12. srpna 2010

Je Mojžíš autorem Deuteronomia?

Podle fundamentalistů, např. Juchelky, je Mojžíš autorem 5. knihy Mojžíšovy, Deuteronomia: "Mimochodem, modernisté zpochybňují i Mojžíšovo autorství Pentateuchu, což je podle vyjádření Papežské biblické komise z 27. 6. 1906 také názor mylný". Ve skutečnosti je to zjevný nesmysl. Mojžíš nikdy nemohl napsat: "Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob až dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení." (Dt 34, 5–8) Žádný člověk totiž nemůže napsat o průběhu své smrti a co se dělo potom. To už ale věděl rabín Abraham ibn Ezra (1093–1167), takže je s podivem, že to nevědí fundamentalisté, kteří žijí skoro 1000 let po něm.

Ve skutečnosti Deuteronomium napsal Deuteronomista, zatímco ostatní "Mojžíšovy" knihy napsali Jahvista (i když ten nejspíše rovněž neexistoval), Elohista a autor kněžského kodexu.

Je proto překvapivé, že katholík Juchelka může zastávat stejně nesmyslný názor jako fundamentalističtí kalvinisté.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>