20. srpna 2006

Havlíčkovy zážitky z Ruska

Bohumil Doležal: "Ruské prostředí, a hlavně ruská každodennost, znamenaly pro Havlíčka opravdový šok. Projevovalo se to v maličkostech. Například: domorodé služebnictvo, nevolníci, byli prakticky otroci. Ševyrevovy děti byly navyklé je např. bít. Český plebejec Havlíček je za to ke zděšení rodičů bez milosti fyzicky trestal. Pro ruského bárina bylo něco takového naprosto nepochopitelné. Nebo: v rodině vychovávali zároveň chudého příbuzného, Ševyrevova synovce. Rodina mu dávala jeho podřízené postavení s ruským taktem najevo. Havlíček ho ovšem okázale upřednostňoval."

Poněvadž Rusové dle národního obyčeje ničeho, buď si to jídlo neb pití, nepožívají nepoklonivše se a neznamenavše se křížem, odtud taky to ustavičné klanění a křižování se okolo stanu. Ku pláči musí pohnouti lidumilného člověka ona nesmyslnost, dřevěnost, s kterou lid ruský, ouplně nevzdělaný v náboženství, na některých nepatrných formách lpí a přitom hlavní věc, smysl jejich, zanedbává. Poznamenav se tak svatým, tak významným znamením, nalije do sebe ubohý, nepoučený prosťák tolik zhoubného nápoje, až bez paměti jako dobytče někde nedaleko do trávy klesne! A jiní vedle něho stojíce rovněž se křižují a ožírají…“

„Hlavní zásada ruských kupců jest dostati za zboží co nejvíce, bez ohledu, stojí-li za to či nic; přitom se již samo rozumí, že špatné zboží, mohou-li, také rádi za dobré prodají. Ruští kupci dokonce to neznají, co se v obchodu poctivostí nazývá, obchod jest u nich, jako u všech východních národů, vojna bez krveprolití, kdo z koho, ten toho; ošiditi u nich jen znamená býti chytřejším a nikoli za nedovolenou věc se nemá, nýbrž ke cti slouží. Takové smýšlení v krajinách východních vyložiti se může z despotství a také s ním docela souvisí. Jak mezi pánem a poddaným žádné právo nestojí a moc jediná, ne pak mravní zásada rozhoduje, podobně i v obchodu platí jenom chytrost, síla ducha; jakousi podivnou důsledností považuje se ošizenu býti co pouhý a přirozený následek nezkušenosti, a kdo šiditi dovedl, vzal slušnou náhradu za převahu ducha a chytrost svou… Jako u nás v některých krámech zvláštní jsou nápisy ´zde se prodává za určitou cenu´, tak si musíme nad celým Górodem (=tržiště) mysliti velký nápis v oblacích ´zde se všeobecně dle možnosti šidí.´“

Slovan a Čech: V celém světě, zvlášť ale v Evropě, jsou Rusové buď nenáviděni neb opovrženi (a to skoro napořád z dobrých příčin); bylo jim tedy divno, ale nadmíru příjemno nalézti přece někde na západě přátele.

mnohý francouzský socialista, který vymýšlí podivné a nemotorné plány k provedení svého učení, mohl by se podívati do Rus… a uviděl by tam socialismus zdravý pod křídly ruského orla v nejpěknějším rozkvětu

3 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>