8. listopadu 2009

Umanutost věřících

Čím jsem starší, tím méně věcí mne rozčiluje. Jedna z věcí, která mne spolehlivě naštve dodneška, je falšování slov. Slova totiž máme proto, abychom si rozuměli. Když se jim někdo pokouší dávat jiný význam než konvenční, tak porozumění vylučuje.

Z menší části jsou slova falšována lemplovitostí. Např. čeští novináři zásadně mluví o státních zástupcích (prokurátorech) jako o "žalobcích", protože ti journalističtí idioti vůbec netuší, že mezi obžalobou a žalobou je zásadní rozdíl.

Běžnější je politický důvod, proč se někteří pokouší jasná slova předefinovat. Příkladem je označování atheistů za věřící. Důvod je jasný: Zatímco celou historii byli atheisté považování za morální vyvrhele, takže se jim nikdo rovnat nechtěl, od dob osvícenství je jasné, že náboženství je pouhá pověra. Atheisté od té doby stojí výše než theisté, protože nemají svůj rozum kontaminovaný irracionalitami, kterým by museli povinně věřit, jako že tři osoby tvoří jednoho Boha apod.

Theisté vědí, že na úroveň atheistů se z povahy věci nemohou dostat, a proto se snaží snížit atheisty na svou úroveň, tj. tvrdí, že atheisté také věří. Slouží k tomu laciný trik: předefinování slova víra. Podstatou víry (faith) je přesvědčení o pravdivosti tvrzení, které nemohu dokázat. Nic takového atheisté nemají. Mají jen světový názor (přesvědčení, belief), který se ale o žádné nedokazatelné jevy neopírá.

Druhý příklad je označování evoluční theorie za "pouhou hypothesu". Epistemologie však jasně rozlišuje: Axiomy, postuláty, hypothesy jsou-li dokázány (vyjma axiomů, ty se stejně jako dogmata nedokazují), jsou (přírodními) zákony. Vysvětlením těchto zákonů je theorie, přičemž, jak Kapitán správně připomíná, theorii nelze dokázat (verifikovat), lze ji pouze falsifikovat.

Evoluční theorie se skládá z těchto zákonů:
 1. vznikají nové organismy přizpůsobené prostředí (= evoluce) a
 2. evoluce probíhá na základě přirozeného výběru.
Na rozdíl od přesvědčení náboženských fanatiků, evoluci nikdy nikdo nezpochybňoval a není v rozporu dokonce ani s Biblí. Velké pochybnosti panovaly toliko o přirozeném výběru. Objev genetiky, tj. tvrdé dědičnosti (vlohy pro znaky se nemění), mu dokonce zasadil tak těžký úder, že se darwinism dlouho považoval za vyvrácený. Teprve objev mutací allel (1920s) darwinism resuscitoval novou synthesou přirozeného výběru a tvrdé dědičnosti v neodarwinism (1930s). Poslední modifikací evoluční theorie je Dawkinsonova theorie sobeckého genu (1976).

Proč tedy tmáři označují tak komplexní explikaci jako je evoluční theorie za pouhou hypothesu? Je to pokus o falšování slov. Zatímco "theorie" implicitně naznačuje pravdivost; "hypothésa" implicitně ukazuje provisornost. Jenže těmito falešnými hrátkami se nesmíme nechat zmást. Je třeba je jednou pro vždy odmítnout.

42 komentářů:

 1. Jedna z věcí, která mne spolehlivě naštve dodneška, je falšování slov.
  To ale nevyčítejte věřícím, ti nepřekroutili původní význam slov "kommunism", "demokracie", "antisemitism" nebo "veto" do významu, v němž se dnes běžně užívají.

  Theisté vědí, že na úroveň atheistů se z povahy věci nemohou dostat, a proto se snaží snížit atheisty na svou úroveň, tj. tvrdí, že atheisté také věří.
  To je opravdu kuriosní námitka! Doposud jsem se setkal se stížností právě opačnou: theisté se nad atheisty povyšují.
  Pokud u Boha nelze vědecky/empiricky dokázat jak jeho existenci, tak jeho neexistenci, je jasné, že jak existence, tak neexistence Boží je předmětem víry. Na tom nic změnit nemůžete. Pro Jeho existenci jakož i neexistenci je hromada argumentů na nejrůznejších rovinách, ale výchozí posice je předmětem víry (faith).

  Ani jeden z obou evolučních zákonů nebyl potvrzen. Existuje přírodní výběr a existuje adaptace, nebyla ale nikdy prokázána přeměna jednoho druhu v jiný.

  OdpovědětVymazat
 2. Možná bych měl upřesnit: navzdory tomu, co si asi Vy nebo ostatní myslíte, není pro mě evoluční hypothesa nějakým úhelným kamenem v otázce víry. Popírám ji spíše z posic zpytáckých. Nicméně pokud by se tato hypothesa ověřila a stala se theorií, nikterak to nevylučuje Boží existenci a referát z Genesis. Evoluce by byla potom "manner of creation", který Bůh zvolil. Zatím tomu ovšem nic nenasvědčuje...

  Nezapomínejte, že my věříme i to, že Bůh točí elektrony kolem jádra, resp. nechává je objevovat se s určitou, zákonitou hustotou výskytu v orbitech kolem jádra. Kdyby to - a spoustu ostatních věcí - nedělal, VŠECHNO by okamžitě beze stopy zaniklo.

  OdpovědětVymazat
 3. Já neobviňuji věřící ze všech hříchů světa. Tato 2 slova úmyslně falšují věřící, jiná zase někdo jiný, pokud se o nějaké falšování jedná.

  Je taky třeba zásadně odmítnout koncepci "původního významu". Např. bůh byl původně jednou z mnoha nadpřirozených bytostí, např. Apollón. Falšují snad monotheisté toto slovo, když slovo Bůh radikálně předefinovali?

  Na slovo "kommunism" nemají marxisté monopol. Nebyli dokonce ani první, kdo tento pojem použil. Takže jaképak falšování? Marxisté ho používají pro neživotný koncept, normální lidé pro významný jev.

  U demokracie odmítám thesi, že by snad zastupitelská demokracie nebyla demokracií. Přímá demokracie v klassické podobě nikde neexistuje; opět ten termín byl uprázděn pro nové použití, stejně jako třeba křesťané využili pojmu "ekklesia".

  Pojem "antisemitism" byl chybně definován od samého počátku, s tím se nedá nic dělat, pouze tento nepřesný pojem přestat používat.

  Na pojmu "veto" není vůbec nic špatně, to si jen Vodník to slovo špatně vyložil. Kromě Boha není nic na světě absolutní, to byste měl vědět.

  tak jeho neexistenci
  Jak tady Kapitán i JK již 2 dny pracně uvádějí, neexistence se nedokazuje. Věříte na neexistenci Bílé paní? Trpaslíků? Ne, když něco neexistuje, tak to prostě není; neexistencí se nikdo nezabývá, protože je defaultní.

  Ano, existují důkazy Boží existence, ale všechny jsou falešné. Naproti tomu neexistenci dokazovat nemusíte, to je výchozí stav. Přesto existují i důkazy Boží neexistence, přesněji řečeno sv. Trojice, protože abstraktněji definovaného Boha vyvrátit nelze. Naprotit tomu křesťanský Bůh je logický nonsens, bytost, jejíž vlastnosti vylučují její existenci z prosté logiky.

  Evoluce jako taková je viditelná pouhým okem. Nebo Vy snad popíráte existenci pšenice či žitovce (triticale)?

  U přírodního výběru máme za to, že důkazy, které máme, postačují.

  evoluční hypothesa
  Proč setrváváte na falšování slov, když jsem Vám vysvětlil Váš omyl? Evoluční theorie není theorií proto, že je pravdivá, ale protože je komplexní.

  Nicméně pokud by se tato hypothesa ověřila a stala se theorií
  Jste jak Kapitán, tak zatvrzele falšujete slova. Pokud se hypothesa ověří, stane se zákonem. Theorií se nikdy stát nemůže, to je úplně jiný gard.

  nikterak to nevylučuje Boží existenci a referát z Genesis.
  To první ano, to druhé ne, protože ten referát je špatně.

  Zatím tomu ovšem nic nenasvědčuje...
  Důkazů je nepřeberné množství; málokterá theorie je tak potvrzena jako evoluční.

  Nezapomínejte, že my věříme i to, že Bůh točí elektrony kolem jádra
  A jiní šílenci zase věří, že svět vůbec neexistuje. Už proto je nutno náboženství odmítnout jako nesmyslnou báchorku, která není dobrá vůbec k ničemu.

  Kdyby to - a spoustu ostatních věcí - nedělal, VŠECHNO by okamžitě beze stopy zaniklo.
  Pokud by Bůh opravdu existoval, myslím, že by měl jiné koníčky.

  OdpovědětVymazat
 4. ¨Je taky třeba zásadně odmítnout koncepci "původního významu".
  Pak ale musíte odmítnout i koncepci "falšování slov". Slova prostě získávají jiný význam (např. "veto"). Že se pak těžko domluvíme, je jen logickým důsledkem tohoto processu.

  Jak tady Kapitán i JK již 2 dny pracně uvádějí, neexistence se nedokazuje.
  To platí možná pro Bílou paní nebo tachyony. V případě Boha jsme u samých základů ontologie, toto základní "ano" nebo "ne", východisko veškerého dalšího uvažování, je (vědecky) nedokazatelné a tedy předmětem víry.

  Naprotit tomu křesťanský Bůh je logický nonsens, bytost, jejíž vlastnosti vylučují její existenci z prosté logiky.
  Milliony křesťanů, mezi nimi brillantních intellektuálů, soudí opak. Smiřte se s tím!...

  Hybrid není důkazem evoluce ani vzdáleně.

  Theorie: "Pojem se používá jak v protikladu k pouhé zkušenosti, tak k hypotéze. Po zjištění faktů prostřednictvím zkušenosti a experimentu následuje jednotný, bezrozporný a — kde to lze — matematický popis faktů a rovněž jejich vysvětlení z nutných zákonů a příčin. Jestliže je však takové vysvětlení možné, ale není vyloučeno vysvětlení jiné, zůstává více či méně pravděpodobnou hypotézou." Odtud mé tvrzení, že evoluční názory jsou pouhou hypothesou. BTW, theorií by se - podle této definice - stát mohla.

  málokterá theorie je tak potvrzena jako evoluční.
  Za ta léta, co tu diskutujeme, jste žádný důkaz neuvedl, jen více nebo méně pravděpodobné doměnky. Ale nezoufejte, to se nepodařilo zatím nikomu, jakkoli se zpytáci nadýmají, jako by šlo o hotovou a dokázanou věc. ;-)

  Pokud by Bůh opravdu existoval, myslím, že by měl jiné koníčky.
  Vidíte, to je příklad úplně nesmyslného "myšlení": Vy ze samé své podstaty ani přiblížením nemůžete uhadovat úradky Boží.

  OdpovědětVymazat
 5. Falšování slov znamená, že se někdo (obvykle z politických důvodů) snaží nějaké slovo používat v jiném než normálním, tj. konvenčním, významu.

  Slovo veto má od počátku ten samý význam, tj. "zakazuji". Je to jen Vaše nesprávná urputná představa, že zákaz musí být absolutní, která Vás drží v omylu, že se význam toho slova nějak změnil. Ve skutečnosti je obvyklý pravý opak, že zákaz může někdo překonat. Např. zákaz vydaný správním úřadem může v drtivé většině případů překonat soud.

  východisko veškerého dalšího uvažování, je (vědecky) nedokazatelné a tedy předmětem víry.
  Ano, nicméně neexistence nikoliv. Ta je implicitní.

  Hybrid není důkazem evoluce ani vzdáleně.
  Asi netušíte, co je to evoluce a zaměňujete ji omylem s evoluční theorií. Jsou dva základní druhy evoluce:
  1. mikroevoluce – vznik nových vlastností u téhož druhu
  2. makroevoluce – vznik nového druhu.

  Obé bylo v přírodě mnohokrát popsáno, vyvracet by to chtěl toliko bloud. Sporné je pouze to, co je příčinou evoluce.

  Názor nějakého anonyma chcete brát za bernou minci?

  Za ta léta, co tu diskutujeme, jste žádný důkaz neuvedl, jen více nebo méně pravděpodobné doměnky.
  Všechny fosilní nálezy jsou důkazem evoluční theorie. Domněnkami být nemohou, protože domněnka je abstrakce. Zdá se, že stejně jako Kapitán netušíte, co je to důkaz: "an instance of establishing the validity of a statement especially by derivation from other statements in accordance with principles of reasoning" nebo "something that induces certainty or establishes validity".

  OdpovědětVymazat
 6. Je to jen Vaše nesprávná urputná představa, že zákaz musí být absolutní
  No jakožto právo veto, které měli tribunové lidu v Římě, tedy v původní podobě, bylo absolutní. Rovněž v RB OSN je absolutní. To se tedy kryje. Teprve od Vás se dovídám o nějakém relativním vetu, které v podstatě znamená protest. Takhle "vetovat" mohou Rusové co chtějí, od rána do večera...

  neexistence nikoliv. Ta je implicitní.
  Nemůže být implicitní, pokud vůbec něco kolem Vás (a Vy sám) existuje. Nemáte ani jistotu o tom, že zde kdy byl stav, že neexistovalo nic a teprve pak vzniklo něco - i to je předmětem víry (Bondyho "samovznik" nebo Boží stvoření).

  Mikroevoluci nikdo nepopírá. Makroevoluce nebyla dokázána nikdy.

  Pokud Vám nevyhovují názory "nějakého anonyma", předneste definici pojmu theorie jinou, lepší, neanonymní.

  Všechny fosilní nálezy jsou důkazem evoluční theorie.
  Přečtěte si, proboha, po sobě tuto nesmyslnou větu! Fossilní nálezy jsou pouze důkazem, že zde kdysi žily druhy, které už vyhynuly. That's all, folks!"

  OdpovědětVymazat
 7. Teprve od Vás se dovídám o nějakém relativním vetu
  Není můj problém, že Vám unikla existence fenoménu existujícího stovky let.

  Nemůže být implicitní, pokud vůbec něco kolem Vás (a Vy sám) existuje.
  Myslel jsem to tak, že nikdo nemusí dokazovat neexistenci nečeho, protože se předpokládá. Každý si totiž může vymyslit cokoliv, lidská fantasie je nekonečná. Naopak, má-li nějaká věc být prohlášena za přírodninu, musí být její reálná existence dokázána, např. odchycen živý exemplář, nafilmován apod. Jinak bych mohl s klidem tvrdit, že existuje Flying Spaghetti Monster nebo Invisible Pink Unicorn.

  Nemáte ani jistotu o tom, že zde kdy byl stav, že neexistovalo nic a teprve pak vzniklo něco - i to je předmětem víry
  Singularitu popisuje fysika, to není předmět žádné víry.

  Mikroevoluci nikdo nepopírá.
  Tudíž ani evoluci. Q. E. D.

  Makroevoluce nebyla dokázána nikdy.
  Omyl vinou z předsudku. Vaše hlava je zaplněna mémem, který brání tyto nové informace přijmout.

  Pokud Vám nevyhovují názory "nějakého anonyma", předneste definici pojmu theorie jinou, lepší, neanonymní.
  To jsem už udělal přímo v článku, proč to mám pořád opakovat?

  Fossilní nálezy jsou pouze důkazem, že zde kdysi žily druhy, které už vyhynuly.
  To to příliš redukujete. Vzhledem k tomu, že fossilní nálezy jsou datovány a některé druhy se dříve nevyskytují, jsou důkazem nejen mikro-, ale též makroevoluce.

  OdpovědětVymazat
 8. Vodnik:
  ...Mikroevoluci nikdo nepopírá. Makroevoluce nebyla dokázána nikdy...

  Co přesně myslíš makroevolucí?

  OdpovědětVymazat
 9. Gogo, makroevolucí všichni, nejen Vodník, myslí vznik druhů nebo vyšších taxonů.

  OdpovědětVymazat
 10. V takových debatách je docela poučné si definovat (nebo alespoň pečlivě rozmyslet) i ty druhy (čeledi, rody atd. opomiňme).
  Nejde o to najít správné slovo v encyklopedii, ale porozumět významu.
  Není to triviální a určitě je vám známo, že i ten druh není tak úplně jednoznačně definován.

  OdpovědětVymazat
 11. Není můj problém, že Vám unikla existence fenoménu existujícího stovky let.
  Whatever - takové relativní veto mají i mé děti vůči mně a k meritu původní debaty o Rusku to nepřidává ani ióta.

  nikdo nemusí dokazovat neexistenci nečeho, protože se předpokládá.
  Já vím, jak jste to myslel. Vaše Flying Spaghetti Monster nebo Invisible Pink Unicorn patří do té kategorie jako Bílá paní nebo tachyony: jejich neexistence se předpokládá. Ale předpokládá se neexistence Bytí? Předpokládá se existence Nebytí? A co řeknete o Bohu, který stojí ještě nad kategoriemi Bytí/Nebytí, Existence/Neexistence? V určitém okamžiku si takové "předpoklady" můžete strčit za klobouk...

  Singularitu popisuje fysika, to není předmět žádné víry.
  To je hezké, ale nikde není důkaz, že existovala před vznikem vesmíru, a jestli ano, jak dlouho, zda tu bylo něco ještě před ní, co, atd. atd.

  Asi netušíte, co je to evoluce a zaměňujete ji omylem s evoluční theorií...Mikroevoluci nikdo nepopírá. Tudíž ani evoluci. Q. E. D.
  Slovíčkaříte. Samozřejmě, že když "popírám evoluci" tak nepopírám evoluci jako takovou (v psychologii osobnosti, ve společnosti apod.), ale evoluční theorii o vzniku druhů, tj. makroevoluci. Váš odkaz jsem nečetl, je moc dlouhý, ale po zběžném nakouknutí mám dojem, že jste už na to odkazoval a že se toho dotýká gogo: redefinujeme druhy a hurá! - makroevoluce je tu! Taky byste mohl poukazovat na vznik psa z vlka nebo na vznik druhu "bonobo", když pár stád šimpanzů oddělilo Kongo.

  Sice nevím, proč by definice "nějakého anonyma" měla mít menší platnost než Petersova, ale anyway - "nějaký anonym" říká totéž, co Vy v článku: není-li hypothesa dokázána, zůstává hypothesou. Aby vysvětlení mohlo být nazváno theorií, musí být fakta ověřena a nemůže být jiná možnost vysvětlení, v tom má anonym pravdu.

  Vzhledem k tomu, že fossilní nálezy jsou datovány a některé druhy se dříve nevyskytují, jsou důkazem nejen mikro-, ale též makroevoluce.
  Nejsou. Já když u Vás na zahrádce vykopu škrpál, datuji ho pomocí radioaktivního uhlíku na r. 1905 (± 2500 let) a o něco hlouběji narazím na lavór, který datuji na r.1850 (± 3000 let), tak to znamená, že se škrpál vyvinul z lavóru?

  OdpovědětVymazat
 12. Vodníku, Vodníku, to je slabé. Evoluci můžete dnes pozorovat až na úrovni jednotlivých genů, u jednoduchých organismů, ji můžete vyvolat vlastníma rukama v krátkém čase. Můžete si "sáhnout" na výsledek!

  Mimochodem, jak se srovnáváte s tím, že jiná náboženství tvrdí o světě naprosto odlišné věci a to včetně stvoření a počtu bohů. Protože svět je jen jeden, může být pravdivá jen jedna varianta. Která to je a proč?

  OdpovědětVymazat
 13. ...se toho dotýká gogo: redefinujeme druhy a hurá! - makroevoluce je tu!
  ...
  Já jsem se dotýkal něčeho jiného - právě chceme-li se bavit vážně o makroevoluci, musíme se dohodnout na tom, co za ni budeme považovat a sjednotit se na definicích např. druhů (pokud bychom za makroevoluci chtěli považovat jev, kdy prapotomka organismu označíme za jiný druh než jeho prapředka).

  OdpovědětVymazat
 14. >Já když u Vás na zahrádce vykopu škrpál, datuji ho pomocí radioaktivního uhlíku na r. 1905 (± 2500 let) a o něco hlouběji narazím na lavór, který datuji na r.1850 (± 3000 let), tak to znamená, že se škrpál vyvinul z lavóru?

  Koukněte na C14 a její přesnost a neplácejte nesmysly.

  OdpovědětVymazat
 15. Cnemo:

  Nějaké mutace v DNA/chromosomech u virů/primitivních organismů neberu jako "důkaz evoluce" (už vůbec ne laboratorně vyvolané).

  jiná náboženství tvrdí o světě naprosto odlišné věci a to včetně stvoření a počtu bohů.
  Inu, to je na dlouhé lokte - velmi zestručněno lze říct, že jiné věci tvrdí jen zdánlivě.

  Koukněte na C14 a její přesnost a neplácejte nesmysly.
  Váš "smysl pro humor" je už pověstný...;-) Jedná se o parafrasi ze hry "Posel z Liptákova". Přičemž ta hláška má v sobě skrytý možný výsměch těmto datováním.

  OdpovědětVymazat
 16. Jedna věc je dělat si legraci z rádobyvědeckých nebo školometských přístupů (sem patří i nejrůznější překombinované vehikly, které mají v oblibě Japonci)a něco jiného je bez pochopení podstaty věci hodnotit teorie na základě nesmyslů.
  Sem třeba patří argument, který mne vždy pobaví - totiž jaktože dosud existují opice, když jsme se z nich měli vyvinout.

  Já teď jen nevím, do které skupiny Tě, Vodníku, zařadit.

  OdpovědětVymazat
 17. Nepatřím do žádné skupiny. Když jsme se z opic nevyvinuli, nechává mne jejich existence zcela klidnou.

  OdpovědětVymazat
 18. Nemyslel jsem to doslova.

  Jde mi o to, že když popíráš makroevoluci, buď tak činíš proto, že je v (údajném) rozporu s Tvojí vírou. (resp. způsobem víry), anebo to máš rozmyšleno do té míry, že o tom půjde diskutovat.
  Škrpál s lavórem jsou dobré na hospodské evolucionisty, kteří o tom naposledy slyšeli od soudružky učitelky v 8. třídě, a zároveň (a velmi často ani ty učitelky), nechápou rozdíl mezi Darwinem a Lamarckem.

  OdpovědětVymazat
 19. Víte co by mě Petersi zajímalo?
  Jak byste popsal svými slovy evoluční děje co nejnázorněji.

  tohle:
  ---
  Evoluční theorie se skládá z těchto zákonů:
  vznikají nové organismy přizpůsobené prostředí (= evoluce) a
  evoluce probíhá na základě přirozeného výběru.
  ---
  se hodí do velmi povrchní encyklopedie (podle mne je to velmi špatné shrnutí)

  zkusíte to?

  OdpovědětVymazat
 20. Zastupitelská demokracie z povahy věci demokracií není. Kdopak to vládne, kdopak to určuje kdo má vládnout. A kdyby to náhodou nevyšlo, existují ještě ústavní pojistky.

  A k tomu náboženství, nebudeme tomu věřit, ale máme si kvůli tomu podřezávat krk. A říkat tomu budeme civilizace.

  OdpovědětVymazat
 21. Zastupitelská demokracie z povahy věci demokracií není.
  Jsem téhož názoru. Ve svobodných volbách lid volí pouze výkonné úředníky skutečné moci. Jejich vliv se omezuje pouze na věci nejméně důležité (zda ušetřený million věnujeme bossům na novou limousinu nebo postavíme dětské hřiště), na ty skutečně podstatné věci (zda k nám Američané umístí radar, zda podpoříme napadení Íránu nebo odsoudíme Rusko za aggressi vůči malé statečné Gruzii) lid naprosto žádný vliv nemá.

  A k tomu náboženství, nebudeme tomu věřit, ale máme si kvůli tomu podřezávat krk. A říkat tomu budeme civilizace
  Tak v Evropě si už kvůli víře krk nepodřezáváme. Ani v Turecku, Maroku nebo Libyii (jen výjimečně). My si podřezáváme krky kvůli potištěným bezcenným papírkům a tomu říkáme civilisace.

  OdpovědětVymazat
 22. "Zastupitelská demokracie z povahy věci demokracií není.
  Jsem téhož názoru."

  A toho názoru byla i řada myslitelů, nejznáměji Rousseau, jenž nazval anglickou parlamentní demokracii "volenou tyranií" a lidu příhodně řekl, že po vykonané volbě již nejsou "absolutně ničím".

  Na druhé straně nejsem toho názoru, že něco jako "přímá demokracie" může existovat. Jak naznačil Heidegger, lid nemůže být nikdy plně reprezentován, protože není entitou jako třeba krabice od bot. Politické instituce a rozhodnutí, ať již pocházejí od úzkých politických elit, nebo od co nejširších vrstev, nikdy nemohou reprezentovat lid jako celek, z toho důvodu, že lid jako celek neexistuje. To není to samé jako liberalismus (který stejně jako kolektivismus věří v existenci homogenního celku - jedince), ale fakt, že lid se nemůže manifestovat zcela v jediném politickém rozhodnutí, protože je spirituální entitou, jejíž hlavní "charakteristikou" je kolektivní soužití napříč časem, ne jeho konkrétní manifestace v politických institucích, rozhodnutích, či geografické lokaci. Participační demokracie mi tedy připadá jako vhodnější termín.

  OdpovědětVymazat
 23. Bingo Vodniku :-(
  My si podřezáváme krky kvůli potištěným bezcenným papírkům a tomu říkáme civilisace.

  Melo by to byt vyhlaseno za nejvyssi zlocin proti lidskosti!
  Popirani je trestne, vrazdeni pro penize majetek a moc a navadeni k tomu prochazi nejvetsim zlocincum teto planety bez trestu :-(
  A vse jen pro penize a vladu na jinymi :-(
  Kdo tento novy -ismus zavadi a dokonce to vidi jako novy idealni svetovy poradek by mel byt jako nepritel Lidstva zneskodnen.
  howk

  OdpovědětVymazat
 24. Přímá demokracie snad existovala v řecké polis, tedy v početně omezené kommunitě (Periklas prý znal každého Athéňana jménem). Ale ani tuto "opravdovou" demokracii nepovažuji za ideální zřízení, neboť většina představuje průměr a ten nemá nikdy pravdu.

  OdpovědětVymazat
 25. Rekl bych ze mezi reckou demokracii a dnesni multikulti, rizenou prevazne vyvolenou elitou, je velky rozdil.

  OdpovědětVymazat
 26. "C14 a její přesnost"

  Tohle mi připomnělo jednu postarší historku. V kazachstánské stepi našli kámen se záhadnými nápisy. Vědecky (nevím, jestli zrovna pomocí C14) určili jeho stáří, rozluštili nápisy na kameni a na jejich základě vytvořili teorii o původním jazyce Kazachů, a několik lidí si na tom udělalo diplomku / dizertačku.

  A pak se ozvali z Kazachfilmu, že ten kámen je jejich, že tam něco natáčeli a vyrobili ho jako rekvizitu, včetně toho nápisu, který byl zcela nesmyslný, jen měl vypadat "historicky"... no a po natáčení ho tam nechali válet

  OdpovědětVymazat
 27. Na C14 tam musí být uhlík, musí to by to být něco organického.

  OdpovědětVymazat
 28. Na to nemusíme chodit až do asijských stepí. Před pár roky kdosi vyhrabal jakousi sošku, ukázal ji historikům a archeologům, kteří neomylně rozpoznali antický výtvor a nadělali kolem toho spousty řečí "projektů" (to slovo fakt žeru). A pak se ukázalo, že to byl zmetek z nějaké díly na výrobu kýčovitých sošek, potomek majitele je rozpoznal.

  Tož tak :-)

  OdpovědětVymazat
 29. Milý cnemo, nemáte pravdu. Pomocí C14 se stanovuje stáří i u objektů anorganických - podle u nich ležících objektů organických.

  OdpovědětVymazat
 30. C14 se týká vždy organických zbytků. Že se pak odvozuje od nich stáří něčeho dalšího, je věc jiná. (např. keramiky když se najde mezi uhlíky v ohništi)

  OdpovědětVymazat
 31. >Pomocí C14 se stanovuje stáří i u objektů anorganických - podle u nich ležících objektů organických.

  To je klidně možné, že se zjištěné stáří přiřadí i předmětu, s organickou hmohou bezpochybnitelně spojeným. Pokud se díky tomu stane chyba, nemá to s metodou C14 a její spolehlivostí naprosto nic společného.

  OdpovědětVymazat
 32. No, gogo, myslím, že ta kazachstánská historka je přece jen lepší. Oni totiž opravdu z toho stvořili svůj "původní" jazyk. A vykonstruovali z ní část své historie. Ono je to s jejich historií totiž prý dost legrační. Vzhledem k tomu, že Kazaši jako takoví byli kočovníci, tak prý nějaká pořádná historie začíná až s ruskou kolonizací. A obrodivší se Kazaši to teď těžce nesou a snaží se nějakou historii si vytvořit. Teď prý vytvořili nějakou teorii o původních Kazaších - modroocích a blonďatých, které zmongoloidnily až Čingischánovy hordy...

  OdpovědětVymazat
 33. Byl jste rychlejší gogo:)

  Absolventům přírodovědných oborů by mělo být zakázáno jednolivě se vyjadřovat k fyzikálním problémům, protože výsledkem jsou zbytečně duplicitní informace:) Měli bychom vydávat společná stanoviska:) Stejně je zvláštní, že se vcelku vždy zhodneme a takoví právníci nikdy. V čem je chyba?

  OdpovědětVymazat
 34. V tom, že v přírodních vědách je cílem shoda theorie s realitou, kdežto v právu shoda právního názoru s partikulárním zájmem klienta, a zatímco realita je jen jedna, klientů je víc :-)

  OdpovědětVymazat
 35. No dobře, ale když právníci obecně žvatlají o právu jen mezi sebou a nemají žádné klienty a žádný relevantní zájem je výsledek stejný, tedy žádný.

  OdpovědětVymazat
 36. Ach jo, Kapitáne, to je přeci banální. Přírodní vědy jsou exaktní, tedy přesné, to by bylo, abych v nich nebyla shoda. Humanitní vědy, včetně jurisprudence, jsou na pomezí přírodních věd a umění; dokazování je v nich mnohem těžší, ne-li nemožné. No a v umění není shoda skoro na ničem, ani na tom, zda dotyčný artefakt je umění nebo brak. Obvykle tam záleží na individuálním vkusu, jak ho má kdo vytříbený.

  Tohle všechno byste věděl, kdybyste tak nepohrdal filosofií.

  OdpovědětVymazat
 37. Dalším důvodem je, že humanitní vědy, jako je jurisprudence či ekonomie, nejsou jen deskriptivní jako přírodní vědy, ale též normativní. A normovat můžete v zásadě svévolně, podle kritérií, která si sám určíte. Nelze exaktně stanovit, zda třeba dualita práva na soukromé a veřejné má existovat či nikoliv.

  A to samé platí v zásadě i pro historiografii. I tam si sám volíte, zda se budete zabývat mentalitou a předsudky venkovských Moravanů za kommunismu či skutky hlav států na poli ratifikace mezinárodních smluv po roce 1945.

  OdpovědětVymazat
 38. No dobře, ale když právníci obecně žvatlají o právu jen mezi sebou a nemají žádné klienty a žádný relevantní zájem je výsledek stejný, tedy žádný.

  Berte to tak, že trénují.

  OdpovědětVymazat
 39. Ale gogo a cnemo,
  já vůbec neměl v úmyslu zpochybňovat C14. Jen mi to evokovalo tu historku a chtěl jsem se o ni podělit. Nic víc.

  OdpovědětVymazat
 40. >Berte to tak, že trénují.

  :))) Aha, to mě nenapadlo:)

  2 Peters:

  No vidíte, a já si myslel, že je to právo jsou logické operace nad vyslovenými zákony. Něco jako výroková logika a vy na mě s uměním a vkusem. Pokud principiálně neexistuje objektivní odpověď, skutečně bych tento problém hodnotil podle Popperovy břitvy a spory v právnické oblasti nemá ani smysl poslouchat. Vlastně se tím dostáváme dostáváme k bolševické definice práva, jako nástroje mocnějšího. Smutné...

  2 Starý pán

  Omlouvám se za agresivitu, ale to mě rozparádil ten hromský Vodník:)

  OdpovědětVymazat
 41. Kapitáne, Vy se opravdu domníváte, že soudce můžeme nahradit počítačem?

  OdpovědětVymazat
 42. Ano, není žádný důvod, proč by to nebylo možné. Složitost problému není nijak významná.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>