Zobrazují se příspěvky se štítkemChurban. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemChurban. Zobrazit všechny příspěvky

16. února 2013

Zákony o paměti

Výbor OSN pro lidská práva vydal dne 12. 9. 2011 stanovisko č. 34, čj. CCPR/C/GC/34 (PDF), kde § 49 doslova uvádí: „Laws that penalize the expression of opinions about historical facts are incompatible with the obligations that the Covenant imposes on States parties in relation to the respect for freedom of opinion and expression. The Covenant does not permit general prohibition of expressions of an erroneous opinion or an incorrect interpretation of past events. Restrictions on the right of freedom of opinion should never be imposed and, with regard to freedom of expression, they not go beyond what is permitted in paragraph 3 or required under article 20.“

Media o tom zcela mlčela, s výjimkou Arecu. Pro nás je to výzva, abychom zesílili úsilí o odstranění kriminalisace verbálních deliktů.

27. prosince 2012

26. června 2012

Možné je všechno

Officiální verse: „In February 1945, a gas chamber was constructed at Ravensbrück and, by April 1945, between 2,200 and 2,300 were killed in the gas chamber.“ Podrobný popis.

Očitá svědkyně: „Pak všechna „ochrana“ padla a koncem října [1944] jsme odjeli. Kam, to jsme nevěděli. Ukázalo se, že to bylo do Osvětimi“. + „Jeli tři dny.“ + „V Osvětimi byla nakonec jen asi pět dní.“ + „Nahnali je do vlaku a vezli do Ravensbrücku. Úleva to však nebyla. V koncentračním táboře Ravensbrück byly totiž také plynové komory a vězenkyně to věděly.“

A tomu všemu musíme věřit.

10. března 2012

Jiří Payne je spoluautorem zákazu popírání holocaustu

Yamato-san z neznámého důvodu adoruje Jiřího Paynea, ačkoliv málokdo tak potlačil svobodu v ČR jako on. Podle Paynea je autorem paragrafu o popírání Marek Benda. On sám prý je pouze autorem paragrafu o zákazu upírání práv a svobod druhým. Důvodem, proč popíračský paragraf prošel, prý byla nutnost kompromisu. Cílem Paynea prý bylo, aby zákaz propagace fašismu a komunismu dostal obecnou podobu, dle které by si každý směl říkat, co chce, pakliže tím neporušuje práva druhých.

Nuže, toto je polopravda. Jak to bylo doopravdy? Jde o dvě ustanovení trestního zákona 1961: § 260 – podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka a § 260a – popírání. Ustanovení § 260 odst. 1 původně znělo: „Kdo podporuje nebo propaguje fašismus nebo jiné podobné hnutí, které směřuje k potlačování práv a svobod pracujícího lidu nebo které hlásá národnostní, rasovou nebo náboženskou zášť, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“ Byl to Bohumil Doležal, který prosadil vložení slavné závorky: „Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní nebo náboženskou zášť (jako například fašismus nebo komunismus), bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“ novelou č. 557/1991 Sb., když vláda žádnou takovou změnu nenavrhla. Tu pak zrušil československý ústavní soud nálezem z 4. září 1992.

A teď přichází náš hrdina. Ve sněmovním tisku č. III/401/0 skutečně navrhl jen kosmetickou změnu § 260. Nicméně ústavněprávní výbor navrhl uzákonit popírání holocaustu. Iniciátorem byl skutečně Marek Benda. V rozpravě na plénu se ale Payne výslovně přihlásil k programu bojující demokracie: „[D]emokratický stát se brání proti tomu, aby svoboda slova nebyla zneužívána k omezování lidských práv jiných skupin obyvatelstva nebo aby nebyly šířeny myšlenkové směry, které ohrožují samu podstatu demokracie, myšlenkové směry, které souvisí s totalitním smiřováním v politickém systému.“ Payne zároveň odsoudil vydání Mého boje: „V této věci bych rád poukázal jen na jistý vývoj, ke kterému došlo od minulého projednávání, protože zveřejnění spisu Mein Kampf ukazuje, že to je vážný problém, který je aktuální, a že jsou lidé, kteří se pokoušejí na vydávání spisů, které souvisí s totalitní minulostí, buďto vydělávat nějaké peníze, nebo z nějakých jiných důvodů chtějí tyto myšlenky šířit.“ Statečná levice tuto osnovu po právu poslala do horoucích pekel.

Ale Payne se nevzdal a předložil sněmovní tisk č. III/599/0: „Předkladatelé doporučují využít platného znění § 90 odst. 2–7 jednacího řádu poslanecké sněmovny a navrhují Sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem zákona v prvém čtení s odůvodněním, že se jedná o novelizaci svým rozsahem nevelkou, jejíž obsah již byl projednán v prvém čtení v Poslanecké sněmovně a v obecné rozpravě druhého čtení.“ Tomu Sněmovna zabránila, po rozsáhlé rozpravě. Kommunista Dalibor Matulka: „Domníváme se, že návrh navrhovatelů, aby tento návrh zákona byl schválen hned v prvním čtení, je návrhem nekorektním a sprostým.“

Podle překladatelů jsou žaláře pro popírače holocaustu „opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých“. Vláda Miloše Zemana vyslovila s návrhem nesouhlas (usnesení vlády ze dne 10. května 2000 č. 455): „Návrh nové skutkové podstaty trestného činu podle navrženého ustanovení § 261a není dostatečně legislativně propracován a v něm uváděné pojmy „nacionálně-socialistická nebo komunistická genocida“ a „zločiny nacionálních socialistů nebo komunistů proti lidskosti“ nesplňují požadavky na formální, resp. jednoznačné vymezení podmínek trestní odpovědnosti. Platné znění § 261 trestního zákona umožňuje v rámci trestního řízení postihovat popírání, zpochybňování, schvalování i ospravedlňování nacionálně socialistické i komunistické genocidy a jiných zločinů proti lidskosti. Takové jednání lze zahrnout pod pojem „projevuje sympatie k fašismu nebo jinému podobnému hnutí“, neboť se jím vyjadřuje pozitivní názor a vztah k hnutí, jehož příslušníci prokazatelně tyto činy páchají, pokud nejde dokonce o propagaci takového hnutí ve smyslu ustanovení § 260 odst. 1 trestního zákona.“

Rovněž v druhém čtení byla rozsáhlá rozprava, která pokračovala i ve třetím čtení. Poslanci dostali hned 2 chance, jak zákaz popírání holocaustu neuzákonit: statečný kommunista Karel Vymětal a statečný socialista Zdeněk Jičínský. Sněmovní levice však byla dvakrát poražena. Pak osnova již snadno prošla.

Jiří Payne tedy nejen, že neudělal nic, aby toto brutální omezení svobody v ČR neprošlo, ale dokonce se na tom aktivně podílel. Je tedy naprosto nevhodný kandidát na presidenta ČR.

26. února 2012

Co je antisemitism?

Martin M. Šimečka: „Napsat 70 let po holocaustu (první transporty začaly na Slovensku na jaře v roce 1942) o „židovské lobby“ může jen opravdu kovaný antisemita.“ Tak ještě, že to víme díky jednotě strany (Federace židovských obcí v ČR, Terezínská iniciativa a Židovské muzeum v Praze) a vlády (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) v Evropském institutu odkazu Šoa, o. p. s. Žádná židovská lobby samozřejmě neexistuje.

5. června 2011

Pilný hasbarista

Náhodou jsem narazil na předního českého bělokošiláče, jímž je Mgr. Karel Orlík, předseda České společnosti přátel Izraele.

Propagandisty nemá cenu sledovat, natož s nimi polemisovat; přesto je zajímavé se podívat na methody jejich práce. Rozpor reality s fakty (= lež) najdeme v jejich textech minimálně. Jejich hlavním pracovním postupem je svérázná interpretace faktů, často amorální. Genocida, kterou činí Israel, je nejen oprávněná, ale dokonce spravedlivá, protože co Israel dělá, je vždy dobře, i kdyby to byla taková svinstva jako operace Zuzana nebo Šošana.

Příkladem může být text Neuvěřitelná drzost! V něm jsou všechny klassické hasbaristické obraty jako na dlani. Předně, jakákoliv kritika Israele je neuvěřitelná drzost, protože Israel je nekritisovatelný. Protože Israel je nekritisovatelný, motivací kritiky Israele je nenávist. Jakýkoliv fakt kritisující Israel je lež.

Podle bělokošiláče Israel zahájil jen jednu válku – šestidenní (1967). Ve skutečnosti zahájil všechny války, kromě jomkippurské (1973): občanskou válku (1945) nocí vlaků, suezskou krisi (1956), aggressi vůči Libanonu (1978), libanonskou válku (1982), válku s Libanonem (2006), válku s Gazou (2008).

Hasbaristé pracují s churbenem jako mýthotvorným prvkem. Mají pocit, že kdyby Israel nějakou válku prohrál, znamenalo by to nový hurban. Jenže ve skutečnosti Israel v prvních letech 21. století prohrál všechny války; jen málokdy je některá porážka na hlavu. Jakýkoliv kritik Israele je automaticky antisemita. Antisemitism tedy znamená kritiku Israele.

Pozoruhodný pokus popřít, že Israel porušuje ženevské úmluvy, konkrétně čl. 49 i. f. o ochraně civilních osob za války (1949): „Okupační mocnost nemůže deportovat nebo přesunout část svého vlastního obyvatelstva do území jí obsazeného,“ spočívá na argumentu, že kolonisté (osadníci) jsou tam z vlastního rozhodnutí. Jenže israelská vláda je všemožně podporuje. Jsou odsouzeny mezinárodním právem, včetně resoluce rady bezpečnosti OSN č. 446, která je pro Israel závazná.

16. května 2011

Slovo na dnešní den

„Not all the victims of the Holocaust were Jews, but all the Jews were victims.“
—Elie Wiesel: And the Sea Is Never Full, p. 129

Ten, kdo tvrdí přehnaně vysoké číslo o počtu obětí šoa, rovněž ji popírá: „As of 2007, there have been seen more references, or a return to references that there were 11 million victims in the Holocaust. As far as CHGS understands this issue from documents and analysis, this number is fictitious and actually can serve to undermine the teaching of the Holocaust Shoah.“

Updated.

9. ledna 2011

Israel's Holocaust

Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.

Rabín Jacob Neusner: „As the numbers mount up, when do considerations of volume enter in and validate calling the annihilation of millions of lives "a Holocaust"? I think they do. Here is a Holocaust today. Every Jewish child born in the State of Israel is a survivor of the Holocaust sustained by Israeli law.“

Jan Kirschner: „Podle výše uvedené charakteristiky by se za projevy extremismu dali [sic!] označit i aktiv[it]y některých protipotratových hnutí. Např. akce hnutí Stop genocidě vyvolávají ve společnosti často odmítavé reakce (odkaz na článek portálu Res Claritatis). Toto hnutí přirovnává otázku potratů ke genocidě a holocaustu. Já to vnímám jako neadekvátní a necitlivé vůči milionům zavražděných Židů v koncentračních táborech. Jaký je Váš názor?“

Adam Borzič: „Víte, nerad známkuji a unáhleně hodnotím a tak se nějakého definitivního náhledu na takováto hnutí zdržím. Ale to srovnání s holocaustem je skandální a krajně nevhodné. To by si odpustit opravdu mohli. Je to velmi citlivá otázka.“

19. prosince 2010

Na okraj Pravdy a lásky

Článek Adama B. Bartoše byl velkým zklamáním. Proto již dlouho uvažuji o vlastním analytickém článku o Pravdě a lásce. Nicméně teď bych se chtěl zamyslet nad jedním aspektem. Ivana Haslingerová napsala informativní článek o nedávné konferenci DOST. Protože v něm umanutě zopakovala pomluvu Věry Tydlitátové: „Při poslechu jejich přednášek se dokonce zdálo, že je řada vyjádření paní Tydlitátové a podobných krvežíznivých dam, které si přály naložit s nimi jako za inkvizice s čarodějnicemi, povzbudily k ještě většímu úsilí,“ ta reagovala hned 2 články: 1 a 2. To by zajímavé nebylo, ale za pozornost stojí Tydlitátové distance od pojmu Pravda a láska: „Možná patřím k lidem, pro které slova pravda a láska mají obsah a smysl. Proto asi nechápu lžinenávistníky, kteří si říkají “pravice” a pomocí nenávistných kampaní jako vystřižených z komunistické propagandy si udržují sektářský pocit vlastní dokonalosti.“

Fascisté (= odpůrci Svobody) kolem Věry Tydlitátové (František Kostlán, Ondřej Wolf & Martin Šimsa) patří k Pravdě a lásce jen volněji. Nicméně sdílejí s ní antinominalistickou fetišisaci Slova a převahu Slova nad Činem; resp. přesněji řečeno, již samotné Slovo je pro ně Činem. O Slovu se tak v pojetí Pravdy a lásky nežertuje, a proto jsou tak nesmírně pohoršeni z toho, že Bohumil Doležal vtipně označil politickou skupinu kolem Václava Havla jako Pravdu a lásku. Pro každého antinominalistu je totiž kreativní pojmenování sacrilegium, neodpustitelný zločin.

A proč je tedy pojmenování Pravdy a lásky „nesprávné“? Protože Pravda a láska ví, že se její činností Pravda ani Láska nevyčerpává. A metonymie je pro antinominalisty přípustná toliko v deskripci, nikoliv v pojmenování. Pojmy jsou od Boha a žádný smrtelník nemá oprávnění je vytvářet. Když Elie Wiesel vytvořil pojem holocaust a Claude Lanzmann šoa, promluvil jejich ústy samotný Bůh.

15. září 2010

Václavkovo vyznání víry

Ve Václavkově vyznání víry mne zaujala jedna myšlenka: "Později nazývané Norimberské zákony, neboť byly nacisty vytroubeny do světa právě v Norimberku. Kde byli po válce tito apoštolé národně socialistické revoluce a rasové nenávisti po zásluze jednak pověšeni poddůstojníkem US Army Johnem Woodsem, a jednak odsouzeni do vězení."

Jak to bylo ve skutečnosti? "Luise of Benda, Jodls second wife, strove for a rehablitation and reached finally that in Munich a arbitration board procedure was set. Jodl was acquitted in this procedure, and it decided the main arbitration board that, if Jodl still lived he was to be classified neither under the group 1 ("mainguilty") still under the group 2 ("loading"). Furthermore from a whole or partial collection of the deduction is to be refrained. The public prosecutor did without redresses, and the judgement became to 2. March 1953 validly."

Naproti tomu jeden z hlavních autorů norimberských zákonů, Hans Globke, byl v letech 1953–1963 předním poradcem západoněmeckého kancléře Konrada Adenauera.

A tak je to se vším.

24. srpna 2010

TB47

Process Irving v. Lipstadtová byl k něčemu dobrý: Vyjasnil věci, o nichž někteří bůhvíproč pochybují.

"11.18 Evans claimed that there were internal reasons why Irving should have been suspicious about the supposed TB47. Apart from the lack of official stamps or signature, the text of TB47 is indicative of a clumsy forgery. It opens with the words 'In order to be able to counter wild rumours' and closes 'As the rumours exceed the reality, open use can be made of the actual figures'. But the rumours themselves never pointed to more than 200,000, so quoting 202,040 could do little to counter the wild rumours. Furthermore, Evans noted that comparable raids on other German cities had led to casualties representing between 1% and 3.3% of their populations. In Dresden 250,000 dead would have meant 20-30% of the population. How, asked Evans, would it have been possible to have removed 200,000 bodies within a month. Moreover the claim in TB47 that 68,650 were incinerated in the Altmarkt defies belief, according to Evans, since it would have taken weeks and many gallons of gasoline to burn so many corpses in the available space."

"11.23 In 1965 the document on which TB47 was based surfaced. It was the Final Report issued by the Dresden police on 15 March 1945. It bore the initials of a Dresden police officer named Jurk, whose daughter-in-law gave it to an historian named Weidauer. It was signed by Thierig, who had been a colonel in the Dresden police force at the material time. It recorded the number of deaths up to 10 March 1945 as 18,375.

11.24 In May 1966 another document came to light which confirmed the authenticity of the Final report. It was a Situation Report No 1404 of the Berlin Chief of Police dated 22 March 1945 (the same day at TB47). It recorded the same data as the Final Report, giving the current death toll as 18,375 and predicting a final toll of 25,000. Another Situation Report No. 1414 also made by the Berlin Chief of Police and dated 3 April 1945 put the figure for the number of killed recovered persons at 22,096. Evans argued that, in the light of these documents, Irving should have abandoned all reliance on TB47. He noted that Irving affected to take the matter seriously and announced his intention to publicise the new evidence. Evans claimed that when Irving did finally reveal the existence of the 'Final Report', through The Times and Sunday Telegraph in June and July 1966, it was too little and too late."

Ono přehánění je klassickou lidskou vlastností. Stejně jako neschopnost rozumného odhadu počtu většího počtu lidí – cf. staré kroniky. Proto je nutná schopnost rozumného úsudku. Tu však české školství svým biflováním nepodporuje.

17. července 2010

Polanski – The Pianist

Úryvek:
—I blame the Americans.
—For what? For my tie?
—American Jews, and there are a lots of them, what have they done for us, hey? People here are dying, haven't got a bite to eat. The Jewish bankers over there should be persuading America to declare war on Germany.

8. července 2010

Pracovní skupina

O vyjednávání Židů s nacisty se moc nemluví. Radši. Ne, že by to bylo zakázáno, nežijeme za Stalina, ale do officiální verse to příliš nezapadá. Proto je vždy malý zázrak, když vznikne dílo, které toto mlčení prolomí.

Jedním z nich je dokument Mezi zaslepenými blázny, který pojednává o bratislavské Pracovní skupině, předchůdkyni aktivit Rudolfa Kastnera. Hlavním organisátorem Pracovní skupiny, který přežil válku, byl rabín Chaim Michael Dov Weissmandl (1903–1957), který se spojil se socialistou Nathanem Schwalbem (1908–2004). Toto spojenectví však nebylo bez konfliktů a po válce Weissmandl dokonce sionisty obvinil, že pro záchranu Židů před holocaustem udělali jen velice málo.

Není proto divu, že o Pracovní skupině se šířeji zmiňují jen alternativní, tj. antisionistické, práce o holocaustu. Citaci z ní si můžete přečíst ve společném překladu Zvědavce a CFP.

29. června 2010

Jak to chodilo v Osvětimi

Unikátní svědectví na svém blogu přetiskl Antonín Kostlán: "V další místnosti nám odebírají sponky z vlasů a hřebínky. Je tam několik žen s holícími aparáty. Myslíme, že nám ustřihnou část vlasů z hygienických důvodů. U okna stojí tlustá žena a baví se s jinou v uniformě esesáka. Vidíme poprvé v životě ženy – esesačky. Jedna ze zaměstnankyň se jí na něco ptá. Slyšíme: Alles herunter. A již vidíme, jak první z nás zajíždějí strojkem do vlasů, jak vlasy padají na zem. A za chvíli je z hezké a pěstěné ženy tvor podobný opici." + "Našli se dobrodinci, kteří byli ochotni opatřit té nebo jiné nějaké prádlo, ovšem za cenu, o které se zde nemohu rozepisovat. Bohužel se našly některé, které byly ochotny si to zaopatřit i za tuto cenu. A tak jsme byly svědky ošklivých scén, které se nám vryly snad doživotně do paměti. Za kousek chleba, za košili nebo kalhoty, za cigaretu, vše věci, které byly pro nás nedosažitelné, šlo se s chlapy na záchod, jehož dveře byly hlídány jedním ze zaměstnanců lázní. A ven vyšly ozbrojené kouskem chleba nebo nějakým prádlem. Stačilo nám to, abychom si udělaly obraz o situaci, v jaké jsme byly. Na kamenné podlaze, v zimě, špíně a prostituci jsme strávily naši první noc v Osvětimě."

28. února 2010

Další nezměrné hrdinství

motto: "Omlouváme se všem slušným čtenářům za to, že jsme zrušili diskusi pod článkem. Někteří jiní ji bohužel zneužívali k opakovaným antisemitským a vulgárním výpadům, které už nešlo mazat jednotlivě."

Kreutzfeld upozornil na další nezměrné hrdinství z rodu, jaké popisoval Василий Семенович Гроссман nebo יעקב ויירניק (Jankiel Wiernik):

"On one occasion a girl fell out of line. Nude as she was, she leaped over a barbed wire fence three meters high, and tried to escape in our direction. The Ukrainians noticed this and started to pursue her. One of them almost reached her but he was too close to her to shoot, and she wrenched the rifle from his hands. It wasn't easy to open fire since there were guards all around and there was the danger that one of the guards might be hit. But as the girl held the gun, it went off and killed one of the Ukrainians. The Ukrainians were furious. In her fury, the girl struggled with his comrades. She managed to fire another shot, which hit another Ukrainian, whose arm subsequently had to be amputated. At last they seized her. She paid dearly for her courage. She was beaten, bruised, spat upon, kicked and finally killed. She was our nameless' heroine."

Iveta Polochová v Mladé frontě v nejlepší tradici Blistů připravila výtah z Times. Když bylo Denisu Aveymu 90, tak si vzpomněl na starý příběh z války, neuvěřitelně podobný příběhu Charlieho Cowarda: "On one occasion a note was smuggled to him from a Jewish-British naval doctor who was being held in Monowitz. Coward determined to contact him directly and managed to swap clothes with an inmate on a work detail and spent the night in the Jewish camp, seeing at first hand the horrific conditions in which they were held." jak byl zachycen ve velkolepém filmu The Password Is Courage (1962): "Although the film claims that it is Based on a true story, it doesn't say how close (or distant) it is to that true story. The final escape in the film is obviously based on The "Great Escape" although Coward wasn't involved in that, he wasn't even in the same camp. People that served with him have claimed that a lot of the stories in his book actually happened to other people and it seems that the film has diverted from the truth even more by borrowing events that happened to other people." (trailer) A pak, že se historie neopakuje.

Avey si pamatuje úžasné detaily: "As we passed beneath the Arbeit Macht Frei [work makes you free] sign, everyone stood up straight and tried to look as healthy as they could. There was an SS officer there, weeding out the weaklings for the gas." a "the infirmary, which sent its patients to the gas after two weeks." Po právu nyní přednáší pro Chabad-Lubavitch Society.

A co na to Israel? Доверяй, но проверяй: ""Z pochopitelných důvodů tato pocta nemůže být založena jen na samotném Aveyho tvrzení," uvedla mluvčí Jad Vašem Susan Weisbergová."

31. ledna 2010

עולם אחרי השואה

Zatímco dříve mohly být o religionistice holocaustu pochybnosti, poté, co Věra Tydlitátová uveřejnila své vyznání víry, עולם אחרי השואה, již pochybnosti být nemohou:

"Opravdu pociťujeme, že šoa není tragédií srovnatelnou s jinými tragédiemi, že nás zasahuje poněkud odlišným způsobem. Tato odlišnost je podobné povahy, jakou je pro křesťana odlišná Ježíšova smrt od jiných justičních vražd. Byly jsou a budou stejně kruté a stejně nespravedlivé smrti, křesťan však věří, že právě ta jediná smrt má jakýsi zvláštní duchovní význam. Nepřeceňujme však tuto analogii. Pro křesťana má Ježíšova (lépe řečeno Kristova) smrt význam spásný, není beze smyslu. Pro Židy však není šoa v žádném případě nějakou smysluplnou obětí, proto také Židé neradi užívají termín holocaust, což znamená celopal, oběť božstvu. Šoa není oběť ve významu nějakého duchovního aktu, šoa je naprostá a nesmyslná zkáza.

* * *

Proč je oprávněné dělit věky na před a po šoa, proč se nám zdá, že náš svět je po šoa totálně jiný? Proč se nám po šoa nepřiznaně odpočítává nový letopočet?"

Cf. mystický premiérův projev, střízlivý presidentův projev a názor bývalého generálního tajemníka polské biskupské konference.

21. prosince 2009

Zločin svatokrádeže

Od mého článku Největší náboženství 20. století, který jsem uveřejnil 11. října 2005 zřejmě jako první na světě, se religionistika holocaustu utěšeně rozvíjí. Vodník informoval o příspěvku Gilada Atzmona, nicméně pokus přejít od pouhé theologie k religionistice byl kritisován Tomášem Pecinou. Nedávné události však ukázaly, že tato kritika nebyla opodstatněná.

Nyní, když se nápis šťastně našel a ukázalo se, že někteří dokáží správně odhadnout, co bylo za tím, můžeme se v klidu vrátit k společenské reflexi tohoto strašlivého trestného činu.
Mluvčí varšavské židovské obce Anna Grzegorzewská ČTK řekla, že krádež vyvolává otázku, jak někdo může být tak cynický a bez jakýchkoliv morálních zábran, že něco takového vůbec dokáže vymyslet. "Byl ukraden symbol utrpení, jenž má zásadní význam nejen pro Židy, ale i pro ostatní národy, protože je vnímán jako symbol nacistické genocidy a událostí, které se už nikdy nesmějí opakovat," uvedla Grzegorzewská.

„Je to akt vyhlášení války ze strany elementů, které neznáme. Ale máme podezření, že jde o neonacisty, již tak projevují svoji nenávist,“ uvedl izraelský institut Jad Vašem.

atd. atp.

Proč tak silná slova kvůli krádeži historické památky? Je to jasné: Nebyla to pouhá krádež, nýbrž sacrilegium. Po francouzském vzoru by viníci měli být potrestáni doživotím, nejlépe na galejích: "V tomto případě je nesmysl žádat zachovávání zákoníku práce, naopak by bylo třeba nechat odsouzené pracovat třebas šestnáct hodin denně sedm dní v týdnu na nejtěžších, zdraví ohrožujících pracích, a tedy na dobře placených zakázkách, aby byl jejich dluh [nejméně 724 040 Kč vypsané odměny, poznámka G. P.] splácen rychle a znatelně, ne jen po stokorunách."

12. prosince 2009

Licence to Kill

A. J. ze svého amerického nadhledu narazil na zajímavý aspekt popírání holocaustu. Existence genocidy Židů za druhé světové války je často vydávána za opravedlnění všech možných zločinů Státu Israel, stejně jako je genocida Čechů za druhé světové války vydávána za ospravednění vyhnání Němců z Československa.

Přiznám se, že tento aspekt mne nezajímá. Věřím, že sprostý vrah Ehud Olmert bude jednou potrestán za svůj opakovaný zločin aggresse: vůči Libanonu (2006; nejméně 1 191 mrtvých) a vůči Gaze (2008–9; nejméně 1 166 mrtvých) a že to s druhou světovou válkou nesouvisí. Skončila před 64 lety; to je stejné jako by bylo rekriminovat Napoleona v roce 1879.

Holocaust musí být zkoumán pro sebe samotný, jako historická událost. Není možné, aby jakékoliv historické bádání bylo tabu, aby nějaká historie byla prohlášena za jednou pro vždy danou. To je urážkou lidské svobody a principů, za něž ti Židé za druhé světové války umírali.

10. prosince 2009

Vladimír Stwora zproštěn obžaloby

Kuriosní je, že s tím přišel Eretz.cz, a to nikoli stworobijce Šimon Klein, ale intelligentní a rozvážný Scooolie.

9. září 2009

Trestní příkaz pro Vladimíra Stworu

via Kapitán. To skandální rozhodnutí se čekalo, a protože Stwora není známý neonacista, tak to dostal jen podmíněně. Jinak je tato záležitost pěkným vysvědčením o kvalitě českého law in action. Předně si Stwora z neznámého důvodu plete žalobu a obžalobu, ačkoliv se zde nejedná o občanskoprávní řízení, takže o žádné žalobě nemůže být ani řeči.

Na celé věci je fascinující formální i materiální stránka. Vzhledem k tomu, že k trestnému činu došlo v cizině, Ondřej Šmelhaus, okresní státní zástupce Prahy–Západ se měl namáhat odůvodnit svou příslušnost. Vzhledem k tomu, že trestný čin rouhání podle § 261a TZ není uveden v seznamu § 19 TZ (princip universality), je podmínkou trestnosti rouhání spáchaného v cizině, aby se ho dopustil český občan. S tím se ani obžaloba, ani rozhodnutí ani slovem nevypořádává.

Podle § 314f odst. 1 TŘ není součástí trestního příkazu odůvodnění. Pro odsouzeného tak zůstává mystériem, kterém tvrzením obžaloby a kterým tvrzením obhajoby soud uvěřil, nebo neuvěřil a proč. Další důvod proto, aby tento skandální právní institut z českého právního řádu vypadl.

Co do podstaty, nyní víme, že psát jakkoli antisemitské články není trestné (obžaloba, p. 2). Trestné je zejména zpochybňovat článek víry o existenci plynových komor (ibid.) a odvozeně též počet obětí, i když to součástí skutkové podstaty nebylo (obžaloba, p. 1). Nepřímo je tak zakázáno označovat vyjmenovaných 6 táborů smrti (1. Chełmno (Kulmhof), 2. Auschwitz (Oświęcim, Osvětim), 3. Majdanek, 4. Bełżec, 5. Sobibór, 6. Treblinka) za pouhé koncentrační tábory a holocaust jako podvod.