6. srpna 2007

Mezinárodní výstavy

Nedávno vznikla pochybnost, co jsou to výstavy. Podle čl. 1 úmluvy o mezinárodních výstavách, vyhlášené pod č. 46/1932 Sb. z. a n.:

"Za mezinárodní státní (oficielní) nebo oficielně uznanou výstavu považuje se každý podnik jakéhokoliv označení, k němuž jsou cizí země pozvány cestou diplomatickou, který zpravidla svou povahou není podnikem pořádaným v pravidelných lhůtách a jeho hlavním účelem jest ukázati pokroky docílené různými zeměmi v jednom nebo v několika odvětvích výrobních a při němž, pokud se týče přístupu do výstavních místností, není zásadně činěn rozdíl mezi kupci a návštěvníky.

Ustanovení uvedené úmluvy netýkají se:
1. Výstav, které trvají méně než tři týdny.
2. Vědeckých výstav, pořádaných u příležitosti mezinárodních kongresů, předpokládaje, že jejich trvání nepřesahuje dobu, stanovenou v bodě 1.
3. Výstav uměleckých.
4. Výstav pořádaných jedinou zemí v zemi jiné na pozvání této."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>