27. října 2007

Radomír Luža - historik amatér

Radomír Luža kdysi na Britských listech uveřejnil rozsáhlý článek, jímž hodlal obhájit chauvinistické pojetí českých dějin. Bohužel mu k tomu chyběla potřebná erudice. Je možné, že některé chyby byly způsobeny nekvalitním překladem z angličtiny. Nicméně p. Lužovi nic nebránilo, aby je korrigoval. Tak to napravme aspoň tímto příspěvkem.

"vedoucí představitelé české politiky . . . [vyslovovali] se pro liberalizaci mnohonárodní habsburské říše". Ve skutečnosti byli čeští politici součástí Taaffeho železného kruhu pravice, proti němuž byli liberálové v opposici.

"S velkým úspěchem spojovali své třídní zájmy" Marxism už je passé, p. Lužo.

"Tomáš G. Masaryk a Edvard Beneš, kteří cílevědomě přivedli český a slovenský lid do tábora demokratické Evropy." Rakousko-Uhersko snad nebylo demokracií?

"Pokud jde o „československou národnostní politiku až do roku 1938, nelze mluvit o potlačování práv neslovanského obyvatelstva". Němci ani Maďaři nebyli přizváni k tvorbě ústavy, nemohli se na ní podílet, byla jim oktrojována.

"Napodobování nacistických metod bilo do očí: moře stranických praporů, uniformované útočné oddíly". A co Rote Wehr, ta p. Lužu nezajímá?

Není náhoda, že Luža zcela zamlčel zákon, který nepřímo diskriminoval Němce, zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu.

"České zákonodárství přiznalo plná občanská práva těm Němcům, kteří zůstali věrni republice." Ve skutečnosti § 2 odst. 1 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovil: "Osobám, spadajícím pod ustanovení § 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství." Nestačilo tedy zůstat věren, jak úmyslně mate Luža. Nutné bylo být v odboji, nebo být zavřen ve vězení nebo koncentráku.

A tak bych mohl pokračovat dále, nicméně to považuji za zbytečné. Místo toho je lepší si přečíst solidní práci, např. o málo známém sudetoněmeckém protinacistickém odboji: "Sudetoněmecký sociálně demokratický exil se nyní, v tak nepříznivé mezinárodní situaci, snažil aktivizovat domácí odboj pomocí tam ještě žijících sociálně demokratických kádrů, jako pokus legitimovat protinacistickým bojem právo na vlast. Informace o tomto odboji byly programaticky potlačeny, ve skutečnosti lze jeho intenzitu beze všeho srovnat s odbojem českým. Nejvýznamnější akce proběhly v závěrečné fázi války. Byly při nich zničeny zásobovací zařízení mostecké hnědouhelné pánve, zásoby benzinu a ropy, potopeny labské nákladní lodě s válečným materiálem, zastavena těžní zařízení bílinských šachet, založen požár opavského cukrovaru, systematicky bylo narušováno dálkové telefonní vedení, byly napadeny zbrojní závody v Děčíně-Podmoklech a narušována železniční doprava. Bojové skupiny operovaly na Děčínsku, Sokolovsku, Karlovarsku a mnohde jinde."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>