK píše: "k čemu nám jsou všechny ty židovské časopisy, když naše nejkrásnější slečny chodí s různými katolickými střihači a fotografy (dívky si zase stěžují na brýlaté křesťanské právničky ze severní Moravy), když ostudnému mizení židovstva žádným časopisem nezabráníme".

Kommunistická krutost

Kommunistický régime se snížil k neobyčejné krutosti. Otakar Liška (doc, 3 MB) píše: "Poprava se v první polovině padesátých let, kdy naprostou většinu popravených tvořili potenciální političtí protivníci komunistické moci, jichž se vládnoucí režim tímto způsobem zbavoval, vykonávala oběšením na oprátce, jež byla zavěšena na kladce připevněné na vztyčeném prkně. Tento způsob oběšení byl obzvláště krutý a nelidský. Odsouzený k smrti si při pověšení nestrhl vaz, nýbrž se pouze pověsil. Z ohledacích listů je zřejmé, že všichni lidé popravení na tomto zařízení zemřeli na „následky udušení“ Tak je formulována i příčina jejich úmrtí. Předsmrtná agónie odsouzených trvala osm až čtrnáct minut."

Updated. Jeden přívlastek vyvolal mnoho polemiky, ačkoliv nebyl podstatný. Proto jsem ho nahradil.

23. srpna 2006

Kdy se Cynik konečně naučí pravopis?

Přečtěte si popis bizzarrního konfliktu. Tamní hrubky si raději odmyslete.

JonBenet Ramsey

Posledni dobou se zase mluvi o vrazde teto male divenky a popripadnem objeveni jejiho vraha.
Ovsem kdyz se ve zpravach v radiu a televizi o necem debatuje, jine zpravy se potlaci na druhe misto, nebo se o nich vubec nemluvi. V tomto pripade se na nekolika stanicich stalo, ze vznikla diskuse o tom ktera zprava je dulezitelsi.
Dve radiostanice v San Francisku se tim dost zabyvaly a Michael Savage uplne soptil, ze se o takove spine vubec lide bavi a chteji takove zpravy poslouchat. Na stanici KGO, jiz si nepamatuji ktery komentator, debatoval s volajicimi posluchaci o tom co je dulezitejsi. Vetsina lidi pripominala, ze je dulezite vyresit domaci problemy a take, ze maji dost neustalych zprav o strednim vychode. Pro KGO je samozrejme nejduleziteejsi propagovat dulezitost podpory Israele a demokracii v Iraku, domaci zalezitosti stranou.

Reformy rumunského pravopisu

Od 18. století rumunština pomalu přecházela z cyrillice na latinku. Tento vývoj byl dokončen v roce 1860.

Nicméně ani rumunštině se nevyhnuly nešťastné reformy pravopisu. V roce 1904 byla zrušena písmena ê a û. V roce 1953 kommunisti dokonce zrušili písmeno â, takže România se po novu psala Romînia. To se setkalo s takovým odporem, že už v roce 1965 bylo vráceno psaní România a â v příbuzných slovech.

V roce 1993, po pádu kommunismu, Rumunská akademie, založená v roce 1866, kommunistickou reformu orthografie zrušila úplně. Jaký to rozdíl od neblahého Ústavu pro jazyk český!

22. srpna 2006

Israelská evidence obyvatel

motto: "[Israeli] system of permits and ID cards is akin to South Africa's Pass laws during apartheid."

Podle zákona o registru obyvatel z roku 1965 Stát Israel shromažďuje také tato data:
"(5) ethnic group;
(6) religion;"

Tato data žádný slušný stát nesbírá. Pro srovnání uvádím § 3 odst. 3 českého zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech:
"V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
m) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
n) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojeném dítěti údaje uvedené v § 7 písm. c),
p) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí."

Až do roku 2002 byla národnost uvedena i na israelských občankách (Teudat Zehut. Židovská národnost יהודי je uvedena vlevo od data vydání "20. 6. 2000". Arabská národnost by byla ערבי). Po desítkách letech bojů přestala konečně být vyznačována: "Beginning in 1987, Haim Ramon (MK Labor) sought to erase the section but his requests were denied for a variety of reasons. Finally, in March 2002, the Knesset Committee on Constitution and Law passed, by a vote of 9 to 4, a regulation ordering the removal of nationality from all identification cards issued 30 days from publication of the regulation."

K diskriminaci tedy už nemůže docházet na základě pouhého nahlédnutí do občanky. Israel sice už do občanek nevyznačuje národnost, ale místo toho Židům datum narození vyznačuje též podle hebrejského letopočtu. Podřadnost postavení Arabů tak zůstává zachována.

V Israeli se občanka používá ještě častěji než v ČR a její nošení je, na rozdíl od ČR, povinné: "Any resident sixteen years of age or older must at all times carry an Identity card, and present it upon demand to a senior police officer, head of Municipal or Regional Authority, or a policeman or member of the Armed forces on duty."

"Palestinians can no longer enter Israel unless they have either a special permit or this blue ID. Without it you are excluded from the cycle of life, cut off from work, hospitals, religious shrines – and often from family as well. You are also cut off from the National Insurance Institute, which provides all blue-card holders with social benefits, including health care and a monthly allowance for the children."

"Lubna's neighbor doesn't wish to be identified. She lives in the camp with her husband and four children. She has a Jerusalem ID, but her husband is a Palestinian from Jordan. She lived with him there for six years. Her application for family reunification was rejected, and since then her husband has been living with her illegally. "Three of my children are not registered. Does that mean they don't exist in this world? I'm amazed how Jews from anywhere get citizenship, while we are considered infiltrators in our own country."


Další příběh: "For the last 7 months G, a Jewish woman from the south of Israel who married a Muslim man and converted to Islam, has been trying in vain to make the Ministry of Religious Affairs give her a document confirming her conversion. G converted to Islam because the Jewish religious establishment in Israel does not allow an inter-religious marriage. A conversion document is a condition posed by the Interior Ministry in order to register either conversion or marriage.

These two government ministries, controlled by Shas party ministers, refuse to acknowledge the validity of certificates and rulings regarding a conversion from Judaism to Islam issued by the Muslim courts. Thus, the Interior Ministry conditions the acknowledgement of a marriage between a Jewish citizen who converted to Islam and married a Muslim, as well as their request for a family unification with their spouse, if the latter is not a citizen, on the receipt of a conversion certificate from the Ministry of Religious Affairs, or from the Rabbinate. Both refuse to produce it."

Updated.

21. srpna 2006

Názory Zbigniewa Brzezinského

Nathan Gardels se ptal: "Během let izraelští zastánci tvrdé linie, jako například Ariel Šaron a Benjamin Netanjahu, argumentovali, že Izrael žije v „drsné čtvrti“, kde na nepřátele platí jen síla. Američtí neokonzervativci tvrdili totéž. Že jednostranný vpád do Iráku podá „demonstrační efekt“ zdrcující americké moci, který zastraší „drsnou čtvrť“, aby se podřídila cílům Spojených států. Neukázalo se, že to je omyl? Nevede vojenská nadřazenost jako těžkopádný nástroj k věčnému nepřátelství, a ne k bezpečnosti? Když člověk projížděl zničenými městy v jižním Libanonu po Šaronově invazi v roce 1982, mohl předpokládat, že o pár let později se vynoří něco jako nenávist Hizballáhu vůči Izraeli."

Brzezinski odpovídal: "Novým prvkem dnes je, že je dnes stále obtížnější od sebe oddělovat izraelsko-palestinský problém a problém Iráku a Íránu. Ani Spojené státy, ani Izrael nemají potenciál prosadit na Blízkém východě jednostranné řešení. Možná existují lidé, kteří klamou sami sebe a mylně si to myslí. K řešení izraelsko-palestinského konfliktu se může dospět pouze tehdy, když se bude vážně angažovat mezinárodní společenství, které podpoří umírněné představitele na obou stranách, ať už jich je hodně, nebo málo. Musí ale také vytvořit situaci, v níž budou mít válčící strany větší zájem přizpůsobit se než vzdorovat. Je třeba je k tomu motivovat a současně se musí okolní svět chovat tak, aby se jim konflikt prodražil."

Osud pohanů, židů, bludařů a rozkolníků

Ekumenický koncil, řádně svolaný papežem, je, jak známo, neomylný. Jaké jsou závěry florentského koncilu? "It firmly believes, professes and preaches that all those who are outside the catholic church, not only pagans but also Jews or heretics and schismatics, cannot share in eternal life and will go into the everlasting fire which was prepared for the devil and his angels, unless they are joined to the catholic church before the end of their lives; that the unity of the ecclesiastical body is of such importance that only for those who abide in it do the church's sacraments contribute to salvation and do fasts, almsgiving and other works of piety and practices of the christian militia produce eternal rewards; and that nobody can be saved, no matter how much he has given away in alms and even if he has shed his blood in the name of Christ, unless he has persevered in the bosom and the unity of the catholic church."

"Firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no sólo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse participe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles [Mt. 25, 41], a no ser que antes de su muerte se uniere con ella; y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica."

Distlův gambit

Ačkoliv Češi jsou poměrně dobří šachisté, mají jen málo svých zahájení, prakticky jen Rétiho hru (A04–A09: 1. Nf3). Karlu Opočenskému (1892–1975) jeho systém sicilské obrany vzal Najdorf. (B90–B99: 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6).

Naštěstí zde máme třetí zahájení: Distlův gambit (generický C44: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nxe5). Ve světě je sice obvykle zván Irish gambit nebo Chicago gambit, ale toto zahájení si nenecháme vzít!

Ani Distl, když hrál otevřenou hru (1. e4 e5 2. Nf3 Nc6), nehrál pokaždé své zahájení. Někdy hrál i skotskou hru (C45: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4). Nicméně v roce 1918 uspořádal v Praze turnaj, který Distlův gambit vyvrátil.

Laici často Distlův gambit zaměňují s Müller-Schulzovým gambitem (halloweenský gambit), který je sice založen na stejném principu oběti jezdce, ale vychází ze hry čtyř jezdců (C49: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Bb4).

Volby 79 dnů poté

Ve svém povolebním textu jsem napsal:

Možná povolební uspořádání - kromě úřednické vlády a opakování voleb - jsou nyní tři: velká koalice (nebo nová oposiční smlouva) ODS+ČSSD, pragmatická menšinová ODS tolerovaná KSČM a menšinová levicová vláda "přes Bursíkovu mrtvolu" ČSSD+SZ s podporou KSČM. Vláda ODS+KDU-ČSL+SZ, kterou bude Topolánek zřejmě presentovat jako svou první možnost, je z hlediska ODS i ČSSD nevýhodná, protože potřebuje-li ODS tako jako tak podporu sociálních demokratů, nemá důvod přibrat k tomu dvě další strany, které "nemusí", a má-li už ČSSD podporovat vládu, ve které nebude, bude za to chtít nejméně tolik vlivu, kolik měla v době první oposiční smlouvy, a to se mnohem lépe domlouvá ve dvou.

To se celkem přesně potvrdilo. Co jsem nepředvídal, je síla Klausova odporu k Topolánkovi. Upřímně nevěřím, že by jeho nevstřícnost byla motivována jen snahou zajistit si hladkou volbu pro druhé presidentské období: tu dokáže snadno vyhandlovat s komunisty (za "ještě trochu více" místa na slunci), s KDU-ČSL (za další křeslo v Ústavním soudu a několik méně důležitých, ale výnosných trafik) i s jednotlivými sociálními demokraty. Buď je Klaus Paroubkem vydíratelný způsobem, jakým Grossem vydíratelný nebyl, nebo je jeho cílem, aby byl v učebnicích ne jako "otec-zakladatel" Občanského demokratické strany, ale "otec-zakladatel, bez něhož strana zahynula". Podivné bývají cesty osudu narcisova...

21. srpna 1968

Dnes je tomu 38 let, co Československo obsadila vojska Varšavského paktu. Vzpomínám si na to smutné ráno velmi dobře.

Vstup spojeneckých vojsk jsem nikdy neuvítal a na rozdíl od jiných se s tím ani netajil. Ačkoliv mi byli Dubček, Smrkovský, Svoboda atd. lhostejní, můj osud byl zpečetěn.

Hlasité poděkování

Starý troll Jan Novák slavnostně přísahal, že na ZMP už nebude chodit. Děkuji Bohu za ty dary, takové štěstí jsem opravdu nečekal. Snad mu to vydrží. V poslední době jdou ze Sprchy samé dobré zprávy.

Jinak jsem netušil, že je Max do mne zamilovaný, když si ve volném čase upravuje moje fotky. :-)

20. srpna 2006

Kritika zevnitř

Yitzhak Laor on the IDF: "the press and television in Israel began marginalising any opinion that was critical of the war. The media also fell back on the kitsch to which Israelis grow accustomed from childhood: the most menacing army in the region is described here as if it is David against an Arab Goliath."

"The truth behind this is that Israel must always be allowed to do as it likes even if this involves scorching its supremacy into Arab bodies. This supremacy is beyond discussion and it is simple to the point of madness. We have the right to abduct. You don’t. We have the right to arrest. You don’t. You are terrorists. We are virtuous. We have sovereignty. You don’t. We can ruin you. You cannot ruin us, even when you retaliate, because we are tied to the most powerful nation on earth. We are angels of death."

"We must remember the crimes of Olmert, and of our minister of justice, Haim Ramon, who championed the destruction of Lebanese villages after the ambush at Bint Jbeil, and of the army chief of staff, Dan Halutz. Their names should be submitted to The Hague so they can be held accountable."

Épuration

Včera a dnes: "In his memoir, Not So Wild a Dream, the famous CBS correspondent Eric Sevareid recalled watching the execution of six Nazi collaborators in the newly liberated city of Grenoble in 1944.

When the police van arrived and the six who were to die stepped out, a tremendous and awful cry arose from the crowd. The six young men walked firmly to the iron posts, and as their hands were tied behind the shafts they held their bare heads upright, one or two with closed eyes, the others staring over the line of the buildings and the crowd into the lowering clouds . . . There was the jarring, metallic noise of rifle bolts and then the sharp report. The six young men slid slowly to their knees, their heads falling to one side. An officer ran with frantic haste from one to the other, giving the coup de grâce with a revolver, and one of the victims was seen to work his mouth as though trying to say something to the executioner. As the last shot was fired, the terrible, savage cry rose again from the crowd. Mothers with babies rushed forward to look on the bodies at close range, and small boys ran from one to the other spitting upon the bodies. The crowd dispersed, men and women laughing and shouting at one another. Barbarous?

Such events were part of what the French described as the épuration – the purification or purging of France after four years of German occupation. The number of French men and women killed by the Resistance or kangaroo courts is usually put at ten thousand. Camus called this ‘human justice with all its defects’. The American forces that liberated France tolerated local vengeance against those who had worked for a brutal occupier. Thousands of French people, encouraged by a government in Vichy that they believed to be legitimate, had collaborated. Many, like the Milices, fascist gangs armed by Vichy, went further and killed Frenchmen. When Vichy’s foreign sponsors withdrew and its government fell, the killing began. Accounts were settled with similar violence in other provinces of the former Third Reich – countries which, along with Britain and the United States, we now think of as the civilised world."

Kategorisace šachových zahájení

Nejpoužívanější systém tvoří Encyclopaedia of Chess Openings (ECO) srbské společnosti Šahovski informator. Každé zahájení je kategorisováno do jedné z 500 tříd.
 1. A00A99: atypické hry
 2. B00C99: hry s královským pěšcem (1. e4)
 3. D00E99: hry dámským pěšcem (1. d4)
Podrobnější dělení
 1. A00A99: atypické hry: cokoliv jiného než 1. e4 nebo 1. d4, ostatní hry s dámským pěšcem
 2. B00B19: ostatní polozavřené hry (1. e4 kromě 1. ... e5) kromě sicilské obrany
 3. B20B99: sicilská obrana (1. e4 c5)
 4. C00C19: francouzská obrana (1. e4 e6)
 5. C20C99: otevřené hry (1. e4 e5 = hry s dvojitým královským pěšcem)
 6. D00D69: hry s dvojitým dámským pěšcem (1. d4 d5)
 7. D70D99: Grünfeldova obrana (1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. ... d5)
 8. E00E99: indické systémy (1. d4 Nf6 2. c4), kromě Grünfeldovy obrany
Podrobně je můžete prozkoumat v ChessGames či Opening theory in chess.

Updated.