24. ledna 2010

Rozpor mezi Matoušem a Markem

V Novém zákoně jsou, jak známo, celkem 4 evangelia. Jsou mezi nimi rozpory a někdy i s velice závažnými důsledky. Křesťanům to, zdá se, nevadí; jsou na podobné absurdity zvyklí.

Osobně za nejhorší rozpor mezi Matoušem a Markem považuji popis Ježíšova učení o rozluce manželství:

Mt 19, 3–9: "3 Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: „Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?“ 4 „Copak jste nečetli,“ odpověděl jim, „že Stvořitel je od počátku ‚učinil jako muže a ženu‘ 5 a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo‘? 6 A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj.“ 7 Namítli mu: „Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka má dostat rozlukový list?“ 8 Odpověděl jim: „To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak nebylo. 9 Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží.“" (zdůrazněno mnou)

Mk 10, 2–12: "2 Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: „Smí muž zapudit manželku?“ 3 „Co vám přikázal Mojžíš?“ řekl jim na to. 4 „Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji,“ odpověděli. 5 „To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce,“ řekl jim na to Ježíš. 6 „Od počátku stvoření je ale Bůh ‚učinil jako muže a ženu‘. 7 ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce 8 a ti dva budou jedno tělo.‘ A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. 9 Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje.“ 10 Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. 11 Odpověděl jim: „Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti ní. 12 Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží.“"

Podle Matouše je tedy rozluka (nevhodně "rozvod") povolena.