6. prosince 2009

Přínosnost diskussí

Na LW píše hodně těch, kteří si myslí, že diskusse zde nejsou pouhým tlacháním. Tento jejich názor teď dostal další ránu.

Francouzský román je intellektuální (pro srovnání: U nás takto psal již před exilem Kundera). Kromě příběhu je tam spousta intellektuálních odboček, aby člověk nepřemýšlel jen nad postavami, ale také nad abstraktnějšími záležitostmi.

Když jsem si přečetl Houellebecqův román Platforma, tak mne zaujalo mnoho věcí. Protože jsme nedávno diskutovali o sv. Trojici, tak jsem ocitoval kus řeči jedné vedlejší postavy. Výsledek? Byl jsem označen za gaye a Houellebecq za neinformovaného a nevědomého tupce. Opravdu diskusse, jen co je pravda.

46 komentářů:

 1. Ale Vy jste nám neřekl, že je to citace nějaké vedlejší postavy. Pokud je ten post takto uveden, mám za to, že nám předkládáte názor samého Houellebecqa, ať už jako vypravěče nebo ústy nějaké postavy. Nebo snad tento názor v zápětí kritisuje?

  Opakuji, že je to nesmysl, prozrazující neporozumění (dnes ovšem běžné i mezi tzv. "intelektuály") základním theologickým dogmatům křesťanství, konkrétně římského katholicismu. Pokud v knize není uváděn kriticky, jako příklad zhoubné blátivosti a invalidity současného okcidentálního intellektualismu, tak trvám na tom, že se jedná o exposé vlastní neinformovanosti, dušehubné, zejména pokud má v kontextu nějakou autoritu u čtenáře.

  OdpovědětVymazat
 2. A proč tedy spouštíte svými posty s nulovou informační hodnotou flame a gay chat, pakliže nejste ani flamer, ani homosexuál?

  Jistě sám víte, že katolická církev "nevymyslela" ani anděly, ani nebeskou družinu Páně, neb obojí líčí již Starý Zákon.

  Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům. Ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých otců Abrahama a Izáka; ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země. (Gen. 48.16)

  Stejně tak víte, že katolické náboženství není polyteistické, neboť má pouze jediného Boha, a že kult Panny Marie nemá s polyteismem nic společného a opírá se o Písmo SZ a NZ.

  "Hle, dívka počne syna, jenž nazván bude S námi přebývá Bůh."

  "Ale když pojal ten úmysl, hle - zjevil se mu Anděl Páně ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout svou manželku, neboť to, co je v ní, je počato z Ducha Svatého."

  "Anděl jí řekl: Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha."

  S Marií tedy můžeme mluvit jako s omilostněnou. :)

  OdpovědětVymazat
 3. A co tohle?

  Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. (Neh. 9.6)

  Římskokatolický polyteismus již u Nehemjáše? Takže tak.

  OdpovědětVymazat
 4. Vodníku, a proč bych to měl říkat? Je to citace z knihy, což je v tom textu jasně uvedené. My vůbec netušíme, jaký k tomu má spisovatel vnitřní postoj, to se můžeme jen domýšlet.

  Vodníku, moderní (a nejen ten) román není založen na tom, že uvádí jen správné názory a ty špatné vzápětí kritisují. Přiznám se, že toto kalvinistické pojetí mne u Vás překvapuje.

  Přečtěte si ten román, jinak se ke kontextu nedoberete.

  OdpovědětVymazat
 5. Pokud v knize není uváděn kriticky, jako příklad zhoubné blátivosti a invalidity současného okcidentálního intellektualismu
  Je to tam uvedeno jako názor Araba z Egypta. :-)))

  OdpovědětVymazat
 6. No to jste měl ale dát najevo hned, Petersi, že označení Lucerny za informační blog je pouhá švejkiáda. Ale Josef Švejk by jistě své švejkování nesváděl na homosexuály, s těmi měl laskavý soucit.

  Příště, až se budem bavit třeba o něčem, čemu rozumíte Vy (věřím, že najdeme i takové téma), utře vás Vodník postem, co vo tom řiká starej Trautenberk.

  OdpovědětVymazat
 7. A nyní první dva články víry islámské.

  Víra v jediného Boha.

  Víra v anděly i džiny.


  Zvláštní. Vypadá to, že onen francouzský hňup nikdy neviděl živého Araba stejně jako neviděl katolický katechismus.

  OdpovědětVymazat
 8. A proč tedy spouštíte svými posty s nulovou informační hodnotou flame a gay chat, pakliže nejste ani flamer, ani homosexuál?
  Informační hodnota je rozhodně nenullová. Uvedl jsem citát z knihy soudobého předního francouzského spisovatele. To není tak málo, jinde na Internetu ho neseženete.

  Gaychat jste zahájil Vy, se svou, na intelektuála pozoruhodnou, neinformovaností. Navíc je překvapující, jak svou úpornou interpretaci Bible (BTW, nesprávnou, ale jsem rád, že aspoň už nemluvíte o panně jako fanatičtí křesťané) můžete vydávat za diskussi. Zde nejsme v církevní škole.

  Jinak to, že judaism byl původně polytheistický, není žádná novinka. Leda snad pro Vodníka.

  OdpovědětVymazat
 9. Petersi, já jen klidně cituji Písma a občas vás více či méně taktně upozorním, na problémy, kterém vám vaše netypická sexuální orientace přináší při běžné diskuzi.

  Písmo říká o Písmu pravdu.

  :)

  OdpovědětVymazat
 10. Vy si, Zpravodajče, ty překlady svévolně vybíráte.

  1. alternativa: "I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla blahodať u Boha." (zdůrazněno mnou)

  2. alternativa: "Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho Immanuel." (zdůrazněno mnou)

  OdpovědětVymazat
 11. Když opíšete něčí tlachání přímo do článku, nemůžete se podivovat nad diskusí.

  OdpovědětVymazat
 12. 1. "Alternativa" Proto se taky Církev vodjaktěživa modlí slovy Anděla Páně podle Písma Svatého "Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s tebou. Blahoslavená jsi mezi ženami a blahoslavený plod života tvého Ježíš.

  2. "Alternativa": "Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho Gott mit uns." (zdůrazněno mnou).

  OdpovědětVymazat
 13. A mimochodem, nechápu, proč by měl být člověk vyznávající Neposkvrněné Početí, jak je zapsáno v Písmech NZ a prorokováno v knize Hospodin Spasitel (septuagintní "panna" je přece jen o chlup starší než židovská "děvčice"), označován za fanatika. Pokud věří v Písmo NZ, musí nutně věřit i v to, že Panna počala ze Svatého Ducha, což je třetí Osoba Boží. Protestanti se Písmy pouze ohánějí. Kdyby v ně věřili, museli by být katolíky. Jedno kterého ritu, ale katolíky.

  OdpovědětVymazat
 14. Dogma o Neposkvrněném početí říká, že Panna Maria byla počata v lůně své máti, sv. Anny, bez dědičného hříchu. S narozením Spasitele to nesouvisí. Je to pozdější římskokatholický výmysl, v NZ o ní není ani slovo. Prvotní Církev, žijící dnes ve svatém pravoslaví, tuto heresi nikdy nevyznávala.

  OdpovědětVymazat
 15. Podle Vás, Vodníku, tedy Panna počla ze soulože s Josefem a Ježíš měl nikoliv "bratrance - příbuzné", jak řecky říká Písmo, ale nějaké rodné bratry? A to spíláte latinským katolíkům heretiků a neznalců Písem?

  OdpovědětVymazat
 16. Umíte číst? Výslovně zdůrazňuji, že "neposkvrněné početí" není o početí Páně v lůně Přesvaté Bohorodice, nýbrž o početí Marie v lůně sv. Anny. Sv. Anna byla pochopitelně normálně oplodněna svým manželem sv. Jáchymem a Panna Marie se narodila jako každý normální člověk, tedy s dědičným hříchem.

  OdpovědětVymazat
 17. Já vím. Takže Panna počala ze Svatého Ducha, Syna, který je Bůh i člověk ve všem nám podobný kromě hříchu. Mohl by Bezhříšný povstat v hříšném těle? To je nesmysl. Dogma o NP je tedy opět správnou logickou operací nad Písmem.

  OdpovědětVymazat
 18. Opakuji: držím se Tradice, jak ji formulují kánony Církve. Nevymýšlím si. Dědičný hřích neznamená hříšné tělo.

  Mohl by Bezhříšný povstat v hříšném těle? To je nesmysl.
  S touto logikou byste mohl stanovit, že teda už sv. Anna musela být bezhříšná, aby mohla "neposkvrněně" počít, a tak byste musel jít až k Adamovi. Přesvatá Bohorodice byla ve všem všudy člověk jako my a čelila stejným pokušením. Pokud by - bez dědičného hříchu - byla "nad" pokušením, upřeli byste ji vlastně veškeré zásluhy o její neobyčejnou svatost, pokud by ji dostala tak nějak samosebou.

  OdpovědětVymazat
 19. Katolická tradice vyznává Marii jako zcela výjimečně blahoslavenou, požehnanou atd., zkrátka Písma hýří superlativy. Bůh činí, co chce, i když s tím vnitřně nesouhlasí (co to po mně chceš? - ptá se, ale udělá to). Myslím, že DNP je logickým vyústěním této starobylé víry. Trváte-li na tom, že Marie byla hříšná, pak je divné, proč je pro vás nikoliv pouze svatá, ale s typicky pravoslavným super-superlativem Přesvatá. DNP přece neříká, že byla bez hříchu počata, ale že jej byla (v duchu věci spíš "musela být") zbavena.

  OdpovědětVymazat
 20. Proto se taky Církev vodjaktěživa modlí slovy Anděla Páně podle Písma Svatého "Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s tebou. Blahoslavená jsi mezi ženami a blahoslavený plod života tvého Ježíš.
  Ve skutečnosti takto: "Zdráva Maria, milosti plná! Hospodin/Bóh s tobú! Požehnaná ty mezi ženami/v ženách a požehnaný plod břücha tvého!" Ježíš je až gothický katholický přídavek.

  OdpovědětVymazat
 21. A vůbec, Vodníku, řekněte mi, proč je pravoslavné kněžstvo tak odporně naduté, proč ta hrobová Antikristovská liturgie? Je v souladu s Písmy, aby apoštolové nosili na hlavě zlacený nočník zdobený obrázky? Ty vousy beru. Jakub Starší se rovněž od Kristovy smrti nikdy neumyl, ani neostříhal. Ale proč ten zbytek? Což někde Ježíš pravil - běžte a oblékejte se jako perští mágové a podle nich všechno čiňte? TOHLE mi přijde jako závažná náboženská úchylka.

  OdpovědětVymazat
 22. Myslím, že DNP je logickým vyústěním této starobylé víry.
  Myslet si můžete, co chcete, stejně jako si myslel papež a západní biskupové (o protestantech nemluvě) ale faktem zůstává, že otázka Pravdy v Církvi není předmětem myšlení. Zjevená pravda na ekumenických koncilech nic takového neříká.

  Trváte-li na tom, že Marie byla hříšná
  Trvám na tom, že nebyla prosta dědičného hříchu a tedy ani lidských pokušení. O nějaké její hříšnosti jsem nemluvil. Jestliže i svatý zhřeší sedmasedmdesátkrát denně, tak si pro mě za mě myslete, že Přesvatá zhřešila jen pětapadesátkrát. Nebo dvaadvacetkrát. (Z blbosti těchto návrhů budiž zřejmé, že tyto úvahy vedou pouze k nesmyslům.)

  DNP přece neříká, že byla bez hříchu počata, ale že jej byla (v duchu věci spíš "musela být") zbavena.
  To právě DNP říká: že byla bez hříchu počata, že tedy byla hříchu zbavena (abych použil Vaší formulace) zcela bez vlastních zásluh.

  OdpovědětVymazat
 23. septuagintní "panna" je přece jen o chlup starší než židovská "děvčice"
  Cože? Jak by mohl být řecký překlad starší než hebrejský originál?

  OdpovědětVymazat
 24. Ad DNP. Pro mne za mne, ponechávám to ekumenickým komisím. Nesouhlasím, ale přít se nechci. Za fundamentální herezi považuju, jak už jsem napsal výše, věci, ve kterých se katolíci západní a východní vezou převážně všichni spolu.

  OdpovědětVymazat
 25. A vůbec, Vodníku, řekněte mi, proč je pravoslavné kněžstvo tak odporně naduté, proč ta hrobová Antikristovská liturgie?
  Neznám jediného nadutého pravoslavnéhoi kněze, ale jsme lidé hříšní, jistě jste se s takovým mohl setkat. Liturgie sv. Jana Zlatoústého i sv. Basila Velikého pochází z dob počátků Církve a tato epitheta slyším opravdu poprvé! Doposud jsem se setkal pouze s obdivem a podivem nad krásou pravoslavné liturgie, ať řecké či ruské. Atmosféra svatosti a nezemskosti bývá nápadná i bezvěrcům. Jinak o vývoji Tradice v liturgii, včetně rouch a ornátů, si něco nastudujte, já na to nemám čas to vyhledávat.

  OdpovědětVymazat
 26. Pravoslavná varianta: "Zdrávas Bohorodice Panno, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami, požehnaný plod života tvého, neboť jsi porodila Spasitele duší našich."

  OdpovědětVymazat
 27. Jak by mohl být řecký překlad starší než hebrejský originál?
  Na to jsou dvě vysvětlení. Podle prvního prý hebrejské slovo (originál teď nemohu najít, něco jako halma) lze přeložit oběma způsoby. Podle druhého tradice říká, že překladatel Septuaginty (tohoto místa) také zaváhal, je-li to možné a bylo mu zázrakem dopřáno se toho dožít: je to sv. Symeon z LK 2:25-35. Prý pak později bylo to slovo v originálech židy změněno.

  OdpovědětVymazat
 28. Cože? Jak by mohl být řecký překlad starší než hebrejský originál?

  Nevím, jak je to po Kumránu, ale přinejmenším do Kumránu platilo, že Septuaginta je starší a autentičtější kánon než všechny "židovské" dohromady. To nebyl "překlad". To prostě byla "Písma". Některé části SZ byly asi původně napsány řecky, a zase naopak některé části NZ jsou (dnes se říká) překlady z hebrejštiny. Je to zašmodrchané.

  OdpovědětVymazat
 29. Nebo jednodušeji to jde pochopit, když si uvědomíte, že židovská ortodoxie vznikla až v obraně před křesťanským pronásledováním. Přečtěte si Eusebia a Ignáce Pospíšila, Petersi. Hned pochopíte, co byli křesťané od počátku za parchanti.

  OdpovědětVymazat
 30. Vodníku, to je zajímavé. Proč tam nemáte tu blahodať, když v Lukášovi ji máte?

  OdpovědětVymazat
 31. Za fundamentální herezi považuju, jak už jsem napsal výše, věci, ve kterých se katolíci západní a východní vezou převážně všichni spolu.
  Které? To mi nějak uniklo.

  OdpovědětVymazat
 32. Peters: nevím, je to z Gorazdova prvorepublikového překladu, originál neznám. Vím jen, že "Zdrávas" je v církevně slovanských textech "Ráduj sa"

  OdpovědětVymazat
 33. Zpravodajec: Eusebia čtu právě teď. Zatím tam je jen o tom, jak křesťanům zatápěli židé a jak vůbec dělali takovou rotyku, že s nimi římští císařové zatočili jako s žádným jiným národem: vyhnali je z Jerusalema, který zbourali, znovu vystavěli, přejmenovali na Aelia Capitolina a osídlili okolními národy.

  OdpovědětVymazat
 34. Vy nevidíte, že to napsal Ignác Pospíšil, Vodníku? Víte, ono "židovství", to byl zvláštní etnicko-náboženský okruh bohatý, rozvětvený a liberální jako třeba "helénismus". To byla změť kultů, tradic, mystických škol, gnóze, taky třeba orgiastických a mysteriozních kultů a nikdo nikoho nekontroloval, jestli má ta správná Písma. Pak přišli ti fanatici (křesťani - Ignácové Pospíšilové) a začali všem dělat ze života Peklo a až do hrobu, kam je sami poslali, je poslali na věky poplivané. Takže vono to bylo přesně naopak. Jak už to tak bývá, když historii píše Ignác Pospíšil.

  OdpovědětVymazat
 35. No Římani takový věci dělali dost běžně. Kartágo třeba taky nedopadlo nejlíp. A náboženskému pronásledování tam čelil v podstatě každý nový kult - zatýkalo a popravovalo se za Isidu, za Kybélé, ve velkém za Mithru - prý snad i pár stovek křesťanů pobili, ale rozhodně ne tolik, jako třeba mithraistů. Cizí kulty říše vnímala převážně jako hrozbu, když se začaly moc šířit.

  OdpovědětVymazat
 36. Jean Calvin správně rozpoznal, že dogma o věčném panenství Panny Marie je nesmysl, v rozporu s Biblí: “Helvidius displayed excessive ignorance in concluding that Mary must have had many sons, because Christ's 'brothers' are sometimes mentioned” (vol. 2, p. 215); “[On Matt 1:25:] The inference he [Helvidius] drew from it was, that Mary remained a virgin no longer than till her first birth, and that afterwards she had other children by her husband . . . No just and well-grounded inference can be drawn from these words . . . as to what took place after the birth of Christ. He is called 'first-born'; but it is for the sole purpose of informing us that he was born of a virgin . . . What took place afterwards the historian does not inform us . . . No man will obstinately keep up the argument, except from an extreme fondness for disputation.“ (vol. I, p. 107) ἀδελφοί jsou jasní bratři, žádní příbuzní, bratranci a podobné lži.

  OdpovědětVymazat
 37. Ne. Nejsou to "jasní bratři" ani náhodou. :-) Petersi. Jasní bratři jsou Pat a Mat a k tomu teplí (dva nešikovní muži žijící spolu). To slovo může znamenat kdekoho z přízně. Třeba bratrance z druhého kolena. Věřte mi. Mám to fakt dobře ověřené. Za tohle vám dám ruku do ohně. .-)

  OdpovědětVymazat
 38. Vidím, že sv. Gorazd byl rozumný, s blahodatí neotravoval.

  Staroslověnsky je to takto: "Богородице дѣво радѹйсѧ
  ωбрадованнаѧ Марїе
  Господь съ тобою
  благословена ты въ женахъ,
  и благословенъ плодъ чрева твоегω,
  Якω родила еси Христа Спаса,
  Избавителѧ дѹшамъ нашимъ."

  Poslední 2 verše podle řečtiny opravil Nikon, který také nahradil ωбрадованнаѧ slovem Благодатнаѧ.

  OdpovědětVymazat
 39. Takže proto je člověk (že vy jste si vygůglil jakési staroslověnské klikyháky) věřící v Neposvrněné Početí fanatik?

  OdpovědětVymazat
 40. αδελφός je bratr, doučte si řečtinu. Překrucování toho slova vám nepomůže. Stejně jako ἄγγελος je posel, s tím žádné triky nic nesvedou.

  OdpovědětVymazat
 41. Stejně tak עלמה (almah) je dívka, slečna, žádná panna. To je בתולה (bethulah).

  OdpovědětVymazat
 42. Pane Petersi. Nebuďte prosím směšný. Nepovykujte, ať se někdo "doučí" něco, co nějaký nedouk napsal na wiki. Já se na takové věci ptám odborníků, kteří mají nějakou publikační aktivitu. Zkuste to prosím pochopit. Možná, že byste měl sám následovat můj příklad a místo toho, gůglit si další a další převážně nesmysly a ohlupovat sám sebe, použít i jiné formy elektronické komunikace. Například zdvořilý dotaz dvěma, třem odborníkům, které si už vygůglíte snadno, a bude vám to k prospěchu. Šťastnou Cestu, Petersi, z temnot internetové pseudoparanoie zpět do světa lidí. Tohle jsem vám tady vlastně přišel říci. Pak jistě zjistíte i to, že na světě jsou zajímavější lidé a myšlenky, než nahnědlý ksindl slétající se kolem Vašeho - jinak zábavného a zdařilého - weblogu.

  OdpovědětVymazat
 43. Petersi, ten Váš odkaz na wiki ohledně dívky/panny výslovně připouští obojí překlad. »She is a young, marriageable (i.e. unmarried) girl. In Bibles, almah is typically translated as virgin, maiden, young woman, damsel or girl. For theological reasons, the meaning and definition of this word (especially the definition of "virgin") can be controversial, particularly when applied to Isaiah 7:14.«
  Logická argumentace Církve je: jaké je to "znamení", jaký "zázrak", když "dívka počne a porodí"? To se děje každý den! Proto tím znamením musí být, že panna počne a porodí.

  Jinak Bohorodice je "prisnoděva", tedy "vždypanna". Jakub Menší "bratr Páně", Josef, Šimon a Juda byli synové Marie Kleofášovy, sestry Bohorodice a Kleofáše, bratra Josefa, pěstouna Páně, tedy dvojnásobně zpřízněni s Pánem, podle hebrejské terminologie bratři ve smyslu "bratranci".

  OdpovědětVymazat
 44. Jean Calvin správně rozpoznal
  Jestli je pro Vás authorita jeden z nejotřesnějších heretiků, pak je to opravdu smutné, když chcete polemisovat s ekumenickými koncily...:-(

  OdpovědětVymazat
 45. A náboženskému pronásledování tam čelil v podstatě každý nový kult - zatýkalo a popravovalo se za Isidu, za Kybélé, ve velkém za Mithru - prý snad i pár stovek křesťanů pobili, ale rozhodně ne tolik, jako třeba mithraistů. Cizí kulty říše vnímala převážně jako hrozbu, když se začaly moc šířit.
  Jste si tím jist? Podle mých informací byli Římani nábožensky neobyčejně tolerantní a jediné, co požadovali, byla loayalita k římským bohům, tedy najmě zbožštělým císařům - byla to politická záležitost. Křesťani dostávali takové kapky ne proto, že věřili v Ježíše krista, ale proto, že odmítali obětovat římským bohům a klanět se jim. Mithraismus byl v Římě salonfähig, nedovedu si představit, že by tomu tak bylo, kdyby byli mithraisté nějak zběsile pronásledováni (taky proč?)

  OdpovědětVymazat
 46. To jsem se (jak je mým dobrým zvykem) upsal, i když ano, platí to i o mithraistech (zpočátku), ale nejpronásledovanější byli manichejci. Proto taky nepřežili.

  Příčina proč je jednoduchá. Římané (samotní Římané) byli jednak celkově prudérní, cizota a novota je silně rozčilovala, a jednak mocichtiví. Náboženské kulty vytvářely paralelní mocenská centra, která neměli dobře pod kontrolou, což byla věc, kterou naprosto netolerovali.

  Přečtěte si rozhodně Nástin religionistiky prof. Hellera a Milana Mrázka, ale čtěte velmi pomalu a velmi pozorně. Ne abyste si směle spekuloval, ale abyste si dovodil, co Heller často jen letmo na okraji nadhodí. On totiž otevřeně přiznává, že i jako vědec zůstává angažovaným křesťanem a rozhodně mu nejde o to, bořit nějaké křesťanské mýty. Nicméně zůstává poctivý a do češtiny přinesl informace, nad kterými se tají dech. Ke vztahu helénismu a židovství a mnoha podobám židovství rozhodně dílo prof. Petra Pokorného.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>