17. července 2010

Útěk před spravedlností

Na DS se rozmáhá to, co mne pokaždé dokáže vytočit: Trollové typu "Daniely", JK či "anonyma" píší neuvěřitelné pitomosti a různí naivkové jim sedají na lep. Byl to jeden z důvodů, proč jsem na LW zrušil diskusse, a pokud se bude opakovat pokus takovou žvanírnu exportovat sem, je možné, že k tomu znovu přistoupím. Chápu, že ne každý je odborník, ale když už chce diskutovat, tak by měl alespoň odbornost rozpoznat. To se JzP nepodařilo. Žádám ho proto, aby nikdy nediskutoval o žádné spiklenecké theorii, protože když je schopen skočit na špek jen trochu přesvědčivě psanému blábolu anonymního trolla, jak chce rozpoznat úskalí mnohem složitějšího problému jako je spiklenecká theorie?

Ale anonymního… Ve skutečnosti je identita toho trolla zjevná každému, kdo umí do 5 počítat a kdo si přečte původní diskussi, aby se podíval, kdo se tam vytahoval znalostí okolností počátku nynějšího extradičního řízení. Ty nyní použil znovu, zřejmě mu jednou pracně nabyté znalosti nedávají spát, aby se s nimi nechlubil při každé příležitosti. Troll zůstane trollem, jak svou geniální intuicí rozpoznal Vodník. Jen mne zaráží, že ho na svém blogu toleruje, když ho na LW hubil při každé příležitosti.

Proč mne vlastně tento způsob trollingu vytáčí více než nadávky? Je to z mnoha důvodů. Předně je to amorální bohorovnost trolla. O problematice neví vůbec nic a přesto pindá neuvěřitelné kraviny. Expert to sice pozná na první pohled, ale co lidé typu JzP? To je přeci čestný člověk. Má ho odborník nechávat v omylu, protože si za to, že uvěřil žvanilovi, může sám? Velké morální dilemma. Myslím, že se do budoucna budu spíše řídit heslem: Komu není rady, tomu není pomoci, ale nyní jsem se ještě rozhodl věci uvést na pravou míru. Expert sice nesmysl pozná na první pohled, ale napsat článek, který přesvědčí i naivky, trvá hodiny. K čemu taková námaha? Blábol smazat a kdo uvěřil, jeho blbost.

"Anonymovo" tvrzení, že USA chtěly vydat Lieblinga pro skutek, který je v českém právním řádu klassifikován jako maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337 NTZ, v 1. odstavci trest až 3 roky; za útěk z vězení trest až 5 let) je lež. BBC: "He is facing a US arrest warrant over his conviction for unlawful sex with a 13-year-old girl in 1977." Čl. II smlouvy č. 48/1926 Sb. z. a n. ze dne 2. července 1925, mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými o vzájemném vydávání zločinců (všimněte si bodu 2):
Čl. II

Podle ustanovení této smlouvy budou vydány osoby, které budou obviněny anebo odsouzeny pro některý z níže uvedených trestných činů:

1. Vraždu, v to zahrnujíc otcovraždu, vraždu úkladnou, úmyslné zabití, otrávení anebo vraždu dítěte;
2. násilné smilstvo, vyhnání plodu, soulož s děvčetem mladším čtrnácti let;
3. únos nebo bezprávné zadržování osob ženských nebo děvčat k smilným účelům;
4. dvojženství;
5. žhářství;
6. úmyslné a bezprávné zničení nebo poškození zařízení železnic, bylo-li tím způsobeno nebezpečí pro život lidský;
7. trestné činy spáchané na moři:
a) námořní lupičství v rozsahu obecně uznaném a stanoveném mezinárodním právem nebo psanými předpisy;
b) bezprávné potopení nebo zničení lodi na moři;
c) vzpoura nebo spiknutí dvou či více členů posádky lodní anebo jiných osob na lodi na širém moři, má-li býti činěn odpor proti opatřením kapitána nebo velitele lodi anebo stalo-li se za účelem zmocnění se lodi lstí nebo násilím;
d) útok na osobu na palubě lodi na širém moři s úmyslem způsobiti poškození na těle;
8. vloupání se a násilné vniknutí do cizího obydlí v noci s úmyslem spáchati tam trestný čin (burglary);
9. vloupání se a násilné vniknutí do úředních místností vládních a veřejných úřadů anebo do úředních místností bank, bankovních závodů, spořitelen, schovacích ústavů, pojišťoven a jiných společností, nebo do jiných nikoliv obytných budov s úmyslem spáchati tam trestný čin;
10. loupež, t.j. úmyslné a násilné odnětí cizích věcí nebo peněz buď násilím proti osobě nebo uvedením jí ve strach a nepokoj;
11. padělání listin anebo uvádění v oběh nebo použití padělaných listin;
12. padělání nebo falšování úředních listin vládních nebo listin veřejných úřadů, v to zahrnujíc i soudy, jich rozšiřování anebo podvodné použití takových listin;
13. padělání peněz ať kovových nebo papírových, padělání cenných papírů nebo kuponů veřejných dlužních listin, jež vydány byly správou veřejnou (státní, zemskou, župní, okresní nebo obecní), bankovek anebo jiných prostředků veřejného úvěru, padělání pečetí, kolků, razítek nebo známek správy státní či jiné jich rozšiřování a podvodné uvádění výše zmíněných předmětů v oběh nebo jich použití;
14. zpronevěra v úřadě nebo zlé užití moci úřední, bylo-li spácháno na území podrobeném pravomoci jedné z obou smluvních stran buď veřejným úředníkem nebo uschovatelem, přesahuje-li cena zpronevěřených věcí jedno sto dolarů anebo jich hodnotu v československé měně;
15. zpronevěra spáchaná kteroukoli osobou i najatou, buď stále placenou anebo jen zaměstnanou, ku škodě zaměstnavatelů nebo představených, jde-li o trestný čin, na který jest podle zákonů obou smluvních stran stanoven trest žaláře anebo jiný trest na svobodě, a přesahuje-li cena zpronevěřených věcí jedno sto dolarů anebo jich hodnotu v československé měně;
16. únos osob nezletilých nebo dospělých, t.j. unesení nebo zadržování osoby či osob s úmyslem vynutiti na nich nebo na jich rodinách nebo třetí osobě či osobách peníze anebo s jiným bezprávným úmyslem;
17. krádež, t.j. bezprávné odnětí věcí, osobního majetku nebo peněz v ceně dvaceti pěti dolarů nebo vyšší anebo jich hodnoty v československé měně;
18. nabytí peněz, cenných záruk anebo jiného majetku lstivým předstíráním; převedení na se peněz, cenných záruk anebo jiného majetku u vědomí, že byl bezprávně nabyt, přesahuje-li částka peněz anebo cena takto nabytého nebo na se převedeného majetku jedno sto dolarů anebo jich hodnotu v československé měně;
19. křivou přísahu nebo svádění k ní;
20. podvod nebo nevěrnou správu schovatele, bankéře, agenta (komisionáře), jednatele, t.zv. trustee, vykonavatele, administrátora, poručníka, správce, ředitele nebo úředníka některé společnosti nebo společenstva nebo jakékoliv osoby, jež má postavení vyžadující důvěry, přesahuje-li částka peněžitá anebo cena majetku, jenž byl předmětem trestného činu, jedno sto dolarů nebo jich hodnotu v československé měně;
21. činy trestné podle zákonů obou států o potlačení otroctví a o obchodování otroky;
22. úmyslné opuštění nebo úmyslné zanedbání výživy dětí nezletilých nebo na cizí pomoci závislých.

Vydání bude povoleno i pro spoluvinu na kterémkoli z výše vypočtených trestných činů, jakož i pro účastenství ať před činem trestným nebo po jeho spáchání, jakož i pro pokus některého z nich, je-li taková spoluvina, účastenství nebo pokus ohrožena trestem na svobodě podle zákonů obou Vysokých smluvních stran.
Co je za tím, proč se nevydává a nežádá o vydání za útěk z vězení? Je to proto, že útěk z vězení se považuje za přirozené právo každého vězně: "In other jurisdictions, the philosophy of the law holds that it is human nature to want to escape." Positivní právo sice může toto přirozené právo zvrátit (např. v ČR), neboť nepatří do katalogu lidských práv, ale jsou státy, kde se honoruje (např. Německo, Mexiko a možná též Kalifornie (Předpoklad se nepotvrdil, v Kalifornii je útěk z vězení trestný.)). Známá je kodifikace práva na útěk pro válečné zajatce.

Ještě je k tomu možné z hlediska komparativního práva dodat, že evropské právo tenduje k abstraktním skutkovým podstatám (maření výkonu úředního rozhodnutí), zatímco americké ke konkrétním (absconding, resisting arrest, prison escape etc.) Ale to je známá trivialita.

On by stačil zdravý rozum a jednoduchá úvaha: Je absurdní se domnívat, že zatímco trestné činy se promlčují, plea barganing by se promlčovat nemělo. US právní řád sice plea barganing toleruje, ale šťastný z něj není.

A k deliktu, z něhož je Liebling obviněn. Zdivočelí antinominalisté někdy nejsou s to pochopit, že vlivem odlišné kultury nelze někdy pojem pouze převést (přeložit doslova), ale je nutné použít pojem, který se názvem liší. Tak Táborský nikdy nebyl schopen pochopit, že nationality není národnost, nýbrž státní příslušnost, ačkoliv nation je národ. Jenže on je to národ specifický, státní či svrchovaný. Na západ od Rýna totiž více dají na stát než na ethnicitu, takže un Français není v první řadě Francouz, nýbrž občan/obyvatel Francie. Naproti tomu Čech v první řadě označuje ethnikum, i když má dotyčný třeba kanadské občanství. Přitom české národní menšiny tendují k západnímu pojetí. Čeští Romové se považují za Čechy, zatímco xenofobové jim češství upírají. Stejně tak government nelze "překládat" jako vláda, nýbrž jako státní správa. Vláda je anglicky the Cabinet. Konec exkursu.

Statutory rape není rape, i když je to matoucí. Už extradiční smlouva lišila mezi "násilným smilstvem" (dnešní znásilnění) a "souloží s děvčetem mladším čtrnácti let" (dnešní pohlavní zneužití). V Kalifornii se navíc pohlavní zneužití officiálně nazývá unlawful sexual intercourse. Nicméně vinou svého názvu i kulturních tradic není (na rozdíl od ČR) US veřejnost mnohdy schopna rozlišit mezi znásilněním a pohlavním zneužitím. Např. Kirstie Alley, známá z filmů Look Who's Talking s Travoltou, napsala: "When U wrote "for the record,Polanski copped to unlawful intercourse with a minor (as opposed to rape)..." did u mean we should think that it's LESSER than RAPE?" Přitom je naprosto jasné, že násilí je vždy více než nenásilí. A k tomu kalvinism popírající biologii: "THERE is NO SUCH THING AS CONSENSUAL SEX with a 13 year old girl".

A zbabělec lže i podruhé: "V pripade Romana Polanskeho se nejedna o moralni otazku, tu jiz pred 33 lety vyresil soud v LA a RP odsoudil." Ve skutečnosti: "Upon learning of the judge's plans Polanski fled to France on 1 February 1978, hours before he was to be formally sentenced." Ale co od trolla čekat jiného než lhaní? Všechny jeho bláboly patří smazat, aby nemátly naivky.

A poslední věc. Rozhodně nejsem ten, který by pohlavní zneužití nějak omlouval. Nicméně Liebling traumatisovaný vraždou své ženy skutečně byl a pohlavní zneužití je méně závažný delikt než znásilnění. I když… V ovzduší morální paniky z pedofilie je znásilnění v prvním odstavci méně trestné než pohlavní zneužití, což je morálně pochybné.

Updated.

4 komentáře:

 1. Jen mne zaráží, že ho na svém blogu toleruje, když ho na LW hubil při každé příležitosti.
  DS není můj blog. Nemám mazací práva, nikdy jsem o ně ani nežádal. Mám pouze právo psát tam posty, jinak jsem stejný řadový uživatel, jako všichni ostatní.

  Všechny jeho bláboly patří smazat,
  Souhlasím. Taky bych to dělal, ale nemám tu možnost. DS je Jardův blog a on rozhoduje o tom, jak se tam bude provádět hygiena.

  OdpovědětSmazat
 2. Vazeny GP, za odborne vysvetleni dik, ale...
  od prvniho okamziku bylo zrejme ze se jedna o utok na Vasi osobu, coz predvedl Anonymous jak na LW, tak i zde, takze Vase poznamka, a různí naivkové jim sedají na lep neni presna.
  OK mea culpa, vstoupil jsem a udelal si z toho legraci, ale Vy jste Anonyma mohl smaznout.
  Domnival jsem se, ze to tam nechavate zamerne, jako ukazku urovne Anonyma. Stale plati, ze nektere komentare vypovidaji vice o pisateli nez mluvi k thematu.
  Ale pripada mi, ze ste se nasejril trochu opozdene :-)

  OdpovědětSmazat
 3. Podívejte se, Astře. Opravdu nemám čas sledovat, co se kde na blozích šustne 24/7. Pokud Vy ano, tak blahopřeji, ale já reaguji teprve když mám čas a chuť. I proto jsem diskusse omezil, protože vysvětlovat lidem to, co si mohou najít sami, mne nebaví.

  OdpovědětSmazat
 4. ..ale já reaguji teprve když mám čas a chuť.
  To vetsina z nas, ale ve Vasem pripade to bohuzel pro Vas funguje tak, ze Vy pro nektere trolly a hlavne provokatery fungujete jako mucholapka:-(
  Co u jinych probehne temer bez povsimnuti, u Vas ma naval komentaru. Ze casto blbejch to mate pravdu, ale asi necim sve ctenarstvo provokujete:-)
  Berte to jako poctu, ze ste vostre sledovanej vlak :-)
  Hezky a teply weekend preji:-)

  OdpovědětSmazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>