27. října 2007

Oremus et pro perfidis Judaeis

Součástí mše na Velký pátek je modlitba (litanie) za židy. Do roku 1955 (podle missálu z roku 1953) zněla:

Oremus et pro perfidis Judæis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum. (Non respondetur 'Amen', nec dicitur 'Oremus', aut 'Flectamus genua', aut 'Levate', sed statim dicitur:) Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua miscericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

(anglický překlad: Let us pray also for the faithless Jews: that our God and Lord may remove the veil from their hearts; that they also may acknowledge Our Lord Jesus Christ. Let us pray. ('Amen' is not responded, nor is said 'Let us pray', or 'Let us kneel', or 'Arise', but immediately is said:) Almighty and Eternal God, Who dost not exclude from Thy mercy even the faithless Jews: hear our prayers, which we offer for the blindness of that people; that acknowledging the light of Thy Truth, which is Christ, they may be delivered from their darkness. Through the same Lord Jesus Christ, Who livest and reignest with God the Father in the unity of the Holy Ghost, God, through all endless ages. Amen.)

Jak uvádí časopis Cyril: "Po této modlitbě nezpívá se ani Ámen, ani Flectamus genua, ani Levate, kněz nepokleká na znamení, že židé pro výsměch poklekali před Kristem a jej tupili."

V roce 1955 papež Pius XII. zavedl pokleknutí stejně jako u ostatní modliteb (za heretiky, schismatiky a pohany).

V roce 1960 papež Jan XXIII. škrtl slovo perfidis (bezbožní).

V roce 1965 byla modlitba změněna celá: Anglicky: "Let us also pray that our God and Lord will look kindly on the Jews, so that they too may acknowledge the Redeemer of all, Jesus Christ our Lord. ... Almighty and eternal God, you made the promises to Abraham and his descendants. In your goodness hear the prayers of your Church so that the people whom from of old you made your own may come to the fullness of redemption." Česky: "Modleme se i za židy: ať náš Bůh a Pán nad nimi milostivě rozjasní svou tvář, aby i oni uznali vykupitele všech, našeho Pána Ježíše Krista. Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svá zaslíbení Abrahámovi a jeho potomstvu; vyslyš tedy dobrotivě prosby své Církve: aby lid starou úmluvou tobě přivlastněný si zasloužil dospět k plnosti vykoupení; skrze našeho Pána."

Podle nového missálu z roku 1967 modlitba zní: "Oremus et pro Judaeis, ut ad quos prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui nominis amore et in sui foederis fidelitate proficere (Flectamus genua – Levate.) Omnipotens sempiterne Deus, qui promissiones tuas Abrahae eiusque semini contulisti, Ecclesiae tuae preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen." (česky: „Modleme se také za židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. (tichá modlitba) Všemohoucí, věčný Bože, tys slíbil spásu především Abrahámovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen.“)

(anglicky: Let us pray for the Jewish people, the first to hear the word of God, that they may continue to grow in the love of his name and in faithfulness to his covenant. (Silent prayer) Almighty and eternal God, long ago you gave your promise to Abraham and his posterity. Listen to your Church as we pray that the people you first made your own may arrive at the fullness of redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen.)

V roce 2007 papež Benedikt XVI. obnovil možnost používat missál z roku 1962 bez nutnosti dispensu. To vyvolalo velké pobouření Židů na celém světě, protože modlitba v něm zní takto: "Oremus et pro Judæis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui Judæos etiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcæcatione deferimus; ut, agnita veritatis tuæ luce, quæ Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen." Katholíci se tedy mohou modlit za to, aby Bůh a Pán sňal závoj ze srdcí židů a aby vyšli ze tmy na světlo pravdy, což Židy uráží. Tradiční katholíci však Židy obvinili z pokrytectví.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>